تفکرات یک تک‌‌سلولی - میترادات

بشارت می‌دهم هر انشعاب حیات رابهشتی‌ـیست پُر از اکسیژن‌های غیرقابل تملّککه بی‌هیچ نگرانی برای عقب افتادن قسط‌های خوشبختیبنشینید روبروی پنجره و از زمستان ابدیت, لذت ببرید
Click here if you're not redirected