ข้อกำหนดในการให้บริการในประเทศไทยสำหรับบัตรของขวัญ Google Play® และยอดเงินคงเหลือใน Play แบบชำระเงินล่วงหน้า

1. การมีสิทธิ์และการแลกรับ บัตรของขวัญ Google Play ("บัตรของขวัญ") และยอดเงินคงเหลือใน Play แบบชำระเงินล่วงหน้า รวมถึงบัตรของขวัญ เครดิต หรือรหัสของขวัญ Google Play ที่แลกรับแล้ว ("เครดิต") ใช้ได้กับผู้ใช้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น บัตรของขวัญและเครดิตออกโดย Google Payment (Thailand) Company Limited ("GPTH") ในการแลกรับบัตรของขวัญหรือเครดิต คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและต้องมีคุณสมบัติเพียงพอและมีหรือสร้างบัญชี Google Payments สำหรับประเทศไทยไว้จัดการยอดเงินคงเหลือใน Google Play ยอดเงินคงเหลือใน Google Play ที่ไม่ได้ใช้จะยังอยู่ในยอดเงินคงเหลือใน Google Play ของผู้รับเมื่อแลกรับไปแล้ว

สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี หลังจากที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ Google Payments แล้ว ผู้ใช้จะทำได้เพียงแลกรับบัตรของขวัญและเครดิตใน Google Play เท่านั้น

บัตรของขวัญหรือเครดิตจะออกเป็นมูลค่าคงที่ตามที่กำหนดไว้ซึ่งคุณซื้อได้ในราคาดังกล่าวหรือเป็นแบบเลือกจำนวนเงินได้ซึ่งคุณซื้อในราคาใดก็ได้ที่ไม่เกินมูลค่าสูงสุดที่กำหนดไว้

2. ข้อจำกัด บัตรของขวัญหรือเครดิตใช้ซื้อสินค้าที่ซื้อได้ใน Google Play เท่านั้น อาจมีข้อจำกัดในการแลกรับและการใช้งาน สินค้าที่ใช้บัตรของขวัญหรือเครดิตซื้อไม่ได้รวมถึงสินค้าบางรายการในส่วน "อุปกรณ์" ของ Google Play (เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง) และการสมัครใช้บริการบางอย่าง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในศูนย์ช่วยเหลือ บัตรของขวัญและเครดิตจะแลกเป็นเงินสดหรือบัตรอื่นๆ ไม่ได้ โหลดใหม่หรือคืนเงินไม่ได้ นำไปรวมกับยอดเงินคงเหลือที่ไม่ใช่ของ Google Play ในบัญชี Google Payments ของคุณไม่ได้ และนำไปขายต่อ แลกเปลี่ยน หรือโอนมูลค่าไม่ได้ หากคุณมียอดเงินคงเหลือใน Google Play ไม่พอที่จะซื้อสินค้าใน Google Play คุณอาจใช้รูปแบบการชำระเงินอื่นร่วมด้วยเพื่อทำธุรกรรมให้สำเร็จได้

3. ไม่มีค่าธรรมเนียมและวันหมดอายุ บัตรของขวัญหรือเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมหรือวันหมดอายุ ยอด Google Play ใดๆ ที่ได้คืนมา (หากมี) จะถูกส่งเป็นเครดิตกลับเข้ายอดเงินคงเหลือใน Google Play ไว้ใช้ในอนาคตภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เว้นแต่ว่ากฏหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

4. การประพฤติมิชอบ GPTH จะไม่รับผิดชอบหากบัตรของขวัญหรือเครดิตสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ GPTH จะมีสิทธิ์ระงับหรือปิดบัญชีลูกค้า และเรียกเก็บเงินไปยังรูปแบบการชำระเงินสำรองหากมีการแลกรับและ/หรือใช้บัตรของขวัญหรือเครดิตที่ได้มาโดยมิชอบหรืออย่างผิดกฎหมายเพื่อซื้อสินค้าใน Google Play

5. ความช่วยเหลือทางออนไลน์และการดูแลลูกค้า หากต้องการดูยอดเงินคงเหลือใน Google Play โปรดไปที่ https://payments.google.com สำหรับความช่วยเหลือทางออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาบัตรของขวัญ โปรดไปที่ https://support.google.com/googleplay/go/cardhelp

6. ข้อจำกัดความรับผิด GPTH จะไม่รับผิดชอบหากบัตรของขวัญหรือเครดิตสูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ GPTH จะไม่รับประกันทั้งอย่างชัดเจนหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันคุณภาพที่น่าพึงพอใจ คุณค่าความเป็นสินค้า หรือความเหมาะสมกับจุดประสงค์เฉพาะด้านของบัตรของขวัญหรือเครดิต เว้นว่ากฎหมายจะกำหนดไว้ ในกรณีที่บัตรของขวัญหรือเครดิตใช้งานไม่ได้เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิค GPTH จะส่งยอดเงินคงเหลือใน Play ให้คุณตามจำนวนในยอดคงเหลือของบัตรที่ใช้งานไม่ได้ GPTH ไม่รับผิดชอบหากบัตรของขวัญหรือเครดิตทำงานขัดข้องในลักษณะที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยมีสาเหตุจากบุคคลที่สาม เช่น ความขัดข้องของอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือความขัดข้องของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายมือถือ

7. ข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดเหล่านี้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play การใช้บริการต่างๆ ที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เมื่อคุณซื้อ รับ หรือแลกรับบัตรของขวัญหรือเครดิต คุณยอมรับการใช้กฎหมายไทยโดยไม่พิจารณาถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย และกฎหมายดังกล่าวจะควบคุมข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณมีคำร้องเรียน คุณตกลงที่จะติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าก่อนและให้ GPTH พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนดำเนินการใดๆ ต่อ GPTH สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรและตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต