Google Play

Warunki korzystania z usługi Google Play

23 stycznia 2017 roku

1. Wprowadzenie

Obowiązujące warunki. Dziękujemy za korzystanie z Google Play. Google Play to usługa świadczona przez firmę Google Inc. („Google” lub „my”) z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA i podlega Warunkom korzystania z usług Google („Warunki korzystania z usług Google”). Google Play to „Usługa” zgodnie z definicją podaną w Warunkach korzystania z usług Google, a niniejsze Warunki korzystania z usługi Google Play są dodatkowymi warunkami dotyczącymi Google Play. Korzystanie z usługi Google Play oraz dostępnych w niej aplikacji (w tym aplikacji błyskawicznych na Androida), gier, muzyki, filmów, książek, czasopism lub innych treści cyfrowych lub usług (dalej jako „Treści”) podlega Warunkom korzystania z usługi Google Play oraz Warunkom korzystania z usług Google (dalej zwanych łącznie „Warunkami”).

W przypadku sprzeczności między Warunkami korzystania z usługi Google Play a Warunkami korzystania z usług Google obowiązują Warunki korzystania z usługi Google Play.

Korzystanie ze Sklepu Google Play wymaga akceptacji niniejszych warunków. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi. Jeśli Użytkownik nie rozumie tych Warunków lub nie akceptuje którejkolwiek ich części, nie powinien korzystać ze Sklepu Google Play. Pewne usługi i funkcje mogą być niedostępne w niektórych krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum pomocy Google Play.

2. Świadczenie usługi Google Play

Sprzedaż bezpośrednia i agencyjna oraz sprzedaż aplikacji. Zakupu Treści można dokonać w Google Play na następujące sposoby:

(a) bezpośrednio od Google Commerce Limited („Sprzedaż bezpośrednia”);

(b) od dostawcy Treści („Dostawca”) – Google występuje wtedy jako przedstawiciel Dostawcy („Sprzedaż agencyjna”); lub

(c) w przypadku aplikacji na system Android – od Dostawcy aplikacji („Sprzedaż aplikacji”).

Przy każdorazowym zakupie Treści Użytkownik zawiera osobną umowę sprzedaży:

(d) z Google Commerce Limited na mocy niniejszych Warunków (w przypadku Sprzedaży bezpośredniej);

(e) z Dostawcą kupionej Treści (w przypadku Sprzedaży agencyjnej) na mocy niniejszych Warunków; lub

(f) z Dostawcą kupionej Treści (w przypadku Sprzedaży aplikacji).

Osobna umowa sprzedaży określona w punktach (d), (e) i (f) uzupełnia zawartą z Google Inc. umowę dotyczącą korzystania z Usługi (tzn. Warunki korzystania z usługi Google Play).

W przypadku Sprzedaży agencyjnej zawarte w Warunkach korzystania z usług Google stwierdzenie, że Warunki te „nie powodują powstania żadnych praw beneficjenta będącego osobą trzecią”, (lub podobne stwierdzenie) nie odnosi się do korzystania z Usługi.

Dostęp do Treści. Użytkownik może korzystać z Google Play, aby przeglądać, wyszukiwać, oglądać i/lub pobierać Treści na swoje urządzenie mobilne, komputer lub inne obsługiwane urządzenie („Urządzenie”). Dostępność Treści różni się w zależności od kraju, dlatego niektóre Treści mogą być niedostępne dla Użytkownika. Nie wszystkie Treści mogą być udostępniane członkom rodziny. Niektóre Treści może oferować Google, podczas gdy inne mogą pochodzić od firm zewnętrznych, które nie są stowarzyszone z Google. Google nie ponosi odpowiedzialności za żadne Treści udostępniane w Google Play, które nie pochodzą od Google, ani ich nie rekomenduje.

3. Korzystanie z Google Play

Ograniczenia wiekowe. Z Google Play mogą korzystać osoby mające ważne konto Google, zgodnie z następującymi ograniczeniami wiekowymi. Aby zostać administratorem rodziny w Google Play, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Z Google Play nie mogą korzystać osoby podlegające prawnemu zakazowi korzystania z Usługi lub Treści zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania tej osoby bądź w kraju, w którym uzyskuje ona dostęp do usługi Google Play lub z niej korzysta. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń wiekowych związanych z korzystaniem z konkretnych Treści lub funkcji w Google Play.

Podstawowe wymogi dotyczące korzystania z Usługi. Do korzystania z Usługi jest potrzebne Urządzenie – kompatybilne z Treściami i spełniające ich wymagania systemowe (które mogą się niekiedy zmieniać), a także dostęp do internetu oraz zgodne oprogramowanie. Czynniki te mogą wpłynąć na możliwość korzystania z Usługi oraz szybkość jej działania. Za spełnienie wymagań systemowych odpowiada Użytkownik.

Opłaty pobierane przez firmy zewnętrzne. Korzystanie z oraz oglądanie Treści i Google Play może wiązać się z opłatami za dostęp lub transmisję danych pobieranymi przez firmy zewnętrzne (takie jak usługodawca internetowy lub operator komórkowy). Taka opłata może zostać naliczona na przykład wtedy, gdy Użytkownik korzysta w Google Play z produktów dostępnych na urządzeniach firmy zewnętrznej lub za pośrednictwem jej usług. Obowiązek uiszczania tych opłat spoczywa na Użytkowniku.

Aktualizacje. Do korzystania z Google Play oraz uzyskiwania dostępu do Treści i ich pobierania może być wymagane zainstalowanie okresowych aktualizacji Google Play lub powiązanego oprogramowania Google. Treści pochodzące od Google mogą od czasu do czasu łączyć się z serwerami Google, aby sprawdzić dostępność aktualizacji Treści oraz funkcji Google Play. Aktualizacje te (zwane łącznie „Aktualizacjami”) obejmują poprawki błędów, ulepszenia, rozbudowane funkcje, brakujące wtyczki i nowe wersje. Korzystanie z zainstalowanych Treści wiąże się ze zgodą na automatyczne otrzymywanie Aktualizacji. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na automatyczne otrzymywanie Aktualizacji, nie powinien korzystać ze Sklepu Google Play ani instalować Treści.

Niezależnie od ustawień aktualizacji, które Użytkownik wybrał w aplikacji Google Play lub na Urządzeniu, Google może zaktualizować do nowej wersji aplikację Google oraz dowolne aplikacje pobrane przez Użytkownika z Google Play, jeśli uzna, że aktualizacja usuwa poważną lukę w zabezpieczeniach związaną z daną aplikacją.

Informacje o Użytkowniku. Aby móc korzystać z niektórych usług lub Treści w Google Play, Użytkownik musi podać informacje o sobie – takie jak imię i nazwisko, adres oraz szczegóły płatności. Zgromadzone informacje (także te, które pochodzą od firm zewnętrznych) są wykorzystywane przez firmę Google i udostępniane jej spółkom zależnym, aby umożliwić działanie Usługi. Polityka prywatności Google określa, jak postępujemy z danymi osobowymi Użytkownika oraz jak chronimy jego prywatność w Google Play. Wszystkie tego typu informacje wysyłane do Google muszą zawsze być dokładne, poprawne i aktualne. Na potrzeby realizacji transakcji i/lub dostarczania Treści może być wymagane, aby firma Google przekazała Dostawcom dane osobowe Użytkownika takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Na mocy porozumienia między Google a Dostawcami informacje te będą wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności.

Jeśli Użytkownik należy do grupy rodzinnej w Google Play, jej pozostali członkowie widzą określone informacje na jego temat. Jeśli Użytkownik jest administratorem rodziny w Google Play, zaproszone przez niego osoby widzą jego imię i nazwisko, zdjęcie oraz adres e-mail. Gdy Użytkownik dołączy do rodziny jako jej członek, pozostali członkowie zobaczą jego imię i nazwisko, zdjęcie oraz adres e-mail.

Administrator rodziny widzi wiek Użytkownika, a także historię wszystkich zakupów, jakich dokona Użytkownik przy użyciu wybranej dla grupy rodzinnej formy płatności, wraz z opisem zakupionych Treści. Jeśli Treści mogą być udostępniane członkom rodziny, a Użytkownik udostępni je grupie rodzinnej, do której należy, wtedy wszyscy członkowie grupy rodzinnej Użytkownika będą mieli dostęp do Treści i będą widzieli, że Użytkownik je kupił. Administratorzy rodziny i członkowie rodziny muszą spełnić następujące kryteria dodatkowe.

Nieautoryzowany dostęp do kont. Użytkownik powinien przechowywać swoje dane w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać ich innym osobom. Zabrania się zbierania wszelkich danych osobowych (w tym nazw kont) innych użytkowników Google Play oraz wykorzystywania Google Play do pozyskiwania danych użytkowników korzystających z innych usług Google.

Zablokowane konta. Jeśli Google zablokuje konto Użytkownika zgodnie z Warunkami (na przykład wskutek ich naruszenia), Użytkownik może utracić dostęp do Google Play, szczegółów konta oraz wszystkich plików i innych Treści znajdujących się na koncie. Jeśli Użytkownik jest administratorem rodziny w Google Play, a Google zablokuje mu dostęp do konta, członkowie rodziny mogą stracić dostęp do funkcji dostępnych w ramach grupy rodzinnej (np. rodzinnej formy płatności czy subskrypcji rodzinnych) lub Treści udostępnionych przez członków rodziny. Jeśli Google zablokuje konto Użytkownikowi będącemu członkiem rodziny w Google Play, członkowie rodziny stracą dostęp do Treści udostępnionych im przez tego Użytkownika. W poniższym punkcie 6 opisano prawa, z których może skorzystać Użytkownik, gdy nie może pobrać swoich Treści, zanim jego konto zostanie zablokowane.

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. Aby chronić Użytkownika przed złośliwym oprogramowaniem tworzonym przez osoby trzecie i innymi problemami z bezpieczeństwem, Google może pobierać z jego Urządzenia informacje o połączeniach sieciowych, systemie operacyjnym i aplikacjach firm zewnętrznych. Po stwierdzeniu, że aplikacja nie jest bezpieczna, Google może ostrzec Użytkownika. Jeśli będziemy mieli pewność, że aplikacja jest szkodliwa dla urządzeń, danych lub użytkowników, możemy ją usunąć lub zablokować jej instalację. Użytkownik może wyłączyć tę ochronę w aplikacji Ustawienia Google na swoim Urządzeniu (aplikacje instalowane ze Sklepu wciąż jednak mogą być analizowane pod kątem problemów z bezpieczeństwem).

4. Zakupy i płatności

Bezpłatne Treści. Google może umożliwić Użytkownikowi bezpłatne pobieranie, oglądanie i używanie Treści. Wszystkie warunki dotyczące płatnych Treści obowiązują również w przypadku Treści bezpłatnych – z wyjątkiem kwestii związanych z płatnościami (np. postanowienia o zwrotach nie dotyczą materiałów bezpłatnych). W przypadku niektórych bezpłatnych Treści Google może wprowadzać ograniczenia co do dostępu i korzystania.

Zakup Treści. Umowa kupna i korzystania z Treści zostaje zawarta w momencie otrzymania od Google wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu Treści. Umowa zaczyna obowiązywać po dokonaniu zakupu. Jeśli Użytkownik jest administratorem rodziny w Google Play, musi skonfigurować prawidłową rodzinną formę płatności, dzięki której członkowie rodziny będą mogli kupować Treści w Google Play i aplikacjach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zakupy Treści dokonywane przez członków rodziny przy użyciu rodzinnej formy płatności. Jeśli grupa rodzinna zostanie usunięta lub ktoś ją opuści, konto Użytkownika może zostać obciążone płatnościami za oczekujące zakupy dokonane przez jej byłych członków przy użyciu rodzinnej formy płatności.

Google Payments. Jeśli Użytkownik chce kupować treści w Google Play, musi zaakceptować warunki płatności określone w Warunkach korzystania z usługi Google Payments. Jeśli Użytkownik nie ma konta Google Payments, może je założyć, klikając ten link. Na tej samej stronie znajduje się też więcej informacji o Google Payments. Warunki korzystania z usługi Payments oraz Informacje na temat ochrony prywatności obowiązują też zawsze podczas kupowania Treści przy użyciu konta Google Payments. Przed dokonaniem zakupu należy dokładnie zapoznać się z tymi warunkami. Niektóre zakupy w Google Play wymagają przeprowadzenia transakcji bezpośrednio z Dostawcą produktu. Aby w takich przypadkach zrealizować transakcję i zaktualizować konto Użytkownika, możemy udostępnić jego dane osobowe Dostawcy produktu, zgodnie z Informacjami na temat ochrony prywatności w usłudze Payments.

Inne metody przetwarzania płatności. Oprócz konta Google Payments firma Google może udostępniać Użytkownikowi różne metody przetwarzania płatności, aby ułatwić kupowanie Treści w Google Play. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich stosownych warunków i umów zawartych z Google lub inną firmą, które określają sposób korzystania z danej metody przetwarzania płatności. Google może według własnego uznania i bez powiadamiania Użytkownika dodawać i usuwać metody przetwarzania płatności. Po dokonaniu zakupu firma Google lub jej podmiot przetwarzający płatności może obciążyć kartę kredytową Użytkownika lub inną formę płatności wskazaną przy zamawianiu Treści. Obejmuje to też pobranie wszelkich ewentualnych opłat dodatkowych (takich jak podatki). Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich należnych płatności związanych z zakupem w Google Play.

Uprawnienie do realizacji płatności przez operatora. Aby ustalić, czy Użytkownik może płacić na swoim urządzeniu przenośnym za Treści, obciążając swoje konto w sieci operatora, podczas zakładania konta Google Play na urządzeniu do operatora sieci komórkowej zostanie wysłany identyfikator urządzenia i subskrybenta, a także numer seryjny karty SIM. Aby na to pozwolić, Użytkownik musi zaakceptować warunki korzystania z usług świadczonych przez operatora. Operator sieci komórkowej może podać nam adres rozliczeniowy Użytkownika, aby ułatwić założenie konta Google Play. Informacje te będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności Google.

Ceny. Ceny i dostępność wszystkich Treści w Google Play mogą podlegać zmianie do chwili kliknięcia przez Użytkownika przycisku potwierdzenia zakupu Treści.

Podatki. Użytkownik ma obowiązek regulowania wszystkich podatków i nie może pomniejszać o nie kwoty płaconej za Treści. Jeśli sprzedawca Treści jest zobowiązany do pobierania lub płacenia podatków, kwotą podatku zostanie obciążony Użytkownik. „Podatki” obejmują wszelkie cła, opłaty celne oraz podatki (inne niż podatek dochodowy) związane ze sprzedażą Treści, w tym wszelkie powiązane kary pieniężne i odsetki.

Zgodność z przepisami podatkowymi. W związku z korzystaniem z usługi Google Play i kupowaniem w niej Treści Użytkownik musi przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów podatkowych, w tym dotyczących sprawozdawczości podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za taką sprawozdawczość i regulowanie swoich zobowiązań.

Wszystkie transakcje sprzedaży są wiążące. O ile Warunki lub obowiązujące w Usłudze zasady Google dotyczące zwrotów nie stanowią wyraźnie inaczej, wszystkie transakcje sprzedaży są wiążące i nie przewidują oddania Treści, ich wymiany ani zwrotu kosztów. W przypadku wymiany lub oddania Treści albo zwrotu kosztów transakcja może zostać cofnięta, przez co Użytkownik może stracić dostęp do Treści kupionych w jej ramach. Prawo Użytkownika do wycofania, anulowania lub oddania zakupu oraz otrzymania zwrotu kosztów jest określone w dodatkowych warunkach dotyczących konkretnych typów Treści wymienionych poniżej oraz w zasadach zwrotów w Usłudze.

Zamówienia w przedsprzedaży

(a) Jeśli Użytkownik zamówi Produkt w przedsprzedaży, umowa kupna i korzystania z niego zostanie sfinalizowana, gdy Produkt stanie się dostępny na koncie Użytkownika, który zostanie wtedy obciążony płatnością za zakup. Użytkownik może anulować zamówienie w przedsprzedaży w dowolnym momencie aż do chwili, gdy Produkt zostanie mu udostępniony (aby anulować zamówienie w przedsprzedaży, należy wejść na stronę „Moje zamówienia” i postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami).

(b) Po otrzymaniu dostępu do Produktu Użytkownik nie może wycofać ani anulować zamówienia w przedsprzedaży. Prawo do anulowania zakupu i zwrotu kosztów jest wówczas takie samo, jak w przypadku pozostałych Produktów kupowanych w Google Play. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z warunkami poniżej.

(c) Jeśli przed udostępnieniem Produkt zostanie wycofany ze sprzedaży w Google Play, będziemy musieli anulować zamówienie w przedsprzedaży. Oprócz tego zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w razie zmiany ceny przed jego realizacją.

5. Subskrypcje

Okresy próbne w przypadku czasopism i muzyki. Subskrypcja czasopisma lub treści prasowych w aplikacji Kiosk Google Play bądź muzyki na bezpłatny okres próbny (w tym objęta zakupem subskrypcji czasopisma lub muzyki) daje Użytkownikowi możliwość darmowego korzystania z danego czasopisma przez określony czas. Na koniec okresu próbnego Użytkownik zostaje obciążony opłatą za pierwszy okres subskrypcji. Kolejne opłaty są naliczane do chwili anulowania subskrypcji. Aby uniknąć opłat, należy anulować subskrypcję przed końcem okresu próbnego. Jeśli Użytkownik anuluje subskrypcję podczas trwania okresu próbnego, zachowa dostęp do wydań czasopisma, które otrzymał podczas tego okresu. Nie będzie mieć już jednak dostępu do treści prasowych ani Utworów muzycznych z subskrypcji (określonych poniżej), z których mógł korzystać podczas okresu próbnego, chyba że wykupi ich subskrypcję. Dostępność bezpłatnych okresów próbnych może zostać ograniczona do konkretnej liczby takich okresów na każdego Użytkownika w danym przedziale czasu. Aby uniknąć opłat, Użytkownik musi anulować subskrypcję przed końcem okresu próbnego. Więcej informacji o anulowaniu subskrypcji znajduje się w sekcji „Anulowania” w dalszej części punktu 5.

Wersje próbne aplikacji. Subskrypcja próbnej wersji umożliwia bezpłatne korzystanie z aplikacji na Androida przez czas określony przez programistę. Pod koniec okresu próbnego Użytkownik zostanie obciążony opłatą za pierwszy okres subskrypcji. Kolejne opłaty będą naliczane do chwili anulowania subskrypcji. Aby uniknąć opłat, należy anulować subskrypcję przed końcem okresu próbnego. Po anulowaniu wersji próbnej Użytkownik natychmiast utraci dostęp do aplikacji oraz wszelkich korzyści wynikających z subskrypcji.

Anulowania. Jeśli Użytkownik wykupi automatycznie przedłużaną subskrypcję Treści (w cyklu miesięcznym, rocznym lub innym), może ją anulować w dowolnym momencie przed końcem cyklu rozliczeniowego. Anulowanie obejmie kolejny okres. Na przykład po wykupieniu subskrypcji miesięcznej Użytkownik może ją anulować w każdej chwili podczas danego miesiąca, a subskrypcja zostanie anulowana w kolejnym miesiącu. Użytkownik nie uzyskuje zwrotu kosztów za bieżący okres rozliczeniowy, chyba że produkt jest wadliwy (jak określono w punkcie 6 poniżej) lub Warunki stanowią inaczej. W przypadku subskrypcji czasopism lub treści prasowych w aplikacji Kiosk Google Play Użytkownik wciąż otrzymuje Treści i ewentualne aktualizacje z odpowiedniej subskrypcji podczas pozostałej części bieżącego okresu rozliczeniowego. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło anulowanie subskrypcji, dostęp Użytkownika do dostarczonych wcześniej wydań czasopisma nie ulega zmianie, jednak Użytkownik traci dostęp do płatnych treści prasowych. W przypadku subskrypcji muzyki Użytkownik ma dostęp do Utworów muzycznych z subskrypcji (określonych w punkcie 7 poniżej) podczas pozostałego okresu rozliczeniowego, jednak zostaje on zablokowany na koniec okresu rozliczeniowego, w którym anulowano subskrypcję. Dodatkowe zasady zwrotów w przypadku muzyki i czasopism zostały określone poniżej – odpowiednio w punktach 7 i 10.

Zmiany cen. W chwili zakupu subskrypcji Użytkownik zostaje wstępnie obciążony opłatą w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy subskrypcji. W przypadku późniejszego wzrostu ceny subskrypcji Google powiadomi Użytkownika. Podwyżka będzie dotyczyła płatności następującej po dacie wysłania powiadomienia, pod warunkiem że Użytkownik został poinformowany o zmianach z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli Użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem krótszym niż 10 dni, wzrost ceny będzie dotyczył płatności następującej po kolejnej płatności.

Brak zgody na zmianę ceny. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje wyższej ceny za subskrypcję, może ją anulować w sposób opisany w Centrum pomocy Google Play. Nie zostanie wtedy obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami związanymi z subskrypcją, pod warunkiem że powiadomi nas o tym przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Jeśli Dostawca podniesie cenę subskrypcji, Google może anulować tę subskrypcję, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na jej odnowienie po nowej cenie. Jeśli Użytkownik anulował subskrypcję i chce ją odnowić, zostanie początkowo obciążony opłatą, której wysokość odpowiada bieżącej cenie subskrypcji.

6. Prawa i ograniczenia

Licencja na korzystanie z Treści. Po zapłaceniu za Treści Użytkownik nabywa niewyłączne prawo obowiązujące przez okres, który wybierze (w przypadku wypożyczenia), bądź w którym Google lub właściciel praw autorskich mogą dostarczać Treści (w pozostałych przypadkach). Prawo to obejmuje pobieranie, używanie lub odtwarzanie strumieniowe kopii Treści na Urządzeniach – jedynie w sposób wyraźnie dozwolony przez Google oraz z zachowaniem ograniczeń określonych w Warunkach i stosownych zasadach. Obejmuje też oglądanie, używanie i wyświetlanie Treści na Urządzeniach lub w inny dozwolony przez Google sposób – w ramach Usługi i wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Wszystkie prawa i tytuły prawne wynikające z korzystania z Google Play i Treści należą do Google i licencjodawców Google, chyba że zostaną przyznane Użytkownikowi.

Naruszenie warunków licencji. Jeśli Użytkownik naruszy Warunki, jego prawa wynikające z licencji zostaną natychmiast anulowane, a Google może zablokować mu dostęp do Google Play, Treści i/lub konta Google bez zwracania środków.

Zakaz wykonań publicznych. Zabronione jest wyświetlanie lub pokazywanie Treści (w całości lub części) w charakterze wykonania publicznego, nawet jeśli nie jest za to pobierana opłata (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wykorzystanie Treści nie stanowi naruszenia prawa autorskiego lub innych obowiązujących przepisów). Korzystanie z narzędzia lub funkcji stanowiącej oficjalny element Google Play (np. z „Rekomendacji społecznościowych” zdefiniowanych poniżej w warunkach dotyczących muzyki) jest dopuszczalne, o ile zostało to wyraźnie dozwolone, a sposób użycia został jasno sprecyzowany i zaakceptowany przez Google.

Sprzedaż, dystrybucja oraz przeniesienie praw na osoby trzecie. Użytkownik nie może bez uzyskania zgody sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, redystrybuować, emitować, transmitować, przesyłać, modyfikować, udzielać podlicencji ani przenosić na osoby trzecie swoich praw do Treści, w tym do wszelkich materiałów pobranych z Google Play. Wykorzystanie narzędzia lub funkcji stanowiącej oficjalny element Google Play (np. „Rekomendacji społecznościowych”) nie narusza tego postanowienia, o ile zostało to wyraźnie dozwolone, a sposób użycia został jasno sprecyzowany i zaakceptowany przez Google.

Przechwytywanie danych przesyłanych strumieniowo. Zabronione jest korzystanie z Google Play i wszelkich Treści w połączeniu z oprogramowaniem do zgrywania lub przechwytywania strumieni w celu nagrywania lub kopiowania Treści udostępnianych Użytkownikowi strumieniowo.

Udostępnianie. Użytkownik nie może korzystać z Treści w usługach, które umożliwiają ich udostępnianie, wypożyczanie lub używanie przez wiele osób, a także na potrzeby jakiejkolwiek innej instytucji, chyba że uzyskał na to wyraźne pozwolenie, a Treści są wykorzystywane w sposób ściśle określony i zaakceptowany przez Google (np. w ramach „Rekomendacji społecznościowych”).

Funkcje zabezpieczeń. Zabronione jest podejmowanie prób obchodzenia, wyłączania lub przełamywania funkcji zabezpieczeń i ich składników (takich jak szyfrowanie lub programy do zarządzania prawami cyfrowymi), które chronią i szyfrują Treści i Google Play lub ograniczają do nich dostęp. Użytkownik nie może też pomagać w takich działaniach, a także nikogo do nich upoważniać ani zachęcać. Za naruszenie zabezpieczeń Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Informacje o prawach własności intelektualnej. Zabronione jest usuwanie znaków wodnych, etykiet lub innych prawnych informacji o własności intelektualnej zawartych w Treściach. Użytkownik nie może modyfikować Treści uzyskanych z Google Play, w tym w celu ukrycia lub zmanipulowania informacji wskazujących na właściciela lub źródło Treści.

Use of Android Apps. You must use apps from Google Play in accordance with the Google Play Business and Programme Policies which are in place from time to time, the current version of which can be found at https://play.google.com/about/android-developer-policies.html

Wadliwe Treści. Gdy Treści znajdą się na koncie Użytkownika, powinien on w odpowiednio krótkim czasie sprawdzić, czy działają one zgodnie z oczekiwaniami. W razie wystąpienia jakichkolwiek błędów lub usterek należy nas powiadomić bez zbędnej zwłoki. W przypadku aplikacji na system Android należy skontaktować się z programistą, aby powiadomić go o ewentualnych usterkach lub nieprawidłowym działaniu aplikacji. Odpowiednie wskazówki znajdują się w Centrum pomocy Google Play. W przypadku Treści innych niż aplikacje (z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń opisanych poniżej w warunkach dotyczących określonych Treści) Użytkownik może anulować zakup od Google dokonany w Google Play, jeśli kupione Treści nie są zgodne z opisem w Google Play. W takiej sytuacji Google dostarczy Treści zastępcze (o ile będzie to możliwe) lub zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę.

Jeśli Google przyzna zwrot środków, będzie to jedyne świadczenie przysługujące Użytkownikowi.

Jeśli Google zwróci lub wpłaci środki, nie oznacza to zobowiązania do takiego samego ani podobnego zwrotu w przyszłości.

W przypadku zakupu subskrypcji Google może zwrócić koszty całego okresu subskrypcji lub zapewnić częściowy zwrot środków za wydania, które nie zostały dostarczone w pozostałym okresie subskrypcji.

Usunięcie lub niedostępność Treści. Zgodnie z Warunkami kupione Treści są dostępne dla Użytkownika w Google Play przez okres, który wybierze (w przypadku wypożyczenia), bądź w którym Google ma prawo udostępniać Treści Użytkownikowi (w pozostałych przypadkach). W pewnych sytuacjach (np. jeśli Google straci odpowiednie prawa, przestanie świadczyć usługę lub udostępniać Treści bądź złamie obowiązujące warunki lub przepisy) Google może usunąć kupione Treści z Urządzenia Użytkownika lub zablokować dostęp do nich. W razie usunięcia Treści lub zaprzestania jej udostępniania Google powiadomi Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli Użytkownik nie może pobrać kopii Treści przed usunięciem lub zaprzestaniem udostępniania, Google zaoferuje: (a) – wymianę Treści na inne (o ile będzie to możliwe); lub (b) – zwrot kosztów zakupu Treści. Jeśli Google przyzna zwrot środków, będzie to jedyne świadczenie przysługujące Użytkownikowi.

Skutek zwrotu środków. Otrzymanie zwrotu środków za kupione wcześniej Treści jest równoznaczne z utratą dostępu do tych Treści przez Użytkownika.

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie. W niektórych Treściach tekstowych mogą działać funkcje zaznaczania, kopiowania i wklejania, z których Użytkownik może korzystać wyłącznie w rozsądnych granicach i jedynie do celów własnych i niekomercyjnych.

Wiele kont. Jeśli Użytkownik ma wiele kont Google z różnymi nazwami użytkownika, w niektórych przypadkach możliwe jest przesłanie Treści z jednego konta na inne, pod warunkiem że Użytkownik jest właścicielem każdego z tych kont, a Google udostępnia funkcję pozwalającą na przesyłanie Treści w ten sposób.

Ograniczanie dostępu na Urządzeniach. Google może niekiedy ograniczyć liczbę Urządzeń i/lub aplikacji, z których może korzystać Użytkownik, aby uzyskać dostęp do Treści. Więcej informacji na ten temat można znaleźć, klikając link pomocy dotyczący określonych Treści w Google Play. W celu zastosowania takich ograniczeń Google może zapisywać i przechowywać unikalne identyfikatory Urządzeń Użytkownika.

Działania niebezpieczne. Żadne z Usług i Treści nie są przeznaczone do użytku w elektrowniach jądrowych, systemach podtrzymywania życia, łączności alarmowej, nawigacji lotniczej, systemach sterowania lub na potrzeby innych działań, gdzie nieprawidłowe działanie Usługi lub Treści mogłoby spowodować śmierć, uraz lub poważne szkody materialne bądź straty w środowisku naturalnym.

Zmiany tych Warunków

W przypadku zmiany Warunków Użytkownik zostanie poproszony o ich zaakceptowanie przed swoim kolejnym zakupem. Jeśli Użytkownik zaakceptuje nowe warunki, będą one dotyczyć wszystkich Treści (także kupionych wcześniej) oraz wszystkich przyszłych zakupów do momentu wprowadzenia następnych zmian.

Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowych warunków, nie będzie mógł dokonywać kolejnych zakupów w Google Play. W stosunku do już posiadanych Treści będzie obowiązywać go ostatnia zaakceptowana wersja Warunków. W takim przypadku w miarę możliwości pozwolimy Użytkownikowi przez uzasadniony czas pobierać na Urządzenie kopie wszystkich Treści, które kupił wcześniej w Google Play. Użytkownik będzie też mógł przeglądać te kopie na swoich Urządzeniach zgodnie z ostatnią wersją Warunków, którą zaakceptował.

Po upływie tego okresu Użytkownik nie będzie już mógł pobrać kupionych wcześniej Treści oraz istnieje możliwość, że nie będzie mógł skorzystać z Google Play, aby uzyskiwać dostęp do kupionych Treści lub związanych z nimi usług pomocy. W takiej sytuacji Google zaproponuje wymianę Treści na inne lub zwróci koszty zakupu, co będzie jedynym świadczeniem przysługującym Użytkownikowi. Korzystanie z kupionych wcześniej Treści lub związanych z nimi usług pomocy może wymagać utworzenia nowego konta.

7. Wygaśnięcie prawa do odstąpienia

Zgodnie z przepisami Użytkownik ma automatyczne, ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu treści cyfrowych, które obejmuje zakupy Treści w Google Play (z wyjątkiem zakupów pojedynczych numerów gazet lub czasopism w Kiosku). Jednak w momencie dokonywania zakupu Treści w Google Play Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe udostępnienie mu tych Treści i potwierdza, że tym samym zrzeka się swojego automatycznego, ustawowego prawa do odstąpienia.

Google zapewnia dodatkowe prawa do zwrotu środków w przypadku kilku typów Treści w Google Play. Zostały one wymienione w niniejszych Warunkach.

8. Muzyka w Google Play

Wprowadzenie. Google Play oferuje określone produkty i usługi związane z muzyką, które zostały bardziej szczegółowo opisane poniżej i są zdefiniowane jako „Produkty muzyczne, „Utwory muzyczne z subskrypcji” oraz „Usługi skrzynki muzycznej”.

Produkty muzyczne, Utwory muzyczne z subskrypcji. Sklep Google Play pozwala przeglądać, odsłuchiwać, odtwarzać strumieniowo, kupować, pobierać, rekomendować i wykorzystywać szeroką gamę muzyki cyfrowej oraz treści związanych z muzyką – takich jak pliki muzyczne, pliki teledysków, próbki utworów, klipy, informacje o wykonawcach, opinie użytkowników, profesjonalne recenzje zewnętrzne i inne treści cyfrowe („Produkty muzyczne”). Określone Produkty muzyczne mogą zostać udostępnione Użytkownikowi po zakupie (lub otrzymaniu bezpłatnej wersji próbnej) subskrypcji w usłudze muzycznej dostępnej w Google Play („Utwory muzyczne z subskrypcji”). Produkty muzyczne mogą być własnością firmy Google lub jej partnerów zewnętrznych i licencjodawców oraz zawierać znaki wodne lub inne umieszczone dane. Celem wyjaśnienia – wszystkie Produkty muzyczne są „Produktami”, jak określono w punkcie 1 powyżej.

Przechowywane treści. Użytkownik może przechowywać w Google Play treści cyfrowe (pliki muzyczne, powiązane metadane, okładki albumów itp.), umieszczając je w Magazynie muzycznym za pomocą Oprogramowania muzycznego, zgodnie z definicjami podanymi poniżej („Przechowywane treści”). Celem uniknięcia wątpliwości – „Produkty muzyczne” nie obejmują Przechowywanych treści. Wśród Przechowywanych treści mogą być zarówno pliki przesyłane przez Użytkownika bezpośrednio do Magazynu muzycznego, jak i/lub pliki, które Google „skanuje i dopasowuje” do plików zapisanych lokalnie na Urządzeniu Użytkownika.

Usługi skrzynki muzycznej. Dzięki Google Play Użytkownik może uzyskać dostęp do: (a) miejsca na serwerze, gdzie można przechowywać muzykę i powiązane pliki danych, w tym Produkty muzyczne oraz Przechowywane treści („Magazyn muzyczny”), i/lub (b) oprogramowania (w tym aplikacji internetowych, komputerowych i mobilnych) oraz powiązanych usług, które umożliwiają przesyłanie i odtwarzanie muzyki, uzyskiwanie do niej dostępu oraz zarządzanie nią w Magazynie muzycznym („Oprogramowanie muzyczne”). Magazyn muzyczny i Oprogramowanie muzyczne są na potrzeby niniejszych Warunków określane łącznie jako „Usługa skrzynki muzycznej”. Celem wyjaśnienia – do Przechowywanych treści oraz Utworów muzycznych z subskrypcji Użytkownik może uzyskać dostęp przez ten sam interfejs użytkownika.

Korzystanie z Usługi skrzynki muzycznej. Umieszczając Produkty muzyczne i Przechowywane treści w Magazynie muzycznym, Użytkownik zapisuje unikalną kopię tych treści i wyraża wolę ich zachowania przez Google w swoim imieniu oraz uzyskiwania do nich dostępu ze swojego konta Google. Korzystając z Usługi skrzynki muzycznej, Użytkownik wyraża wolę, aby firma Google udostępniła wszystkie niezbędne funkcje tej usługi w celu usprawnienia korzystania z Produktów muzycznych oraz Przechowywanych treści. Ponadto przez uzyskanie dostępu lub korzystanie z Produktów muzycznych i Przechowywanych treści przy użyciu Oprogramowania muzycznego Użytkownik inicjuje i wykonuje odpowiednie funkcje na serwerach Google, w tym wszystkie czynności niezbędne do skorzystania z tych funkcji za pośrednictwem Usług skrzynki muzycznej. Użytkownik ma świadomość, że Google, wykonując wymagane czynności techniczne związane ze świadczeniem Usług skrzynki muzycznej, może (a) przesyłać Produkty muzyczne i Przechowywaną treść, wykorzystując różne sieci i media, oraz (b) dokonać zmian w Produktach muzycznych i Przechowywanej treści, aby dostosować je do wymogów technicznych sieci, urządzeń, usług lub mediów. Użytkownik potwierdza i gwarantuje Google, że posiada odpowiednie prawa do przechowywania w Magazynie muzycznym wszelkich Przechowywanych treści, które Google przesyła lub przechowuje w Magazynie muzycznym, a także do udzielenia Google wytycznych dotyczących czynności opisanych w tej sekcji.

Anulowanie zakupu muzyki, zwrot kosztów. Użytkownik otrzymuje prawo do anulowania każdego zakupu Produktu muzycznego od Google (w tym subskrypcji muzyki) i otrzymania zwrotu kosztów w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia, w którym Produkt muzyczny został mu udostępniony do pobrania lub odtworzenia strumieniowego. W odniesieniu do subskrypcji muzyki z bezpłatnym okresem próbnym: (i) Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie tego okresu (jak określono w punkcie 5 powyżej) oraz (ii) Użytkownik nie może skorzystać z opisywanego tutaj prawa do anulowania w ciągu siedmiu dni, jeśli rozpocznie się już płatny okres subskrypcji. Po pobraniu lub odtworzeniu strumieniowym dowolnego kupionego Produktu muzycznego Użytkownik nie jest już uprawniony do anulowania zakupu tego produktu (chyba że jest on wadliwy). Jeśli Google zwróci koszty subskrypcji muzyki, zwrócona kwota zostanie proporcjonalnie dostosowana zgodnie z pozostałym okresem subskrypcji. Po przyznaniu zwrotu kosztów przez Google Użytkownik nie będzie już miał prawa dostępu do odpowiedniego Produktu muzycznego.

Pozostałe usługi subskrypcji świadczone przez Google. Użytkownik może uzyskać dostęp do subskrypcji muzyki w Google Play jako elementu subskrypcji innej usługi Google. Ponadto Użytkownik może uzyskać dostęp do innych subskrybowanych usług Google będących elementem subskrypcji muzyki w Google Play. Szczegóły dotyczące uzyskania dostępu do tego typu subskrybowanych usług Google zostaną podane Użytkownikowi przed sfinalizowaniem zakupu subskrypcji muzyki. Zasady korzystania z Google Play oraz usług subskrypcji muzyki podlegają wyłącznie niniejszym Warunkom, wyłączając warunki korzystania z wszelkich innych usług Google, w tym usług Google, za pośrednictwem których Użytkownik uzyskuje dostęp do subskrypcji muzyki w Google Play.

Rekomendacje społecznościowe. Po zakupie Produktów muzycznych Użytkownik może mieć możliwość udostępnienia wszystkich lub niektórych Produktów muzycznych w swoim profilu w Google+ lub innej zatwierdzonej przez Google sieci społecznościowej bądź lokalizacji online wyłącznie według uznania Google („Rekomendacja społecznościowa”). Korzystanie z Rekomendacji społecznościowych podlega Warunkom oraz wszelkim innym warunkom i zasadom dotyczącym sieci społecznościowych i lokalizacji online, gdzie Użytkownik udostępnia Rekomendacje społecznościowe. Google może nałożyć ograniczenia na Rekomendacje społecznościowe. Google może na przykład zaprezentować Produkt muzyczny powiązany z Rekomendacją społecznościową jako próbkę o ograniczonej długości, zamiast odtwarzać go w pełnej długości.

Prawa do Przechowywanych treści. Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane już prawa do Przechowywanych treści. Celem uniknięcia wątpliwości – Przechowywane treści nie podlegają warunkom udzielania licencji Google w sekcji Warunków korzystania z usług Google zatytułowanej „Materiały użytkownika w Usługach”.

Ograniczenia geograficzne. Usługi skrzynki muzycznej oraz Produkty muzyczne są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach. Użytkownik oświadcza, że nie będzie prezentował żadnych fałszywych, niedokładnych lub mylących informacji w celu podszywania się pod obywatela kraju, w którym dostępna jest dana usługa, a także nie będzie próbował obejść żadnych ograniczeń dostępu do Usług skrzynki muzycznej lub Produktów muzycznych.

Zgodność z ustawieniami. Użytkownik musi zaznajomić się i przestrzegać wszelkich związanych z Produktami muzycznymi ustawień oraz parametrów wdrażanych przez Google lub właściciela praw autorskich. Przykładowo Google lub właściciele praw autorskich mogą poprawić błędy w Produktach muzycznych, dodawać funkcje lub zmienić funkcje zabezpieczeń bądź regionalną dostępność Produktów muzycznych. W przypadku wprowadzenia takich zmian Produkty muzyczne zostaną automatycznie zaktualizowane.

Postanowienia dotyczące firm zewnętrznych. Niezależnie od wszelkich pozostałych postanowień niniejszych Warunków, firmy zewnętrzne udzielające Google licencji na swoje treści muzyczne lub inne w formie Produktów muzycznych bądź do innego wykorzystania w związku ze sklepem Google Play (w tym Dostawcy przy Sprzedaży agencyjnej) są, zgodnie z Warunkami, zamierzonymi beneficjentami będącymi osobą trzecią – tylko w odniesieniu do tych konkretnych postanowień Warunków, które bezpośrednio dotyczą ich treści („Postanowienia dotyczące firm zewnętrznych”), i wyłącznie na potrzeby egzekwowania praw takich osób trzecich do tego typu treści Celem uniknięcia wątpliwości – żadna treść niniejszych Warunków nie powoduje nadania praw beneficjenta będącego osobą trzecią jakiemukolwiek podmiotowi w odniesieniu do postanowień, które nie zostały uwzględnione w Postanowieniach dotyczących osób trzecich, w tym między innymi do wszelkich postanowień i umów, które zostały włączone do Warunków na mocy odniesienia lub do których Warunki odwołują się bez włączania.

Third-Party Software and Data. Information regarding third-party software (including open source) and data in the Music Locker Services can be obtained at the following location: https://music.google.com/about/thirdparty.html.

Partnerzy licencyjni. Aby dowiedzieć się więcej o niektórych partnerach, z którymi współpracujemy w celu udostępniania muzyki w usłudze Google Play, należy odwiedzić tę stronę.

9. Książki w Google Play

Polityka prywatności dotycząca książek. Polityka prywatności dotycząca Książek Google Play określa, jak postępujemy z danymi osobowymi i innymi informacjami uzyskanymi w wyniku korzystania przez Użytkownika z Treści w postaci książek („Książki”).

Wymagania dotyczące Urządzeń. Informacje dotyczące wymagań systemowych, w tym Urządzeń zgodnych z Usługą, oraz kupna i uzyskiwania dostępu do Książek znajdują się tutaj: http://support.google.com/mobile/?p=books_devices.

Aktualizacje Książek. Google lub właściciel praw autorskich do Książek może zaktualizować treść Książek, a także okresowo zmieniać ustawienia praw cyfrowych dotyczących Książek. Przykładowo Google lub właściciele praw autorskich mogą poprawić błędy w Książkach, dodawać funkcje lub zmienić funkcje zabezpieczeń Książek. Po wprowadzeniu zmian Książki zostaną automatycznie zaktualizowane, chyba że Użytkownik pobrał kopię Książki na Urządzenie.

Anulowanie. Oprócz opisanego w punkcie 6 prawa do anulowania zakupu w przypadku wadliwego Produktu Użytkownik otrzymuje prawo do anulowania każdej umowy kupna lub wypożyczenia Książki od Google, by otrzymać zwrot kosztów, w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia, w którym Książka została mu udostępniona do przeczytania, z wyjątkiem wypożyczenia Książek na okres 24 godzin, podczas którego anulowanie nie przysługuje. Po przyznaniu zwrotu kosztów przez Google transakcja zostanie cofnięta, a Użytkownik nie będzie już miał prawa dostępu do odpowiedniej Książki.

Dodatkowe ograniczenia. Sprzedaż Książek nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi prawami do ich promocji.

10. Filmy i programy telewizyjne w Google Play

Wprowadzenie. Google Play oferuje dostęp do określonych usług wideo zdefiniowanych jako „Usługi wideo”. Treści, które można kupić za pomocą Usług wideo, są na potrzeby niniejszych Warunków zwane „Treściami wideo”.

Anulowanie. Użytkownik otrzymuje prawo do anulowania zakupu nieobejrzanych Treści wideo i uzyskania zwrotu zapłaconej ceny w ciągu siedmiu dni roboczych od daty zakupu. Prośba o zwrot kosztów z innego powodu musi zostać zgłoszona przez wypełnienie formularza w Centrum pomocy Google Play. Google zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia prośby o zwrot kosztów wyłącznie według własnego uznania w ciągu siedmiu dni roboczych.

Opcje zakupu. Gdy Użytkownik zamawia Treści wideo w Usłudze, może: (i) wypożyczyć je, by obejrzeć nieograniczoną liczbę razy w okresie podanym na stronie transakcji podczas dokonywania płatności („Okres oglądania”) oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem („Wypożyczone treści wideo”), lub (ii) (jeśli istnieje taka możliwość) kupić Treści wideo, by przechowywać je w skrzynce cyfrowej i oglądać nieograniczoną liczbę razy – dopóki znajdują się w tej skrzynce („Treści w skrzynce wideo”).

Okresy oglądania – wypożyczanie. Wstrzymywanie, zatrzymywanie lub przewijanie Wypożyczonej treści wideo nie spowoduje przedłużenia Okresu oglądania określonego dla tej treści. Okres oglądania różni się w zależności od Wypożyczonej treści wideo i zostanie podany przed złożeniem zamówienia.

Okresy oglądania – zakupy. Wszystkie Treści w skrzynce wideo można oglądać nieograniczoną liczbę razy tak długo, jak Google ma prawa do ich dostarczania („Okres dostępności w skrzynce”). Wstrzymywanie, zatrzymywanie czy przewijanie do tyłu Treści w skrzynce wideo nie powoduje przedłużenia Okresu dostępności w skrzynce. Każdy element przechowywany w skrzynce może mieć inny Okres dostępności w skrzynce.

Wymagania dotyczące oglądania treści wideo. Użytkownik oświadcza, że będzie oglądał każdą Treść wideo jedynie na terytorium, gdzie dana treść została udostępniona przez Google. Treść wideo można oglądać (1) w trybie online po połączeniu z internetem i zalogowaniu się na konto Google lub (2) w trybie offline, gdzie możliwe jest oglądanie tylko na autoryzowanym urządzeniu. Urządzenie można autoryzować tylko w trybie online.

Ograniczenia dotyczące Urządzeń – wypożyczanie. Każdą Wypożyczoną treść wideo można oglądać tylko na jednym Urządzeniu w danym momencie (w trybie online lub na autoryzowanym Urządzeniu działającym w trybie offline).

Limity oglądania – zakupy. W przypadku Treści w skrzynce wideo Użytkownik może: (1) oglądać treści z każdej skrzynki wideo przesyłane tylko z jednego strumienia w danym momencie, (2) oglądać jednocześnie treści ze skrzynki wideo przesyłane z maksymalnie trzech strumieni, (3) autoryzować maksymalnie pięć Urządzeń w celu jednoczesnego odtwarzania Treści w skrzynce w trybie offline; aby autoryzować dodatkowe urządzenia, należy cofnąć autoryzację jednego z uprzednio autoryzowanych, (4) autoryzować to samo Urządzenie maksymalnie trzy razy w okresie dwunastu miesięcy i cofnąć autoryzację tego samego Urządzenia dwa razy w ciągu dwunastu miesięcy, (5) cofnąć autoryzację maksymalnie dwóch Urządzeń w ciągu dziewięćdziesięciu dni, aby oglądać treść w trybie offline, (6) autoryzować nie więcej niż trzy konta Google na tym samym Urządzeniu.

11. Czasopisma w aplikacji Kiosk Google Play

Niniejszy punkt dotyczy sprzedaży czasopism (magazynów i treści prasowych) w aplikacji Kiosk Google Play, a nie treści cyklicznych udostępnianych w innych aplikacjach na system Android.

Zniżki dla prenumeratorów wersji drukowanej. Niektórzy Dostawcy czasopism umożliwiają wykupienie subskrypcji czasopisma w Google Play po niższej cenie, jeśli Użytkownik jest już prenumeratorem wersji drukowanej. Jeśli Użytkownik anuluje prenumeratę wersji drukowanej tego czasopisma lub po jej wygaśnięciu nie będzie chciał jej odnowić, zniżka na subskrypcję tych Treści w Google Play zostanie automatycznie anulowana.

Zwroty kosztów. W przypadku zwrotu kosztów Google może zwrócić Użytkownikowi koszty za cały okres subskrypcji lub jego część – tylko za te Treści, które nie zostały dostarczone w pozostałym okresie subskrypcji. Po przyznaniu zwrotu kosztów przez Google Użytkownik nie będzie już miał prawa dostępu do odpowiednich wydań danego czasopisma dostarczonych w okresie, za który zostały zwrócone koszty. W przypadku częściowego zwrotu kosztów Użytkownik nie będzie miał dostępu do wydań, które nie zostały jeszcze dostarczone. Jeśli Treść nie jest już dostępna w Google Play (na przykład dlatego, że tytuł został zamknięty lub został sprzedany innemu wydawcy, który nie udostępnia czasopism w Google Play), Google zwróci Użytkownikowi środki (może to być pełny zwrot kosztów za bieżący okres subskrypcji lub częściowy zwrot za Treści, które nie zostały dostarczone w bieżącym okresie subskrypcji).

Informacje udostępniane przez Google wydawcom czasopism. Jeśli Użytkownik wykupi subskrypcję czasopisma na dowolny czas w Google Play, Google może udostępnić wydawcy imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz unikalny identyfikator Użytkownika. Ponieważ Użytkownik jest prenumeratorem czasopisma, Google może również udostępnić wydawcy jego historię związaną z czytaniem tego czasopisma. Na mocy porozumienia między Google a wydawcą czasopisma informacje te będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności wydawcy. W chwili zakupu subskrypcji Użytkownik ma możliwość rezygnacji z komunikowania się z wydawcą w sprawach innych niż kupowana subskrypcja, a także rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych wysyłanych przez firmy zewnętrzne. Jeśli Użytkownik kupi pojedyncze wydanie czasopisma w Google Play, Google może podać kod pocztowy Użytkownika wydawcy tego czasopisma. Google w przypadku kupna czasopisma dostarcza wydawcy również informacje o zakupie.

Weryfikacja subskrypcji materiałów drukowanych. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do subskrypcji czasopisma w aplikacji Kiosk Google Play dzięki istniejącej subskrypcji wersji drukowanej dostarczanej przez wydawcę, możemy poprosić zewnętrznego dostawcę usług o zweryfikowanie subskrypcji tej wersji we współpracy z wydawcą czasopisma. Aby umożliwić przeprowadzenie weryfikacji, możemy poprosić Użytkownika o podanie określonych informacji związanych z subskrypcją wersji drukowanej. Informacje te będą wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności Google.

Anulowanie. Oprócz opisanego w punkcie 6 prawa do anulowania zakupu w przypadku wadliwego Produktu należy też zapoznać się z punktem 5 zawierającym informacje o anulowaniu subskrypcji czasopisma.