Google Play

Umowa dystrybucyjna dla programistów

Definicje

Google: Google Inc., firma zarejestrowana w stanie Delaware, której podstawowe miejsce wykonywania działalności znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Urządzenie: dowolne urządzenie umożliwiające uzyskiwanie dostępu do usługi Market, zgodnie z jej definicją w niniejszej Umowie.

Produkty: oprogramowanie, treści i materiały cyfrowe rozpowszechniane za pośrednictwem usługi Market.

Usługa Market: stworzony i prowadzony przez firmę Google rynek umożliwiający zarejestrowanym Programistom w wybranych krajach prowadzenie dystrybucji Produktów bezpośrednio do użytkowników Urządzeń.

Programista: dowolna osoba lub firma zarejestrowana i zatwierdzona w usłudze Market, która może rozpowszechniać Produkty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Konto programisty: konto wydawcy przydzielone Programiście, które umożliwia rozpowszechnianie Produktów za pośrednictwem usługi Market.

Podmiot obsługujący płatności: dowolny podmiot upoważniony przez firmę Google do świadczenia usług związanych z obsługą płatności, które umożliwiają Programistom z opcjonalnymi Kontami płatności pobieranie opłat od użytkowników Urządzeń za Produkty rozpowszechniane za pośrednictwem usługi Market.

Konto płatności: konto finansowe przydzielone Programiście przez Podmiot obsługujący płatności, który jest upoważniony przez Programistę do przyjmowania i przesyłania w jego imieniu płatności za produkty sprzedawane za pośrednictwem usługi Market. Przed otrzymaniem Konta płatności Programista musi zostać zatwierdzony przez Podmiot obsługujący płatności. Aby pobierać opłaty za Produkty rozpowszechniane za pośrednictwem usługi Market, Programista musi utrzymywać odpowiedni stan konta.

Autoryzowany operator: operator sieci komórkowej, który jest upoważniony do przyjmowania opłaty dystrybucyjnej za Produkty sprzedawane użytkownikom Urządzeń korzystającym z jego sieci.

1. Wstęp

1.1 Usługa Market jest witryną dostępną publicznie, za pomocą której Programiści mogą rozpowszechniać Produkty przeznaczone dla Urządzeń. Aby rozpowszechniać Produkty za pośrednictwem usługi Market, należy uzyskać i utrzymywać ważne Konto programisty.

1.2 Aby pobierać opłaty za swoje Produkty, należy ponadto uzyskać i utrzymywać ważne Konto płatności udostępnione przez Podmiot obsługujący płatności.

2. Akceptowanie niniejszej Umowy

2.1 Niniejsza umowa („Umowa”) stanowi prawnie wiążący kontrakt między Programistą a firmą Google dotyczący korzystania z usługi Market w celu dystrybucji Produktów. Aby korzystać z usługi Market w celu dystrybucji Produktów, należy zaakceptować niniejszą Umowę, klikając odpowiednią opcję akceptacji, gdy zostanie ona udostępniona. Jeśli Programista nie zaakceptuje niniejszej Umowy, nie może rozpowszechniać Produktów za pośrednictwem usługi Market.

2.2 Korzystać z usługi Market w celu dystrybucji Produktów i akceptować niniejszą Umowę mogą wyłącznie osoby zweryfikowane jako Programiści o dobrej reputacji. Niniejsza Umowa zostanie automatycznie wypowiedziana, jeśli strona (a) nie jest Programistą o dobrej reputacji albo (b) jest osobą lub podmiotem pozbawionym prawa do korzystania z oprogramowania Android na mocy prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, w tym w kraju zamieszkania oraz w kraju, w którym oprogramowanie Android jest użytkowane.

2.3 Jeśli Programista akceptuje warunki niniejszej Umowy w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu, oświadcza i zapewnia, że ma pełne legalne uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu. Jeśli nie ma wymaganych uprawnień, nie może zaakceptować niniejszej Umowy ani korzystać z usługi Market w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu.

3. Ceny i płatności

3.1 Niniejsza Umowa dotyczy zarówno Produktów rozpowszechnianych bezpłatnie, jak i Produktów, za które jest pobierana opłata (po udostępnieniu obsługi płatności w usłudze Market). Aby pobierać opłaty za swoje Produkty, należy mieć ważne Konto płatności objęte odrębną umową z Podmiotem obsługującym płatności. Jeśli przed zarejestrowaniem konta w usłudze Market Programista ma już Konto płatności udostępnione przez Podmiot obsługujący płatności, warunki niniejszej Umowy zastępują warunki korzystania z Konta płatności w zakresie Produktów sprzedawanych za pośrednictwem usługi Market.

Ceny za Produkty można ustalać w walutach określonych przez Podmiot obsługujący płatności. Ceny Produktów oferowanych w usłudze Market mogą być wyświetlane w ojczystych walutach użytkowników, ale firma Google nie ponosi odpowiedzialności za dokładność kursów wymiany ani obliczeń.

3.2 Ustalona cena Produktu określa kwotę płatności otrzymywaną przez Programistę. Zdefiniowana poniżej Opłata za transakcję jest doliczana do ceny sprzedaży i rozdzielana między Podmiot obsługujący płatności i Autoryzowanego operatora, jeśli taki istnieje. Pozostała część (cena sprzedaży pomniejszona o Opłatę za transakcję) jest przesyłana do Programisty. „Opłata za transakcję” jest zdefiniowana tutaj, a jej definicja może być co pewien czas modyfikowana przez firmę Google. Programista jest odpowiedzialny za określenie, czy Produkt jest objęty podatkiem, i podanie Podmiotowi obsługującemu płatności obowiązującej stawki podatku naliczanego w każdej jurysdykcji podatkowej, w której Produkty są sprzedawane. Programista jest odpowiedzialny za przesyłanie kwot podatku do odpowiednich urzędów podatkowych.

3.3 Programista może rozpowszechniać Produkty bezpłatnie. Jeśli Produkt jest bezpłatny, Opłata za transakcję nie jest pobierana. Programista nie może pobierać w przyszłości opłat za kopie Produktów, które użytkownicy mogli początkowo pobierać bezpłatnie. Nie ma to na celu uniemożliwienia rozpowszechniania bezpłatnych wersji próbnych Produktów z możliwością zakupu pełnej wersji. Udostępnianie takich wersji próbnych Produktów jest zalecane. Aby jednak pobierać opłaty po wygaśnięciu bezpłatnej wersji próbnej, wszystkie opłaty za pełną wersję Produktu należy pobierać za pośrednictwem Podmiotu obsługującego płatności w usłudze Market. W niniejszej Umowie termin „bezpłatny” oznacza, że nie są pobierane żadne opłaty za użytkowanie Produktu. Wszystkie opłaty otrzymywane przez Programistów za Produkty rozpowszechniane za pośrednictwem usługi Market muszą być obsługiwane przez Podmiot obsługujący płatności w usłudze Market.

3.4 Specjalne wymagania dotyczące zwrotu pieniędzy. W zakresie zwrotu pieniędzy obowiązują standardowe warunki korzystania z usług Podmiotu obsługującego płatności poza następującymi warunkami dotyczącymi dystrybucji Produktów za pośrednictwem usługi Market.

Produkty, których podgląd jest dostępny dla kupującego (takie jak dzwonki i tapety): zwrot pieniędzy nie jest wymagany ani dozwolony.

Produkty, których podgląd nie jest dostępny dla kupującego (takie jak aplikacje): Programista upoważnia firmę Google do zwrotu pełnej kwoty ceny Produktu, jeśli kupujący zażąda zwrotu pieniędzy w ciągu 48 godzin od momentu zakupu.

3.5 Programista zapewnia wsparcie w zakresie Produktu. Programista ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie wsparcia i obsługi swoich Produktów oraz przyjmowanie wszelkich skarg dotyczących swoich Produktów. Dane kontaktowe są wyświetlane na każdej stronie ze szczegółowymi informacjami o aplikacji i są udostępniane użytkownikom na potrzeby obsługi klienta.

Brak odpowiedniego wsparcia w zakresie Produktów może powodować obniżenie ocen Produktów, gorsze eksponowanie Produktów, zmniejszenie sprzedaży i powstawanie sporów dotyczących rozliczeń. Z wyjątkiem przypadków, w których wiele sporów jest inicjowanych przez użytkownika o nietypowej historii sporów, spory zgłaszane Podmiotowi obsługującemu płatności dotyczące rozliczeń za Produkty o wartości mniejszej niż 10 USD mogą powodować automatyczne obciążenie zwrotne konta Programisty wraz ze wszelkimi opłatami za obsługę pobieranymi przez Podmiot obsługujący płatności. Żądania obciążenia zwrotnego dotyczące Produktów o wartości co najmniej 10 USD są obsługiwane zgodnie ze standardowymi zasadami Podmiotu obsługującego płatności.

3.6 Ponowne instalacje. Użytkownicy mają prawo ponownie instalować wszystkie aplikacje rozpowszechniane za pośrednictwem usługi Market nieograniczoną liczbę razy, z tym że, jeśli Programista usunie Produkty z usługi Market zgodnie z postanowieniami ustępu (i), (ii), (iii) lub (iv) sekcji 7.1, takie Produkty zostaną usunięte ze wszystkich obszarów usługi Market, a użytkownicy nie będą już mieli prawa ani możliwości ponownego zainstalowania takich Produktów.

4. Korzystanie z usługi Market przez Programistę

4.1 Z wyjątkiem praw licencyjnych udzielanych przez Programistę w sekcji 5 poniżej, firma Google akceptuje, że na podstawie niniejszej Umowy nie uzyskuje od Programisty (lub jego licencjodawców) żadnych praw, tytułów ani udziałów dotyczących jakiegokolwiek Produktu, w tym żadnych praw własności intelektualnej obejmujących aplikacje.

4.2 Programista zgadza się korzystać z usługi Market tylko w celach, na które zezwalają (a) niniejsza Umowa, (b) wszelkie obowiązujące prawa, przepisy oraz ogólnie przyjęte procedury i wytyczne w odpowiednich jurysdykcjach (w tym wszelkie prawa dotyczące eksportu i importu danych lub oprogramowania w Stanach Zjednoczonych i innych krajach).

4.3 W przypadku korzystania z usługi Market w celu dystrybucji Produktów Programista zgadza się chronić prywatność i prawa użytkowników. Jeśli użytkownicy udostępniają Programiście nazwy użytkownika, hasła, inne informacje logowania lub dane osobowe bądź jego Produkt uzyskuje do nich dostęp lub ich używa, Programista musi poinformować użytkowników, że takie informacje są dostępne dla Produktu, podać odpowiednie i zgodne z prawem informacje na temat ochrony prywatności oraz zapewnić ochronę użytkowników. Ponadto Produkt może używać tych informacji wyłącznie w ograniczonych celach, na które użytkownik udzielił pozwolenia. Jeśli Produkt przechowuje dane osobowe lub poufne informacje podane przez użytkowników, musi robić to w sposób bezpieczny i tylko tak długo, jak to konieczne. Jeśli użytkownik zawarł z Programistą odrębną umowę, która zezwala Programiście lub jego Produktowi na przechowywanie bądź używanie danych osobowych lub poufnych informacji bezpośrednio związanych z Produktem (bez uwzględniania innych produktów i aplikacji), użycie takich informacji przez Programistę podlega warunkom tej odrębnej umowy. Jeśli użytkownik poda w Produkcie informacje o koncie Google, Produkt może używać tych informacji wyłącznie do uzyskiwania dostępu do konta Google użytkownika w ograniczonych celach tylko wówczas, gdy użytkownik udzielił na to pozwolenia.

4.4 Działania zabronione. Programista zgadza się nie podejmować żadnych działań związanych z usługą Market (w tym w zakresie tworzenia i dystrybucji Produktów), które utrudniają lub zakłócają działanie, powodują uszkodzenia bądź umożliwiają uzyskanie nieuprawnionego dostępu do urządzeń, serwerów, sieci lub innych obiektów i usług należących do jakiegokolwiek podmiotu, w tym między innymi użytkowników systemu Android, firmy Google i dowolnego operatora sieci komórkowej. Informacji o klientach uzyskanych za pomocą usługi Market nie wolno wykorzystywać w celu sprzedaży lub rozpowszechniania Produktów poza usługą Market.

4.5 Wyłączenie konkurencji. Programista nie może używać usługi Market do rozpowszechniania lub udostępniania jakiegokolwiek Produktu, którego głównym celem jest ułatwienie dystrybucji aplikacji i gier na urządzenia z systemem Android poza usługą Market.

4.6 Programista akceptuje, że jest całkowicie odpowiedzialny (oraz że firma Google nie ponosi odpowiedzialności wobec Programisty ani żadnej strony trzeciej) za wszelkie Produkty rozpowszechniane za pośrednictwem usługi Market oraz za konsekwencje swoich działań (w tym dowolne możliwe straty i szkody poniesione przez firmę Google) związanych z dystrybucją.

4.7 Programista akceptuje, że jest całkowicie odpowiedzialny (oraz że firma Google nie ponosi odpowiedzialności wobec Programisty ani żadnej strony trzeciej) za naruszenie jakichkolwiek zobowiązań Programisty wynikających z niniejszej Umowy, wszelkich obowiązujących kontraktów z innymi firmami, warunków korzystania z usługi oraz praw i przepisów, a także za konsekwencje (w tym dowolne możliwe straty i szkody poniesione przez firmę Google lub stronę trzecią) każdego takiego naruszenia.

4.8 Usługa Market umożliwia ochronę Produktów Programisty, dzięki czemu użytkownicy nie mogą udostępniać Produktów innym użytkownikom ani urządzeniom.

4.9 Oceny Produktów. Usługa Market umożliwia użytkownikom ocenianie Produktów. Tylko użytkownicy, którzy pobrali dany Produkt, mogą go ocenić. Oceny Produktów służą do określania miejsca docelowego Produktów w usłudze Market. Produkty o wyższych ocenach znajdują się na ogół w lepiej eksponowanych miejscach, a firma Google może zmieniać miejsca docelowe według własnego uznania. Programiście w usłudze Market może zostać przypisana ocena zbiorcza za wszelkie Produkty, które nie zostały ocenione przez użytkowników. Ocena zbiorcza Programisty reprezentuje jakość Produktów na podstawie historii Programisty i jest określana wyłącznie według uznania firmy Google. W przypadku nowych Programistów, którzy jeszcze nie mają historii dotyczącej Produktów, firma Google może stosować i publikować pomiary wydajności, takie jak wskaźniki liczby odinstalowanych aplikacji i liczby zwrotów pieniędzy, w celu identyfikowania i usuwania Produktów, które nie spełniają akceptowanych standardów określanych przez firmę Google. Firma Google zastrzega sobie prawo do wyświetlania Produktów użytkownikom w sposób określany według własnego uznania.

Produkty Programisty mogą otrzymywać od użytkowników oceny, z którymi Programista się nie zgadza. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących takich ocen Programista może skontaktować się z firmą Google.

4.10 Promowanie swojego Produktu. Programista jest odpowiedzialny za przesyłanie swoich Produktów do usługi Market, udostępnianie wymaganych informacji o Produkcie użytkownikom oraz udzielanie odpowiednich uprawnień w zakresie zabezpieczeń koniecznych do działania Produktu na Urządzeniach użytkowników. Produkty, które nie zostały poprawnie przesłane, nie są publikowane w usłudze Market.

4.11 Ograniczone treści. Każdy Produkt rozpowszechniany przez Programistę za pośrednictwem usługi Market musi być zgodny z Zasadami programu dla programistów.

5. Udzielanie licencji

5.1 Programista udziela firmie Google niewyłącznej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej licencji uprawniającej do kopiowania, wykonywania, wyświetlania i używania Produktów w celach administracyjnych i demonstracyjnych w połączeniu z obsługą i promowaniem usługi Market oraz do używania Produktów w celu doskonalenia platformy Android.

5.2 Programista udziela firmie Google niewyłącznej, bezpłatnej licencji uprawniającej do rozpowszechniania Produktów zgodnie z opcjami publikowania wybranymi przez Programistę na stronie przesyłania Produktu w witrynie Market.

5.3 Firma Google może korzystać z usług konsultantów i innych kontrahentów w związku z wypełnianiem zobowiązań i egzekwowaniem praw wynikających z niniejszej Umowy pod warunkiem, że ci konsultanci i kontrahenci będą podlegać takim samym zobowiązaniom co firma Google. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy firma Google nie będzie rozpowszechniać Produktu Programisty, ale może zachować kopie Produktu i używać ich na potrzeby świadczenia pomocy technicznej w zakresie usługi Market i platformy Android.

5.4 Programista udziela użytkownikowi niewyłącznej, ważnej na całym świecie i bezterminowej licencji uprawniającej do wykonywania, wyświetlania i używania Produktu na Urządzeniu. Programista może dołączyć do Produktu odrębną umowę licencyjną użytkownika końcowego (Licencję użytkownika) regulującą prawa użytkownika do Produktu i zastępującą powyższe postanowienie.

5.5 Programista oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej, w tym wszystkich potrzebnych patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich i innych praw zastrzeżonych do Produktu lub związanych z Produktem. W przypadku korzystania z materiałów innej firmy Programista oświadcza i zapewnia, że ma prawo do rozpowszechniania takiego materiału innej firmy w Produkcie. Programista akceptuje fakt, że nie będzie przesyłać do usługi Market materiałów chronionych prawem autorskim, tajemnicami handlowymi lub w inny sposób objętych zastrzeżonymi prawami należącymi do innej firmy, w tym patentami oraz prawami dotyczącymi ochrony prywatności i wizerunku, chyba że Programista jest właścicielem takich praw lub ma pozwolenie od ich prawnego właściciela na przesłanie materiału.

6. Cechy marki i wizerunek

6.1 Termin „Cechy marki” oznacza nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne cechy charakterystyczne marki każdej strony odpowiednio posiadane (lub licencjonowane) okresowo przez tę stronę.

6.2 Każda strona posiada wszystkie prawa, tytuły i udziały, w tym w stopniu nieograniczonym wszystkie prawa własności intelektualnej, związane z należącymi do niej Cechami marki. Z wyjątkiem ograniczonego zakresu jawnie określonego w niniejszej Umowie żadna ze stron nie udziela – a druga strona nie uzyskuje – żadnych praw, tytułów ani udziałów (w tym w stopniu nieograniczonym jakiejkolwiek dorozumianej licencji) dotyczących wszelkich Cech marki drugiej strony. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, na okres obowiązywania niniejszej Umowy Programista udziela firmie Google i jej podmiotom stowarzyszonym ograniczonej, niewyłącznej licencji uprawniającej do wyświetlania przesłanych przez Programistę do Google Cech marki Programisty wyłącznie w celu stosowania w trybie online lub na urządzeniach przenośnych i w każdym przypadku wyłącznie w związku z rozpowszechnianiem i sprzedażą Produktu Programisty za pośrednictwem usługi Market bądź w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w inny sposób. W przypadku zaprzestania przez Programistę rozpowszechniania konkretnego Produktu za pośrednictwem usługi Market Google przestanie korzystać z Cech marki takiego Produktu zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji 6.2, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie korzystanie będzie potrzebne, by firma Google mogła zrealizować postanowienia sekcji 3.6. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie daje Programiście prawa do używania żadnych nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen ani innych wyróżniających cech marki Google.

6.3 Wizerunek. Poza licencją udzieloną w sekcji 6.2 powyżej, na potrzeby promowania dostępności, rozpowszechniania i sprzedaży Produktu Programisty w usłudze Market, Google i podmioty stowarzyszone Google mogą wykorzystywać przesłane przez Programistę do Google Cechy marki Programisty (i) w usłudze Market oraz dowolnych należących do Google obiektach wyświetlanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych; (ii) w przekazach komunikacyjnych wyświetlanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych poza usługą Market, wraz z innymi Produktami oferowanymi w usłudze Market; (iii) podczas ogłaszania dostępności Produktu w trybie online lub na urządzeniach przenośnych; (iv) w prezentacjach oraz (v) na listach klientów, które są wyświetlane w trybie online lub na urządzeniach przenośnych (w tym bez ograniczeń na listach klientów publikowanych w witrynach Google). W przypadku zaprzestania przez Programistę rozpowszechniania konkretnych Produktów w usłudze Market firma Google przestanie korzystać z Cech marki takich Produktów w takich celach promocyjnych. Firma Google na okres obowiązywania niniejszej Umowy udziela Programiście ograniczonej, niewyłącznej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej licencji uprawniającej do używania Cech marki Android wyłącznie w celach promocyjnych i tylko w sposób zgodny z Wytycznymi dotyczącymi marki Android..

7. Usuwanie produktów.

7.1 Usuwanie przez Programistę. Programista może w dowolnym momencie usuwać swoje Produkty, uniemożliwiając ich przyszłe rozpowszechnianie za pośrednictwem usługi Market, ale musi przestrzegać niniejszej Umowy i warunków korzystania z Konta płatności udostępnionego przez Podmiot obsługujący płatności w zakresie wszelkich Produktów rozpowszechnianych za pośrednictwem usługi Market, w tym między innymi wymagań dotyczących zwrotu pieniędzy. Usunięcie Produktów Programisty w celu uniemożliwienia ich przyszłego rozpowszechniania za pośrednictwem usługi Market (a) nie ma wpływu na prawa licencyjne użytkowników, którzy wcześniej zakupili lub pobrali Produkty Programisty, (b) nie powoduje usunięcia Produktów Programisty z Urządzeń ani żadnej części witryny Market, w której zakupione lub pobrane wcześniej aplikacje są przechowywane w imieniu użytkowników, oraz (c) nie powoduje zmiany zobowiązania Programisty do dostarczenia Produktów i usług, które zostały wcześniej zakupione lub pobrane przez użytkowników, oraz zapewnienia dotyczącego ich wsparcia. Niezależnie od powyższych postanowień, Google w żadnym wypadku nie będzie utrzymywać w żadnym obszarze usługi Market (w tym bez ograniczeń w części witryny Market, w której wcześniej zakupione lub pobrane aplikacje są przechowywane w imieniu użytkowników) żadnego Produktu usuniętego przez Programistę z usługi Market, jeśli Programista przekazał Google pisemną informację, że takie usunięcie było spowodowane (i) zarzutem naruszenia bądź rzeczywistym naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, wzorów zastrzeżonych, patentów lub innych praw własności intelektualnej dowolnej osoby, (ii) zarzutem zniesławienia bądź rzeczywistym zniesławieniem, (iii) zarzutem naruszenia bądź rzeczywistym naruszeniem praw do ochrony wizerunku i prywatności dowolnej strony trzeciej albo (iv) zarzutem bądź wykazaniem, że dany Produkt jest niezgodny z obowiązującym prawem.

Jeśli Produkt usunięty przez Programistę z usługi Market na mocy postanowień ustępów (i), (ii), (iii) lub (iv) niniejszej sekcji 7.1 został zakupiony przez użytkownika w ciągu roku przed datą usunięcia, Programista na żądanie Google zwróci takiemu użytkownikowi wszystkie kwoty zapłacone przez niego za taki Produkt pomniejszone o część Opłaty za transakcję odpowiadającą opłacie za przetworzenie karty kredytowej/płatności powiązanej z transakcją.

7.2 Usuwanie przez firmę Google. Firma Google nie zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu Produktów ani ich treści, jeśli jednak zostanie powiadomiona przez Programistę lub w inny sposób uzyska takie informacje oraz według własnego uznania określi, że Produkt, dowolna jego część lub Cechy marki Programisty (a) naruszają prawa własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne prawa dowolnej strony trzeciej, (b) naruszają obowiązujące prawo lub podlegają zakazowi sądowemu, (c) mają charakter pornograficzny, obraźliwy bądź w inny sposób naruszają zasady firmy Google dotyczące hostingu lub inne warunki korzystania z usługi, które mogą być co pewien czas aktualizowane przez firmę Google według jej własnego uznania, (d) są nieprawidłowo rozpowszechniane przez Programistę, (e) mogą spowodować powstanie odpowiedzialności firmy Google lub Autoryzowanych operatorów, (f) w opinii firmy Google zawierają wirusa, stanowią złośliwe oprogramowanie lub program szpiegowski bądź mają negatywny wpływ na sieć firmy Google lub Autoryzowanego operatora, (g) naruszają warunki niniejszej Umowy lub Zasady programu dla programistów, bądź (h) wyświetlanie Produktu ma wpływ na integralność serwerów firmy Google (tj. użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do takiej treści lub napotykają inne problemy), może usunąć Produkt z usługi Market lub według swojego własnego uznania zmienić jego klasyfikację. Firma Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania dostępu dowolnego Programisty do usługi Market wyłącznie według własnego uznania.

Firma Google zawiera umowy dystrybucyjne z producentami urządzeń i Autoryzowanymi operatorami w celu umieszczania na Urządzeniach aplikacji klienckiej oprogramowania usługi Market. Te umowy dystrybucyjne mogą wymagać przymusowego usunięcia Produktów naruszających warunki korzystania z usług producenta Urządzenia lub Autoryzowanego operatora.

Jeśli Produkt Programisty, który został przymusowo usunięty z powodu wadliwości, złośliwości, naruszenia praw własności intelektualnej innej osoby, zniesławienia, naruszenia prawa do ochrony wizerunku lub prywatności strony trzeciej albo nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa, został zakupiony przez użytkownika w ciągu roku przed datą usunięcia, (i) Programista musi zwrócić firmie Google wszystkie otrzymane kwoty powiększone o wszelkie powiązane opłaty (tj. obciążenia zwrotne i opłaty za transakcję płatności), a (ii) Google może według własnego uznania potrącić z przyszłych transakcji sprzedaży Programisty kwotę, o której mowa w punkcie (i) powyżej.

8. Dane logowania Programisty

8.1 Programista akceptuje, że ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności wszelkich danych logowania przydzielonych mu przez firmę Google lub samodzielnie przez niego wybranych oraz że jest całkowicie odpowiedzialny za wszystkie aplikacje tworzone przy użyciu jego danych logowania. Firma Google może ograniczyć liczbę Kont programisty przydzielanych Programiście i firmie lub organizacji, dla której pracuje.

9. Prywatność i informacje

9.1 Aby stale rozwijać i doskonalić usługę Market, firma Google może gromadzić pewne statystyki używania dotyczące usługi Market i Urządzeń, w tym między innymi informacje na temat sposobu korzystania z usługi Market i Urządzeń.

9.2 Gromadzone dane są zbiorczo badane w celu doskonalenia usługi Market dla użytkowników i Programistów oraz są obsługiwane zgodnie z Polityką prywatności firmy Google. Aby zapewnić doskonalenie Produktów, ograniczone dane zbiorcze mogą być udostępniane Programiście po otrzymaniu pisemnej prośby.

10. Wypowiedzenie niniejszej Umowy

10.1 Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu wypowiedzenia przez Programistę albo firmę Google w sposób opisany poniżej.

10.2 Jeśli Programista chce wypowiedzieć niniejszą Umowę, musi pisemnie powiadomić firmę Google z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni (chyba że Umowa jest wypowiadana zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji 14.1) i zakończyć korzystanie z wszelkich odpowiednich danych logowania Programisty.

10.3 Firma Google może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę z Programistą, jeśli:

(A) Programista naruszy którekolwiek postanowienie Umowy,

(B) firma Google będzie zobowiązana do tego prawem,

(C) Programista przestanie być autoryzowanym Programistą lub

p>(D) firma Google zdecyduje się zaprzestać świadczenia usługi Market.

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

11.1 PROGRAMISTA JAWNIE WYRAŻA ZROZUMIENIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE KORZYSTA Z USŁUGI MARKET WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE USŁUGA MARKET JEST ŚWIADCZONA „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.

11.2 PROGRAMISTA KORZYSTA Z USŁUGI MARKET I WSZELKICH MATERIAŁÓW POBRANYCH LUB UZYSKANYCH W RAMACH USŁUGI MARKET WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ JEST CAŁKOWICIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKIE SZKODY POWSTAŁE NA JEGO KOMPUTERZE LUB INNYM URZĄDZENIU ORAZ UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z TEGO KORZYSTANIA.

11.3 FIRMA GOOGLE PONADTO JAWNIE WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI WSZELKIEGO RODZAJU, JAWNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1 PROGRAMISTA JAWNIE WYRAŻA ZROZUMIENIE I AKCEPTUJE, ŻE FIRMA GOOGLE, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE ORAZ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PROGRAMISTY NA PODSTAWIE ŻADNYCH ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI MORALNE PONIESIONE PRZEZ PROGRAMISTĘ, W TYM UTRATĘ JAKICHKOLWIEK DANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA GOOGLE LUB JEJ PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT, ANI OD TEGO, CZY POWINNI MIEĆ TEGO ŚWIADOMOŚĆ.

13. Odszkodowanie

13.1 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Programista zgadza się bronić firmy Google, zabezpieczać i chronić ją oraz jej podmioty stowarzyszone, ich dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników i przedstawicieli, a także Autoryzowanych operatorów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, pozwami i postępowaniami osób trzecich oraz wszystkimi stratami, zobowiązaniami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami za obsługę prawną) powstałymi w wyniku lub na podstawie (a) korzystania przez Programistę z usługi Market w sposób naruszający niniejszą Umowę oraz (b) naruszenia przez Produkt Programisty praw autorskich, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, wzoru zastrzeżonego, patentu lub innego prawa własności intelektualnej dowolnej osoby, zniesławienia jej bądź naruszenia jej prawa do ochrony wizerunku lub prywatności.

13.2 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Programista zgadza się bronić odpowiednie Podmioty obsługujące płatności (które mogą obejmować firmę Google lub osoby trzecie), zabezpieczać i chronić je, a także ich podmioty stowarzyszone, ich dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, pozwami i postępowaniami osób trzecich, a także wszystkimi stratami, zobowiązaniami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami za obsługę prawną) wynikającymi z podatków związanych z rozpowszechnianiem przez Programistę Produktów za pośrednictwem usługi Market bądź wysuniętymi na takiej podstawie.

14. Zmiany Umowy

14.1 Firma Google może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie, wysyłając Programiście powiadomienie pocztą e-mail zawierające opis wprowadzonych modyfikacji. Firma Google publikuje powiadomienia zawierające opis wprowadzonych modyfikacji również w witrynie Market. Zmiany zaczynają obowiązywać i są uznawane za zaakceptowane przez Programistę (a) natychmiast w przypadku osób, które stały się Programistami po opublikowaniu powiadomienia, natomiast (b) w przypadku osób będących wcześniej Programistami zmodyfikowana Umowa zaczyna obowiązywać po zaakceptowaniu jej przez Programistę (z wyjątkiem zmian wymaganych przez prawo, które zaczynają obowiązywać natychmiast). Osoby będące wcześniej Programistami wyrażają swoją akceptację zmodyfikowanej Umowy przez wyświetlenie witryny Market i zaakceptowanie zmodyfikowanej Umowy. W przypadku gdy Programista w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wysłania wiadomości e-mail nie wyrazi zgody na zmiany wprowadzone w Umowie, firma Google zawiesi rozpowszechnianie jego Produktów do momentu zaakceptowania przez niego zmodyfikowanej Umowy. W przypadku gdy Programista w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wysłania wiadomości e-mail nie wyrazi zgody na zmiany, musi zakończyć korzystanie z usługi Market, co jest jedynym i wyłącznym świadczeniem dostępnym dla Programisty.

15. Ogólne warunki prawne

15.1 Niniejsza Umowa stanowi całość umowy prawnej między Programistą a firmą Google i reguluje korzystanie przez Programistę z usługi Market oraz całkowicie zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między Programistą a firmą Google w zakresie usługi Market.

15.2 Programista akceptuje fakt, że jeśli firma Google nie korzysta z któregokolwiek prawa lub świadczenia zawartego w niniejszej Umowie ani nie wymaga jego stosowania (lub z którego firma Google może korzystać na podstawie dowolnego obowiązującego prawa), nie jest to uznawane za formalne zrzeczenie się praw przez firmę Google, a te prawa i świadczenia nadal są dla niej dostępne.

15.3 Jeśli sąd mający jurysdykcję w zakresie takich spraw wyda wyrok stwierdzający, że którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest nieważne, to postanowienie to zostanie usunięte z Umowy, bez wpływu na pozostałą jej część. Pozostałe postanowienia niniejszej Umowy nadal będą ważne i wiążące.

15.4 Programista przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że każda firma zależna firmy Google jest beneficjentem niniejszej Umowy będącym stroną trzecią oraz że firmy te są uprawnione do bezpośredniego stosowania i korzystania z wszelkich postanowień niniejszej Umowy, które zapewniają im korzyści (lub prawa). Oprócz tego żadna inna osoba ani firma nie jest beneficjentem niniejszej Umowy będącym stroną trzecią.

15.5 OGRANICZENIA EKSPORTU. PRODUKTY W USŁUDZE MARKET MOGĄ PODLEGAĆ PRAWOM I PRZEPISOM EKSPORTOWYM W STANACH ZJEDNOCZONYCH. PROGRAMISTA MUSI PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PRAW I PRZEPISÓW EKSPORTOWYCH, KTÓRE DOTYCZĄ DYSTRYBUCJI LUB UŻYWANIA PRODUKTÓW. PRAWA TE OBEJMUJĄ OGRANICZENIA DOTYCZĄCE MIEJSC PRZEZNACZENIA, UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH I KOŃCOWEGO SPOSOBU UŻYCIA.

15.6 Praw udzielonych na podstawie niniejszej Umowy Programista ani firma Google nie mogą przypisać ani przekazać bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony. Programista ani firma Google nie mogą przekazać swoich obowiązków ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony.

15.7 Niniejsza Umowa oraz relacje Programisty z firmą Google wynikające z niniejszej Umowy podlegają prawu stanu Kalifornia z wyjątkiem norm prawa kolizyjnego. Programista i firma Google zgadzają się uznać wyłączną jurysdykcję sądów znajdujących się w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w zakresie rozwiązywania wszelkich spraw prawnych powstałych w związku z niniejszą Umową. Niezależnie od tego Programista akceptuje, że firma Google nadal może starać się o wydanie nakazu sądowego (lub równoważnego typu pilnego orzeczenia sądu) w dowolnej jurysdykcji.

15.8 Postanowienia sekcji 5, 6.2 (wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to wymagane w celu umożliwienia firmie Google zrealizowania postanowień sekcji 3.6), 7, 11, 12, 13 oraz 15 przetrwają dowolne wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej Umowy.