مِحسن - محسن دستجردی زاده

با در اختیار داشتن تکنولوژی، شدنی‌ها بی حد و مرز اند. تنها باید مطمئن شویم که به حرف زدن ادامه خواهیم داد... ―استیون هاوکینگ
Click here if you're not redirected