ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play

วันที่ 15 มีนาคม 2023 (ดูเวอร์ชันที่เก็บถาวร)

1. บทนำ

ข้อกำหนดที่บังคับใช้ ขอขอบคุณที่ใช้ Google Play ผู้ให้บริการของ Google Play คือ Google LLC ("Google""เรา" หรือ "พวกเรา") ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA การใช้งาน Google Play และแอป (รวมถึง Android Instant Apps) บริการของระบบ เกม ภาพยนตร์ หนังสือ นิตยสาร หรือเนื้อหาหรือบริการดิจิทัลอื่นๆ (เรียกว่า "เนื้อหา") ที่มีให้บริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play ("ข้อกำหนดในการให้บริการของ Play) และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ("ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google") (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนด") Google Play คือ "บริการ" ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในการให้บริการของ Play และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ให้ถือว่าข้อกำหนดในการให้บริการของ Play มีผลเหนือกว่า

2. การใช้งาน Google Play

การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา คุณสามารถใช้ Google Play เพื่อเรียกดู ค้นหา ดู สตรีม หรือดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ ทีวี นาฬิกา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับการใช้งานได้ ("อุปกรณ์") ในการใช้ Google Play คุณต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของระบบและความเข้ากันได้สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ และซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ ความพร้อมให้บริการของเนื้อหาและฟีเจอร์จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เนื้อหาหรือฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณ เนื้อหาบางส่วนอาจแชร์กับสมาชิกในครอบครัวได้ เนื้อหาอาจให้บริการโดย Google หรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Google ทั้งนี้ Google จะไม่รับผิดชอบหรือรับรองเนื้อหาใดๆ ที่มีให้บริการใน Google Play ซึ่งไม่ได้มาจาก Google

ข้อจำกัดด้านอายุ ในการใช้ Google Play คุณต้องมีบัญชี Google ที่ถูกต้อง ("บัญชี Google") ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดด้านอายุ หากคุณมีสถานะเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายของประเทศของคุณ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายให้ใช้ Google Play และยอมรับข้อกำหนดนี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านอายุอื่นๆ ที่อาจมีผลบังคับต่อการใช้งานเนื้อหาหรือฟีเจอร์บางอย่างใน Google Play นอกจากนี้ผู้จัดการครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ด้วย

ค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลภายนอก คุณมีหน้าที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงหรือการใช้อินเทอร์เน็ตที่บุคคลภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ) เรียกเก็บจากการใช้และการดูเนื้อหาและ Google Play

การอัปเดต คุณอาจต้องอัปเดต Google Play คลังที่เกี่ยวข้อง หรือเนื้อหา ในกรณีเช่น เพื่อรับการแก้ไขข้อบกพร่อง ฟังก์ชันที่ปรับปรุงแล้ว ปลั๊กอินที่ขาดหายไป และเวอร์ชันใหม่ (รวมเรียกว่า "การอัปเดต") เนื่องจากการอัปเดตเหล่านี้อาจจำเป็นต่อการใช้ Google Play หรือการเข้าถึง การดาวน์โหลด หรือการใช้เนื้อหา การยอมรับข้อกำหนดนี้และการใช้ Google Play หมายถึงคุณตกลงที่จะรับการอัปเดตดังกล่าวโดยอัตโนมัติ คุณอาจจัดการการอัปเดตเนื้อหาบางอย่างได้โดยผ่าน "การตั้งค่า" ใน Google Play อย่างไรก็ตาม หากเราเห็นว่าการอัปเดตหนึ่งๆ จะช่วยแก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือปัญหาในการทำงานที่ร้ายแรงเกี่ยวกับเนื้อหาหรือป้องกันการละเมิด ระบบจะทำการอัปเดตนั้นไม่ว่าการตั้งค่าการอัปเดตใน Google Play หรืออุปกรณ์จะเป็นอย่างไร หากร้านค้าแอปอื่นพยายามอัปเดตเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจาก Google Play ระบบอาจจะส่งคำเตือนให้คุณหรือป้องกันไม่ให้มีการอัปเดตนั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google อธิบายวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อใช้ Google Play โดย Google อาจจำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล ให้แก่ผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมหรือการจัดหาเนื้อหาให้แก่คุณ ผู้ให้บริการตกลงที่จะใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

หากคุณเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวใน Google Play สมาชิกในครอบครัวของกลุ่มครอบครัวนั้นจะเห็นข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณได้ หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัวของกลุ่มครอบครัวใน Google Play สมาชิกในครอบครัวที่คุณเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มครอบครัวจะเห็นชื่อ รูปภาพ และที่อยู่อีเมลของคุณ หากคุณเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวในฐานะสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ จะเห็นชื่อ รูปภาพ และที่อยู่อีเมลของคุณ นอกจากนี้ ผู้จัดการครอบครัวอาจเห็นอายุของคุณและเห็นประวัติการซื้อทั้งหมดที่คุณสั่งซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวที่กำหนดไว้ รวมถึงรายละเอียดของเนื้อหาที่ซื้อด้วย หากเนื้อหาสามารถแชร์กับครอบครัวได้และคุณแชร์เนื้อหานั้นกับกลุ่มครอบครัวของคุณ สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะเข้าถึงเนื้อหานั้นได้และเห็นว่าคุณเป็นผู้ซื้อเนื้อหาดังกล่าว

การเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องเก็บรักษารายละเอียดบัญชีของคุณให้ปลอดภัยและต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น คุณต้องไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงชื่อบัญชีของผู้ใช้ของ Google Play หรือผู้ใช้บริการอื่นๆ ของ Google ผ่าน Google Play

บัญชีที่ถูกปิด หาก Google ปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณตามข้อกำหนด (ตัวอย่างเช่น หากคุณละเมิดข้อกำหนด) คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง Google Play รายละเอียดบัญชี หรือไฟล์ใดๆ ตลอดจนเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือ หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัวของครอบครัวใน Google Play และ Google ปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณ สมาชิกในครอบครัวของคุณอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ของครอบครัวที่กำหนดให้ต้องมีกลุ่มครอบครัว เช่น วิธีการชำระเงินของครอบครัว การสมัครรับข้อมูลของครอบครัว หรือเนื้อหาที่สมาชิกในครอบครัวแชร์ หากคุณเป็นสมาชิกของครอบครัวใน Google Play และ Google ปิดบัญชีของคุณ สมาชิกในครอบครัวของคุณจะเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาที่คุณแชร์ด้วย

การป้องกันมัลแวร์ Google อาจดึงข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ URL ที่อาจเป็นอันตราย ระบบปฏิบัติการ และแอปที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ผ่าน Google Play หรือแหล่งที่มาอื่น เพื่อปกป้องคุณจากซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกและ URL ที่เป็นอันตราย รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ โดย Google อาจแจ้งเตือนคุณหากเห็นว่าแอปหรือ URL ใดไม่ปลอดภัย หรือ Google อาจลบหรือบล็อกการติดตั้งแอปในอุปกรณ์ของคุณหากเป็นที่ทราบว่าแอปหรือ URL นั้นเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ ข้อมูล หรือผู้ใช้ คุณอาจเลือกที่จะปิดใช้การป้องกันบางอย่างใน "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ได้ อย่างไรก็ตาม Google จะยังคงรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ติดตั้งผ่าน Google Play ต่อไป และแอปที่ติดตั้งในอุปกรณ์ซึ่งมาจากแหล่งที่มาอื่นก็อาจถูกการวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาด้านความปลอดภัยต่อไปโดยไม่ส่งข้อมูลให้ Google

Android Instant Apps เมื่อคุณคลิกลิงก์ในอุปกรณ์ Google Play อาจตรวจสอบว่ามี Instant App ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากมี Google Play ก็จะเปิดลิงก์ภายใน Instant App ดังกล่าว ระบบจะดาวน์โหลดโค้ดที่จำเป็นต่อการเรียกใช้ส่วนต่างๆ ของ Instant App ที่คุณเข้าถึงลงในอุปกรณ์ของคุณและเก็บไว้ชั่วคราว คุณสามารถดูรายละเอียดแอปของ Instant App ได้ใน Google Play Store ข้อมูลและการตั้งค่าของ Android Instant Apps จะซิงค์กับอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ คุณสามารถเลือกปิดการใช้ Android Instant Apps ได้ในการตั้งค่าของอุปกรณ์

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ หากข้อกำหนดในการให้บริการของ Play มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันและข้อกำหนดในการให้บริการของ Play ใหม่จะมีผลหลังจากระยะเวลาแจ้งดังกล่าว การใช้งาน Google Play ต่อหลังจากระยะเวลาแจ้งจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Play ใหม่ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Play ใหม่จะมีผลบังคับใช้กับการใช้เนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงเนื้อหาที่คุณได้ติดตั้งหรือซื้อมาแล้ว) และการติดตั้งหรือการซื้อครั้งต่อๆ ไป หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง คุณจะมีโอกาสดาวน์โหลดเนื้อหาที่เคยซื้อหรือติดตั้งไว้และยกเลิกการใช้ Google Play คุณสามารถดูสำเนาเนื้อหาในอุปกรณ์ต่อไปได้ตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Play เวอร์ชันล่าสุดที่คุณได้ทำการยอมรับ

3. การซื้อและการชำระเงิน

เนื้อหาฟรี Google อาจอนุญาตให้คุณดาวน์โหลด ดู หรือใช้เนื้อหาได้โดยไม่มีการเรียกเก็บเงิน แต่อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงและการใช้เนื้อหาฟรีบางอย่าง

การซื้อเนื้อหา เมื่อซื้อเนื้อหาใน Google Play หรือโดยใช้ Google Play คุณจะเข้าทำสัญญาซื้อขายแยกต่างหากตามข้อกำหนดนี้ (ที่เกี่ยวข้อง) กับผู้ขายซึ่งก็คือ

(ก) Google Ireland Limited หรือ

(ข) ผู้ให้บริการเนื้อหา ("ผู้ให้บริการ") รวมถึงในกรณีที่ Google Ireland Limited ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการดังกล่าว

สัญญาการขายที่แยกต่างหากเป็นสัญญาที่นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้

สำหรับการขายที่ Google ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้แก่ผู้ให้บริการ ข้อความในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ที่ระบุว่าข้อกำหนดในการให้บริการของ Google “ไม่ให้สิทธิใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก” จะไม่มีผลกับการใช้บริการ Google Play ของคุณ

สัญญาสำหรับการซื้อและการใช้งานเนื้อหาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณได้รับอีเมลยืนยันการซื้อเนื้อหาดังกล่าวจาก Google และการดำเนินการตามสัญญานี้จะเริ่มขึ้นทันทีที่การซื้อเสร็จสมบูรณ์

การสั่งจองล่วงหน้า เมื่อคุณสั่งจองเนื้อหาล่วงหน้า สัญญาการซื้อและการใช้เนื้อหานั้นจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อเนื้อหานั้นพร้อมให้คุณใช้งาน และจะมีการเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการซื้อ ณ เวลาดังกล่าว คุณอาจยกเลิกการสั่งจองล่วงหน้าได้ทุกเมื่อก่อนที่เนื้อหาจะพร้อมให้คุณใช้งาน เราจำเป็นจะต้องยกเลิกการสั่งจองล่วงหน้าของคุณหากมีการถอนเนื้อหาออกจากการขายผ่าน Google Play ก่อนที่เนื้อหาดังกล่าวจะพร้อมให้ใช้งาน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อของคุณหากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าตามการสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงินของครอบครัว หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัวของกลุ่มครอบครัวใน Google Play คุณจะต้องตั้งค่าวิธีการชำระเงินของครอบครัวที่ใช้ได้เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวของคุณใช้ในการซื้อเนื้อหาใน Google Play และภายในแอปต่างๆ คุณต้องรับผิดชอบต่อการซื้อเนื้อหาของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดที่ใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัว หากกลุ่มครอบครัวถูกลบไปหรือสมาชิกในครอบครัวออกจากกลุ่มครอบครัว อาจมีการเรียกเก็บเงินจากคุณตามยอดการสั่งซื้อที่รอดำเนินการซึ่งสมาชิกในครอบครัวสั่งซื้อด้วยวิธีการชำระเงินของครอบครัว

Google Payments ในการซื้อเนื้อหาผ่าน Google Play คุณจะต้องมีบัญชี Google Payments และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Payments ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments จะมีผลเมื่อคุณซื้อเนื้อหาโดยใช้บัญชี Google Payments คุณมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดำเนินการผ่าน Google Play ในบัญชี Google Payments ของคุณ

วิธีการชำระเงินอื่นๆ Google อาจจัดให้มีวิธีการชำระเงินที่นอกเหนือไปจาก Google Payments เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อเนื้อหาผ่านทาง Google Play คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการใดๆ หรือข้อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงกับ Google หรือบุคคลภายนอกที่กำกับดูแลวิธีการชำระเงินดังกล่าวที่คุณใช้ Google อาจเพิ่มหรือลดวิธีการชำระเงินได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อที่คุณดำเนินการใน Google Play แต่เพียงผู้เดียว

สิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่าย ในการตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้มีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับการซื้อเนื้อหาที่คุณดำเนินการผ่านอุปกรณ์หรือไม่นั้น เมื่อคุณสร้างบัญชี Google Play ในอุปกรณ์ใด เราจะส่งตัวระบุของอุปกรณ์ เช่น รหัสสมาชิกและหมายเลขซีเรียลของซิมการ์ด ไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ในการอนุญาตการดำเนินการนี้ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ให้บริการเครือข่ายอาจส่งข้อมูลที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณให้เรา Google จะเก็บและใช้ข้อมูลนี้โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google และประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments

ราคา ราคาและความพร้อมให้บริการของเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงใน Google Play อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อก่อนที่จะมีการซื้อ

ภาษี"ภาษี" หมายถึงอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร ภาษีใดๆ (นอกเหนือจากภาษีเงินได้) ที่เกี่ยวข้องกับการขายเนื้อหา รวมถึงค่าปรับหรือดอกเบี้ยใดๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีทั้งหมด และต้องชำระเงินค่าเนื้อหาโดยไม่หักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายเนื้อหาหรือ Google มีหน้าที่เก็บหรือชำระภาษี จะมีการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวจากคุณ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการรายงานและการชำระภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Google Play หรือการซื้อเนื้อหาในหรือผ่าน Google Play คุณมีหน้าที่ในการรายงานและการชำระภาษีใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด โปรดดูนโยบายการคืนเงินของ Google Play เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเพิกถอน ยกเลิก หรือส่งคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่อนุญาตให้มีการคืนสินค้า แลกเปลี่ยน หรือคืนเงิน เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google นโยบายการคืนเงินของ Google Play หรือนโยบายการคืนเงินจากผู้ให้บริการ หากอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยน คืนสินค้า หรือคืนเงินสำหรับธุรกรรมใดๆ ธุรกรรมนั้นอาจมีการยกเลิก และคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ได้มาผ่านธุรกรรมนั้นอีกต่อไป

การสมัครรับข้อมูล ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการการสมัครรับข้อมูลตามช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน (ไม่ว่าแบบรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือช่วงเวลาอื่นๆ) และจะเรียกเก็บล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินแต่ละช่วง

(ก) ระยะการทดลองใช้งาน เมื่อสมัครรับข้อมูลเนื้อหาแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงประโยชน์ต่างๆ จากการสมัครรับข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ภายในระยะการทดลองใช้งานตามที่กำหนด หลังจากนี้ระบบจะเรียกเก็บเงินจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูล ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์จะชำระเงินเพื่อเนื้อหาดังกล่าว คุณจะต้องยกเลิกการทดลองใช้งานก่อนที่ระยะการทดลองใช้งานจะสิ้นสุด เมื่อยกเลิกการทดลองใช้งานแล้ว คุณจะเสียสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาและสิทธิประโยชน์ในการสมัครรับข้อมูลทันทีเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ อาจมีการจำกัดสิทธิ์ในการทดลองใช้งานตามจำนวนการทดลองใช้งานสำหรับผู้ใช้แต่ละรายระหว่างระยะเวลาที่กำหนด หรือตามข้อจำกัดอื่นๆ

(ข) การยกเลิก คุณจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูลเมื่อใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบันตามที่อธิบายไว้ในศูนย์ช่วยเหลือ และการยกเลิกจะมีผลกับงวดถัดไป เช่น หากคุณสมัครรับข้อมูลรายเดือน คุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อในช่วงเดือนที่ยังสมัครรับข้อมูลนี้อยู่ และการสมัครรับข้อมูลจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินในรอบปัจจุบัน คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการคืนเงินของ Google Play (เช่น ในกรณีที่เนื้อหามีข้อบกพร่อง)

(ค) การลดราคาสำหรับสมาชิกฉบับพิมพ์ ผู้ให้บริการบางรายอาจอนุญาตให้คุณสมัครรับข้อมูลเนื้อหาใน Google Play ในราคาที่มีส่วนลด หากคุณเป็นสมาชิกฉบับพิมพ์อยู่แล้ว หากคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกฉบับพิมพ์ในรอบบิลนั้นๆ หรือการสมัครสมาชิกฉบับพิมพ์ของคุณหมดอายุและไม่ได้ต่ออายุ อัตราส่วนลดของการสมัครรับข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวใน Google Play จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

(ง) การเพิ่มราคา เมื่อสมัครรับข้อมูล เบื้องต้นระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณในอัตราที่มีผล ณ เวลาที่คุณทำการสมัครรับข้อมูล หากราคาของการสมัครรับข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นในภายหลัง Google จะแจ้งให้คุณทราบ ราคาที่เพิ่มจะมีผลกับการชำระเงินถัดไปที่ครบกำหนดชำระหลังจากมีการแจ้งให้ทราบ โดยคุณจะได้รับการแจ้งอย่างน้อย 30 วันก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน หากคุณได้รับการแจ้งไม่ถึง 30 วันก่อนการเรียกเก็บเงิน ราคาที่เพิ่มจะมีผลหลังครบกำหนดการชำระเงินครั้งถัดไป หากคุณไม่ต้องการชำระราคาที่เพิ่มขึ้นของการสมัครรับข้อมูล คุณอาจยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ตามที่อธิบายไว้ในส่วนการยกเลิกของข้อกำหนดนี้ และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการสมัครรับข้อมูลอีกหากคุณได้แจ้งให้เราทราบถึงการยกเลิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ในกรณีที่ผู้ให้บริการขึ้นราคาการสมัครรับข้อมูลและต้องได้รับความยินยอม Google จะยกเลิกการสมัครรับข้อมูลของคุณหากคุณไม่ยอมรับราคาใหม่ หากคุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแล้วแต่ภายหลังต้องการสมัครรับข้อมูลอีกครั้ง ระบบจะเรียกเก็บเงินในอัตราการสมัครรับข้อมูล ณ ขณะนั้น

4. สิทธิ์และข้อจำกัด

การอนุญาตให้ใช้เนื้อหา หลังจากที่ทำธุรกรรมเสร็จหรือชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับเนื้อหาแล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์ที่ไม่ใช่เอกสิทธิ์ตามที่ได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บ เข้าถึง ดู ใช้ และแสดงสำเนาของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์ของคุณหรืออื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดใน Google Play และเนื้อหาที่ไม่มีการอนุญาตให้คุณใช้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ การใช้แอปและเกมอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของข้อตกลงการอนุญาตผู้ใช้ปลายทางระหว่างคุณและผู้ให้บริการ

การละเมิดข้อกำหนดอนุญาต หากคุณละเมิดข้อใดๆ ในข้อกำหนดนี้ สิทธิ์ของคุณภายใต้การอนุญาตนี้จะยุติลงทันที และ Google อาจยุติสิทธิ์การเข้าถึง Google Play, เนื้อหา หรือบัญชี Google ของคุณได้โดยไม่มีการคืนเงิน

ข้อจำกัด คุณต้องไม่ทำการต่อไปนี้

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะมีการระบุเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้หรือไม่ บุคคลภายนอกที่ให้การอนุญาตเกี่ยวกับเนื้อหาแก่ Google จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกภายใต้ข้อกำหนดนี้ตามเงื่อนไขเฉพาะของข้อกำหนดนี้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลภายนอกโดยตรงเท่านั้น ("ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก") และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวบังคับใช้สิทธิ์ของตนในเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ข้อกำหนดนี้ไม่มีส่วนใดที่เป็นการให้สิทธิ์ผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกแก่ผู้ใด นอกเหนือจากไปจากข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่รวมไว้ด้วยโดยการอ้างอิง หรือที่อาจมีการอ้างอิงโดยไม่ได้รวมไว้ด้วยในข้อกำหนดนี้

นโยบายของ Play การโพสต์รีวิวใน Google Play ต้องเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ หากคุณต้องการรายงานการละเมิดด้านเนื้อหาหรืออื่นๆ โปรดคลิกที่นี่

เนื้อหาที่บกพร่อง เมื่อเนื้อหาพร้อมใช้งานผ่านบัญชีของคุณแล้ว คุณควรตรวจสอบเนื้อหาทันทีเพื่อดูว่าเนื้อหาใช้งานได้และมีประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ รวมถึงแจ้งให้เราหรือผู้ให้บริการทราบทันทีหากพบข้อผิดพลาดหรือความบกพร่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายการคืนเงิน Google Play

การนำเนื้อหาออกหรือความไม่พร้อมใช้งานของเนื้อหา ภายใต้ข้อกำหนดนี้ เนื้อหาที่คุณซื้อหรือติดตั้งจะพร้อมให้ใช้งานผ่าน Google Play ตามระยะเวลาที่คุณเลือกไว้ในกรณีของการเช่าเนื้อหา และตราบที่ Google ยังคงมีสิทธิ์ให้บริการเนื้อหาดังกล่าวแก่คุณในกรณีอื่นๆ บางกรณี (เช่น หาก Google สูญเสียสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง มีการเลิกให้บริการหรือเนื้อหา มีปัญหาร้ายแรงด้านความปลอดภัย หรือมีการละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) Google อาจลบเนื้อหาออกจากอุปกรณ์ของคุณหรือหยุดการให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างที่คุณซื้อไว้ สำหรับเนื้อหาที่ Google Ireland Limited ขาย คุณอาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับการลบออกหรือการยกเลิกดังกล่าวเมื่อเป็นไปได้ หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหาก่อนการลบออกหรือการยกเลิกดังกล่าว Google จะ (ก) มอบเนื้อหาทดแทนหากเป็นไปได้ หรือ (ข) คืนเงินให้เต็มจำนวนหรือบางส่วนของราคาของเนื้อหา หาก Google คืนเงินให้แก่คุณ เงินที่คืนนั้นจะเป็นการชดเชยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้รับ

หลายบัญชี หากคุณมีบัญชี Google หลายบัญชีพร้อมชื่อผู้ใช้หลายชื่อ ในบางกรณีคุณจะโอนเนื้อหาออกจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งได้ โดยที่คุณต้องเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวทุกบัญชี และโดยที่ Google ได้เปิดใช้ฟีเจอร์ของบริการที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้มีการโอนดังกล่าวได้

การจำกัดการเข้าถึงในอุปกรณ์ Google อาจจำกัดจำนวนอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหา โปรดไปที่กฎการใช้งาน Google Play Movies & TV/Google TV เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดสำหรับ Google Play Movies & TV/Google TV

กิจกรรมที่เป็นอันตราย บริการและเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานในปฏิบัติการของระบบนิวเคลียร์ ระบบรักษาชีวิต การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ระบบนำทางหรือการสื่อสารของอากาศยาน ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือกิจกรรมอื่นใดที่ความล้มเหลวในการให้บริการหรือเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมอย่างร้ายแรง

Google Play Movies & TV/Google TV โปรดดูรายละเอียดและข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งาน Google Play Movies & TV/Google TV ในกฎการใช้งาน Google Play Movies & TV/Google TV