OptiExpert™

За всички възрасти
117
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Обединеното кралство)

OptiExpert™ is a multi-functional app for eye care practitioners.

Multifocal calculator
An ideal aid for the eye care practitioner seeking to transition their presbyopic patient from spectacles to contact lenses. Simply input the patient's most recent spectacle prescription and OptiExpert™ will recommend suitable contact lenses from CooperVision's range of daily disposable and monthly reusable hydrogel and silicone-hydrogel products. For each product, OptiExpert™ will display the prescription likely to result in maximum fitting success.

Toric calculator
An efficient way to calculate and evaluate the recommended diagnostic toric contact lens taking into consideration back vertex distance adjustment and on-eye orientation. Simply input the patient’s most recent spectacle prescription and OptiExpert™ will recommend suitable contact lenses from CooperVision’s range of daily disposable and monthly reusable hydrogel and silicone hydrogel products. OptiExpert™ will also support any refinement required based on practitioner observation of the toric axis location marker.

Efron Grading Scale
Provides a simple reference for grading the severity of contact lens complications; aiding tissue change comparisons and helping patients understand the importance of their practitioner’s recommendations.

Based on the traditional ‘Efron Grading Scale’, the app converts this information into an easy-to-use digital tool, which is always on-hand. It allows practitioners to grade patients against 16 sets of images and covers the key anterior ocular complications of contact lens wear. The conditions are illustrated in five stages of increasing severity from 0–4, with traffic light colour banding from green (normal) to red (severe), providing a straightforward and efficient aid for the optical professional.

Available in 14 languages, OptiExpert™ enables practitioners to control what is shown to the patient so they only see the conditions and severity that is relevant to them. A visual representation of their condition also helps patients understand the importance of their ECP’s recommendations, such as upgrading to a silicone hydrogel contact lens to improve clinical signs of hypoxia or the importance of adhering to contact lens wearing schedules.

Additional benefits of the app include the ability to securely store images of the patient’s eye condition - facilitating easy comparison to other images on the scale to aid accurate grading. Practitioners are able to add their own comments following each patient evaluation, allowing a comprehensive record to be compiled of each individual’s condition and any treatment prescribed.

Please note that an app activation password is required to use OptiExpert™. Please ask your CooperVision representative for further details.

OptiExpert™ is an educational tool. Eye care professionals may choose to use the app as part of their patient evaluation. OptiExpert™ is not intended as and does not constitute medical or optometric advice and eye care professionals should rely on their own expertise.
OptiExpert ™ е мулти-функционален ап за практикуващи Грижа за очите.

Мултифокална калкулатор
Идеално помощ за практикуващия на окото грижи търси за преход тяхната presbyopic пациент от очила, за да се свържете с лещи. Най-новата рецепта за очила Просто въвеждане на пациента и OptiExpert ™ ще препоръча подходящи контактни лещи от гама от ежедневни еднократни и месечни многократна употреба хидрогел и силиконови-хидрогел продукти CooperVision му. За всеки продукт, OptiExpert ™ ще покаже рецептата вероятно да доведе до максимална монтаж успех.

Toric калкулатор
Един ефективен начин за изчисляване и оценка на препоръчителната диагностика обектива торични контакт като се вземат предвид назад връх дистанционна настройка и по-око ориентация. Най-новата рецепта за очила Просто въвеждане на пациента и OptiExpert ™ ще препоръча подходящи контактни лещи от гама от ежедневни еднократни и месечни многократна употреба хидрогел и силиконов хидрогел продукти CooperVision му. OptiExpert ™ също така ще подкрепи всяко усъвършенстване изисква въз основа на наблюдения практикуващ торични маркер място ос.

Ефрон степенната скала
Осигурява лесна справка за класификация на тежестта на усложнения за контактни лещи; подпомагането сравнения промени тъкан и помага на пациентите да разберат значението на препоръките им практикуващия.
 
На базата на традиционната "Ефрон степенната скала", ап превръща тази информация в един лесен за използване инструмент за цифрова, която е винаги под ръка. Тя позволява на практикуващите до степен пациенти срещу 16 комплекта изображения и обхваща ключовите предни очни усложнения на износването на контактните лещи. Условията са илюстрирани в пет етапа на увеличаване на тежестта от 0-4, с светофар цветните ивици от зелен (нормално) до червено (тежко), предоставяне на ясна и ефективна помощ за оптичната професионалист.
                                                                                        
Предлага се в 14 езика, OptiExpert ™ позволява на практикуващите да контролира това, което е показано на пациента, така че те виждат само условията и тежестта, която е от значение за тях. A визуално представяне на тяхното състояние и помага на пациентите да разберат значението на препоръките им ECP, като например обновяване до силиконов хидрогел контактни лещи за подобряване на клинични признаци на хипоксия или значението на придържането към свържете графици лещи носите.

Допълнителни предимства на приложението включват възможността за сигурно съхранение на снимки на състоянието на очите на пациента - улесняване лесно сравнение с други изображения по скалата за подпомагане на точна категоризация. Практикуващите са в състояние да добавите свои собствени коментари след всяка оценка на пациента, което позволява на пълна документация, която се изготвя от състояние на всеки индивид и всяко лечение, предписано.

Моля, имайте предвид, че се изисква парола ап активиране да използвате OptiExpert ™. Моля, посъветвайте се с вашия представител на CooperVision за повече подробности.

OptiExpert ™ е образователен инструмент. Професионалисти за грижа за очите могат да изберат да използвате приложението като част от своята оценка на пациента. OptiExpert ™ не е предназначен както и не представлява медицински или Optometric съвети и грижи за очи професионалисти трябва да разчита на собствения си опит.
Прочетете повече
Свиване
4,5
Общо 117
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Territory updates.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
7 януари 2019 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
10 000+
Текуща версия
3.1.65
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
CooperVision Ltd
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.