ĐIỀU KHOẢN VỀ SỐ DƯ KHUYẾN MẠI TRÊN GOOGLE PLAY (Việt Nam)

16 Tháng 2 2018

Các điều khoản sau áp dụng chung cho việc sử dụng số dư khuyến mại trên Google Play của bạn. Các điều khoản này bổ sung cho điều khoản của từng khuyến mại trên Google Play. Các điều khoản này kết hợp và tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google Play. Việc sử dụng các dịch vụ được mô tả trong này cũng tuân theo các điều khoản dịch vụ đối với Google Payments và Chính sách bảo mật của Google Play. Để sử dụng số dư khuyến mại trên Google Play, bạn phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, và có tài khoản Google Payments dành cho Việt Nam.

A. Điều khoản chung

1. Số dư khuyến mại được phát hành bởi Google LLC. Số dư khuyến mại chưa sử dụng sẽ hết hạn vào ngày được quy định trong ưu đãi số dư khuyến mại dành cho bạn, trừ khi ngày đó được kéo dài theo các điều khoản này. Google không tính bất kỳ khoản phí nào đối với việc sử dụng hay duy trì số dư khuyến mại của bạn.

2. Số dư khuyến mại của bạn là ưu đãi giảm giá cho các giao dịch mua hàng, và không có giá trị bằng tiền cho đến khi số dư được sử dụng theo điều khoản của ưu đãi. Số dư khuyến mại chỉ có thể được sử dụng cho các giao dịch mua đủ điều kiện trên Google Play. Các mặt hàng không đủ điều kiện để được mua bằng số dư khuyến mại bao gồm một số đăng ký nhất định (hãy xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin), cũng như các mặt hàng trong Google Store. Không thể sử dụng số dư khuyến mại trên các sản phẩm khác của Google hay trang web bên thứ ba. Số dư khuyến mại trên Google Play của bạn tách biệt với bất kỳ số dư trả trước nào mà bạn có thể liên kết với tài khoản Google Payments của mình ở hiện tại hay trong tương lai. Bạn không thể kết hợp số dư khuyến mại trên Google Play của bạn với bất kỳ số dư trả trước nào trong tài khoản Google Payments của bạn, chuyển số dư cho người dùng khác hay rút tiền mặt. Số dư khuyến mại cũng không thể tải lại và không có giá trị bằng tiền mặt. Tài khoản Google Payments của bạn có thể hiển thị số dư khuyến mại trên Google Play của bạn dưới dạng được kết hợp với các số dư trả trước khác trên Google Play chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bạn về tổng giá trị có thể mua.

3. Nếu bạn quy đổi hơn một số dư khuyến mại vào tài khoản Google Play của mình, thì từng số dư sẽ được xử lý và hết hạn riêng rẽ và theo các điều khoản cũng như điều kiện phát hành số dư đó. Bạn có thể áp dụng nhiều số dư cho một giao dịch mua bạn thực hiện, trong đó các số dư hết hạn sớm hơn sẽ được áp dụng trước cho giao dịch mua đó.

4. Bạn chỉ có thể sử dụng số dư khuyến mại để thanh toán cho một mặt hàng bạn chọn mua trên Google Play khi số dư trên Play lớn hơn hoặc bằng với giá của mặt hàng bạn muốn mua trên Google Play.

5. Khi đưa ra lựa chọn trên Google Play, bất kỳ số dư khuyến mại nào chưa sử dụng sẽ được áp dụng cho giá trị của mặt hàng bạn chọn mua trên Google Play (trước bất kỳ số dư trả trước có sẵn nào trên Google Play). Bạn có thể tiếp tục sử dụng số dư khuyến mại của mình để mua hàng trên Google Play cho đến khi số dư bằng $0, hoặc khi bất kỳ số dư khuyến mại còn lại nào hết hạn, theo các điều khoản này.

6. Trong trường hợp bạn được hoàn tiền cho một giao dịch mua đã thực hiện bằng số dư khuyến mại của mình, bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào đều sẽ được cộng lại vào số dư khuyến mại của bạn để sử dụng trong tương lai theo cùng các điều khoản này. Trong trường hợp bạn được hoàn tiền cho số dư khuyến mại đã hết hạn, Google có thể kéo dài ngày hết hạn của số dư, trừ khi bị cấm theo luật.

7. Nếu bạn đóng tài khoản Google Payments của mình hoặc Google chọn ngừng cung cấp Google Payments hay Google Play, bất kỳ số dư khuyến mại còn lại nào trên Google Play được liên kết với tài khoản Google Payments của bạn đều sẽ bị mất.

8. Bạn chứng thực rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và là người cư trú của Việt Nam để quy đổi mã khuyến mại. Điều khoản cho khuyến mại cụ thể hoặc luật pháp tại khu vực của bạn có thể có thêm yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn phải nhận được sự đồng ý của phụ huynh.

9. Google bảo lưu quyền chỉnh sửa tùy ý các điều khoản dịch vụ này tùy từng thời điểm trong phạm vi cho phép của pháp luật.