Warunki korzystania z usługi Google Play

4 sierpnia 2020 r. (zobacz wersję archiwalną)

1. Wprowadzenie

Obowiązujące warunki. Dziękujemy za korzystanie z Google Play. Google Play to usługa świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google” lub „my”) z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 w Irlandii. Korzystanie z usługi Google Play oraz dostępnych w niej aplikacji i gier (w tym aplikacji błyskawicznych na Androida), muzyki, filmów, książek, czasopism lub innych treści bądź usług cyfrowych (określanych dalej jako „Treści”) podlega tym Warunkom korzystania z usługi Google Play oraz Warunkom korzystania z usług Google („Warunkom Google”), określanym dalej łącznie jako „Warunki”. Google Play jest „Usługą” zgodnie z treścią Warunków Google. W przypadku sprzeczności między Warunkami korzystania z usługi Google Play a Warunkami Google obowiązują Warunki korzystania z usługi Google Play.

2. Korzystanie z Google Play

Dostęp do Treści i korzystanie z nich. Google Play umożliwia przeglądanie, znajdowanie, wyświetlanie, odtwarzanie strumieniowe i pobieranie Treści na urządzeniu mobilnym, komputerze, telewizorze, zegarku lub innym obsługiwanym urządzeniu („Urządzenie”). Do korzystania z Google Play jest wymagane Urządzenie, które spełnia określone wymagania systemowe oraz wymagania dotyczące zgodności. W przypadku Treści dostępnych w Google Play lub za pośrednictwem tej usługi mogą obowiązywać dodatkowe wymagania systemowe. Dostępność Treści i funkcji różni się w zależności od kraju, dlatego niektóre Treści mogą być niedostępne dla Użytkownika. Niektóre Treści można udostępniać członkom rodziny. Treści dostępne w Google Play są oferowane przez firmę Google Commerce Limited, której siedziba znajduje się pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Takie Treści mogą pochodzić z innego źródła, na przykład od programisty aplikacji, wydawcy książki, studia filmowego czy wytwórni muzycznej („Dostawca” Treści).

Ograniczenia wiekowe. Z Google Play mogą korzystać osoby, które mają ważne konto Google („konto Google”), zgodnie z następującymi ograniczeniami wiekowymi. Jeśli Użytkownik jest osobą małoletnią w świetle prawa obowiązującego w danym kraju, do korzystania z Google Play i zaakceptowania Warunków wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń wiekowych związanych z korzystaniem z konkretnych Treści lub funkcji w Google Play. Administratorzy rodziny i członkowie rodziny muszą spełnić następujące kryteria dodatkowe.

Opłaty pobierane przez firmy zewnętrzne. Użytkownik odpowiada za uiszczanie wszelkich opłat za dostęp lub dane naliczanych przez firmy zewnętrzne (na przykład dostawcę usług internetowych lub operatora sieci komórkowej) w związku z korzystaniem z oraz oglądaniem Treści i Google Play.

Aktualizacje. Google Play, powiązane biblioteki pomocy i Treści mogą wymagać aktualizacji, np. w celu poprawienia błędów lub działania funkcji czy instalacji nowej wersji lub brakujących wtyczek (zwane łącznie „Aktualizacjami”). Takie Aktualizacje mogą być wymagane do korzystania z Google Play, a także do pobierania i używania Treści oraz uzyskiwania do nich dostępu. Akceptacja niniejszych Warunków i korzystanie z Google Play oznaczają zgodę na automatyczne Aktualizacje. Użytkownik może zarządzać Aktualizacjami określonych Treści w Ustawieniach w Google Play. Jeśli dana Aktualizacja będzie niezbędna do usunięcia poważnej luki w zabezpieczeniach Treści, może ona zostać zainstalowana niezależnie od ustawień Aktualizacji skonfigurowanych w Google Play lub na Urządzeniu. Jeśli inny sklep z aplikacjami spróbuje zaktualizować Treści, które zostały pierwotnie pobrane z Google Play, może pojawić się ostrzeżenie lub aktualizacja zostanie zablokowana.

Informacje o Użytkowniku. Polityka prywatności Google określa, jak postępujemy z danymi osobowymi Użytkownika oraz jak chronimy jego prywatność w Google Play. Na potrzeby realizacji transakcji lub dostarczania Treści może być wymagane, aby firma Google przekazała Dostawcom dane osobowe Użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dostawcy zobowiązują się używać tych informacji zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Jeśli Użytkownik należy do grupy rodzinnej w Google Play, jej pozostali członkowie widzą określone informacje na jego temat. Jeśli Użytkownik jest administratorem rodziny w Google Play, zaproszone przez niego osoby widzą jego imię i nazwisko, zdjęcie oraz adres e-mail. Gdy Użytkownik dołączy do rodziny jako jej członek, pozostali członkowie zobaczą jego imię i nazwisko, zdjęcie oraz adres e-mail. Administrator rodziny widzi wiek Użytkownika, a także historię wszystkich zakupów, jakich dokona Użytkownik przy użyciu wybranej dla grupy rodzinnej formy płatności, wraz z opisem kupionych Treści. Jeśli Treści mogą być udostępniane członkom rodziny, a Użytkownik udostępni je grupie rodzinnej, do której należy, wtedy wszyscy członkowie grupy rodzinnej Użytkownika będą mieli dostęp do Treści i będą widzieli, że Użytkownik je kupił.

Nieautoryzowany dostęp do kont. Użytkownik powinien przechowywać szczegóły konta w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać ich innym osobom. Zabrania się zbierania wszelkich danych osobowych (w tym nazw kont) innych użytkowników Google Play oraz wykorzystywania Google Play do pozyskiwania danych użytkowników korzystających z innych usług Google.

Zablokowane konta. Jeśli Google zablokuje konto Użytkownika zgodnie z Warunkami (na przykład w wyniku ich naruszenia w sposób istotny lub uporczywy), Użytkownik może utracić dostęp do Google Play, szczegółów konta oraz wszystkich plików i innych Treści znajdujących się na koncie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum pomocy. Jeśli Użytkownik jest administratorem rodziny w Google Play, a Google zablokuje mu dostęp do konta, członkowie rodziny mogą stracić dostęp do funkcji dostępnych w ramach grupy rodzinnej (np. rodzinnej formy płatności czy subskrypcji rodzinnych) lub Treści udostępnionych przez członków rodziny. Jeśli Google zablokuje konto Użytkownikowi będącemu członkiem rodziny w Google Play, członkowie rodziny stracą dostęp do Treści udostępnionych im przez tego Użytkownika.

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. Aby chronić Użytkownika przed złośliwym oprogramowaniem tworzonym przez osoby trzecie, szkodliwymi adresami URL i innymi problemami z bezpieczeństwem, Google może pobierać z jego Urządzenia informacje o połączeniach sieciowych, potencjalnie szkodliwych adresach URL, systemie operacyjnym i aplikacjach zainstalowanych z Google Play lub innych źródeł. Po stwierdzeniu, że aplikacja lub adres URL nie są bezpieczne, Google może ostrzec Użytkownika. Jeśli będziemy mieli pewność, że aplikacja jest szkodliwa dla urządzeń, danych lub użytkowników, możemy ją usunąć lub zablokować jej instalację. Użytkownik może wyłączyć niektóre funkcje zabezpieczeń w ustawieniach Urządzenia, jednak nadal możemy otrzymywać informacje o aplikacjach instalowanych z Google Play, a aplikacje instalowane z innych źródeł mogą być nadal analizowane pod kątem problemów z zabezpieczeniami – informacje na ten temat nie będą przesyłane do Google.

Aplikacje błyskawiczne na Androida. Jeśli Użytkownik kliknie link na swoim Urządzeniu, Google Play może sprawdzić, czy istnieje odpowiednia aplikacja błyskawiczna. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, Google Play otworzy link w takiej aplikacji. Kod potrzebny do działania elementów aplikacji błyskawicznej, z której korzysta Użytkownik, jest pobierany na jego Urządzenie i tymczasowo na nim przechowywany. Szczegółowe informacje o aplikacji błyskawicznej można znaleźć w Sklepie Google Play. Dane i ustawienia aplikacji błyskawicznych na Androida są synchronizowane z urządzeniami, na których Użytkownik zalogował się na swoje konto Google. Aplikacje błyskawiczne na Androida można wyłączyć w ustawieniach Urządzenia.

Zmiany w Warunkach. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Warunków co najmniej 30 dni przed terminem obowiązywania nowych Warunków. Dalsze korzystanie z Google Play po trzydziestu dniach oznacza zgodę na nowe Warunki. Nowe Warunki będą dotyczyć korzystania ze wszystkich Treści (w tym również tych już zainstalowanych lub kupionych), a także wszystkich przyszłych instalacji i zakupów. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmian, będzie mógł pobrać wcześniej kupione lub zainstalowane Treści i zakończyć korzystanie z Google Play. Użytkownik będzie mógł przeglądać kopie tych Treści na swoich Urządzeniach zgodnie z ostatnią wersją Warunków, którą zaakceptował.

3. Zakupy i płatności

Treści dostępne w Google Play są oferowane przez firmę Google Commerce Limited i gdy Użytkownik pobiera, wyświetla, kupuje lub korzysta z Treści w Google Play lub za pomocą tej usługi, zgodnie z niniejszymi Warunkami (w stosownych przypadkach) zawiera osobną umowę z firmą Google Commerce Limited.

Zamówienia w przedsprzedaży. Jeśli Użytkownik zamówi Treści w przedsprzedaży, umowa dotycząca zakupu i korzystania z Treści zostaje sfinalizowana w chwili udostępnienia ich Użytkownikowi i wtedy też Użytkownik zostanie obciążony opłatą za zakup. Użytkownik może anulować zamówienie w przedsprzedaży w dowolnym momencie aż do chwili, gdy Treść zostanie mu udostępniona. Jeśli przed udostępnieniem Treść zostanie wycofana ze sprzedaży w Google Play, będziemy musieli anulować zamówienie w przedsprzedaży. Oprócz tego zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w razie zmiany ceny przed jego realizacją.

Rodzinna forma płatności. Jeśli Użytkownik jest administratorem rodziny w Google Play, musi skonfigurować prawidłową rodzinną formę płatności, dzięki której członkowie rodziny będą mogli kupować Treści w Google Play i aplikacjach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zakupy Treści dokonywane przez członków rodziny przy użyciu rodzinnej formy płatności. Jeśli grupa rodzinna zostanie usunięta lub ktoś ją opuści, konto Użytkownika może zostać obciążone płatnościami za oczekujące zakupy dokonane przez jej byłych członków przy użyciu rodzinnej formy płatności.

Google Payments. Jeśli Użytkownik chce kupować treści w Google Play, musi posiadać konto Google Payments i zaakceptować Warunki korzystania z usługi Google Payments. Informacje na temat ochrony prywatności w Google Payments obowiązują za każdym razem, gdy Użytkownik kupuje Treści przy użyciu konta Google Payments. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich należnych płatności związanych z zakupem w Google Play przy użyciu konta Google Payments.

Inne metody przetwarzania płatności. Oprócz konta Google Payments firma Google może udostępniać Użytkownikowi różne metody przetwarzania płatności, aby ułatwić kupowanie Treści w Google Play. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich stosownych warunków i umów zawartych z Google lub inną firmą, które określają sposób korzystania z danej metody przetwarzania płatności. Google może według własnego uznania dodawać i usuwać metody przetwarzania płatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich należnych płatności związanych z zakupem w Google Play.

Uprawnienie do realizacji płatności przez operatora. Aby ustalić, czy Użytkownik może płacić na swoim urządzeniu mobilnym za Treści, obciążając swoje konto w sieci operatora, podczas zakładania konta Google Play na urządzeniu prześlemy do operatora sieci komórkowej identyfikator urządzenia i subskrybenta, a także numer seryjny karty SIM. Aby na to pozwolić, Użytkownik musi zaakceptować warunki korzystania z usług świadczonych przez operatora. Operator sieci komórkowej może podać nam adres rozliczeniowy Użytkownika. Będziemy przechowywać te informacje i używać ich zgodnie z naszą Polityką prywatności i Informacjami na temat ochrony prywatności w Google Payments.

Ceny. Ceny i dostępność wszystkich Treści widocznych w Google Play mogą ulec zmianie w dowolnej chwili przed zakupem.

Podatki. „Podatki” obejmują wszelkie cła, opłaty celne oraz podatki i obciążenia (inne niż podatek dochodowy) związane ze sprzedażą Treści, w tym wszelkie powiązane kary pieniężne i odsetki. Użytkownik ma obowiązek regulowania wszystkich Podatków i nie może pomniejszać o nie kwoty płaconej za Treści. Jeśli firma Google lub Google Commerce Limited jest zobowiązana do pobierania lub płacenia Podatków, kwotą Podatku zostanie obciążony Użytkownik. W związku z korzystaniem z usługi Google Play i kupowaniem Treści w niej lub za jej pomocą Użytkownik musi przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów podatkowych, w tym dotyczących sprawozdawczości podatkowej i regulowania zobowiązań podatkowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za taką sprawozdawczość i regulowanie swoich zobowiązań.

Wszystkie transakcje sprzedaży są wiążące. Informacje na temat prawa Użytkownika do anulowania zakupu lub jego zwrotu w celu otrzymania zwrotu środków można znaleźć w Zasadach zwrotów w Google Play. O ile Zasady zwrotów w Google Play lub zasady zwrotów Dostawcy nie stanowią wyraźnie inaczej, wszystkie transakcje sprzedaży są wiążące i nie przewidują oddania Treści, ich wymiany ani zwrotu kosztów. W przypadku wymiany lub oddania Treści albo zwrotu kosztów transakcja może zostać cofnięta, przez co Użytkownik może stracić dostęp do Treści kupionych w jej ramach.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich. Firma Google Commerce Limited nie zobowiązuje się ani nie jest zobowiązana do rozstrzygania sporów przed Organem rozstrzygania sporów.

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu treści cyfrowych. Zgodnie z przepisami konsument ma automatyczne, ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu treści cyfrowych w Google Play (z wyjątkiem zakupów pojedynczych numerów gazet lub czasopism w Kiosku). Dotyczy to także wykupienia subskrypcji treści cyfrowych. Jednak w momencie dokonywania zakupu treści cyfrowych w Google Play Użytkownik zgadza się na natychmiastowe udostępnienie mu tych Treści i potwierdza, że tym samym zrzeka się swojego automatycznego, ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku zamówień w przedsprzedaży Użytkownik zrzeka się automatycznego, ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zakupu w momencie, gdy Produkt zostaje mu udostępniony.

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu usług. Zgodnie z przepisami konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu usług w ciągu czternastu (14) dni od daty zakupu bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od zakupu wygasa po czternastu (14) dniach od momentu zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi jednoznacznie poinformować firmę Google Commerce Limited o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może to zrobić, wypełniając ten szablon formularza odstąpienia. Użytkownik może też wysłać wiadomość na adres Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia lub poprosić o zwrot środków tutaj.

Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku informacji (np. e-mailem). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że Użytkownik prześle informację o chęci skorzystania z tego prawa przed upływem czternastu (14) dni od daty zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od tej umowy Użytkownik niezwłocznie otrzyma zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z tą umową – nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od momentu, gdy Google Commerce Limited odbierze oświadczenie o odstąpieniu. Zwroty środków są dokonywane za pomocą tej samej metody płatności, która została użyta podczas pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik jednoznacznie zgodził się na inne rozwiązanie. W żadnym wypadku Użytkownik nie poniesie jednak opłat w związku z takim zwrotem.

Jeśli Użytkownik korzystał z usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, może zostać zobowiązany do poniesienia związanych z tym kosztów. Należna kwota zostanie obliczona na podstawie usług wyświadczonych do momentu powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy proporcjonalnie do pełnej kwoty, która wynikałaby z wykonania Umowy w całości.

Zwroty środków. Google zapewnia dodatkowe prawa do zwrotu środków w przypadku kilku typów Treści w Google Play. Zostały one wymienione w Zasadach zwrotów w Google Play.

Subskrypcje. Po zasubskrybowaniu Treści w Google Play Użytkownik uzyskuje do nich nieprzerwany dostęp do momentu anulowania subskrypcji. Opłaty za subskrypcje są naliczane automatycznie na początku każdego okresu rozliczeniowego (w cyklu tygodniowym, miesięcznym, rocznym lub innym). Użytkownik może zostać obciążony maksymalnie dwadzieścia cztery (24) godziny przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego.

(a) Okresy próbne. Jeśli Użytkownik zamówi płatną subskrypcję Treści, może korzystać z subskrypcji w ramach bezpłatnego, ograniczonego czasowo okresu próbnego. Po jego zakończeniu zostanie naliczona opłata, chyba że Użytkownik anuluje subskrypcję. Aby uniknąć opłat, należy anulować subskrypcję przed końcem okresu próbnego. O ile nie postanowiono inaczej, po anulowaniu okresu próbnego Użytkownik natychmiast utraci dostęp do danej aplikacji i korzyści płynących z subskrypcji. Dostępność takich okresów próbnych może zostać ograniczona do konkretnej liczby takich okresów na każdego Użytkownika w danym przedziale czasu albo ograniczona w inny sposób.

(b) Anulowania. Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie przed końcem danego okresu rozliczeniowego (jak opisano w Centrum pomocy), jednak anulowanie będzie dotyczyć następnego okresu rozliczeniowego. Na przykład po wykupieniu subskrypcji miesięcznej Użytkownik może ją anulować w każdej chwili podczas danego miesiąca, a subskrypcja zostanie anulowana w kolejnym miesiącu. Użytkownik nie otrzymuje zwrotu środków za bieżący okres rozliczeniowy, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach zwrotów w Google Play (np. gdy Treści są wadliwe). Subskrypcje Kiosku Google Play: Użytkownik wciąż otrzymuje Treści i ewentualne aktualizacje z odpowiedniej subskrypcji podczas pozostałej części bieżącego okresu rozliczeniowego. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło anulowanie subskrypcji, Użytkownik zachowa dostęp do dostarczonych wcześniej wydań czasopisma, jednak utraci dostęp do płatnych treści prasowych. Jeśli Użytkownik anuluje subskrypcję podczas trwania okresu próbnego, zachowa dostęp do wydań czasopisma, które otrzymał podczas tego okresu. Nie będzie mieć już jednak dostępu do treści prasowych. Subskrypcje Muzyki Google Play: w przypadku anulowania subskrypcji Muzyki Google Play Użytkownik ma dostęp do Utworów muzycznych z subskrypcji podczas pozostałego okresu rozliczeniowego, jednak zostaje on zablokowany na koniec okresu rozliczeniowego, w którym anulowano subskrypcję. Jeśli Użytkownik anuluje subskrypcję Muzyki Google Play podczas bezpłatnego okresu próbnego, utraci dostęp do Treści dostępnych w ramach tej subskrypcji, które były dostępne podczas bezpłatnego okresu próbnego.

(c) Zniżki dla prenumeratorów wersji drukowanej. Niektórzy Dostawcy czasopism umożliwiają wykupienie subskrypcji czasopisma w Google Play po niższej cenie, jeśli Użytkownik jest już prenumeratorem wersji drukowanej. Jeśli Użytkownik anuluje prenumeratę wersji drukowanej tego czasopisma lub po jej wygaśnięciu nie będzie chciał jej odnowić, zniżka na subskrypcję tych Treści w Google Play zostanie automatycznie anulowana.

(d) Zmiany cen. W chwili zakupu subskrypcji Użytkownik zostaje wstępnie obciążony opłatą w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy subskrypcji. W przypadku późniejszego wzrostu ceny subskrypcji Google powiadomi Użytkownika. Podwyżka będzie dotyczyła płatności następującej po dacie wysłania powiadomienia, pod warunkiem, że Użytkownik został poinformowany o zmianach z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. Jeśli Użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem krótszym niż czternaście (14) dni, wzrost ceny będzie dotyczył płatności następującej po kolejnej płatności. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje wyższej ceny za subskrypcję, może ją anulować w sposób opisany w sekcji Anulowania w tych Warunkach. Nie zostanie wtedy obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami związanymi z subskrypcją, pod warunkiem, że powiadomi nas o tym przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Jeśli Dostawca podniesie cenę subskrypcji i podwyżka będzie musiała zostać zaakceptowana przez Użytkownika, Google może anulować subskrypcję, jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowej ceny. Jeśli Użytkownik anulował subskrypcję i chce ją odnowić, zostanie obciążony opłatą, której wysokość odpowiada bieżącej cenie subskrypcji.

4. Prawa i ograniczenia

Licencja na korzystanie z Treści. Po sfinalizowaniu transakcji lub zapłaceniu stosownej opłaty za Treści Użytkownik nabywa niewyłączne prawo (jedynie w sposób jednoznacznie opisany w tych Warunkach) do przechowywania, odtwarzania, używania i wyświetlania kopii odpowiednich Treści oraz uzyskiwania do nich dostępu na Urządzeniach lub w inny dozwolony sposób – w ramach Usługi i wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Wszystkie prawa i tytuły prawne wynikające z korzystania z Google Play i Treści są zastrzeżone, chyba że zostaną przyznane Użytkownikowi. Zasady korzystania z aplikacji i gier mogą podlegać dodatkowym warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego zawartej między Użytkownikiem a Dostawcą.

Naruszenie warunków licencji.Jeśli Użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień Warunków dotyczących ograniczeń Treści, jeśli w istotny lub uporczywy sposób narusza on inne Warunki bądź jeśli badamy niedozwolone działanie, którego mógł się dopuścić, jego prawa wynikające z licencji zostaną natychmiast anulowane, a Google może zablokować mu dostęp do Google Play, Treści lub konta Google bez zwracania środków. Użytkownik otrzyma od nas powiadomienie z uzasadnieniem podjętego działania, o ile nie uznamy, że wysłanie takiego powiadomienia pociągnie za sobą skutki prawne dla Google lub innej osoby, naruszy tajemnicę postępowania, naruszy funkcjonowanie produktów, usług lub systemów Google, będzie szkodliwe dla naszych użytkowników albo naruszy przepisy bądź wytyczne organu egzekwującego prawo. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Zablokowane konta w sekcji 2.

Ograniczenia: Zabronione jest:

Postanowienia dotyczące firm zewnętrznych. Niezależnie od wszelkich pozostałych postanowień niniejszych Warunków, firmy zewnętrzne udzielające Google licencji na swoje Treści są, zgodnie z Warunkami, zamierzonymi beneficjentami niebędącymi stroną umowy wyłącznie w odniesieniu do określonych postanowień zawartych w tych Warunkach, które bezpośrednio dotyczą Treści („Postanowienia dotyczące firm zewnętrznych”) i zostały sporządzone jedynie na potrzeby egzekwowania praw osób trzecich do tego typu Treści. Celem uniknięcia wątpliwości – żadna treść niniejszych Warunków nie powoduje nadania praw beneficjenta będącego osobą trzecią jakiemukolwiek podmiotowi w odniesieniu do postanowień, które nie zostały uwzględnione w Postanowieniach dotyczących osób trzecich, w tym między innymi do wszelkich postanowień i umów, które zostały włączone do Warunków na mocy odniesienia lub do których Warunki odwołują się bez włączania.

Zasady Google Play. Publikowanie opinii w Google Play podlega następującym zasadom. Aby zgłosić nadużycie lub inne naruszenie zasad dotyczących treści, należy kliknąć tutaj.

Wadliwe Treści. Gdy Treści znajdą się na koncie Użytkownika, powinien on w odpowiednio krótkim czasie sprawdzić, czy działają one zgodnie z oczekiwaniami. W razie wystąpienia jakichkolwiek błędów lub usterek należy bez zbędnej zwłoki powiadomić Google lub Dostawcę. Więcej informacji można znaleźć w Zasadach zwrotów w Google Play.

Usunięcie lub niedostępność Treści. Zgodnie z Warunkami kupione lub zainstalowane Treści są dostępne dla Użytkownika w Google Play przez okres, który wybierze (w przypadku wypożyczenia), bądź w którym Google ma prawo udostępniać Treści Użytkownikowi (w pozostałych przypadkach). W pewnych sytuacjach (np. jeśli Google straci odpowiednie prawa, przestanie świadczyć usługę lub udostępniać Treści, wystąpią poważne problemy z zabezpieczeniami bądź zostaną naruszone obowiązujące warunki lub przepisy) Google może usunąć kupione Treści z Urządzenia Użytkownika lub zablokować do nich dostęp. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem (jeśli będzie taka możliwość). Jeśli Użytkownik nie może pobrać kopii Treści przed ich usunięciem lub zaprzestaniem udostępniania, Google może zaoferować (a) wymianę Treści na inne (o ile będzie to możliwe) lub (b) pełny lub częściowy zwrot kosztów zakupu Treści. Jeśli Google przyzna zwrot środków, będzie to jedyne świadczenie przysługujące Użytkownikowi.

Wiele kont. Jeśli Użytkownik ma wiele kont Google z różnymi nazwami użytkownika, w niektórych przypadkach możliwe jest przesłanie Treści z jednego konta na inne, pod warunkiem że Użytkownik jest właścicielem każdego z tych kont, a Google udostępnia funkcję pozwalającą na przesyłanie Treści w ten sposób.

Ograniczanie dostępu na Urządzeniach. Google może niekiedy ograniczyć liczbę Urządzeń lub aplikacji, z których może korzystać Użytkownik, aby uzyskać dostęp do Treści. Więcej informacji na temat takich ograniczeń w Muzyce Google Play oraz Filmach i TV Google Play można znaleźć w Centrum pomocy Muzyki Google Play oraz w Zasadach korzystania z Filmów i TV Google Play.

Działania niebezpieczne. Żadne z Usług i Treści nie są przeznaczone do użytku w elektrowniach jądrowych, systemach podtrzymywania życia, łączności alarmowej, nawigacji lotniczej, systemach sterowania lub na potrzeby innych działań, gdzie nieprawidłowe działanie Usługi lub Treści mogłoby spowodować śmierć, uraz lub poważne szkody materialne bądź straty w środowisku naturalnym.

Filmy i TV Google Play. Dodatkowe szczegóły i informacje o ograniczeniach dostępu i korzystania z Filmów i TV Google Play można znaleźć w Zasadach korzystania z Filmów i TV Google Play.

Muzyka Google Play

Google Play pozwala przeglądać, odsłuchiwać, odtwarzać strumieniowo, kupować, pobierać, rekomendować i wykorzystywać szeroką gamę muzyki cyfrowej oraz treści związanych z muzyką – takich jak pliki muzyczne, pliki teledysków, próbki utworów, klipy, informacje o wykonawcach, opinie użytkowników, profesjonalne recenzje zewnętrzne i inne treści cyfrowe („Produkty muzyczne”).

Przechowywane treści. Użytkownik może przechowywać w Google Play treści cyfrowe (pliki z muzyką, powiązane metadane, okładki albumów itp.), które zostaną umieszczone w Magazynie muzycznym przy użyciu Oprogramowania muzycznego, zgodnie z definicjami tych terminów zawartymi poniżej („Przechowywane treści”). Celem uniknięcia wątpliwości – „Produkty muzyczne” nie obejmują Przechowywanych treści. Wśród Przechowywanych treści mogą być zarówno pliki przesyłane przez Użytkownika bezpośrednio do Magazynu muzycznego, jak i pliki, które Google „skanuje i dopasowuje” do plików zapisanych lokalnie na Urządzeniu Użytkownika.

Usługi skrzynki muzycznej. Dzięki Google Play Użytkownik może uzyskać dostęp do (a) miejsca na serwerze, gdzie można przechowywać muzykę i powiązane pliki danych, w tym Produkty muzyczne oraz Przechowywane treści („Magazyn muzyczny”) lub (b) oprogramowania (w tym aplikacji internetowych, komputerowych i mobilnych) oraz powiązanych usług, które umożliwiają przesyłanie i odtwarzanie muzyki, uzyskiwanie do niej dostępu oraz zarządzanie nią w Magazynie muzycznym („Oprogramowanie muzyczne”). Magazyn muzyczny i Oprogramowanie muzyczne są na potrzeby niniejszych Warunków określane łącznie jako „Usługi skrzynki muzycznej”.

Korzystanie z Usług skrzynki muzycznej. Umieszczając Produkty muzyczne i Przechowywane treści w Magazynie muzycznym, Użytkownik zapisuje unikalną kopię tych Treści i wyraża wolę ich zachowania przez Google w swoim imieniu oraz uzyskiwania do nich dostępu ze swojego konta Google Play. Korzystając z Usług skrzynki muzycznej, Użytkownik wyraża wolę, aby firma Google udostępniła wszystkie niezbędne funkcje tej usługi w celu usprawnienia korzystania z Produktów muzycznych oraz Przechowywanych treści. Użytkownik ma świadomość, że Google, wykonując wymagane czynności techniczne związane ze świadczeniem Usług skrzynki muzycznej, może (a) przesyłać Produkty muzyczne i Przechowywaną treść, wykorzystując różne sieci i media oraz (b) dokonać zmian w Produktach muzycznych i Przechowywanej treści, aby dostosować je do wymogów technicznych sieci, urządzeń, usług lub mediów. Użytkownik potwierdza i gwarantuje Google, że posiada odpowiednie prawa do przechowywania w Magazynie muzycznym wszelkich Przechowywanych treści, które Google przesyła lub przechowuje w Magazynie muzycznym, a także do udzielenia Google wytycznych dotyczących czynności opisanych w tej sekcji.

Pozostałe usługi subskrypcji świadczone przez Google. Zasady korzystania z Google Play oraz usług subskrypcji muzyki podlegają wyłącznie niniejszym Warunkom, wyłączając warunki korzystania z wszelkich innych usług Google, w tym usług Google, za pomocą których Użytkownik uzyskuje dostęp do subskrypcji muzyki w Google Play.

Kiosk Google Play

Informacje udostępniane przez Google wydawcom czasopism. Jeśli Użytkownik wykupi subskrypcję czasopisma na dowolny czas w Google Play, Google może udostępnić wydawcy imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz unikalny identyfikator Użytkownika. Ponieważ Użytkownik jest prenumeratorem czasopisma, Google może również udostępnić wydawcy jego historię związaną z czytaniem tego czasopisma. Na mocy porozumienia między Google a wydawcą czasopisma informacje te będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności wydawcy. W chwili zakupu subskrypcji Użytkownik ma możliwość rezygnacji z komunikowania się z wydawcą w sprawach innych niż kupowana subskrypcja, a także rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych wysyłanych przez firmy zewnętrzne. Jeśli Użytkownik kupi pojedyncze wydanie czasopisma w Google Play, Google może podać kod pocztowy Użytkownika wydawcy tego czasopisma. Google w przypadku kupna czasopisma dostarcza wydawcy również informacje o zakupie.

Weryfikacja subskrypcji materiałów drukowanych. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do subskrypcji czasopisma w aplikacji Kiosk Google Play przy użyciu istniejącej subskrypcji wersji drukowanej dostarczanej przez wydawcę, możemy poprosić zewnętrznego dostawcę usług o zweryfikowanie subskrypcji tej wersji we współpracy z wydawcą czasopisma. Aby umożliwić przeprowadzenie weryfikacji, możemy poprosić Użytkownika o podanie określonych informacji związanych z subskrypcją wersji drukowanej. Informacje te będą wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności Google.