Google Play

Umowa dystrybucyjna dla programistów w Google Play

Skutkiem na dzień 17 maj 2017 (Ra Widok archiwum wersji )

Definicje

Autoryzowany operator: operator sieci komórkowej, który jest upoważniony do przyjmowania opłaty dystrybucyjnej za Produkty sprzedawane użytkownikom Urządzeń korzystającym z jego sieci.

Cechy marki: nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usług, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki odpowiednio każdej ze stron należące w danym okresie do tej strony lub przez nią licencjonowane.

Programista: dowolna osoba lub firma zarejestrowana i zatwierdzona w Google Play, która może rozpowszechniać Produkty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Konto programisty: konto wydawcy przydzielone Programiście, które umożliwia rozpowszechnianie Produktów w Google Play.

Urządzenie: dowolne urządzenie, które umożliwia dostęp do Google Play, zgodnie z definicją zawartą w niniejszej Umowie.

Google: Google Inc., firma zarejestrowana w stanie Delaware, której podstawowe miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone; Google Ireland Limited, firma zarejestrowana w Irlandii, której podstawowe miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Google Commerce Limited, firma zarejestrowana w Irlandii, której podstawowe miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Google Asia Pacific Pte. Limited, firma zarejestrowana w Singapurze, której podstawowe miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City, Singapur 117371.

Google Play: oprogramowanie i usługi (w tym Play Console) tworzone i zarządzane przez Google, które umożliwiają Programistom zarejestrowanym w określonych krajach rozpowszechnianie Produktów bezpośrednio na Urządzeniach użytkowników.

Konto płatności: konto finansowe przydzielone Programiście przez Podmiot obsługujący płatności, który jest upoważniony przez Programistę do przyjmowania i przekazywania w jego imieniu płatności za Produkty sprzedawane w Google Play. Przed otrzymaniem Konta płatności Programista musi zostać zatwierdzony przez Podmiot obsługujący płatności. Aby pobierać opłaty za Produkty rozpowszechniane w Google Play, Programista musi dbać o prawidłowe działanie konta.

Podmiot obsługujący płatności: zgodnie z opisem i postanowieniami w Zasadach programu dla programistów jest to podmiot upoważniony przez Google do świadczenia usług, które umożliwiają Programistom z Kontami płatności pobieranie opłat od użytkowników za Produkty rozpowszechniane w Google Play.

Play Console: Google Play Console oraz inne narzędzia lub usługi online udostępnione programistom przez Google w celu zarządzania dystrybucją Produktów i powiązanymi funkcjami.

Produkty: oprogramowanie, treści i materiały cyfrowe rozpowszechniane w Google Play.

1. Wstęp

1.1 Programiści mogą rozpowszechniać w Google Play Produkty przeznaczone na Urządzenia. Aby rozpowszechniać Produkty w Google Play, należy uzyskać i utrzymywać ważne Konto programisty.

1.2 Aby pobierać opłaty za swoje Produkty, Programista musi także uzyskać i utrzymywać ważne Konto płatności udostępnione przez Podmiot obsługujący płatności.

2. Akceptowanie niniejszej Umowy

2.1 Niniejsza umowa („Umowa”) stanowi prawnie wiążący kontrakt między Programistą a firmą Google dotyczący korzystania przez Programistę z Google Play w celu dystrybucji Produktów. Programista potwierdza, że Google wyłącznie w jego imieniu, a nie we własnym, będzie prezentować Produkty oraz udostępniać je do wyświetlenia, pobrania i zakupu przez użytkowników. Aby korzystać z Google Play w celu dystrybucji Produktów, Programista musi zaakceptować niniejszą Umowę oraz podać pełne i dokładne informacje w Play Console. Aby rozpowszechniać Produkty w Google Play, należy zaakceptować niniejszą Umowę.

2.2 Wyłącznie osoby zweryfikowane jako Programiści o dobrej opinii mogą zaakceptować Umowę i korzystać z Google Play w celu dystrybucji Produktów. Niniejsza Umowa zostanie automatycznie wypowiedziana, jeśli strona (a) nie jest Programistą o dobrej opinii albo (b) jest osobą lub podmiotem pozbawionym prawa do korzystania z oprogramowania Android na mocy prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, w tym w kraju zamieszkania oraz w kraju, w którym oprogramowanie Android jest użytkowane.

2.3 Jeśli Programista akceptuje warunki niniejszej Umowy w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu, oświadcza i zapewnia, że ma pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu. Jeśli nie ma wymaganych uprawnień, nie może zaakceptować niniejszej Umowy ani korzystać z Google Play w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu.

3. Ceny i płatności

3.1 Niniejsza Umowa dotyczy zarówno Produktów rozpowszechnianych bezpłatnie, jak i tych, za które pobierana jest opłata. Aby pobierać opłaty za swoje Produkty, Programista musi mieć ważne Konto płatności objęte odrębną umową z Podmiotem obsługującym płatności. Jeśli przed zarejestrowaniem się w Google Play Programista ma już Konto płatności udostępnione przez Podmiot obsługujący płatności, warunki umowy dotyczącej tego konta mają zastosowanie wtedy, gdy nie są sprzeczne z niniejszą Umową (w innych przypadkach obowiązują warunki niniejszej Umowy).

3.2 Produkty są prezentowane użytkownikom w imieniu Programisty, który według własnego uznania określa ich ceny. Google może doliczyć do ceny obowiązujące podatki, którymi są obciążani użytkownicy Google Play. Ceny za Produkty można ustalać w walutach określonych przez Podmiot obsługujący płatności. Google może prezentować ceny Produktów użytkownikom w ich ojczystych walutach, ale nie ponosi odpowiedzialności za dokładność kursów wymiany ani przeliczeń walutowych.

3.3 Programista jest zarejestrowanym sprzedawcą Produktów, które sprzedaje w Google Play. W przypadku danej transakcji zawiera umowę z odpowiednim podmiotem Google w zależności od tego, gdzie zdecydował się rozpowszechniać swój Produkt (zgodnie z opisem tutaj). Od ceny Produktu podanej przez Programistę zależy kwota płatności, jaką on otrzymuje. Zdefiniowana poniżej Opłata za transakcję jest doliczana do ceny sprzedaży i rozdzielana między Podmiot obsługujący płatności i Autoryzowanego operatora, jeśli taki istnieje. Jeśli obowiązujące (lokalne) przepisy wymagają od Google, Podmiotu obsługującego płatności lub Autoryzowanego operatora potrącania jakichkolwiek podatków („Potrącanie podatków”) z dokonywanych lub otrzymywanych przez nich płatności, Google z ceny sprzedaży pobiera też kwotę wynikającą z Potrącania podatków. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości: potrącanie podatków obejmuje między innymi potrącanie obowiązujących podatków telekomunikacyjnych lub związanych z płatnościami zagranicznymi. Pozostała część płatności (cena sprzedaży pomniejszona o Opłatę za transakcję i kwotę wynikającą z Potrącania podatków) jest przekazywana Programiście. „Opłata za transakcję” jest zdefiniowana tutaj, a jej definicja może być co pewien czas zmieniana przez Google. Programista jest odpowiedzialny za dostarczenie Google wszelkich obowiązujących zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych. Jeśli firma Google lub jej usługodawca nie otrzyma takich dokumentów, Google będzie potrącać podatki zgodnie z krajową stawką podatku.

3.4 Programista jest odpowiedzialny za ustalenie, czy Produkt podlega opodatkowaniu, i podanie Podmiotowi obsługującemu płatności obowiązującej stawki podatku naliczanego w każdej jurysdykcji podatkowej, w której Produkty są sprzedawane. Programista jest odpowiedzialny za przekazywanie kwot podatku do właściwych urzędów skarbowych. Jeśli obowiązujące (lokalne) przepisy wymagają od Google, Podmiotu obsługującego płatności lub Autoryzowanego operatora określenia, zastosowania i zapłacenia odpowiedniej stawki podatku, Google, Podmiot obsługujący płatności lub Autoryzowany operator (a nie Programista) jest odpowiedzialny za stosowanie i pobieranie podatków oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli Google pobiera i przekazuje podatek VAT od płatności klientów (gdy od Google wymagają tego obowiązujące przepisy lokalne) oraz jeśli te czynności powodują wypełnienie zobowiązań związanych z podatkiem VAT od tych płatności klientów, Google nie przenosi tego typu podatków na Programistę. Jeśli Google ma obowiązek pobierać i przekazywać podatki zgodnie z opisem w niniejszej sekcji, Programista i Google określą sposób przesyłania przez Programistę środków dla Google w celach podatkowych, a Programista będzie przestrzegać odpowiednich wymogów podatkowych wynikających z przesyłania tych dodatkowych środków.

3.5 Programista może rozpowszechniać Produkty bezpłatnie. Jeśli Produkt jest bezpłatny, Opłata za transakcję nie jest pobierana. Programista nie może zacząć pobierać opłat od użytkowników za Produkt, który początkowo był bezpłatny, chyba że opłata dotyczy innej wersji Produktu. Podmiot obsługujący płatności musi przetwarzać wszystkie opłaty, które otrzymuje Programista za dowolną wersję Produktu rozpowszechnianego w Google Play.

3.6 Programista zapewnia pomoc w zakresie swojego Produktu. Kupujący są instruowani, aby w sprawie wad oraz problemów z działaniem aplikacji, do których uzyskano dostęp, pobrano je lub zainstalowano z Google Play, kontaktować się z Programistą. Programista ponosi wyłączną odpowiedzialność za udzielanie pomocy i zapewnianie obsługi swoich Produktów oraz przyjmowanie wszelkich dotyczących ich skarg, a Google nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Programista musi podać oraz utrzymywać prawidłowe i dokładne informacje kontaktowe, które będą wyświetlane na każdej stronie szczegółowych informacji o aplikacji w Google Play oraz udostępniane użytkownikom na potrzeby obsługi klienta i w celach prawnych. W przypadku płatnych Produktów lub transakcji w aplikacji Programista musi odpowiadać na zapytania w ramach obsługi klienta w ciągu trzech (3) dni roboczych, a w przypadku jakichkolwiek zgłoszeń związanych z pomocą lub Produktami oznaczonych przez Google jako pilne – w ciągu 24 godzin. Brak odpowiednich informacji lub pomocy w zakresie Produktów może powodować obniżenie ocen Produktów, gorsze eksponowanie Produktów, zmniejszenie sprzedaży, powstawanie sporów dotyczących płatności oraz usunięcie z Google Play.

3.7 Uprawnienia do zwrotu pieniędzy. Programista upoważnia Google do zwrócenia w jego imieniu pełnej ceny Produktu lub kwoty transakcji w aplikacji kupującemu, jeśli kupujący zażąda zwrotu środków w dowolnym momencie po dokonaniu zakupu. We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązują standardowe warunki korzystania z usługi dotyczące zwrotu środków, określone przez Podmiot obsługujący płatności. Zwroty środków użytkownikom mogą nie obejmować podatków, którymi zostali oni obciążeni za zakup Produktu. Z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik inicjuje wiele sporów dotyczących płatności, spory dotyczące płatności za Produkty o cenie niższej niż 10 USD, wraz z wszelkimi opłatami za obsługę pobranymi przez Podmiot obsługujący płatności, mogą powodować automatyczne obciążenie zwrotne konta Programisty, chyba że Google według własnego uznania stwierdzi, że użytkownik zgłaszający spór ma nietypową historię sporów. Żądania obciążenia zwrotnego dotyczące Produktów o wartości co najmniej 10 USD są obsługiwane zgodnie ze standardowymi zasadami Podmiotu obsługującego płatności.

3.8 Ponowne instalacje. Użytkownicy mają prawo nieograniczoną liczbę razy ponownie instalować każdy wcześniej zainstalowany Produkt, z tym zastrzeżeniem, że gdy Programista usunie Produkty z Google Play zgodnie z postanowieniem (i), (ii), (iii) lub (iv) sekcji 7.1, takie Produkty zostaną usunięte ze wszystkich obszarów Google Play, a użytkownicy nie będą już mieli prawa ani możliwości ponownego ich zainstalowania.

4. Korzystanie z Google Play przez Programistę

4.1 Z wyjątkiem praw licencyjnych udzielanych przez Programistę w sekcji 5 poniżej Google akceptuje, że na mocy niniejszej Umowy nie uzyskuje od Programisty (ani jego licencjodawców) żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów dotyczących jakiegokolwiek Produktu, w tym żadnych praw własności intelektualnej obejmujących te Produkty.

4.2 Programista zgadza się korzystać z Google Play tylko w celach, na które zezwalają (a) niniejsza Umowa, (b) wszelkie obowiązujące prawa, przepisy oraz ogólnie przyjęte procedury i wytyczne w odpowiednich jurysdykcjach (w tym wszelkie prawa dotyczące eksportu i importu danych lub oprogramowania w Stanach Zjednoczonych oraz innych odpowiednich krajach).

4.3 W przypadku korzystania z Google Play w celu dystrybucji Produktów Programista zobowiązuje się chronić prywatność i prawa użytkowników. Jeśli użytkownicy udostępniają Programiście nazwy użytkownika, hasła, inne informacje logowania lub dane osobowe bądź jego Produkt uzyskuje do nich dostęp lub ich używa, Programista musi poinformować użytkowników, że takie informacje są dostępne dla Produktu, podać odpowiednie i zgodne z prawem informacje na temat ochrony prywatności oraz zapewnić ochronę użytkowników. Ponadto Produkt może używać tych informacji wyłącznie w ograniczonych celach, na które użytkownik udzielił zezwolenia. Jeśli Produkt przechowuje dane osobowe lub informacje poufne podane przez użytkowników, musi robić to w sposób bezpieczny i tylko tak długo, jak to konieczne. Jeśli użytkownik zawarł z Programistą odrębną umowę, która zezwala Programiście lub jego Produktowi na przechowywanie bądź używanie danych osobowych lub informacji poufnych bezpośrednio związanych z Produktem (bez uwzględniania innych produktów i aplikacji), użycie takich informacji przez Programistę podlega warunkom takiej odrębnej umowy. Jeśli użytkownik poda w Produkcie informacje o koncie Google, Produkt może używać tych informacji wyłącznie do uzyskiwania dostępu do konta Google użytkownika w ograniczonych celach tylko wówczas, gdy użytkownik udzielił na to zezwolenia.

4.4 Działania zabronione. Programista zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań związanych z Google Play, w tym tworzenia i rozpowszechniania Produktów, które utrudniają lub zakłócają działanie, powodują uszkodzenia bądź umożliwiają uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do urządzeń, serwerów, sieci lub innych obiektów i usług należących do jakiegokolwiek podmiotu, w tym między innymi użytkowników systemu Android, firmy Google i dowolnego operatora sieci komórkowej. Programiście nie wolno wykorzystywać uzyskanych z Google Play informacji o klientach do sprzedaży ani dystrybucji Produktów poza Google Play.

4.5 Inne sklepy. Programista nie może wykorzystywać Google Play do rozpowszechniania ani udostępniania jakiegokolwiek Produktu, którego celem jest ułatwianie dystrybucji aplikacji i gier na urządzenia z systemem Android poza Google Play.

4.6 Programista akceptuje, że jest całkowicie odpowiedzialny (oraz że Google nie ponosi odpowiedzialności wobec Programisty ani żadnej osoby trzeciej) za wszelkie Produkty rozpowszechniane w Google Play, w tym za używanie jakichkolwiek interfejsów API Google Play, oraz za konsekwencje swoich działań (w tym dowolne możliwe straty i szkody poniesione przez Google) z tym związanych. Konsekwencje obejmują między innymi ponoszenie odpowiedzialności za Produkty, konieczność ochrony klientów i/lub uznawanie roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej do Produktów.

4.7 Programista akceptuje, że jest całkowicie odpowiedzialny (oraz że Google nie ponosi odpowiedzialności wobec Programisty ani żadnej osoby trzeciej) za naruszenie wszelkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jakichkolwiek obowiązujących warunków korzystania z usług, umów z osobami trzecimi oraz praw i przepisów, a także za konsekwencje (w tym dowolne możliwe straty i szkody poniesione przez Google lub osobę trzecią) każdego takiego naruszenia.

4.8 Oceny Produktów. Google Play umożliwia użytkownikom ocenianie i opiniowanie określonych Produktów. Dany Produkt mogą ocenić i zaopiniować w Google Play tylko użytkownicy, którzy go pobrali. Oceny Produktów mogą służyć do określania miejsca docelowego Produktów w Google Play, a Google może zmieniać miejsca docelowe według własnego uznania. Google Play może przypisać Programiście ocenę zbiorczą za wszelkie Produkty, które nie zostały ocenione przez użytkowników. Ocena zbiorcza Programisty reprezentuje jakość Produktów na podstawie historii Programisty i jest określana według uznania Google. W przypadku nowych Programistów, którzy nie mają historii dotyczącej Produktów, Google może stosować i publikować pomiary wydajności, takie jak wskaźniki liczby odinstalowanych aplikacji i/lub liczby zwrotów pieniędzy, w celu identyfikowania i usuwania Produktów, które w opinii Google nie spełniają odpowiednich standardów. Google zastrzega sobie prawo do wyświetlania Produktów użytkownikom w sposób określany według własnego uznania.

Produkty Programisty mogą otrzymywać od użytkowników oceny, z którymi Programista się nie zgadza. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących takich ocen Programista może skontaktować się z Google.

4.9 Promowanie swojego Produktu. Programista jest odpowiedzialny za przesyłanie swoich Produktów do Google Play, udostępnianie wymaganych informacji o Produkcie, udzielanie pomocy użytkownikom i dokładne podawanie uprawnień związanych z zabezpieczeniami, koniecznych do działania Produktu na Urządzeniach użytkowników. Produkty, które nie zostały przesłane zgodnie z niniejszym postanowieniem, nie są publikowane w Google Play.

4.10 Treści z ograniczonym dostępem. Każdy Produkt rozpowszechniany przez Programistę w Google Play musi być zgodny z Zasadami programu dla programistów.

5. Udzielanie licencji

5.1 Programista udziela Google niewyłącznej, ważnej na całym świecie i bezpłatnej licencji uprawniającej do reprodukowania, uruchamiania, wyświetlania, analizowania i używania Produktów na potrzeby (i) obsługi i promowania Google Play, (ii) promowania urządzeń i usług, które umożliwiają korzystanie z Produktów, (iii) udoskonalania Google Play i platformy Android oraz (iv) sprawdzania zgodności z niniejszą Umową i Zasadami programu dla programistów.

5.2 Programista udziela Google niewyłącznej, bezpłatnej licencji uprawniającej do rozpowszechniania Produktów w sposób określony w Konsoli Play.

5.3 Google może korzystać z usług konsultantów i innych kontrahentów w związku z wypełnianiem zobowiązań i egzekwowaniem praw wynikających z niniejszej Umowy pod warunkiem, że ci konsultanci i kontrahenci będą podlegać takim samym zobowiązaniom co Google. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy Google nie będzie rozpowszechniać Produktu Programisty, ale może zachować kopie Produktu i używać ich na potrzeby udzielania pomocy w zakresie Google Play i platformy Android.

5.4 Programista udziela użytkownikowi niewyłącznej, ważnej na całym świecie i bezterminowej licencji uprawniającej do uruchamiania, wyświetlania i używania Produktu na Urządzeniu. Użytkownikiem może być między innymi grupa rodzinna, składająca się z administratora i członków, których konta są połączone w celu utworzenia takiej grupy. Grupy rodzinne w Google Play podlegają uzasadnionym limitom opracowanym po to, aby zapobiegać nadużywaniu funkcji udostępniania dla rodzin. Użytkownicy w grupie rodzinnej mogą kupić jedną kopię Produktu (z wyjątkiem Produktów w aplikacji i stanowiących subskrypcję, których nie można udostępniać), a następnie udostępniać ją innym członkom rodziny w swojej grupie rodzinnej. Jeśli Programista w Play Console zezwoli użytkownikom na udostępnianie kupionych wcześniej Produktów, jego autoryzacja udostępniania tych zakupów przez użytkowników podlega niniejszej Umowie. Programista może dołączyć do Produktu odrębną umowę licencyjną użytkownika końcowego (Licencję użytkownika) regulującą prawa użytkownika do Produktu. W zakresie, w którym Licencja użytkownika jest sprzeczna z niniejszą Umową, Umowa ją zastępuje.

5.5 Programista oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej, w tym wszystkich potrzebnych patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich i innych praw własności do Produktu lub z nim związanych. W przypadku korzystania z materiałów osoby trzeciej Programista oświadcza i zapewnia, że ma prawo do rozpowszechniania takich materiałów osoby trzeciej w Produkcie. Programista zobowiązuje się nie przesyłać do Google Play materiałów chronionych prawami autorskimi, tajemnicami handlowymi lub w inny sposób objętych prawami własności należącymi do osoby trzeciej, w tym patentami oraz prawami do ochrony prywatności i wizerunku, chyba że Programista jest właścicielem takich praw lub ma zezwolenie ich prawowitego właściciela na przesłanie materiału.

6. Cechy marki i wizerunek

6.1 Każda strona ma wszystkie prawa, tytuły prawne i udziały, w tym w stopniu nieograniczonym wszystkie prawa własności intelektualnej związane z należącymi do niej Cechami marki. Z wyjątkiem ograniczonego zakresu wyraźnie określonego w niniejszej Umowie żadna ze stron nie udziela – a druga strona nie uzyskuje – żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów (w tym w stopniu nieograniczonym jakiejkolwiek dorozumianej licencji) dotyczących dowolnych Cech marki drugiej strony. Z uwzględnieniem warunków niniejszej Umowy Programista na okres jej obowiązywania udziela firmie Google i jej podmiotom stowarzyszonym ograniczonej, niewyłącznej i bezpłatnej licencji uprawniającej do wyświetlania przesłanych przez Programistę do Google Cech marki Programisty wyłącznie w celu stosowania online lub na urządzeniach mobilnych i w każdym przypadku tylko w związku z dystrybucją i sprzedażą Produktu Programisty w Google Play bądź w celu wypełnienia w inny sposób swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Jeśli Programista zakończy dystrybucję konkretnych Produktów w Google Play, Google przestanie korzystać z Cech marki tych Produktów zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji 6.1 z wyjątkiem sytuacji, gdy takie korzystanie będzie potrzebne do realizacji przez Google postanowień sekcji 3.8. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie daje Programiście prawa do używania jakichkolwiek nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usług, logo, nazw domen ani innych charakterystycznych cech marki Google.

6.2 Wizerunek. Poza licencją udzieloną w sekcji 6.1 powyżej, na potrzeby promowania, dystrybucji i sprzedaży Produktu Programisty w Google Play oraz w celu udostępnienia go do użytku na Urządzeniach i w innych usługach Google, firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą wykorzystywać przesłane przez Programistę do Google Cechy marki Programisty (i) w Google Play i dowolnych należących do Google usługach online lub mobilnych, (ii) w formatach reklamowych online, mobilnych, telewizyjnych, na zewnątrz budynków (np. na billboardach) i drukowanych poza Google Play wraz ze wzmiankami o innych Produktach oferowanych w Google Play, (iii) podczas ogłaszania dostępności Produktu, (iv) w prezentacjach oraz (v) na listach klientów, które są wyświetlane online lub na urządzeniach mobilnych (w tym w stopniu nieograniczonym na listach klientów publikowanych w witrynach Google). Jeśli Programista zakończy dystrybucję określonych Produktów w Google Play, Google zaprzestanie dalszego wykorzystywania Cech marki tych Produktów do takich celów promocyjnych. Google na okres obowiązywania niniejszej Umowy udziela Programiście ograniczonej, niewyłącznej, ważnej na całym świecie i bezpłatnej licencji uprawniającej do używania Cech marki Android wyłącznie w celach promocyjnych i tylko zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi marki Android.

7. Usuwanie Produktów

7.1 Usuwanie przez Programistę. Programista może w dowolnym momencie usunąć swoje Produkty, uniemożliwiając ich dalszą dystrybucję w Google Play, ale musi przestrzegać niniejszej Umowy i warunków korzystania z Konta płatności udostępnionego przez Podmiot obsługujący płatności, dotyczących wszelkich Produktów rozpowszechnianych w Google Play, w tym między innymi wymagań w zakresie zwrotu pieniędzy. Usunięcie Produktów Programisty w celu uniemożliwienia ich dalszej dystrybucji w Google Play (a) nie ma wpływu na prawa licencyjne użytkowników, którzy wcześniej kupili lub pobrali Produkty Programisty, (b) nie powoduje usunięcia Produktów Programisty z Urządzeń ani żadnej części Google Play, w której kupione lub pobrane wcześniej aplikacje są przechowywane w imieniu użytkowników, oraz (c) nie powoduje zmiany zobowiązania Programisty do dostarczenia Produktów i usług, które zostały wcześniej kupione lub pobrane przez użytkowników, oraz udzielania związanej z nimi pomocy. Niezależnie od powyższych postanowień Google w żadnym wypadku nie będzie utrzymywać w żadnym obszarze Google Play (w tym w stopniu nieograniczonym w części Google Play, w której wcześniej kupione lub pobrane aplikacje są przechowywane w imieniu użytkowników) żadnego Produktu usuniętego przez Programistę z Google Play, jeśli Programista przekazał Google pisemną informację, że usunięcie nastąpiło z powodu (i) zarzutu naruszenia bądź rzeczywistego naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, wzorów zastrzeżonych, patentów lub innych praw własności intelektualnej dowolnej osoby, (ii) zarzutu zniesławienia bądź rzeczywistego zniesławienia, (iii) zarzutu naruszenia bądź rzeczywistego naruszenia praw do ochrony wizerunku i prywatności dowolnej osoby trzeciej albo (iv) zarzutu bądź wykazania, że dany Produkt jest niezgodny z obowiązującym prawem.

Jeśli Produkt usunięty przez Programistę z Google Play na mocy postanowień (i), (ii), (iii) lub (iv) niniejszej sekcji 7.1 został kupiony przez użytkownika w ciągu roku przed datą usunięcia, Programista na żądanie Google musi zwrócić takiemu użytkownikowi wszystkie kwoty zapłacone przez niego za ten Produkt, z odliczeniem części Opłaty za transakcję związanej z przetwarzaniem odpowiedniej transakcji dokonywanej kartą kredytową lub płatności.

7.2 Usuwanie przez Google. Firma Google nie zobowiązuje się do monitorowania Produktów ani ich treści, jeśli jednak zostanie powiadomiona przez Programistę lub w inny sposób uzyska takie informacje oraz według własnego uznania ustali, że Produkt, jego dowolna część lub Cechy marki Programisty (a) naruszają prawa własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne prawa dowolnej osoby trzeciej, (b) naruszają obowiązujące prawo lub podlegają zakazowi sądowemu, (c) mają charakter pornograficzny, obraźliwy bądź w inny sposób naruszają zasady Google dotyczące hostingu lub inne warunki usługi, które mogą być co pewien czas aktualizowane przez firmę Google według jej własnego uznania, (d) są nieprawidłowo rozpowszechniane przez Programistę, (e) mogą spowodować powstanie odpowiedzialności Google lub Autoryzowanych operatorów, (f) w opinii Google zawierają wirusa, stanowią złośliwe oprogramowanie lub program szpiegowski bądź mają negatywny wpływ na sieć Google lub Autoryzowanego operatora, (g) naruszają warunki niniejszej Umowy lub Zasady programu dla programistów bądź że (h) wyświetlanie Produktu ma wpływ na integralność serwerów Google (tj. użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do takiej treści lub natrafiają na inne problemy), może usunąć Produkt z Google Play lub według własnego uznania zmienić jego klasyfikację. Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zablokowania dostępu dowolnego Programisty do Google Play według własnego uznania. Jeśli Produkt Programisty zawiera elementy, które mogą spowodować poważne szkody na Urządzeniach lub w danych użytkownika, Google może według własnego uznania wyłączyć ten Produkt lub usunąć go z Urządzeń, na których został zainstalowany. Google może zawiesić lub zakończyć dystrybucję Produktów Programisty, jeśli w istotny sposób naruszy on warunki dowolnej umowy o nieujawnianiu informacji bądź innej umowy związanej z Google Play lub platformą Android.

Google zawiera umowy dystrybucyjne z producentami Urządzeń i Autoryzowanymi operatorami w celu umieszczania na Urządzeniach aplikacji klienckiej oprogramowania Google Play. Te umowy dystrybucyjne mogą wymagać przymusowego usunięcia Produktów naruszających warunki korzystania z usług producenta Urządzenia lub Autoryzowanego operatora.

Jeśli Produkt Programisty przymusowo usunięty z powodu wadliwości, złośliwości, naruszenia praw własności intelektualnej innej osoby, zniesławienia, naruszenia prawa do ochrony wizerunku lub prywatności osoby trzeciej bądź nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa został kupiony przez użytkownika w ciągu roku przed datą usunięcia, (i) Programista musi zwrócić Google wszystkie otrzymane kwoty powiększone o wszelkie powiązane opłaty (tj. obciążenia zwrotne i opłaty za transakcję płatności), a (ii) Google może według własnego uznania potrącić z przyszłych transakcji sprzedaży Programisty kwotę, o której mowa w punkcie (i) powyżej.

8. Dane logowania Programisty

8.1 Programista akceptuje, że ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności wszelkich danych logowania przydzielonych mu przez Google lub samodzielnie przez niego wybranych oraz że jest całkowicie odpowiedzialny za wszystkie Produkty tworzone przy użyciu jego danych logowania. Google może ograniczyć liczbę Kont programisty przydzielanych Programiście i firmie lub organizacji, dla której pracuje.

9. Prywatność i informacje

9.1 Aby stale rozwijać i udoskonalać Google Play, Google może gromadzić pewne statystyki użytkowania z Google Play i Urządzeń, w tym między innymi informacje na temat sposobu korzystania z Google Play i Urządzeń.

9.2 Gromadzone dane są zbiorczo badane w celu doskonalenia Google Play dla użytkowników i Programistów oraz są obsługiwane zgodnie z Polityką prywatności Google. Aby umożliwić ulepszanie Produktów, ograniczone dane zbiorcze mogą być udostępniane Programiście po otrzymaniu pisemnej prośby.

10. Wypowiedzenie niniejszej Umowy

10.1 Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu wypowiedzenia przez Programistę albo Google w sposób opisany poniżej.

10.2 Jeśli Programista chce wypowiedzieć niniejszą Umowę, musi pisemnie powiadomić Google z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni (chyba że Umowa jest wypowiadana zgodnie z postanowieniami w sekcji 14.1) i zakończyć korzystanie z wszelkich odpowiednich danych logowania Programisty.

10.3 Google może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę z Programistą, jeśli:

(A) Programista naruszy którekolwiek postanowienie Umowy,

(B) firma Google będzie zobowiązana do tego prawem,

(C) Programista przestanie być autoryzowanym Programistą lub

(D) Google zdecyduje się zaprzestać prowadzenia Google Play.

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

11.1 PROGRAMISTA DOKŁADNIE ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE KORZYSTA Z GOOGLE PLAY WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE USŁUGA GOOGLE PLAY JEST UDOSTĘPNIANA „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.

11.2 PROGRAMISTA KORZYSTA Z GOOGLE PLAY I WSZELKICH MATERIAŁÓW – POBRANYCH LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANYCH W RAMACH KORZYSTANIA Z GOOGLE PLAY – WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ JEST CAŁKOWICIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKIE SZKODY POWSTAŁE NA JEGO KOMPUTERZE LUB INNYM URZĄDZENIU ORAZ UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z TEGO KORZYSTANIA.

11.3 PONADTO GOOGLE WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI DOWOLNEGO RODZAJU, JAWNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1 PROGRAMISTA DOKŁADNIE ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE FIRMA GOOGLE, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE ORAZ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PROGRAMISTY NA PODSTAWIE ŻADNYCH ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI MORALNE PONIESIONE PRZEZ PROGRAMISTĘ, W TYM UTRATĘ JAKICHKOLWIEK DANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA GOOGLE LUB JEJ PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT BĄDŹ POWINNI MIEĆ TEGO ŚWIADOMOŚĆ.

13. Odszkodowanie

13.1 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Programista zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Google oraz jej podmioty stowarzyszone, ich dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników i przedstawicieli, a także Autoryzowanych operatorów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, pozwami i postępowaniami osób trzecich oraz wszystkimi stratami, zobowiązaniami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami za obsługę prawną) powstałymi w wyniku lub na podstawie (a) korzystania przez Programistę z Google Play w sposób naruszający niniejszą Umowę oraz (b) naruszenia przez Produkt Programisty jakichkolwiek praw autorskich, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, wzoru zastrzeżonego, patentu lub innego prawa własności intelektualnej dowolnej osoby, zniesławienia jej bądź naruszenia jej prawa do ochrony wizerunku lub prywatności.

13.2 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Programista zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić odpowiednie Podmioty obsługujące płatności (które mogą obejmować Google i/lub osoby trzecie) oraz ich podmioty stowarzyszone, ich dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, pozwami i postępowaniami osób trzecich, a także wszystkimi stratami, zobowiązaniami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami za obsługę prawną) wynikającymi z podatków związanych z rozpowszechnianiem przez Programistę Produktów za pośrednictwem Google Play bądź powstałymi na takiej podstawie.

14. Zmiany Umowy

14.1 Google może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie, wysyłając Programiście pocztą e-mail powiadomienie zawierające opis wprowadzonych modyfikacji. Google publikuje powiadomienia zawierające opis wprowadzonych modyfikacji także na tej stronie i/lub w Play Console. Programista powinien regularnie przeglądać Umowę i sprawdzać, czy nie pojawiła się informacja o zmianach. Zmiany nie działają wstecz. Zaczynają obowiązywać i są uznawane za zaakceptowane przez Programistę (a) natychmiast w przypadku osób, które stały się Programistami po opublikowaniu powiadomienia, natomiast (b) w przypadku osób będących wcześniej Programistami – z dniem podanym w powiadomieniu, który nastąpi nie wcześniej niż po 30 dniach od opublikowania zmian (z wyjątkiem zmian wymaganych przez prawo, które zaczynają obowiązywać natychmiast). Jeśli Programista nie zgadza się na zmiany wprowadzone w Umowie, musi zakończyć korzystanie z Google Play, co jest jedynym i wyłącznym świadczeniem dostępnym dla Programisty. Użytkownik akceptuje fakt, że dalsze korzystanie z Google Play jest równoznaczne ze zgodą na zmienione warunki Umowy.

15. Ogólne warunki prawne

15.1 Niniejsza Umowa stanowi całość umowy prawnej między Programistą a Google i reguluje korzystanie przez Programistę z Google Play oraz całkowicie zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między Programistą a Google w zakresie Google Play.

15.2 Programista akceptuje, że jeśli Google nie korzysta z któregokolwiek prawa lub świadczenia zawartego w niniejszej Umowie ani nie wymaga jego stosowania (lub z którego Google może korzystać na podstawie dowolnego obowiązującego prawa), nie jest to uznawane za formalne zrzeczenie się praw przez firmę Google, a te prawa i świadczenia nadal są dla niej dostępne.

15.3 Jeśli sąd mający jurysdykcję w zakresie takich spraw wyda wyrok stwierdzający, że którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest nieważne, zostanie ono usunięte z Umowy, bez wpływu na pozostałą jej część. Pozostałe postanowienia niniejszej Umowy nadal będą ważne i wiążące.

15.4 Programista rozumie i akceptuje, że każda firma zależna Google jest beneficjentem niniejszej Umowy będącym osobą trzecią oraz że firmy te są uprawnione do bezpośredniego stosowania i korzystania z wszelkich postanowień niniejszej Umowy, które zapewniają im korzyści (lub prawa). Oprócz tego żadna inna osoba ani firma nie jest beneficjentem niniejszej Umowy będącym osobą trzecią.

15.5 OGRANICZENIA EKSPORTU. PRODUKTY W GOOGLE PLAY MOGĄ PODLEGAĆ PRAWOM I PRZEPISOM EKSPORTOWYM OBOWIĄZUJĄCYM W STANACH ZJEDNOCZONYCH. PROGRAMISTA MUSI PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH PRAW I PRZEPISÓW EKSPORTOWYCH, KTÓRE DOTYCZĄ DYSTRYBUCJI LUB UŻYWANIA PRODUKTÓW. PRAWA TE OBEJMUJĄ OGRANICZENIA DOTYCZĄCE MIEJSC PRZEZNACZENIA, UŻYTKOWNIKÓW I KOŃCOWEGO SPOSOBU UŻYCIA.

15.6 Praw udzielonych na podstawie niniejszej Umowy Programista ani Google nie mogą przypisać ani scedować bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony. Programista ani Google nie mogą przekazać swoich obowiązków ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony. Każda inna próba cesji jest nieważna. Jeśli u Programisty nastąpi zmiana kontroli (na przykład w wyniku zakupu lub sprzedaży akcji, fuzji przedsiębiorstw bądź innego rodzaju transakcji firmowej): (a) Programista pisemnie powiadomi Google w ciągu 30 dni od zmiany kontroli; (b) Google może w dowolnej chwili od zmiany kontroli aż do 30 dnia po otrzymaniu tego pisemnego powiadomienia rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym niniejszą Umowę.

15.7 Wszystkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub relacji Programisty z Google na mocy niniejszej Umowy bądź z nimi związane podlegają prawu stanu Kalifornia z wyjątkiem norm prawa kolizyjnego tego stanu. Programista i Google ponadto zgadzają się uznać wyłączną jurysdykcję sądów federalnych i stanowych znajdujących się w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w zakresie rozwiązywania wszelkich spraw prawnych powstałych w wyniku niniejszej Umowy lub relacji Programisty z Google na mocy niniejszej Umowy bądź z nimi związanych, z tym zastrzeżeniem, że Programista akceptuje, iż Google nadal może starać się o wydanie nakazu sądowego w dowolnej jurysdykcji.

15.8 Postanowienia sekcji 5, 6.1 (wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to wymagane w celu umożliwienia Google zrealizowania postanowień sekcji 3.8), 7, 11, 12, 13 oraz 15 obowiązują dalej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.