مِحسن - محسن دستجردی زاده

...تنها باید مطمئن شویم به حرف زدن ادامه خواهیم داد. — استیون هاوکینگ
Click here if you're not redirected