Google Play

Warunki korzystania z usługi Google Play

26 kwietnia 2021 roku (zobacz wersję archiwalną)

1. Wprowadzenie

Obowiązujące warunki. Dziękujemy za korzystanie z Google Play. Google Play to usługa świadczona przez firmę Google LLC („Google”, „my” lub „nasze”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Korzystanie z usługi Google Play oraz dostępnych w niej aplikacji (w tym aplikacji błyskawicznych na Androida), gier, muzyki, filmów, książek, czasopism lub innych treści bądź usług cyfrowych (określanych dalej jako „Treści”) podlega tym Warunkom korzystania z usługi Google Play oraz Warunkom korzystania z usług Google („Warunkom Google”, określanym dalej łącznie jako „Warunki”. Google Play jest „Usługą” zgodnie z treścią Warunków Google. W przypadku sprzeczności między Warunkami korzystania z usługi Google Play a Warunkami korzystania z usług Google obowiązują Warunki korzystania z usługi Google Play.

2. Korzystanie z Google Play

Dostęp do Treści i korzystanie z nich. Google Play umożliwia przeglądanie, znajdowanie, wyświetlanie, odtwarzanie strumieniowe i pobieranie Treści na urządzeniu mobilnym, komputerze, telewizorze, zegarku lub innym obsługiwanym urządzeniu („Urządzenie”). Do korzystania z Google Play wymagane jest Urządzenie, które jest zgodne z Treściami i spełnia ich wymagania systemowe, a także dostęp do internetu oraz zgodne oprogramowanie. Dostępność Treści i funkcji różni się w zależności od kraju, dlatego niektóre Treści mogą być niedostępne dla Użytkownika. Niektóre Treści można udostępniać członkom rodziny. Treści mogą być oferowane przez Google lub firmy zewnętrzne, które nie są stowarzyszone z Google. Google nie ponosi odpowiedzialności za żadne Treści udostępniane w Google Play, które nie pochodzą od Google, ani ich nie rekomenduje.

Ograniczenia wiekowe. Z Google Play mogą korzystać osoby, które mają ważne konto Google („konto Google”), zgodnie z następującymi ograniczeniami wiekowymi. Jeśli Użytkownik jest osobą małoletnią w świetle prawa obowiązującego w danym kraju, do korzystania z Google Play i zaakceptowania Warunków wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń wiekowych związanych z korzystaniem z konkretnych Treści lub funkcji w Google Play. Administratorzy i członkowie grupy rodzinnej muszą też spełnić następujące kryteria dodatkowe.

Opłaty pobierane przez firmy zewnętrzne. Użytkownik odpowiada za uiszczanie wszelkich opłat za dostęp lub dane naliczanych przez firmy zewnętrzne (na przykład dostawcę usług internetowych lub operatora komórkowego) w związku z używaniem oraz wyświetlaniem Treści i Google Play.

Aktualizacje. Usługa Google Play, powiązane biblioteki pomocy oraz Treści mogą wymagać aktualizacji obejmujących np. poprawki błędów, ulepszenia funkcji, brakujące wtyczki i nowe wersje (zwane łącznie „Aktualizacjami”). Takie Aktualizacje mogą być wymagane do korzystania z Google Play, a także do pobierania i używania Treści oraz uzyskiwania do nich dostępu. Akceptacja niniejszych Warunków i korzystanie z Google Play oznaczają zgodę na automatyczne Aktualizacje. Użytkownik może zarządzać Aktualizacjami określonych Treści w Ustawieniach w Google Play. Jeśli dana Aktualizacja będzie niezbędna do usunięcia poważnej luki w zabezpieczeniach Treści, może ona zostać zainstalowana niezależnie od ustawień Aktualizacji skonfigurowanych w Google Play lub na Urządzeniu. Jeśli inny sklep z aplikacjami spróbuje zaktualizować Treści, które zostały pierwotnie pobrane z Google Play, może pojawić się ostrzeżenie lub aktualizacja zostanie zablokowana.

Informacje o Użytkowniku. Polityka prywatności Google określa, jak postępujemy z danymi osobowymi Użytkownika oraz jak chronimy jego prywatność w Google Play. Na potrzeby realizacji transakcji lub dostarczania Treści może być wymagane, aby firma Google przekazała Dostawcom dane osobowe Użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dostawcy zobowiązują się używać tych informacji zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Jeśli Użytkownik należy do grupy rodzinnej w Google Play, jej pozostali członkowie widzą określone informacje na jego temat. Jeśli Użytkownik jest administratorem grupy rodzinnej w Google Play, zaproszone przez niego osoby widzą jego imię i nazwisko, zdjęcie oraz adres e-mail. Gdy Użytkownik dołączy do rodziny jako jej członek, pozostali członkowie zobaczą jego imię i nazwisko, zdjęcie oraz adres e-mail. Administrator rodziny widzi wiek Użytkownika, a także historię wszystkich zakupów, jakich dokona Użytkownik przy użyciu wybranej dla grupy rodzinnej formy płatności, wraz z opisem kupionych Treści. Jeśli Treści mogą być udostępniane członkom rodziny, a Użytkownik udostępni je grupie rodzinnej, do której należy, wtedy wszyscy członkowie grupy rodzinnej Użytkownika będą mieli dostęp do Treści i będą widzieli, że Użytkownik je kupił.

Nieautoryzowany dostęp do kont. Użytkownik powinien przechowywać dane swojego konta w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać ich innym osobom. Zabrania się zbierania wszelkich danych osobowych (w tym nazw kont) innych użytkowników Google Play oraz wykorzystywania Google Play do pozyskiwania danych użytkowników korzystających z innych usług Google.

Zablokowane konta. Jeśli Google zablokuje konto Użytkownika zgodnie z Warunkami (na przykład w wyniku ich naruszenia), Użytkownik może utracić dostęp do Google Play, danych konta oraz wszystkich plików i innych Treści znajdujących się na koncie. Więcej informacji można znaleźć w Centrum pomocy. Jeśli Użytkownik jest administratorem grupy rodzinnej w Google Play, a Google zablokuje mu dostęp do konta, członkowie grupy rodzinnej mogą stracić dostęp do funkcji dostępnych w ramach grupy rodzinnej (np. rodzinnej formy płatności czy subskrypcji rodzinnych) lub Treści udostępnionych przez członków grupy rodzinnej. Jeśli Google zablokuje konto Użytkownikowi będącemu członkiem grupy rodzinnej w Google Play, członkowie tej grupy rodzinnej stracą dostęp do Treści udostępnionych im przez tego Użytkownika.

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. Aby chronić Użytkownika przed złośliwym oprogramowaniem tworzonym przez osoby trzecie, szkodliwymi adresami URL i innymi problemami z bezpieczeństwem, Google może pobierać z jego Urządzenia informacje o połączeniach sieciowych, potencjalnie szkodliwych adresach URL, systemie operacyjnym i aplikacjach zainstalowanych z Google Play lub innych źródeł. Po stwierdzeniu, że aplikacja lub URL nie są bezpieczne, Google może ostrzec Użytkownika. Jeśli będziemy mieli pewność, że aplikacja jest szkodliwa dla urządzeń, danych lub użytkowników, możemy ją usunąć lub zablokować jej instalację. Użytkownik może wyłączyć niektóre funkcje zabezpieczeń w ustawieniach Urządzenia, jednak nadal możemy otrzymywać informacje o aplikacjach instalowanych z Google Play, a aplikacje instalowane z innych źródeł mogą być nadal analizowane pod kątem problemów z zabezpieczeniami – informacje na ten temat nie będą przesyłane do Google.

Aplikacje błyskawiczne na Androida. Jeśli Użytkownik kliknie link na swoim Urządzeniu, Google Play może sprawdzić, czy istnieje odpowiednia aplikacja błyskawiczna. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, Google Play otworzy link w takiej aplikacji. Kod potrzebny do działania elementów aplikacji błyskawicznej, z której korzysta Użytkownik, jest pobierany na jego Urządzenie i tymczasowo na nim przechowywany. Szczegółowe informacje o aplikacji błyskawicznej można znaleźć w Sklepie Google Play. Dane i ustawienia aplikacji błyskawicznych na Androida są synchronizowane z urządzeniami, na których Użytkownik zalogował się na swoje konto Google. Aplikacje błyskawiczne na Androida można wyłączyć w ustawieniach Urządzenia.

Zmiany w Warunkach. Zmiany Warunków będą ogłaszane z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Po tym terminie zaczną obowiązywać nowe Warunki. Dalsze korzystanie z Google Play po zakończeniu okresu powiadomienia oznacza zgodę na nowe Warunki. Nowe Warunki będą dotyczyć korzystania ze wszystkich Treści (w tym również tych już zainstalowanych lub kupionych), a także wszystkich przyszłych instalacji i zakupów. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmian, będzie mógł pobrać wcześniej kupione lub zainstalowane Treści i zakończyć korzystanie z Google Play. Użytkownik będzie mógł przeglądać kopie tych Treści na swoich Urządzeniach zgodnie z ostatnią wersją Warunków, którą zaakceptował.

3. Zakupy i płatności

Bezpłatne Treści. Google może umożliwić Użytkownikowi bezpłatne pobieranie, wyświetlanie i używanie Treści z Google Play. W przypadku niektórych bezpłatnych Treści mogą obowiązywać ograniczenia co do dostępu i korzystania.

Zakup Treści. Jeśli Użytkownik kupuje Treści w Google Play lub przy użyciu Google Play, zgodnie z niniejszymi Warunkami zawiera osobną umowę sprzedaży ze sprzedawcą, którym będzie odpowiednio:

(a) Google LLC lub

(b) dostawca Treści („Dostawca”) – Google występuje wtedy jako przedstawiciel Dostawcy.

Osobna umowa sprzedaży stanowi uzupełnienie niniejszych Warunków.

W przypadku transakcji sprzedaży, gdzie Google występuje jako przedstawiciel Dostawcy, zawarte w Warunkach korzystania z usług Google stwierdzenie, że Warunki te „nie powodują powstania żadnych praw beneficjenta będącego osobą trzecią”, nie odnosi się do korzystania z Google Play.

Umowa dotycząca zakupu i korzystania z Treści zostaje sfinalizowana w momencie otrzymania od Google e-maila z potwierdzeniem zakupu Treści. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonaniu zakupu.

Zamówienia w przedsprzedaży. Jeśli Użytkownik zamówi Treść w ramach przedsprzedaży, umowa dotycząca zakupu i korzystania z Treści zostaje sfinalizowana w chwili udostępnienia jej Użytkownikowi i wtedy też Użytkownik zostanie obciążony opłatą za zakup. Użytkownik może anulować zamówienie w przedsprzedaży w dowolnym momencie aż do chwili, gdy Treść zostanie mu udostępniona. Jeśli przed udostępnieniem Treść zostanie wycofana ze sprzedaży w Google Play, będziemy musieli anulować zamówienie w przedsprzedaży. Oprócz tego zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w razie zmiany ceny przed jego realizacją.

Rodzinna forma płatności. Jeśli Użytkownik jest administratorem grupy rodzinnej w Google Play, musi skonfigurować prawidłową rodzinną formę płatności, dzięki której członkowie grupy rodzinnej będą mogli kupować Treści w Google Play i aplikacjach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zakupy Treści dokonywane przez członków grupy rodzinnej przy użyciu rodzinnej formy płatności. Jeśli grupa rodzinna zostanie usunięta lub ktoś ją opuści, konto Użytkownika może zostać obciążone płatnościami za oczekujące zakupy dokonane przez jej byłych członków przy użyciu rodzinnej formy płatności.

Płatności Google. Aby kupować Treści w Google Play, Użytkownik musi utworzyć konto płatności Google i wyrazić zgodę na Warunki korzystania z usługi płatności Google. Informacje na temat ochrony prywatności w płatnościach Google obowiązują za każdym razem, gdy Użytkownik kupuje Treści przy użyciu konta płatności Google. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich należnych płatności związanych z zakupem w Google Play przy użyciu konta płatności Google.

Inne metody obsługi płatności. Oprócz konta płatności Google firma Google może udostępniać Użytkownikowi różne metody obsługi płatności, aby ułatwić kupowanie Treści w Google Play. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich stosownych warunków i umów zawartych z Google lub inną firmą, które określają sposób korzystania z danej metody obsługi płatności. Google może według własnego uznania dodawać i usuwać metody przetwarzania płatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich należnych płatności związanych z zakupem w Google Play.

Uprawnienie do realizacji płatności przez operatora. Aby ustalić, czy Użytkownik może płacić na swoim Urządzeniu za Treści, obciążając swoje konto u operatora sieci, podczas zakładania konta Google Play na Urządzeniu prześlemy do operatora identyfikatory Urządzenia, na przykład identyfikator subskrybenta czy numer seryjny karty SIM. Aby na to pozwolić, Użytkownik musi zaakceptować warunki korzystania z usług świadczonych przez operatora. Operator może podać nam adres rozliczeniowy Użytkownika. Będziemy przechowywać te informacje i używać ich zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz Informacjami na temat ochrony prywatności w płatnościach Google.

Ceny. Ceny i dostępność wszystkich Treści widocznych w Google Play mogą ulec zmianie w dowolnej chwili przed zakupem.

Podatki. „Podatki” obejmują wszelkie cła, opłaty celne oraz podatki (inne niż podatek dochodowy) związane ze sprzedażą Treści, w tym wszelkie powiązane kary pieniężne i odsetki. Użytkownik ma obowiązek regulowania wszystkich Podatków i nie może pomniejszać o nie kwoty płaconej za Treści. Jeśli sprzedawca Treści lub firma Google są zobowiązani do pobierania lub płacenia Podatków, kwotą Podatku zostanie obciążony Użytkownik. W związku z korzystaniem z usługi Google Play i kupowaniem w niej Treści Użytkownik musi przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów podatkowych, w tym dotyczących sprawozdawczości podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za taką sprawozdawczość i regulowanie swoich zobowiązań.

Wszystkie transakcje sprzedaży są wiążące. Informacje na temat prawa Użytkownika do anulowania zakupu lub jego oddania w celu otrzymania zwrotu środków można znaleźć w zasadach zwrotów w Google Play. O ile Zasady zwrotów w Google Play lub zasady zwrotów Dostawcy nie stanowią wyraźnie inaczej, wszystkie transakcje sprzedaży są wiążące i nie przewidują oddania Treści, ich wymiany ani zwrotu kosztów. W przypadku wymiany lub oddania Treści albo zwrotu kosztów transakcja może zostać cofnięta, przez co Użytkownik może stracić dostęp do Treści kupionych w jej ramach.

Subskrypcje. Opłaty za Subskrypcje są automatycznie naliczane w każdym okresie rozliczeniowym (tygodniowo, miesięcznie, rocznie lub w ramach innego okresu), a Użytkownik nie może zostać obciążony płatnością wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

(a) Okresy próbne. Po wykupieniu subskrypcji Treści w określonej cenie Użytkownik może mieć dostęp do subskrybowanych materiałów bezpłatnie w ustalonym okresie próbnym, po którym będą naliczane opłaty, dopóki nie anuluje subskrypcji. Aby uniknąć opłat, należy anulować subskrypcję przed końcem okresu próbnego. O ile nie postanowiono inaczej, po anulowaniu okresu próbnego Użytkownik natychmiast utraci dostęp do danej aplikacji i korzyści płynących z subskrypcji. Dostępność takich okresów próbnych może zostać ograniczona do konkretnej liczby takich okresów na każdego Użytkownika w danym przedziale czasu albo ograniczona w inny sposób.

(b) Anulowania. Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie przed końcem danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z tym artykułem w Centrum pomocy. Subskrypcja zostanie anulowana od kolejnego okresu. Na przykład po wykupieniu subskrypcji miesięcznej Użytkownik może ją anulować w każdej chwili podczas danego miesiąca, a subskrypcja zostanie anulowana w kolejnym miesiącu. Użytkownik nie otrzymuje zwrotu środków za bieżący okres rozliczeniowy, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach zwrotów w Google Play (na przykład w przypadku wadliwych Treści). Subskrypcje Kiosku Google Play: Użytkownik wciąż otrzymuje Treści i ewentualne aktualizacje z odpowiedniej subskrypcji podczas pozostałej części bieżącego okresu rozliczeniowego. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło anulowanie subskrypcji, Użytkownik zachowa dostęp do dostarczonych wcześniej wydań czasopisma, jednak utraci dostęp do płatnych treści prasowych. Jeśli Użytkownik anuluje subskrypcję podczas bezpłatnego okresu próbnego, zachowa dostęp do wydań czasopisma, do których miał dostęp podczas tego okresu, jednak utraci dostęp do treści prasowych. Subskrypcje Muzyki Google Play: w przypadku anulowania subskrypcji Muzyki Google Play Użytkownik ma dostęp do Treści z subskrypcji podczas pozostałego okresu rozliczeniowego, jednak zostaje on zablokowany na koniec okresu rozliczeniowego, w którym anulowano subskrypcję. Jeśli Użytkownik anuluje subskrypcję Muzyki Google Play podczas bezpłatnego okresu próbnego, utraci dostęp do Treści dostępnych w ramach tej subskrypcji, które były dostępne podczas bezpłatnego okresu próbnego.

(c) Zniżki dla prenumeratorów wersji drukowanej. Niektórzy Dostawcy czasopism umożliwiają wykupienie subskrypcji czasopisma w Google Play po niższej cenie, jeśli Użytkownik jest już prenumeratorem wersji drukowanej. Jeśli Użytkownik anuluje prenumeratę wersji drukowanej tego czasopisma lub po jej wygaśnięciu nie będzie chciał jej odnowić, zniżka na subskrypcję tych Treści w Google Play zostanie automatycznie anulowana.

(d) Zmiany cen. W chwili zakupu subskrypcji Użytkownik zostaje wstępnie obciążony opłatą w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy subskrypcji. W przypadku późniejszego wzrostu ceny subskrypcji Google powiadomi Użytkownika. Podwyżka będzie dotyczyła płatności następującej po dacie wysłania powiadomienia, pod warunkiem że Użytkownik został poinformowany o zmianach z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli Użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem krótszym niż dziesięć dni, wzrost ceny będzie dotyczył płatności następującej po kolejnej płatności. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje wyższej ceny za subskrypcję, może ją anulować w sposób opisany w sekcji Anulowania w niniejszych Warunkach. Nie zostanie wtedy obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami związanymi z subskrypcją, pod warunkiem że powiadomi nas o tym przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Jeśli Dostawca podniesie cenę subskrypcji i podwyżka będzie musiała zostać zaakceptowana przez Użytkownika, Google może anulować subskrypcję, jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowej ceny. Jeśli Użytkownik anulował subskrypcję i chce ją odnowić, zostanie obciążony opłatą, której wysokość odpowiada bieżącej cenie subskrypcji.

4. Prawa i ograniczenia

Licencja na korzystanie z Treści. Po sfinalizowaniu transakcji lub zapłaceniu stosownej opłaty za Treści Użytkownik nabywa niewyłączne prawo (jedynie w sposób wyraźnie opisany w niniejszych Warunkach i powiązanych zasadach) do przechowywania, odtwarzania, używania i wyświetlania kopii odpowiednich Treści oraz uzyskiwania do nich dostępu na Urządzeniach lub w inny dozwolony sposób – w ramach Usługi i wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Wszystkie prawa i tytuły prawne wynikające z korzystania z Google Play i Treści są zastrzeżone, chyba że zostaną jednoznacznie przyznane Użytkownikowi. Zasady korzystania z aplikacji i gier mogą podlegać dodatkowym warunkom umowy licencyjnej użytkownika zawartej między Użytkownikiem a Dostawcą.

Naruszenie warunków licencji. Jeśli Użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień Warunków, jego prawa wynikające z licencji natychmiast wygasną, a Google może zablokować mu dostęp do Google Play, Treści lub konta Google bez zwracania środków.

Ograniczenia. Zabronione jest:

Postanowienia dotyczące firm zewnętrznych. Niezależnie od wszelkich pozostałych postanowień niniejszych Warunków firmy zewnętrzne udzielające Google licencji na swoje Treści są, zgodnie z Warunkami, zamierzonymi beneficjentami będącymi osobą trzecią wyłącznie w odniesieniu do określonych postanowień zawartych w tych Warunkach, które bezpośrednio dotyczą Treści tych firm („Postanowienia dotyczące firm zewnętrznych”) i zostały sporządzone jedynie na potrzeby egzekwowania praw firm zewnętrznych do tego typu Treści. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości – żadna treść niniejszych Warunków nie powoduje nadania praw beneficjenta będącego osobą trzecią jakiemukolwiek podmiotowi w odniesieniu do postanowień, które nie zostały uwzględnione w Postanowieniach dotyczących osób trzecich, w tym między innymi do wszelkich postanowień i umów, które zostały włączone do Warunków na mocy odniesienia lub do których Warunki odwołują się bez włączania.

Zasady Google Play. Publikowanie opinii w Google Play podlega następującym zasadom. Jeśli chcesz zgłosić nadużycie lub inne naruszenie zasad dotyczących treści, kliknij tutaj.

Wadliwe Treści. Gdy Treści znajdą się na koncie Użytkownika, powinien on bez zbędnej zwłoki sprawdzić, czy działają one zgodnie z oczekiwaniami. W razie wystąpienia jakichkolwiek błędów lub usterek należy bez zbędnej zwłoki powiadomić Google lub Dostawcę. Więcej informacji można znaleźć w Zasadach zwrotów w Google Play.

Usunięcie lub niedostępność Treści. Zgodnie z Warunkami kupione lub zainstalowane Treści są dostępne dla Użytkownika w Google Play przez okres, który wybierze (w przypadku wypożyczenia), bądź w którym Google ma prawo udostępniać Treści Użytkownikowi (w pozostałych przypadkach). W pewnych sytuacjach (np. jeśli Google straci odpowiednie prawa, przestanie świadczyć usługę lub udostępniać Treści, wystąpią poważne problemy z zabezpieczeniami bądź złamane zostaną obowiązujące warunki lub przepisy) Google może usunąć kupione Treści z Urządzenia Użytkownika lub zablokować do nich dostęp. W przypadku Treści sprzedawanych przez Google LLC Użytkownik otrzyma powiadomienie o ich usunięciu lub zaprzestaniu udostępniania, o ile będzie to możliwe. Jeśli Użytkownik nie może pobrać kopii Treści przed usunięciem lub zaprzestaniem udostępniania, Google może zaoferować (a) wymianę Treści na inne (o ile będzie to możliwe) lub (b) pełny lub częściowy zwrot środków za zakup Treści. Jeśli Google przyzna zwrot środków, będzie to jedyne świadczenie przysługujące Użytkownikowi.

Wiele kont. Jeśli Użytkownik ma wiele kont Google z różnymi nazwami użytkownika, w niektórych przypadkach możliwe jest przesłanie Treści z jednego konta na inne, pod warunkiem że Użytkownik jest właścicielem każdego z tych kont, a Google udostępnia funkcję pozwalającą na przesyłanie Treści w ten sposób.

Ograniczanie dostępu na Urządzeniach. Google może co jakiś czas ograniczać liczbę Urządzeń lub aplikacji, z których może korzystać Użytkownik, aby uzyskać dostęp do Treści. Więcej informacji na temat takich ograniczeń w Muzyce Google Play oraz Filmach i TV Google Play / Google TV można znaleźć w Centrum pomocy Muzyki Google Play oraz w Zasadach korzystania z Filmów i TV Google Play / Google TV.

Działania niebezpieczne. Żadne z Usług i Treści nie są przeznaczone do użytku w elektrowniach jądrowych, systemach podtrzymywania życia, łączności alarmowej, nawigacji i komunikacji lotniczej, systemach kontroli ruchu lotniczego ani na potrzeby innych działań, gdzie nieprawidłowe działanie Usługi lub Treści mogłoby spowodować śmierć, uraz lub poważne szkody materialne bądź straty w środowisku naturalnym.

Filmy i TV Google Play / Google TV. Dodatkowe szczegóły i informacje o ograniczeniach dostępu i korzystania z Filmów i TV Google Play / Google TV można znaleźć w Zasadach korzystania z Filmów i TV Google Play / Google TV.

Muzyka Google Play

Google Play pozwala przeglądać, odsłuchiwać, odtwarzać strumieniowo, kupować, pobierać, rekomendować i wykorzystywać szeroką gamę muzyki cyfrowej oraz treści związanych z muzyką – takich jak pliki muzyczne, pliki teledysków, próbki utworów, klipy, informacje o wykonawcach, opinie użytkowników, profesjonalne recenzje zewnętrzne i inne treści cyfrowe („Produkty muzyczne”).

Przechowywane treści. Użytkownik może przechowywać w Google Play treści cyfrowe (pliki z muzyką, powiązane metadane, okładki albumów itp.), które zostaną umieszczone w Magazynie muzycznym przy użyciu Oprogramowania muzycznego, zgodnie z definicjami tych terminów zawartymi poniżej („Przechowywane treści”). Celem uniknięcia wątpliwości – „Produkty muzyczne” nie obejmują Przechowywanych treści. Wśród Przechowywanych treści mogą być zarówno pliki przesyłane przez Użytkownika bezpośrednio do Magazynu muzycznego, jak i pliki, które Google „skanuje i dopasowuje” do plików zapisanych lokalnie na Urządzeniu Użytkownika.

Usługi skrzynki muzycznej. Dzięki Google Play Użytkownik może uzyskać dostęp do (a) miejsca na serwerze, gdzie można przechowywać muzykę i powiązane pliki danych, w tym Produkty muzyczne oraz Przechowywane treści („Magazyn muzyczny”) lub (b) oprogramowania (w tym aplikacji internetowych, komputerowych i mobilnych) oraz powiązanych usług, które umożliwiają przesyłanie i odtwarzanie muzyki, uzyskiwanie do niej dostępu oraz zarządzanie nią w Magazynie muzycznym („Oprogramowanie muzyczne”). Magazyn muzyczny i Oprogramowanie muzyczne są na potrzeby niniejszych Warunków określane łącznie jako „Usługi skrzynki muzycznej”.

Korzystanie z Usług skrzynki muzycznej. Umieszczając Produkty muzyczne i Przechowywane treści w Magazynie muzycznym, Użytkownik zapisuje unikalną kopię tych Treści i wyraża wolę ich zachowania przez Google w swoim imieniu oraz uzyskiwania do nich dostępu ze swojego konta Google Play. Korzystając z Usług skrzynki muzycznej, Użytkownik wyraża wolę, aby firma Google udostępniła wszystkie niezbędne funkcje tej usługi w celu usprawnienia korzystania z Produktów muzycznych oraz Przechowywanych treści. Użytkownik ma świadomość, że Google, wykonując wymagane czynności techniczne związane ze świadczeniem Usług skrzynki muzycznej, może (a) przesyłać Produkty muzyczne i Przechowywaną treść, wykorzystując różne sieci i media oraz (b) dokonać zmian w Produktach muzycznych i Przechowywanej treści, aby dostosować je do wymogów technicznych sieci, urządzeń, usług lub mediów. Użytkownik potwierdza i gwarantuje Google, że posiada odpowiednie prawa do przechowywania w Magazynie muzycznym wszelkich Przechowywanych treści, które Google przesyła lub przechowuje w Magazynie muzycznym, a także do udzielenia Google wytycznych dotyczących czynności opisanych w tej sekcji.

Pozostałe usługi subskrypcji świadczone przez Google. Zasady korzystania z Google Play oraz usług subskrypcji muzyki podlegają wyłącznie niniejszym Warunkom, wyłączając warunki korzystania z wszelkich innych usług Google, w tym usług Google, za pomocą których Użytkownik uzyskuje dostęp do subskrypcji muzyki w Google Play.

Kiosk Google Play

Informacje udostępniane przez Google wydawcom czasopism. Jeśli Użytkownik wykupi subskrypcję czasopisma na dowolny czas w Google Play, Google może udostępnić wydawcy imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz unikalny identyfikator Użytkownika. Ponieważ Użytkownik jest prenumeratorem czasopisma, Google może również udostępnić wydawcy jego historię związaną z czytaniem tego czasopisma. Na mocy porozumienia między Google a wydawcą czasopisma informacje te będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności wydawcy. W chwili zakupu subskrypcji Użytkownik ma możliwość rezygnacji z komunikowania się z wydawcą w sprawach innych niż kupowana subskrypcja, a także rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych wysyłanych przez firmy zewnętrzne. Jeśli Użytkownik kupi pojedyncze wydanie czasopisma w Google Play, Google może podać kod pocztowy Użytkownika wydawcy tego czasopisma. Google w przypadku kupna czasopisma dostarcza wydawcy również informacje o zakupie.

Weryfikacja subskrypcji materiałów drukowanych. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do subskrypcji czasopisma w aplikacji Kiosk Google Play przy użyciu istniejącej subskrypcji wersji drukowanej dostarczanej przez wydawcę, możemy poprosić zewnętrznego dostawcę usług o zweryfikowanie subskrypcji tej wersji we współpracy z wydawcą czasopisma. Aby umożliwić przeprowadzenie weryfikacji, możemy poprosić Użytkownika o podanie określonych informacji związanych z subskrypcją wersji drukowanej. Informacje te będą wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności Google.