Servicevoorwaarden van Google Play

4 augustus 2020 (gearchiveerde versie bekijken)

1. Inleiding

Toepasselijke voorwaarden. Hartelijk dank dat u Google Play gebruikt. Google Play is een service die wordt geleverd door Google Ireland Limited ('Google''we' of 'ons'), gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Uw gebruik van Google Play en de apps en games (waaronder Android Instant-apps), muziek, films, boeken, tijdschriften of andere digitale content of services (de 'Content') waartoe u toegang heeft, valt onder deze Servicevoorwaarden van Google Play en de Servicevoorwaarden van Google (waarnaar we gezamenlijk verwijzen met de term 'Voorwaarden'). Google Play is een 'Service', zoals beschreven in de Servicevoorwaarden van Google. Indien er sprake is van strijdigheid tussen de Servicevoorwaarden van Google Play en de Servicevoorwaarden van Google, dan zijn de Servicevoorwaarden van Google Play van toepassing.

2. Uw gebruik van Google Play

Toegang tot en gebruik van Content. U mag Google Play gebruiken om Content te doorzoeken, te vinden, te bekijken, te streamen of te downloaden voor uw mobiel, computer, tv, horloge of ander ondersteund apparaat ('Apparaat'). Als u Google Play wilt gebruiken, heeft u een Apparaat nodig dat voldoet aan bepaalde systeem- en geschiktheidsvereisten. Voor Content die beschikbaar is via Google Play kunnen aanvullende systeemvereisten gelden. De beschikbaarheid van Content en functies varieert per land en het is mogelijk dat niet alle Content of functies beschikbaar zijn in uw land. Sommige Content kunt u mogelijk delen met gezinsleden. Content op Google Play wordt aangeboden door Google Commerce Limited, gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Dergelijke Content kan afkomstig zijn van een andere bron (zoals een app-ontwikkelaar, boekuitgever, filmstudio of muzieklabel) (de 'Aanbieder' van de Content).

Leeftijdsbeperkingen. Als u gebruik wilt maken van Google Play, moet u beschikken over een geldig Google-account ('Google-account'), waarop de volgende leeftijdsbeperkingen van toepassing zijn. Als u in uw land wordt beschouwd als minderjarig, moet u beschikken over toestemming van uw ouder of voogd om Google Play te gebruiken en om in te stemmen met de Voorwaarden. U moet voldoen aan eventuele aanvullende leeftijdsbeperkingen die van toepassing kunnen zijn op het gebruik van bepaalde Content of functies op Google Play. Gezinsbeheerders en gezinsleden moeten ook voldoen aan deze aanvullende vereisten.

Kosten van derden. U bent verantwoordelijk voor eventuele toegangs- of gegevenskosten die worden gemaakt bij derden (zoals uw internet- of mobiele provider) in verband met uw gebruik en het bekijken van Content en Google Play.

Updates. Google Play, bijbehorende ondersteuningsbibliotheken of Content moet mogelijk worden geüpdatet, bijvoorbeeld voor bugfixes, verbeterde functies, ontbrekende plug-ins en nieuwe versies (gezamenlijk: 'Updates'). Dergelijke Updates zijn mogelijk noodzakelijk om Google Play te kunnen gebruiken of voor toegang tot of het downloaden of gebruiken van Content. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en het gebruik van Google Play, stemt u ermee in dergelijke Updates automatisch te ontvangen. Mogelijk kunt u Updates voor bepaalde Content beheren via de instellingen in Google Play. Indien echter wordt vastgesteld dat de Update een kritiek veiligheidsprobleem repareert in verband met de Content, dan kan de Update worden voltooid ongeacht de instelling voor Updates in Google Play op uw Apparaat. Indien een andere app-store probeert Content te updaten die oorspronkelijk is gedownload vanaf Google Play, krijgt u mogelijk een melding te zien of worden deze updates mogelijk geheel voorkomen.

Informatie over u. In het Privacybeleid van Google wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u Google Play gebruikt. Mogelijk moet Google uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, verstrekken aan Providers ten behoeve van de verwerking van uw transacties of het leveren van Content aan u. Providers stemmen ermee in deze gegevens te gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid.

Als u deel uitmaakt van een gezinsgroep op Google Play, kunnen uw gezinsleden in de gezinsgroep bepaalde informatie over u zien. Als u de gezinsbeheerder bent van een gezinsgroep op Google Play, kunnen gezinsleden die u uitnodigt om lid te worden van de gezinsgroep uw naam, foto en e-mailadres zien. Als u als gezinslid lid wordt van een gezinsgroep, kunnen andere gezinsleden uw naam, foto en e-mailadres zien. Uw gezinsbeheerder kan ook uw leeftijd zien en een overzicht van alle aankopen die u doet met de ingestelde gezinsbetaalmethode, waaronder een beschrijving van de gekochte Content. Als Content kan worden gedeeld met gezinsgroepen en u deze deelt met uw gezinsgroep, hebben alle gezinsleden toegang tot de Content en kunnen ze zien dat u deze heeft gekocht.

Ongeautoriseerde toegang tot accounts. U moet uw accountgegevens veilig bewaren en u mag deze niet delen met anderen. U moet geen persoonlijke gegevens van gebruikers van Google Play of gebruikers van andere Google-services via Google Play (inclusief accountnamen) verzamelen of verkrijgen.

Uitgeschakelde accounts. Als Google de toegang tot uw account uitschakelt in overeenstemming met de Voorwaarden (bijvoorbeeld als u de Voorwaarden wezenlijk of herhaaldelijk schendt), kunt u geen toegang meer krijgen tot Google Play, uw accountgegevens, of bestanden en andere Content in uw account. Raadpleeg het Helpcentrum voor meer informatie. Als u de gezinsbeheerder bent van een gezinsgroep op Google Play en Google de toegang tot uw account uitschakelt, kunnen uw gezinsleden de toegang verliezen tot gezinsfuncties waarvoor een gezinsgroep noodzakelijk is, zoals een gezinsbetaalmethode, gezinsabonnementen of Content die is gedeeld door gezinsleden. Als u gezinslid bent van een gezinsgroep op Google Play en Google uw account uitschakelt, hebben uw gezinsleden geen toegang meer tot Content die u met ze heeft gedeeld.

Bescherming tegen malware. Google kan informatie ontvangen over de netwerkverbindingen op, mogelijke schadelijke URL's op, het besturingssysteem van en apps die via Google Play of andere bronnen zijn geïnstalleerd op uw Apparaat om u te beschermen tegen schadelijke software van derden, URL's en andere beveiligingsproblemen. Google kan u waarschuwen als Google van mening is dat een app of URL onveilig is, of kan de installatie van de app op uw Apparaat verwijderen of blokkeren als Google zeker weet dat de app schadelijk is voor apparaten, gegevens of gebruikers. U kunt ervoor kiezen enkele van deze beschermingen uit te schakelen in de instellingen van uw Apparaat. Google kan dan echter informatie blijven ontvangen over apps die zijn geïnstalleerd via Google Play, en apps die zijn geïnstalleerd op uw Apparaat vanuit andere bronnen kunnen om veiligheidsredenen nog steeds worden geanalyseerd zonder informatie naar Google te sturen.

Android Instant-apps. Wanneer u op een link op uw Apparaat klikt, kan Google Play controleren of er een toepasselijke instant-app is en, als dit het geval is, de link openen in de instant-app. De code die nodig is voor het uitvoeren van de delen van de instant-app die u moet gebruiken, wordt gedownload naar uw Apparaat en wordt tijdelijk op het Apparaat bewaard. U kunt app-gegevens voor een instant-app vinden in de Google Play Store. Gegevens en instellingen van Android Instant-apps worden gesynchroniseerd met apparaten waarbij u bent ingelogd met uw Google-account. U kunt Android Instant-apps uitschakelen in de instellingen van uw Apparaat.

Wijzigingen in deze Voorwaarden. Als de Voorwaarden worden gewijzigd, ontvangt u ten minste 30 dagen van tevoren een kennisgeving. De nieuwe Voorwaarden gaan in nadat de kennisgevingsperiode is verstreken. Als u Google Play blijft gebruiken na een dergelijke kennisgevingsperiode, houdt dit in dat u de nieuwe Voorwaarden accepteert. De nieuwe Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van alle Content (met inbegrip van Content die u in het verleden heeft geïnstalleerd of aangeschaft) en alle latere installaties of aankopen. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, krijgt u de kans om de Content die u eerder heeft aangeschaft of geïnstalleerd te downloaden en uw gebruik van Google Play te beëindigen. U kunt die download van de Content blijven bekijken op uw Apparaten in overeenstemming met de laatste versie van de Voorwaarden die u heeft geaccepteerd.

3. Aankopen en betalingen

Content op Google Play wordt aangeboden door Google Commerce Limited en wanneer u Content op Google Play downloadt, bekijkt, gebruikt of aanschaft of Google Play gebruikt, gaat u een afzonderlijke overeenkomst aan die is gebaseerd op deze Voorwaarden (voor zover van toepassing) met Google Commerce Limited.

Reserveringen. Wanneer u een reservering voor Content plaatst, wordt uw contract voor de aankoop en het gebruik van dat item voltooid wanneer de Content voor u beschikbaar wordt gemaakt. Op dat moment worden de kosten voor de aankoop in rekening gebracht. U kunt uw reservering op elk gewenst moment annuleren tot op het moment waarop de Content voor u beschikbaar komt. We moeten uw reservering annuleren als de Content uit de verkoop wordt gehaald op Google Play voordat deze beschikbaar komt. We behouden ons het recht voor uw bestelling te annuleren als de prijs wordt gewijzigd voordat de bestelling wordt voltooid.

Gezinsbetaalmethode. Als u de gezinsbeheerder bent van een gezinsgroep op Google Play, moet u voor uw gezinsleden een geldige gezinsbetaalmethode instellen waarmee ze Content kunnen aanschaffen op Google Play en in apps. U bent verantwoordelijk voor alle aankopen van Content door uw gezinsleden die gebruikmaken van de gezinsbetaalmethode. Als een gezinsgroep wordt verwijderd of een gezinslid de gezinsgroep verlaat, kunnen onvoltooide aankopen die door gezinsleden zijn gedaan met de gezinsbetaalmethode aan u in rekening worden gebracht.

Google Payments. Als u Content wilt aanschaffen via Google Play, moet u beschikken over een Google Payments-account en instemmen met de Servicevoorwaarden van Google Payments. Het privacybeleid van Google Payments is van toepassing telkens wanneer u Content aanschaft met een Google Payments-account. U bent verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen in verband met aankopen die u heeft gemaakt via Google Play op uw Google Payments-account.

Andere betaalmethoden. Naast Google Payments stelt Google verschillende andere betaalmethoden beschikbaar om de aankoop van Content op Google Play mogelijk te maken. U moet u houden aan alle relevante algemene voorwaarden of andere juridische overeenkomsten, met Google of met derden, die uw gebruik van een bepaalde betaalmethode reguleren. Google kan betaalmethoden naar eigen goeddunken toevoegen of verwijderen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle bedragen die moeten worden betaald in verband met aankopen die u doet op Google Play.

Geschiktheid voor facturering via provider. Wanneer u een Google-account maakt op een Apparaat, sturen we de ID's van uw Apparaat (bijv. de abonnee-ID en het serienummer van uw simkaart) naar uw netwerkprovider om te bepalen of u ervoor in aanmerking komt aankopen van Content die u doet via uw Apparaten, te laten factureren via het account van uw mobiele netwerkprovider. U moet de Servicevoorwaarden van de netwerkprovider accepteren om dit mogelijk te maken. De netwerkprovider kan ons informatie over uw factuuradres sturen. Wij bewaren en gebruiken deze informatie in overeenstemming met het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Payments.

Prijzen. De prijzen en de beschikbaarheid van alle Content die worden getoond in Google Play, kunnen op elk moment voorafgaand aan de aankoop worden gewijzigd.

Belastingen. Onder 'Belastingen' wordt verstaan: alle heffingen, douanekosten, accijnzen of belastingen (anders dan inkomstenbelasting) die samenhangen met de verkoop van Content, waaronder eventuele gerelateerde boetes of rente. U bent verantwoordelijk voor eventuele Belastingen en moet betalen voor Content zonder enige vermindering op grond van Belastingen. Wanneer Google of Google Commerce Limited verplicht is Belastingen te innen of betalen, worden deze Belastingen aan u doorberekend. U moet voldoen aan alle toepasselijke belastingwetgeving, waaronder de aangifte en betaling van Belastingen in verband met uw gebruik van Google Play of de aanschaf van Content op of via Google Play. De aangifte en betaling van dergelijke toepasselijke Belastingen zijn uw verantwoordelijkheid.

Alle verkopen zijn definitief. Zie het teruggavebeleid van Google Play voor meer informatie over uw rechten om een aankoop in te trekken, te annuleren of te retourneren voor een terugbetaling. Uitgezonderd zoals uitdrukkelijk is bepaald in het teruggavebeleid van Google Play of in het teruggavebeleid van de Provider, zijn alle verkopen definitief en is retour, vervanging of terugbetaling niet toegestaan. Als een vervanging, retour of restitutie wordt toegestaan voor een transactie, kan de transactie ongedaan worden gemaakt. U heeft dan mogelijk geen toegang meer tot de Content die u heeft verkregen via de betreffende transactie.

Alternatieve geschiloplossing voor klanten. Google Commerce Limited onderwerpt zich niet aan en is niet verplicht om geschillen te beslechten voor een instantie voor alternatieve geschilbeslechting.

Recht op herroeping voor digitale content. Wanneer u een aanschaf doet als consument, heeft u op grond van de wet automatisch een wettelijk recht om contracten te annuleren voor de aankoop van digitale content op Google Play (uitgezonderd de aankoop van losse kranten of tijdschriften via Kiosk). Hetzelfde geldt wanneer u een abonnement voor digitale content aanschaft. Als u echter digitale content koopt op Google Play, gaat u ermee akkoord dat de digitale content onmiddellijk voor u beschikbaar is. U verklaart daarom dat u als gevolg daarvan afziet van uw automatische herroepingsrecht. In geval van een reservering doet u afstand van uw wettelijke automatische recht op herroeping na het moment waarop het Product voor u beschikbaar wordt.

Recht op herroeping voor Services. Wanneer u een aanschaf doet als consument, heeft u op grond van de wet het recht om binnen veertien dagen en zonder opgaaf van reden contracten te annuleren voor de aanschaf van Services. Deze herroepingstermijn verloopt veertien (14) dagen na het sluiten van het contract. Wanneer u gebruik wilt maken van dit herroepingsrecht, moet u Google Commerce Limited door middel van een ondubbelzinnige verklaring informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt dit modelformulier voor herroeping gebruiken. U kunt ook contact opnemen met Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland of hier een terugbetaling aanvragen.

U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping via een duurzaam medium (zoals e-mail). Om te voldoen aan de deadline voor herroeping, volstaat het als u het bericht over de uitoefening van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Wanneer u dit contract herroept, worden alle betalingen die u heeft verricht op grond van het contract zo snel mogelijk terugbetaald en in ieder geval binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop uw besluit om dit contract te herroepen is ontvangen door Google Commerce Limited. We voeren de terugbetaling uit via hetzelfde betaalmiddel dat u gebruikt heeft voor de aanvankelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere manier. U hoeft in geen geval kosten te betalen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Wanneer u binnen de herroepingstermijn heeft verzocht om te beginnen met de levering van de Services, moet u mogelijk een bedrag betalen dat evenredig is aan de verleende Services totdat u ons heeft meegedeeld dat u dit contract wilt herroepen, gelet op de volledige dekking van het contract.

Terugbetalingen. Google biedt aanvullende terugbetalingsrechten voor bepaalde soorten Content op Google Play, die te vinden zijn in het terugbetalingsbeleid van Google Play.

Abonnementen. Wanneer u zich abonneert op Content via Google Play, ontvangt u doorlopende toegang tot die Content tenzij u opzegt. Abonnementen worden aan het begin van elke factureringsperiode (wekelijks, maandelijks, jaarlijks of een andere periode) automatisch gefactureerd en u kunt maximaal 24 uur voorafgaand aan het begin van elke factureringsperiode worden gefactureerd.

a) Proefperioden. Wanneer u zich voor een prijs abonneert op Content, kunt u kosteloos toegang krijgen tot de abonnementsvoordelen voor een specifieke proefperiode, waarna u wordt gefactureerd totdat u uw abonnement opzegt. Als u niet wilt worden gefactureerd, moet u voor het einde van de proefperiode opzeggen. Zodra u de proefperiode opzegt, verliest u onmiddellijk de toegang tot de betreffende app en eventuele abonnementsvoordelen, tenzij anders vermeld. Toegang tot dergelijke proefperioden kan zijn beperkt tot een bepaald aantal proefabonnementen voor elke gebruiker gedurende een bepaalde periode of er kunnen andere beperkingen gelden.

b) Opzeggingen. U kunt een abonnement op elk moment van de betreffende factureringsperiode opzeggen, zoals beschreven in het Helpcentrum. De opzegging gaat dan in vanaf de volgende periode. Als u bijvoorbeeld een maandabonnement koopt, kunt u dat abonnement op elk gewenst moment gedurende de maand opzeggen. Het abonnement wordt dan vanaf de volgende maand opgezegd. U ontvangt geen teruggave voor de huidige factureringsperiode, behalve wanneer anderszins wordt vermeld in het teruggavebeleid van Google Play (bijvoorbeeld wanneer Content niet werkt). Google Play Kiosk-abonnementen: Gedurende de rest van de huidige factureringsperiode ontvangt u de Content en Updates (indien van toepassing) van het betreffende abonnement. Na het einde van die factureringsperiode behoudt u toegang tot eerder geleverde tijdschriftuitgaven, maar uw toegang tot betaalde nieuwscontent eindigt aan het einde van de factureringsperiode waarin u het abonnement opzegt. Als u uw abonnement opzegt tijdens de kosteloze proefperiode, blijft u toegang houden tot de tijdschriftnummers die u tijdens de kosteloze proefperiode heeft geopend, maar is nieuwscontent niet meer toegankelijk. Google Play Muziek-abonnementen: Als u uw Google Play Muziek-abonnement opzegt, houdt u gedurende de rest van de huidige factureringsperiode toegang tot Content van uw Google Play Muziek-abonnement. Na afloop van de factureringsperiode waarin uw abonnement wordt opgezegd, verloopt uw toegang tot deze Content. Wanneer u een abonnement op Google Play Muziek opzegt tijdens een kosteloze proefperiode, heeft u geen toegang meer tot Content van het abonnement op Google Play Muziek waartoe u toegang had tijdens de kosteloze proefperiode.

c) Kortingen voor gebruikers met abonnementen op gedrukte periodieke publicaties. Bepaalde Providers van periodieke publicaties kunnen u korting geven op de aankoop van een abonnement op periodieke Content op Google Play als u al bent geabonneerd op de gedrukte versie van de periodieke publicatie. Als u uw abonnement op de gedrukte periodieke publicatie opzegt of uw abonnement op de gedrukte periodieke publicatie verloopt en u het abonnement niet verlengt, wordt uw abonnement met korting op die Content op Google Play automatisch opgezegd.

d) Prijswijzigingen. Wanneer u een abonnement koopt, wordt in eerste instantie de prijs in rekening gebracht die van toepassing is op het moment dat u het abonnement afsluit. Als de prijs van het abonnement later wordt verhoogd, stelt Google u hiervan op de hoogte. De verhoging is van toepassing op de volgende betaling die u verschuldigd bent, mits u ten minste veertien (14) dagen voorafgaand aan de wijziging bent geïnformeerd. Als u de kennisgeving minder dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de prijswijziging heeft ontvangen, is de verhoging pas van toepassing op de betaling na de volgende verschuldigde betaling. Als u de hogere prijs voor een abonnement niet wilt betalen, kunt u het abonnement opzeggen zoals beschreven in het gedeelte Opzeggingen van deze Voorwaarden en worden er geen verdere bedragen in rekening gebracht voor het abonnement, mits u ons voor het einde van de lopende factureringsperiode heeft geïnformeerd. Indien de Provider de prijs van een abonnement verhoogt en er toestemming vereist is, kan Google uw abonnement opzeggen, tenzij u instemt met de nieuwe prijs. Als uw abonnement wordt opgezegd en u later besluit het abonnement opnieuw af te sluiten, wordt de op dat moment geldende abonnementsprijs aan u in rekening gebracht.

4. Rechten en beperkingen

Licentie voor het gebruik van Content. Na het voltooien van een transactie of het betalen van de toepasselijke kosten voor Content, heeft u het niet-exclusieve recht, uitsluitend zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden, om, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, exemplaren van de toepasselijke Content op te slaan, te bekijken, te gebruiken en weer te geven op uw Apparaten of zoals anderszins is toegestaan als onderdeel van de Service. Alle rechten op, eigendom van en belangen in Google Play en Content die niet expliciet aan u worden verleend in de Voorwaarden, zijn voorbehouden. Op uw gebruik van apps en games kunnen de aanvullende voorwaarden van de eindgebruikerslicentieovereenkomst tussen u en de Provider van toepassing zijn.

Schending van licentievoorwaarden.Wanneer u een van de bepalingen betreffende Contentbeperking in de Voorwaarden schendt of wezenlijk of herhaaldelijk een van de andere Voorwaarden schendt of wij u onderzoeken voor vermeend wangedrag, kan Google, zonder u een vergoeding verschuldigd te zijn, uw toegang tot Google Play, de Content of uw Google-account beëindigen en worden de rechten op grond van deze licentie onmiddellijk beëindigd. Wij stellen u op de hoogte van de reden voor onze actie, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat dit Google of een andere persoon wettelijk aansprakelijk zou maken, een onderzoek in gevaar zou brengen, schadelijk zou zijn voor de werking van producten, services, systemen van Google of voor gebruikers van Google, of in strijd zou zijn met de wet of instructies van een wettelijke handhavingsautoriteit. Raadpleeg Uitgeschakelde accounts in sectie 2 voor aanvullende informatie.

Beperkingen: Het is niet toegestaan:

Bepalingen voor derden. Niettegenstaande iets andersluidend in deze Voorwaarden, gelden de derden die hun Content licentiëren aan Google als beoogde begunstigde derden uitsluitend op grond van deze Voorwaarden met betrekking tot de specifieke bepalingen van deze Voorwaarden die rechtstreeks betrekking hebben op hun Content ('Bepalingen voor derden') en uitsluitend om het dergelijke derden mogelijk te maken hun rechten op dergelijke Content af te dwingen. Ter vermijding van twijfel: Niets in deze Voorwaarden verleent rechten voor begunstigde derden aan een partij, met betrekking tot enige bepaling die buiten de Bepalingen voor derden vallen. Dit omvat maar is niet beperkt tot bepalingen of overeenkomsten die door middel van verwijzing zijn opgenomen, of waarnaar zonder opname kan zijn verwezen, in deze Voorwaarden.

Beleid met betrekking tot Play. Op het posten van recensies op Google Play is het volgende beleid van toepassing. Als u misbruik of andere schendingen van Content wilt rapporteren, klikt u hier.

Defecte Content. Zodra Content beschikbaar is via uw account, moet u de Content zo snel mogelijk controleren om te zien of de Content correct functioneert en presteert op de aangegeven manier. Laat het ons of de Provider zo snel mogelijk weten als u fouten of defecten tegenkomt. Raadpleeg het teruggavebeleid van Google Play voor meer informatie.

Verwijdering of onbeschikbaarheid van Content. Onder voorbehoud van de Voorwaarden is Content die u koopt of installeert, beschikbaar voor u via Google Play gedurende de door u geselecteerde periode, bij aankoop van een huurperiode; en in andere gevallen voor zolang als Google het recht heeft om dergelijke Content aan u beschikbaar te stellen. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als Google de relevante rechten kwijtraakt, een service of de Content uit roulatie neemt, er kritieke beveiligingsproblemen zijn of sprake is van schending van toepasselijke voorwaarden of de wet), kan Google bepaalde Content die u heeft gekocht, verwijderen van uw Apparaat of het leveren van toegang tot deze Content stopzetten. U wordt, indien mogelijk, geïnformeerd over een dergelijke verwijdering of stopzetting. Als u geen kopie van de Content kunt downloaden voordat een dergelijke verwijdering of stopzetting plaatsvindt, verleent Google u a) een vervanging van de Content, indien mogelijk, of b) een gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de prijs van de Content. Als Google een terugbetaling aan u verstrekt, is de terugbetaling uw enige verhaalsmogelijkheid.

Meerdere accounts. Als u meerdere Google-accounts heeft met verschillende gebruikersnamen, kunt u in sommige gevallen Content verplaatsen van het ene account naar een ander account, mits u de eigenaar bent van beide accounts en Google een functie van de betreffende service heeft ingeschakeld die een dergelijke verplaatsing mogelijk maakt.

Toegangsbeperkingen op Apparaten. Google kan af en toe beperkingen instellen voor het aantal Apparaten of software-apps dat u mag gebruiken om toegang te krijgen tot de Content. Raadpleeg de pagina in het helpcentrum van Google Play Muziek of de gebruiksregels voor Google Play Films en Tv voor meer informatie over deze beperkingen voor Google Play Muziek of Google Play Films en Tv.

Gevaarlijke activiteiten. Geen van de Services of Content zijn bedoeld voor gebruik in nucleaire installaties, levensinstandhoudingssystemen, noodcommunicatie, vliegtuignavigatie of -communicatiesystemen, luchtverkeersleidingssystemen of andere soortgelijke activiteiten waarbij het falen van de Services of Content zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke schade of schade aan het milieu.

Google Play Films en Tv. Raadpleeg voor meer informatie en beperkingen betreffende uw toegang tot en gebruik van Google Play Films en Tv de gebruiksregels voor Google Play Films en Tv.

Google Play Muziek

In Google Play kunt u een verscheidenheid aan digitale muziek en muziekgerelateerde content (zoals muziekbestanden, muziekvideobestanden, previews, clips, informatie over artiesten, gebruikersrecensies, professionele muziekrecensies van derden en andere digitale content) ('Muziekproducten') doorzoeken, bekijken, streamen, kopen, downloaden, aanbevelen en gebruiken.

Opgeslagen Content. U kunt Google Play gebruiken om digitale Content (zoals muziekbestanden, gerelateerde metagegevens en albumhoezen) op te slaan in de Muziekopslagruimte via de Muzieksoftware, zoals gedefinieerd hieronder ('Opgeslagen Content'). Ter vermijding van twijfel: Opgeslagen Content valt niet onder 'Muziekproducten'. Opgeslagen Content kan verwijzen naar bestanden die u rechtstreeks uploadt naar de Muziekopslagruimte of bestanden die Google 'scant en koppelt' aan bestanden die lokaal zijn opgeslagen op uw Apparaat.

Muziekopslagruimteservices. Google Play kan u toegang verlenen tot a) serverruimte die u kunt gebruiken om muziek en bijbehorende gegevensbestanden, waaronder Muziekproducten en Opgeslagen Content, op te slaan ('Muziekopslagruimte'') of b) software-apps (waaronder mobiele, desktop- en internet-apps) en gerelateerde services waarmee u muziek via de Muziekopslagruimte kunt uploaden, beheren, openen en afspelen ('Muzieksoftware'). Naar de Muziekopslagruimte en Muzieksoftware wordt in deze Voorwaarden gezamenlijk verwezen als 'Muziekopslagruimteservice'.

Gebruik van Muziekopslagruimteservices. Door Muziekproducten en Opgeslagen Content op te slaan in de Muziekopslagruimte, slaat u een uniek exemplaar van dergelijke Content op en vraagt u Google deze namens u te bewaren en voor u toegankelijk te maken via uw account op Google Play. Door de Muziekopslagruimteservices te gebruiken, vraagt u Google alle benodigde functies van de Muziekopslagruimte services aan u beschikbaar te stellen om uw gebruik van Muziekproducten en Opgeslagen Content mogelijk te maken. U begrijpt dat Google, bij het uitvoeren van de vereiste technische stappen wanneer u opdracht geeft de Muziekopslagruimteservices aan u te leveren, a) Muziekproducten en Opgeslagen Content kan overdragen via verschillende netwerken en verschillende media en b) benodigde wijzigingen in Muziekproducten en Opgeslagen Content kan aanbrengen om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan en aansluiten bij de technische vereisten van netwerken, apparaten, services of media waarmee verbinding wordt gemaakt. U bevestigt en garandeert aan Google dat u beschikt over de benodigde rechten om Opgeslagen Content op te slaan in de Muziekopslagruimte die u Google laat uploaden naar of opslaan in de Muziekopslagruimte en om Google opdracht te geven de acties uit te voeren die in deze sectie worden beschreven.

Andere Google-abonnementsservices. Op uw gebruik van Google Play en Google Play-muziekabonnementen zijn alleen deze Voorwaarden van toepassing en niet de voorwaarden van andere Google-producten, waaronder andere Google-producten waarmee u toegang krijgt tot een Google Play-muziekabonnement.

Google Play Kiosk.

Informatie die Google deelt met uitgevers van periodieke publicaties. Als u een periodiek abonnement (ongeacht de duur daarvan) koopt op Google Play, kan Google uw naam, e-mailadres, postadres en een unieke ID delen met de uitgever van die periodieke publicatie. Aangezien u abonnee van de periodieke publicatie bent, kan Google uw leesgeschiedenis voor de periodieke publicatie ook delen met de uitgever van die periodieke publicatie. Google is overeengekomen met de uitgever van de periodieke publicatie dat de uitgever van de periodieke publicatie deze informatie gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van de uitgever. Op het moment dat u uw abonnement koopt, krijgt u de mogelijkheid u af te melden voor berichten van de uitgever die geen verband houden met het abonnement dat u koopt en u af te melden voor marketingberichten van derden. Als u één uitgave van een tijdschrift koopt op Google Play, kan Google uw postcode verstrekken aan de uitgever van het tijdschrift. We leveren ook verkoopinformatie over gekochte periodieke publicaties aan de uitgevers van periodieke publicaties.

Abonnementen op gedrukte periodieke publicaties verifiëren. Als u een abonnement in Google Play Kiosk afsluit via een bestaand abonnement op de gedrukte versie van die periodieke publicatie, kunnen we een onafhankelijke serviceprovider vragen uw abonnement op de gedrukte periodieke publicatie bij de uitgever te verifiëren en kunnen we u hiervoor om bepaalde informatie over uw abonnement op de gedrukte periodieke publicatie vragen. Google gebruikt deze informatie in overeenstemming met het Privacybeleid van Google.