WARUNKI KORZYSTANIA Z KART UPOMINKOWYCH GOOGLE PLAY® W POLSCE

1.  Uprawnione osoby i sposób wykorzystania. Z Kart upominkowych Google Play („Karty upominkowe”) mogą korzystać wyłącznie osoby mieszkające w Polsce i mające co najmniej 13 lat. Karty upominkowe są wydawane przez Google Commerce Limited („GCL”) i mogą być wymieniane na pieniądze elektroniczne („e-pieniądze”) przez Google Payment Ltd. („GPL”).  Aby wykorzystać Kartę upominkową, użytkownik musi mieć dostęp do internetu, a także spełniać kryteria wymagane do posiadania lub utworzenia konta w Google Payments w Polsce.  Karty upominkowe można wykorzystać w całości lub w części i wyłącznie w celu nabycia wydawanych przez GPL e-pieniędzy, którymi można płacić za zakupy w Google Play.

W przypadku użytkowników w wieku od 13 do 17 lat rejestracja w Google Payments ogranicza się wyłącznie do wymiany Kart upominkowych na e-pieniądze, które zostaną wydane na zakupy w Google Play.

2.  Ograniczenia. E-pieniądze nabyte przy użyciu Karty upominkowej można wydać jedynie na zakup kwalifikujących się produktów w Google Play („Środki Google Play”). Sposób użytkowania i wykorzystania kart może podlegać ograniczeniom. Produkty, których nie można nabyć przy użyciu Karty upominkowej, to między innymi pewne produkty z sekcji „Urządzenia” w Google Play (np. telefony, tablety i powiązane akcesoria) i niektóre subskrypcje. Więcej informacji można znaleźć w Centrum pomocy. Kart upominkowych nie można używać w innych usługach Google ani na stronach innych firm.  Karta upominkowa nie podlega wymianie na gotówkę ani inne karty, nie można jej doładować ani otrzymać za nią zwrotu środków. Zakupionych przy jej użyciu e-pieniędzy nie można łączyć w Google Payments z saldami innymi niż saldo w Google Play w celu robienia zakupów poza Google Play. Kart upominkowych nie można sprzedawać, wymieniać ani przekazywać w zamian za środki, poza przypadkami wymaganymi przez prawo.  Jeśli wartość zamówienia opłacanego Kartą upominkową przekracza jej saldo, transakcja zostanie odrzucona.

3.  Brak opłat i okresu ważności. Karty upominkowe nie wymagają dodatkowych opłat ani nie mają okresu ważności. Jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie ewentualne zwroty e-pieniędzy nabytych przy użyciu Karty upominkowej będą przekazywane na saldo Kart upominkowych użytkownika w Google Play i będą tam dostępne do późniejszego wykorzystania zgodnie z niniejszymi warunkami.

4.  Oszustwa. GCL i GPL mają prawo do zawieszenia lub zamknięcia kont klientów i obciążenia ich przy użyciu innych form płatności, jeśli Karta upominkowa wykorzystana do nabycia e-pieniędzy używanych w Google Play została uzyskana nielegalnie lub w wyniku oszustwa.

5. Pomoc online.  Saldo środków dostępnych w Google Play z tytułu Kart upominkowych można sprawdzić w Google Payments na stronie https://payments.google.com. Pomoc online w związku z problemami dotyczącymi Kart upominkowych można uzyskać na stronie https://support.google.com/googleplay/go/cardhelp.

6. Ograniczenie odpowiedzialności. GCL nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież, zniszczenie lub wykorzystanie Karty upominkowej bez zgody użytkownika.  W odniesieniu do Kart upominkowych GCL nie udziela żadnych jawnych ani dorozumianych gwarancji (w tym dotyczących zadowalającej jakości, wartości handlowej i przydatności do określonego celu) poza tymi, które są wymagane zgodnie z prawem.  Jeśli Karta upominkowa nie będzie działać z powodu problemu technicznego, GCL powiększy saldo użytkownika o kwotę, która była dostępna na takiej karcie. GCL nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, gdy z powodu osób trzecich Karta upominkowa nie działa w sposób opisany w niniejszych warunkach. Obejmuje to między innymi takie przypadki jak awaria internetu, komputera, telefonu lub innego urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do internetu, a także awarie po stronie usługodawcy internetowego lub operatora sieci komórkowej.

7. Karty upominkowe wydane wcześniej.  Od 1 grudnia 2014 r. za wydawanie wszystkich Kart upominkowych i obsługę ich salda odpowiada GCL, bez względu na datę zakupu Karty upominkowej. GCL przejmuje od Google Ireland Limited wszystkie prawa i obowiązki dotyczące Kart upominkowych, niezależnie od jakichkolwiek odmiennych warunków dotyczących Kart upominkowych.  Żadne z postanowień tego punktu nie narusza praw użytkownika do wykorzystania i używania Kart upominkowych zgodnie z niniejszymi warunkami.

8. Warunki ogólne. Niniejsze warunki obejmują Warunki korzystania z usługi Google Play i podlegają im. Korzystanie z opisanych tu usług podlega także warunkom korzystania z Google Payments oraz Polityce prywatności Google. Kupując, otrzymując lub wykorzystując Kartę upominkową, użytkownik akceptuje fakt, że niniejsze warunki podlegają przepisom obowiązującym w Polsce.  GCL zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków według własnego uznania w zakresie dozwolonym przez prawo. W przypadku skarg użytkownik zobowiązuje się najpierw skontaktować się z działem obsługi klienta i przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań umożliwić GCL podjęcie próby rozwiązania problemu.  Użytkownik poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.