Google Play

Distribučná zmluva pre vývojárov Google Play

Platná od 15. apríla 2019 (zobraziť archivovanú verziu)

1. Vymedzenie pojmov

Autorizovaný poskytovateľ: Subjekt, ktorý je autorizovaný na prijímanie poplatkov za distribúciu Produktov predávaných používateľom Zariadení.

Prvky značky: Obchodné názvy, ochranné známky, značky služieb, logá, názvy domén a ďalšie charakteristické prvky značky jednotlivých strán vlastnené (alebo poskytované na základe licencie) v určenom čase príslušnou stranou.

Vývojár alebo vy: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje Produkty na distribúciu prostredníctvom služby Google Play v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Účet vývojára: Vydavateľský účet pridelený Vývojárovi v súvislosti s distribúciou produktov prostredníctvom služby Google Play.

Zariadenie: Akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup do služby Google Play.

Google: Google LLC, spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v štáte Delaware (USA) s hlavným sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google Ireland Limited, spoločnosť registrovaná v Írsku s hlavným sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; Google Commerce Limited, spoločnosť registrovaná v Írsku s hlavným sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko alebo Google Asia Pacific Pte. Limited, spoločnosť registrovaná v Singapure s hlavným sídlom na adrese 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City, Singapur 117371. Google môže subjekty Google a ich adresy priebežne aktualizovať.

Google Play: Softvér a služby (vrátane služby Play Console), ktoré Vývojárom umožňujú distribuovať Produkty používateľom Zariadení.

Práva duševného vlastníctva: Všetky patentové a autorské práva, práva na ochranné známky, obchodné tajomstvá, databázy, morálne práva a všekty ďalšie práva duševného vlastníctva (registrované alebo neregistrované) po celom svete.

Platobný účet: Finančný účet vydaný Vývojárovi Spracovateľom platieb, ktorý Spracovateľa platieb oprávňuje vyberať a odosielať za Vývojárov platby za Produkty predané prostredníctvom služby Google Play.

Spracovatelia platieb: Subjekt autorizovaný spoločnosťou Google na poskytovanie služieb, ktoré Vývojárom s platobnými účtami umožňujú prijímať platby za Produkty distribuované prostredníctvom služby Google Play.

Play Console: Služba Google Play Console a ďalšie online nástroje alebo služby poskytované spoločnosťou Google Vývojárom na adrese https://play.google.com/apps/publish, ktorá môže byť priebežne aktualizovaná.

Produkty: Softvér, obsah, digitálne materiály a ďalšie položky, ktoré Vývojári sprístupnili prostredníctvom služby Play Console.

Daň: Akékoľvek federálne, štátne alebo miestne dane z predaja, používania, pridanej hodnoty, tovaru alebo služieb alebo podobné transakčné dane. Tento výraz nezahrnuje telekomunikačné ani iné podobné dane, majetkové dane a dane založené na vašich príjmoch vrátane zrážkových daní, daní z príjmov, franšíz, podnikania a zamestnania a iných podobných daní.

2. Prijatie tejto Zmluvy

2.1 Táto zmluva („Zmluva“) vytvára záväzný právny vzťah medzi vami a spoločnosťou Google vo vzťahu k používaniu služby Google Play na distribúciu Produktov. Uzatvárate zmluvný vzťah s príslušným subjektom spoločnosti Google určeným na základe toho, kde ste sa rozhodli distribuovať svoj Produkt (ako je uvedené tu). Beriete na vedomie, že spoločnosť Google bude, výhradne na základe vašich pokynov a na základe vzťahu definovaného v odstavci 3.1, zobrazovať a sprístupňovať Produkty používateľom na zobrazenie, stiahnutie a zakúpenie. Na to, aby ste mohli službu Google Play používať na distribúciu Produktov, prijímate túto Zmluvu a poskytnete v službe Play Console úplné a presné údaje (a v prípade potreby ich budete aktualizovať).

2.2 Zmluvu môžete prijať, iba ak ste overený/-á ako Vývojár v dobrom stave, inak spoločnosť Google distribúciu vašich Produktov prostredníctvom služby Google Play nepovolí.

2.3 Ak vyjadrujete súhlas so zaviazaním sa touto Zmluvou v mene svojho zamestnávateľa alebo inej osoby, vyhlasujete a zaručujete, že máte plné oprávnenie zaviazať svojho zamestnávateľa alebo príslušnú osobu touto Zmluvou. Ak nemáte požadované oprávnenie, nesmiete Zmluvu prijať ani používať službu Google Play v mene svojho zamestnávateľa ani inej osoby.

3. Obchodný vzťah, ceny, platby a dane

3.1 Týmto ustanovujete spoločnosť Google svojím zástupcom alebo poskytovateľom služieb na online trhovisku za účelom propagácie vašich produktov v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie.

3.2 Táto Zmluva sa vzťahuje na Produkty, ktoré sú používateľom prístupné zdarma, aj na Produkty, ku ktorým získajú prístup po zaplatení poplatku. Na to, aby ste za svoje Produkty mohli účtovať poplatky a aby ste za svoje Produkty distribuované prostredníctvom služby Google Play mohli dostať zaplatené, musíte mať na základe samostatnej zmluvy so Spracovateľom platieb zriadený platný Platobný účet, musíte byť Spracovateľom platieb schválený/-á pre Platobný účet a musíte daný účet udržiavať v dobrom stave. V prípade konfliktu medzi zmluvou s vaším Spracovateľom platieb a touto Zmluvou platia podmienky tejto Zmluvy.

3.3 Produkty sa používateľom budú zobrazovať s cenami, ktoré stanovíte podľa vlastného uváženia. Ak sa spoločnosť Google domnieva, že vy alebo spoločnosť Google dlžíte za predaj Produktov Dane, udeľujete spoločnosti Google oprávnenie zahrnúť takéto Dane do ceny účtovanej používateľom. Ceny svojich Produktov môžete stanoviť v menách povolených Spracovateľom platieb. Spoločnosť Google môže používateľom zobrazovať ceny Produktov v ich miestnej mene, ale nie je voči vám zodpovedná za správnosť výmenných kurzov ani konverzie meny.

3.4 V prípade Produktov predávaných alebo poskytovaných používateľom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a v Spojenom kráľovstve je registrovaným obchodníkom spoločnosť Google, ktorá v tomto prípade pôsobí ako váš zástupca. V prípade všetkých ostatných používateľov ste pri Produktoch, ktoré predávate alebo poskytujete prostredníctvom služby Google Play registrovaným obchodníkom vy. Stanovená cena Produktov určuje výšku platby, ktorú dostanete. Z predajnej ceny bude strhnutý „Transakčný poplatok“, ktorý je definovaný tu (definíciu môže spoločnosť Google kedykoľvek upraviť), a bude rozdelený medzi Spracovateľa platieb a prípadného Autorizovaného poskytovateľa.

3.5 V určitých krajinách alebo teritóriách, ako je opísané tu, spoločnosť Google stanoví, či sa na Produkt vzťahujú daňové povinnosti, a ak áno, príslušnú sadzbu Dane vyberie buď spoločnosť Google, alebo Spracovateľ platieb, prípadne Autorizovaný poskytovateľ a túto daň za Produkty predané používateľom odvedie príslušnému daňovému úradu. Spoločnosť Google môže aktualizovať krajiny alebo teritóriá, v ktorých Dane určí a bude odvádzať, a na túto skutočnosť vás upozorní. Vo všetkých ostatných krajinách alebo teritóriách budete za určenie zdaniteľnosti Produktu, príslušnej sadzby Dane, ktorú je potrebné vybrať, a za odvádzanie Daní príslušnému daňovému úradu niesť zodpovednosť vy. Všetky Dane budú odpočítané z predajnej ceny predaných Produktov a zvyšná suma (predajná cena mínus Transakčný poplatok a akékoľvek Dane) bude odvedená vám. V krajinách alebo teritóriách, kde spoločnosť Google vyberá a odvádza Dane, vy a spoločnosť Google prihliadnete k odvedeniu vašich poplatkov spoločnosti Google na daňové účely a budete dodržiavať relevantné daňové povinnosti, ktoré z tohto dodatočného odvodu plynú.

3.6 V prípadoch, kedy Spracovateľ platieb alebo Autorizovaný poskytovateľ oznámi spoločnosti Google, že od neho príslušné (miestne) právne predpisy alebo príslušný štátny finančný úrad požaduje zrážku dane, alebo ak je spoločnosť Google povinná v súlade s príslušnými (miestnymi) právnymi predpisy alebo požiadavkou štátneho finančného úradu vykonať zrážku dane (v oboch prípadoch „Zrážkové dane“), spoločnosť Google zo sumy, ktorú vám odvádza, strhne tiež sumu rovnú týmto Zrážkovým daniam. Zrážkové dane zahrnujú okrem iného povinnosti zrazenia daní pri medzinárodných platbách alebo zrážky súvisiace s telekomunikačnými daňami.

3.7 Produkty môžete dať k dispozícii tiež zdarma. Ak je distribúcia Produktov bezplatná, nebude vám účtovaný Transakčný poplatok. Na to, aby používateľom neboli účtované neočakávané poplatky, súhlasíte s tým, že Produkty, ktoré boli používateľom pôvodne ponúknuté zdarma, zostanú bezplatné. Prípadné dodatočné poplatky budú spojené s alternatívnou alebo doplňujúcou verziou Produktu.

3.8 Povoľujete spoločnosti Google, aby kupujúcim vracala platby v súlade s pravidlami služby Google Play pre vrátenie platby uvedenými tu alebo ich miestnymi verziami, ktoré vám boli poskytnuté, a súhlasíte s tým, že spoločnosť Google môže strhávať tieto vrátené platby z čiastky, ktorú vám vypláca. Vo všetkých ďalších ohľadoch budú platiť štandardné zmluvné podmienky Spracovateľa platieb pre vrátenie platby. Vrátenia platby používateľom nemusia obsahovať dane, ktoré im boli predtým naúčtované v súvislosti s nákupom Produktu.

3.9 Používatelia môžu každý Produkt distribuovaný prostredníctvom služby Google Play neobmedzene opakovane inštalovať. Ak však Produkt zo služby Google Play odstránite na základe Zastavenia šírenia z právnych dôvodov (podľa definície v Časti 8.2), odstráni sa zo všetkých častí služby Google Play a používatelia ho už nebudú mať právo ani možnosť nainštalovať znova.

4. Používanie služby Google Play z vašej strany

4.1 Vy aj vaše Produkty musíte dodržiavať Pravidlá programu pre vývojárov.

4.2 Nesiete zodpovednosť za nahranie Produktov do služby Google Play, poskytovanie požadovaných informácií o Produktoch a podpory používateľom a presné uvádzanie povolení potrebných na fungovanie Produktov v Zariadeniach používateľov.

4.3 Nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti všetkých poverení vývojára, ktoré vám vydala spoločnosť Google alebo ste si ich sami zvolili, a nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky Produkty, ktoré sú vyvíjané v rámci vašich poverení vývojára. Spoločnosť Google môže obmedziť počet Účtov vývojára vytvorených pre vás alebo spoločnosť či organizáciu, v ktorej pracujete.

4.4 S výnimkou licenčných práv uvedených v tejto Zmluve súhlasí spoločnosť Google s tým, že za podmienok vymedzených touto Zmluvou od vás (alebo vašich poskytovateľov licencií) nenadobúda žiadne právo, nárok ani podiel na vaše Produkty vrátane práv duševného vlastníctva, ktoré s týmito Produktmi súvisia.

4.5 Službu Google Play nesmiete používať na distribúciu ani sprístupnenie žiadneho Produktu, ktorý umožňuje distribúciu softvérových aplikácií a hier pre zariadenia s Androidom mimo služby Google Play.

4.6 Súhlasíte, že službu Google Play budete používať iba na účely povolené touto Zmluvou a príslušnými zákonmi, predpismi alebo všeobecne uznávanými pravidlami či smernicami v relevantných jurisdikciách (vrátane právnych predpisov o vývoze dát alebo softvéru z/do USA či iných relevantných krajín).

4.7 Používatelia sú poučení, aby vás kontaktovali v súvislosti s akýmikoľvek chybami alebo problémami s výkonnosťou vo vašich Produktoch. V rámci vzťahu medzi vami a spoločnosťou Google budete niesť výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Google nebude mať žiadnu zodpovednosť za poskytovanie alebo riešenie podpory a údržby svojich Produktov a akýchkoľvek sťažností na svoje Produkty. Súhlasíte s tým, že budete uvádzať a udržiavať platné a presné kontaktné informácie, ktoré budú zobrazené na každej podrobnej stránke vašich Produktov a sprístupnené všetkým používateľom na účely podpory zákazníka a právne účely. V prípade platených Produktov alebo transakcií v aplikácii súhlasíte s tým, že budete reagovať na dopyty podpory zákazníka do troch pracovných dní. A na akékoľvek záležitosti týkajúce sa podpory alebo Produktu, ktoré boli označené spoločnosťou Google ako urgentné, budete reagovať do 24 hodín. Nedostatočné informácie alebo nedostatočná podpora vašich Produktov môže mať za následok menej výhodné umiestnenie Produktov alebo odstránenie zo služby Google Play spoločnosťou Google a môže viesť k nízkym hodnoteniam Produktov, nižšiemu objemu predaja a fakturačným sporom používateľov.

4.8 Súhlasíte s tým, že ak sprístupníte svoje Produkty prostredníctvom služby Google Play, budete chrániť súkromie a práva používateľov. Ak vám používatelia poskytnú alebo ak váš Produkt využíva používateľské mená, heslá alebo iné prihlasovacie alebo osobné informácie, súhlasíte s tým, že používateľov upozorníte, že Produkt bude mať k týmto údajom prístup, a poskytnete im náležité právne upozornenie o ochrane súkromia a adekvátnu formu jeho ochrany. Váš produkt smie tieto informácie používať len na ciele, na ktoré vám dal používateľ povolenie. Ak váš Produkt archivuje osobné alebo citlivé informácie poskytované používateľmi, súhlasíte s tým, že to bude robiť bezpečne a len na nevyhnutne dlhé obdobie. Ak však s vami používateľ uzavrel samostatnú zmluvu, ktorá vám alebo vášmu Produktu umožňuje ukladať alebo používať osobné informácie priamo súvisiace s vaším Produktom (nezahŕňa ostatné produkty alebo aplikácie), potom sa na použitie takých informácií budú vzťahovať podmienky tejto samostatnej zmluvy. Ak používateľ vášmu Produktu poskytne informácie o účte Google, môže váš Produkt tieto informácie použiť na pristupovanie k účtu Google používateľa len v prípade, že vám na to dal používateľ povolenie a s obmedzením na konkrétne účely, ktoré používateľ povolil.

4.9 Súhlasíte s tým, že sa v službe Google Play nebudete angažovať v žiadnych aktivitách (vrátane sprístupňovania vašich Produktov prostredníctvom služby Google Play), ktoré by rušili, prerušovali, poškodzovali alebo neoprávneným spôsobom pristupovali k zariadeniam, serverom, sieťam alebo inému majetku alebo službám akejkoľvek tretej strany vrátane, nie však výlučne, spoločnosti Google alebo akéhokoľvek Autorizovaného poskytovateľa. Informácie o používateľoch získané prostredníctvom služby Google Play nesmiete používať na predaj ani distribúciu Produktov mimo služby Google Play.

4.10 Nesiete výhradnú zodpovednosť (a spoločnosť Google voči vám nemá žiadnu zodpovednosť) za Produkty vrátane použitia akýchkoľvek rozhraní Google Play API a za následky tohto konania vrátane akejkoľvek straty alebo poškodenia spoločnosti Google.

4.11 Služba Google Play umožňuje používateľom hodnotiť a recenzovať Produkty. Hodnotiť a recenzovať Produkt v službe Google Play môžu iba používatelia, ktorí si ho stiahli. Hodnotenia Produktov môžu byť použité na určenie umiestnenia Produktov v službe Google Play. Služba Google Play tiež môže vašim Produktom, ktoré ešte používatelia neohodnotili, priradiť zložené hodnotenie. Zložené hodnotenie vyjadruje všeobecnú kvalitu vašich Produktov na základe vašej histórie a určuje sa na základe vlastného uváženia spoločnosti Google. V prípade nových Vývojárov bez histórie Produktov môže spoločnosť Google použiť alebo uverejniť indikátory výkonnosti, ako napríklad počet odinštalovaných alebo vrátených Produktov, aby určila alebo odstránila Produkty, ktoré nespĺňajú štandardy stanovené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google si vyhradzuje právo zobraziť Produkty používateľom na základe svojho vlastného úsudku. Vaše Produkty môžu byť predmetom hodnotení používateľov, s ktorými nemusíte súhlasiť. V prípade otázok alebo nejasností týkajúcich sa takýchto hodnotení môžete kontaktovať spoločnosť Google.

5. Oprávnenia

5.1 Za účelom umožnenia funkcie zástupcu spoločnosti Google (ako je tu uvedené), udeľujete spoločnosti Google oprávnenie nevýhradne a celosvetovo bezplatne reprodukovať, predvádzať, zobrazovať, analyzovať a používať vaše Produkty v súvislosti s (a) prevádzkovaním a marketingom služby Google Play, (b) marketingom zariadení a služieb, ktoré podporujú používanie Produktov, (c) poskytovaním hostiteľských služieb vám a vo vašom mene za účelom umožnenia ukladania a prístupu používateľov k Produktom a umožnenia hostenia týchto produktov tretím stranám, (d) vylepšovaním služby Google Play, konzoly Play Console a platformy Android a (e) kontrolou súladu s touto Zmluvou a Pravidlami programu pre vývojárov.

5.2 Spoločnosti Google udeľujete oprávnenie vykonávať úkony popísané v tejto časti pod vašou kontrolou a podľa vašich pokynov spôsobom uvedeným v službe Play Console.

5.3 Používateľovi udeľujete nevýhradnú, celosvetovú licenciu s časovo neobmedzenou platnosťou na prevádzkovanie, zobrazovanie a používanie Produktu. Používateľom môže byť okrem iného rodinná skupina s členmi, ktorých účty sú na účely vytvorenia takej skupiny prepojené. Na rodinné skupiny v službe Google Play sa budú vzťahovať primerané obmedzenia, ktorých účelom je zabrániť zneužívaniu funkcií zdieľania v rámci rodiny. Používatelia v rodinnej skupine si môžu zakúpiť jednu kópiu Produktu a zdieľať ju s ďalšími členmi rodiny v rodinnej skupine (ak to nie je zakázané, ako napríklad v prípade produktov v aplikácii alebo odberov). Ak v službe Play Console zvolíte, že chcete používateľom povoliť zdieľanie predtým zakúpených Produktov, vašu autorizáciu zdieľania týchto nákupov týmito používateľmi upravuje táto Zmluva. Ak chcete, môžete k Produktu priložiť samostatnú licenčnú zmluvu koncového používateľa (EULA), ktorá bude určovať práva používateľa súvisiace s Produktom. V rozsahu, v ktorom takáto zmluva EULA bude v konflikte s touto Zmluvou, však bude mať prednosť táto Zmluva. Beriete na vedomie, že licenčná zmluva EULA na každý z Produktov je uzatvorená iba medzi vami a používateľom. Spoločnosť Google nenesie zodpovednosť a neručí za podmienok ktorejkoľvek zo zmlúv EULA.

6. Prvky značky a publicita

6.1 Každá strana vlastní všetky práva, oprávnenia a podiely (vrátane, bez obmedzenia, všetkých Práv duševného vlastníctva) súvisiace s Prvkami svojej značky. Okrem výnimiek výslovne stanovených touto Zmluvou žiadna strana neposkytuje ani nezískava žiadne práva, právne nároky ani podiely (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek predpokladaných licencií) týkajúce sa Prvkov značky druhej strany.

6.2 Podľa zmluvných podmienok tejto Zmluvy poskytuje Vývojár počas doby trvania Zmluvy spoločnosti Google a jej partnerom obmedzenú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na zobrazovanie Prvkov značky Vývojára, ktoré Vývojár spoločnosti Google postúpil. Táto licencia sa týka použitia Prvkov značky výlučne na internete alebo v mobilných zariadeniach a v oboch prípadoch výlučne v súvislosti s distribúciou a predajom Produktov Vývojára prostredníctvom služby Google Play alebo na účely plnenia záväzkov daných touto Zmluvou.

6.3 Okrem licencie poskytnutej v Časti 6.2 uvedenej vyššie môžu spoločnosť Google a jej spriaznené subjekty používať vaše Prvky značky Vývojára na účely propagácie vášho Produktu, jeho distribúcie a predaja prostredníctvom služby Google Play a na propagovanie jeho dostupnosti na použitie v zariadeniach a prostredníctvom ďalších služieb spoločnosti Google, a to nasledovne: (a) v rámci služby Google Play a v ďalších online či mobilných vlastníctvach spoločnosti Google, (b) v internetových, mobilných, televíznych, vonkajších (napr. bilbord) a tlačových reklamných formátoch mimo služby Google Play, (c) pokiaľ uskutočňujú oznámenia týkajúce sa dostupnosti Produktu, (d) v prezentáciách a (e) v zoznamoch zákazníkov, ktoré sú k dispozícii buď online, alebo v mobilných zariadeniach (vrátane, bez obmedzenia, zoznamov zákazníkov uverejnených na weboch spoločnosti Google).

6.4 Spoločnosť Google poskytuje Vývojárom obmedzenú, nevýhradnú celosvetovú bezplatnú licenciu na používanie Prvkov značky Android počas platnosti tejto Zmluvy výlučne na marketingové ciele a iba v súlade s Pokynmi na použitie značky Android.

6.5 Ak Vývojár prestane prostredníctvom služby Google Play distribuovať určité Produkty, spoločnosť Google prestane používať Prvky značky týchto Produktov v súlade s Časťou 6, s výnimkou prípadov, kedy je ich použitie nevyhnutné na to, aby spoločnosť Google mohla používateľom umožniť opätovnú inštaláciu.

7. Propagačné aktivity

7.1 Spoločnosť Google môže vykonávať propagačné aktivity ponúkaním kupónov, kreditov a/alebo ďalších propagačných stimulov za platené transakcie a/alebo za akcie používateľov vo vašich Produktoch a transakcie v aplikácii výlučne v súvislosti s propagáciami služby Google Play a za propagácie darčekových kariet v kanáloch tretej strany autorizovaných spoločnosťou Google („Propagácie“) za predpokladu, že (a) sumy, ktoré vám majú byť vyplatené, nebudú ovplyvnené, (b) používatelia budú jasne informovaní, že propagácia pochádza od spoločnosti Google a nie od vás, (c) budete o cenách, ktoré určíte, používateľov jasne informovať, (d) akékoľvek uplatnenie Propagácie uskutoční spoločnosť Google alebo v prípade Propagácií darčekových kariet tretia strana autorizovaná spoločnosťou Google a (e) spoločnosť Google bude zodpovedná za dodržanie súladu s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa Propagácie.

7.2 Okrem práv udelených v Časti 6 udeľujete spoločnosti Google právo používať vaše Prvky značky (vo vami dodanej forme a vami určeným spôsobom) na účely marketingových Propagácií v súvislosti so službou Google Play a v prípade Propagácií darčekových kariet v kanáloch tretej strany autorizovaných spoločnosťou Google (za predpokladu, že spoločnosť Google bude používať Prvky značky, ktoré vlastníte, iba v autorizovaných kanáloch tretej strany).

8. Zastavenia šírenia Produktov

8.1 Produkty môžete z distribúcie prostredníctvom služby Google Play kedykoľvek odstrániť, ale súhlasíte s tým, že to budete robiť v súlade s touto Zmluvou a so zmluvnými podmienkami Platobného účtu Spracovateľa platieb pre každý Produkt distribuovaný prostredníctvom služby Google Play pred odstránením (okrem iného vrátane žiadostí o vrátenie platby). Zastavenie distribúcie Produktov prostredníctvom služby Google Play (a) nemá vplyv na práva používateľov, ktorí si vaše Produkty zakúpili alebo stiahli už predtým, (b) neodstraňuje vaše Produkty zo Zariadení ani z akýchkoľvek častí služby Google Play, kde sú v mene používateľov uložené predtým zakúpené alebo stiahnuté aplikácie, a (c) nemení vaše záväzky týkajúce sa dodania Produktov či služieb, ktoré si používatelia zakúpili alebo stiahli už predtým, a poskytovania ich podpory.

8.2 Bez ohľadu na informácie uvedené v Časti 8.1 nebude spoločnosť Google v žiadnej časti služby Google Play (vrátane, bez obmedzenia, časti služby Google Play, kde sa v mene používateľov archivujú v minulosti zakúpené alebo stiahnuté aplikácie) uchovávať Produkt, ktorý ste zo služby Google Play odstránili, alebo pokiaľ ste spoločnosti Google poskytli písomné oznámenie o tom, že má byť Produkt odstránený z dôvodu (a) údajného či skutočného porušenia akýchkoľvek práv duševného vlastníctva tretej strany, (b) údajného alebo skutočného porušenia práv tretej strany alebo (c) obvinenia či rozhodnutia o tom, že produkt nie je v súlade s príslušnými zákonmi (súhrnne nazývané „Zastavenie šírenia z právnych dôvodov“). Ak sa Produkt odstráni zo služby Google Play na základe Zastavenia šírenia z právnych dôvodov a koncový používateľ si tento Produkt zakúpil nie viac ako rok pred dátumom zastavenia šírenia (alebo dlhšie obdobie podľa ustanovení miestnych právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa), súhlasíte s tým, že na žiadosť spoločnosti Google vrátite postihnutému koncovému používateľovi celú sumu, ktorú za daný Produkt zaplatil.

8.3 Spoločnosti Google nevyplývajú žiadne záväzky v súvislosti s monitorovaním Produktov a ich obsahu. Ak spoločnosť Google zistí a podľa vlastného uváženia rozhodne, že Produkt alebo akákoľvek jeho časť (a) porušuje príslušné zákony, (b) porušuje túto Zmluvu, príslušné pravidlá alebo iné zmluvné podmienky, ktoré môže spoločnosť Google priebežne podľa vlastného uváženia aktualizovať, (c) porušuje podmienky distribučnej zmluvy s výrobcami zariadení a Autorizovanými poskytovateľmi alebo (d) vytvára spoločnosti Google alebo Autorizovaným poskytovateľom záväzky alebo má na ne nepriaznivý vplyv, môže spoločnosť Google daný Produkt zo služby Google Play alebo zo zariadení odstrániť alebo ho môže odmietnuť, pozastaviť alebo reklasifikovať. Spoločnosť Google si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo dočasne alebo natrvalo vylúčiť akýkoľvek Produkt a/alebo Vývojára zo služby Google Play. Ak váš Produkt obsahuje prvky, ktoré by mohli závažne poškodiť zariadenia alebo údaje používateľov, spoločnosť Google môže na základe vlastného uváženia daný Produkt zakázať alebo odstrániť zo zariadení, kde bol nainštalovaný. Ak bude váš Produkt na základe Časti 8.3 odmietnutý, odstránený alebo pozastavený v službe Google Play alebo v Zariadeniach, môže spoločnosť Google zadržať platby určené Vývojárovi.

8.4 Spoločnosť Google uzatvára s výrobcami zariadení a Autorizovanými poskytovateľmi distribučné zmluvy, na ktorých základe do Zariadení umiestňuje softvérové klientske aplikácie služby Google Play. Tieto distribučné zmluvy môžu vyžadovať nedobrovoľné odstránenie Produktov, ktoré porušujú zmluvné podmienky výrobcu Zariadení alebo Autorizovaného poskytovateľa.

9. Ochrana súkromia a informácie

9.1 Na všetky dáta získané alebo používané na základe tejto Zmluvy sa vzťahujú Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google.

9.2 Na účely ďalšej inovácie a zlepšovania služby Google Play, súvisiacich produktov a služieb a skúseností používateľov a Vývojárov v službách a produktoch spoločnosti Google môže spoločnosť Google zo služby Google Play a Zariadení zhromažďovať určité štatistiky používania vrátane informácií o tom, ako sa Produkt, služba Google Play a Zariadenia používajú.

9.3 Získané dáta sa hromadne použijú na zlepšenie služby Google Play, súvisiacich produktov a služieb a skúseností používateľov a Vývojárov v produktoch a službách spoločnosti Google. Vývojári majú prístup k určitým dátam zhromaždeným spoločnosťou Google prostredníctvom služby Play Console.

10. Ukončenie tejto Zmluvy

10.1 Táto Zmluva zostane v platnosti do chvíle, kým ju nevypoviete (s výhradou k podmienkam, ktoré sú v platnom súlade s časťou 16.9) vy alebo spoločnosť Google, a to spôsobom opísaným nižšie.

10.2 Ak chcete túto Zmluvu ukončiť, musíte zrušiť zverejnenie všetkých svojich Produktov a prestať používať službu Play Console a všetky relevantné poverenia vývojára.

10.3 Spoločnosť Google môže túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu po poskytnutí písomného upozornenia tridsať (30) dní vopred. Okrem toho môže spoločnosť Google túto Zmluvu kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť, (a) ak porušíte akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, akúkoľvek zmluvu o mlčanlivosti alebo inú zmluvu súvisiacu so službou Google Play alebo platformou Android, (b) ak to od spoločnosti Google vyžaduje zákon, (c) ak prestanete vystupovať ako autorizovaný vývojár, vývojár v dobrom stave alebo ak vám bude zakázané používať softvér Android alebo (d) ak spoločnosť Google prestane službu Google Play poskytovať.

10.4 Po ukončení tejto Zmluvy nebude spoločnosť Google váš Produkt distribuovať, môže si však ponechať kópie Produktu a používať ich na podporu služby Google Play a platformy Android.

11. Vyhlásenia a Záruky

11.1 Vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte všetky Práva duševného vlastníctva týkajúce sa vašich Produktov.

11.2 Ak je v Produkte použitý materiál tretej strany, vyhlasujete a zaručujete, že máte právo distribuovať materiál tretej strany zahrnutý v Produkte. Súhlasíte s tým, že do služby Google Play nebudete odosielať materiál podliehajúci právam duševného vlastníctva tretej strany, ak tieto práva nevlastníte alebo ak od právoplatného vlastníka nemáte povolenie materiál odoslať.

11.3 Vyhlasujete a zaručujete, že vy, ako hlavný účastník transakcie s používateľom, nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov a iných povinností po celom svete.

12. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁRUKY

12.1 BERIETE NA VEDOMIE A VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBY PLAY CONSOLE A GOOGLE PLAY POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE SÚ POSKYTOVANÉ TAK „AKO SÚ“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY.

12.2 SLUŽBY PLAY CONSOLE A GOOGLE PLAY A AKÉKOĽVEK MATERIÁLY STIAHNUTÉ ČI INAK ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB PLAY CONSOLE A GOOGLE PLAY POUŽÍVATE NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA A NA VLASTNÉ RIZIKO A NESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY VZNIKNUTÉ VO VAŠOM POČÍTAČOVOM SYSTÉME ČI INOM ZARIADENÍ, AKO AJ ZA STRATU ÚDAJOV, KU KTOREJ MÔŽE DÔJSŤ V DÔSLEDKU TAKÉHOTO POUŽÍVANIA.

12.3 SPOLOČNOSŤ GOOGLE ĎALEJ VÝSLOVNE VYLUČUJE VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY ĽUBOVOĽNÉHO CHARAKTERU, ČI UŽ VYJADRENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

13. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

13.1 V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI BERIETE NA VEDOMIE A VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ GOOGLE A JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, SPRIAZNENÉ SUBJEKTY A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NENESÚ VOČI VÁM ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ PODĽA AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŽIADNE NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, MIMORIADNE, NÁSLEDNÉ ANI EXEMPLÁRNE ŠKODY, KTORÉ MÔŽETE UTRPIEŤ, VRÁTANE AKEJKOĽVEK STRATY DÁT, ČI UŽ SPOLOČNOSŤ GOOGLE ALEBO JEJ ZÁSTUPCOVIA BOLI ALEBO NEBOLI UPOZORNENÍ ALEBO SI MALI BYŤ VEDOMÍ, ŽE BY TAKÉTO STRATY MOHLI NASTAŤ.

14. Odškodnenie

14.1 V maximálnom rozsahu povolenom zákonom súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť Google, jej spriaznené subjekty a ich príslušných riaditeľov, predstaviteľov, zamestnancov a zástupcov ako aj Autorizovaných poskytovateľov pred všetkými možnými nárokmi, žalobami, súdnymi spormi alebo konaniami a tiež všetkými možnými stratami, záväzkami, škodami, nákladmi a výdavkami (vrátane primeraných honorárov právnym zástupcom) vyplývajúcimi alebo nahromadenými v dôsledku (a) vášho používania služieb Play Console a Google Play spôsobom, ktorý je porušením tejto Zmluvy, (b) porušenia akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo akýchkoľvek iných práv ktorejkoľvek osoby vašimi Produktmi alebo (c) porušenia akéhokoľvek zákona vašimi Produktmi alebo vami.

14.2 V maximálnom rozsahu povolenom zákonom súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť príslušných Spracovateľov platieb (ktorí môžu zahrnovať spoločnosť Google a/alebo tretie strany) a ich spriaznené subjekty, riaditeľov, predstaviteľov, zamestnancov a zástupcov pred všetkými možnými nárokmi, žalobami, súdnymi spormi alebo konaniami a tiež všetkými možnými stratami, záväzkami, škodami, nákladmi a výdavkami (vrátane primeraných honorárov právnym zástupcom) vyplývajúcimi alebo nahromadenými v dôsledku vašej distribúcie Produktov prostredníctvom služby Google Play.

15. Zmeny tejto Zmluvy

15.1 Spoločnosť Google môže túto Zmluvu kedykoľvek zmeniť, pričom musí Vývojára o zmene informovať a dať mu príležitosť odmietnuť ďalšie používanie služby Google Play. Zmluvu by ste mali pravidelne prehliadať a kontrolovať, či neobsahuje upozornenia na zmeny.

15.2 Zmeny nebudú retroaktívne. Nadobudnú účinnosť a budú považované za prijaté Vývojárom (a) s okamžitou platnosťou – pri Vývojároch, ktorí sa stali Vývojármi po pridaní upozornenia, alebo (b) v prípade Vývojárov, ktorí sa stali Vývojármi pred pridaním upozornenia, v dátume uvedenom v upozornení, ktorý nenastane skôr ako 30 dní od zverejnenia zmien (okrem zmien vyžadovaných zákonom, ktoré nadobudnú platnosť okamžite).

15.3 Ak s úpravami Zmluvy nesúhlasíte, môžete službu Google Play prestať používať, čo je vaša jediná a výlučná náprava. Súhlasíte s tým, že vaše ďalšie používanie služby Google predstavuje súhlas s upravenými podmienkami Zmluvy.

16. Všeobecné právne podmienky

16.1 Táto Zmluva vrátane prípadných dodatkov, na ktorých ste sa mohli samostatne dohodnúť, predstavuje celú právnu dohodu medzi vami a spoločnosťou Google, riadi vaše používanie služby Google Play a úplne nahradzuje akékoľvek predchádzajúce zmluvy medzi vami a spoločnosťou Google vo vzťahu k službe Google Play. Záväzná je verzia tejto Zmluvy v angličtine. Prípadné preklady nie sú záväzné a slúžia iba na referenciu.

16.2 Súhlasíte s tým, že ak si spoločnosť Google neuplatní alebo nevynúti niektoré zákonné právo alebo nápravu, ktorá je zahrnutá v tejto Zmluve (alebo ktorú môže spoločnosť Google využiť v súlade s príslušným relevantným zákonom), nebude sa takáto akcia považovať za formálne vzdanie sa spoločnosti Google svojich práv, a že takéto práva alebo možnosť nápravy škody bude mať spoločnosť Google naďalej k dispozícii.

16.3 Ak ľubovoľný súd s právomocou rozhodnúť v tejto veci určí, že je ľubovoľné ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, bude toto ustanovenie zo Zmluvy odstránené bez toho, aby to malo vplyv na zvyšnú časť Zmluvy. Zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy zostanú v platnosti a budú naďalej vynútiteľné.

16.4 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že každý člen skupiny spoločností Google bude oprávnenou treťou stranou tejto Zmluvy a že tieto ďalšie spoločnosti budú oprávnené priamo vymáhať akékoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré im prinášajú úžitok (alebo práva v ich prospech), a spoliehať sa na ne. Žiadna iná osoba ani spoločnosť nebudú oprávnenou treťou stranou vo vzťahu k tejto Zmluve.

16.5 PRODUKTY V SLUŽBE GOOGLE PLAY MÔŽU PODLIEHAŤ ZÁKONOM A PREDPISOM O VÝVOZE SPOJENÝCH ŠTÁTOV A ĎALŠÍCH JURISDIKCIÍ. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE DODRŽIAVAŤ VŠEKTY DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ ZÁKONY A PREDPISY O VÝVOZE, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DISTRIBÚCIU ALEBO POUŽÍVANIE PRODUKTOV. TIETO ZÁKONY ZAHRNUJÚ OBMEDZENIA DESTINÁCIÍ, POUŽÍVATEĽOV A KONCOVÉHO POUŽITIA.

16.6 Práva udelené touto zmluvou nemôžete vy ani spoločnosť Google bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany nikomu postúpiť ani na nikoho previesť. Výnimkou sú iba prípady ovládnutia zmluvnej strany iným subjektom (napríklad prostredníctvom kúpy akcií, zlúčenia alebo iného typu transakcie). Všetky ostatné pokusy o postúpenie sú neplatné.

16.7 V prípade, že u vás dôjde k zmene vlastníckej štruktúry, môže spoločnosť Google na základe vlastného uváženia túto Zmluvu okamžite ukončiť.

16.8 Všetky nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z vášho vzťahu so spoločnosťou Google v rámci tejto Zmluvy alebo nároky, ktoré s touto problematikou súvisia, sa budú riadiť zákonmi štátu Kalifornia bez ohľadu na ich prípadný rozpor s ustanoveniami zákonov. Vy a spoločnosť Google ďalej súhlasíte s tým, že pri riešení právnej záležitosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy alebo z vášho vzťahu so spoločnosťou Google v rámci tejto Zmluvy budete predkladať materiály exkluzívnej jurisdikcii federálnych a okresných súdnych dvorov v okrese Santa Clara v Kalifornii. Bez ohľadu na túto skutočnosť súhlasíte s tým, že spoločnosť Google bude môcť žiadať o prikazujúce opravné prostriedky v akejkoľvek jurisdikcii. Ak túto Zmluvu prijímate v mene subjektu štátnej správy Spojených štátov, platí namiesto predchádzajúceho ustanovenia toto: strany sa dohodli neuvádzať rozhodné právo ani miesto rozhodovania.

16.9 Časti 1 (Definície), 6.5, 10.4, 11 (Vyhlásenia a záruky), 12 (Vylúčenie zodpovednosti za záruky), 13 (Obmedzenie zodpovednosti), 14 (Odškodnenie) a 16 (Všeobecné právne podmienky) zostanú platné aj po vypršaní alebo vypovedaní tejto Zmluvy.