Piano Sheet Reading PRO

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

This is the ad-free version.

This app has been designed to let you practice Piano Sheet Reading anytime, anywhere.

It has 3 main parts:

- PIANO NOTES
- MELODIC READING
- RHYTHMIC READING

Below we describe each of these parts:

PIANO NOTES: Helps you in learning the notes names and relate their locations on the staff with their positions on the keyboard.

- It has a section on which you can click on each one of the keys of a virtual piano to see it´s name and the corresponding note on the staff. Includes Treble Clef and Bass Clef.

- It has exercises to practice what you have learned on the previous section.

Exercises without a time limit to answer - Basic Level
Exercises with time limit to answer - Intermediate Level

Relationship from Sheet Music to Keyboard: Different notes appear on the staff and you must click on the key corresponding to each one of those notes.

Relationship from Keyboard to Sheet Music: Different keys are pointed out and you must click on the note of the staff corresponding to each one of those keys.

This helps you to see the notes in a score and know which are the corresponding keys on the Piano / Keyboard, or in reverse: you can see a key on the Piano / Keyboard and know which is the corresponding note on the staff.

After working the exercises with no time limit to respond you can work those with time limit. That will help you to speed up the recognition of the notes on the staff and on the keyboard.

MELODIC READING: To practice sight reading of notes on Piano / Keyboards.

- It has one section for Treble Clef and one section for Bass Clef.

30 exercises in Treble Clef: different octaves and key signatures.
20 exercises in Bass Clef: different octaves and key signatures.

When each exercise begins you must click on the piano keys corresponding to the notes that are heard and which you must read at first sight.

The highest score for each exercise is 100 points. If you don´t get at least 80 points we suggest to work on that exercise a little more.

RHYTHMIC READING: To practice sight reading of rhythms on Piano / Keyboards on several music styles as Rock, Blues, Jazz, Funk, Latin Music and Fusion.

- On each style you will find several LESSONS and QUIZZES that correspond one with each other.

- On each Lesson you will see a score and you will listen to what is written on it with animations of the beats and the notes on the staff. You can listen just to the Piano / Keyboard or you can listen to the whole band. These animations help you understand in an easy and intuitive way how music for Piano/Keyboards is written.

- On each Quiz you have to click on a button when each of the notes or silences that are marked with red takes place. There is a maximum of 10 right guesses per Quiz. We recommend not to go further and review the corresponding Lesson if you don´t get a minimum score of 8 per Quiz.

70 LESSONS and 70 QUIZZES:

- Rock (15)
- Blues (15)
- Jazz (5)
- Funk (15)
- Latin Music (15)
- Fusion (5)

Reading piano music, flute music, violin music or guitar music, all require practice; reading piano sheet music becomes easier if you practice it on a daily basis.

Knowing how to read music is very useful if you get Piano / Keyboards lessons. Being able to understand a score helps you to get a better understanding of any type of music. Practicing is the key and this app has been created to let you practice reading piano sheet music when you don´t have your Piano / Keyboards with you.

A piano player becomes better at playing if he practices reading piano sheet music.
Jedná se o verzi bez reklam.

Tato aplikace byla navržena tak, aby vám umožní cvičit čtení Piano Sheet kdykoliv a kdekoliv.

To má 3 hlavní části:

- NOTY NA KLAVÍR
- MELODIC ČTENÍ
- rytmický ČTENÍ

Níže popíšeme každé z těchto částí:

PIANO Poznámky: Pomáhá při učení jmen poznámky a týkají se jejich umístění na zaměstnance se svými pozicemi na klávesnici.

- To je jedna část, na které můžete kliknout na každý jeden z klíčů virtuálního piana vidět Je to jméno a odpovídající poznámku o zaměstnance. Zahrnuje houslový klíč a basový klíč.

- Má cvičení praxe to, co jste se naučili v předchozí části.

Cvičení bez časového omezení odpovědět - základní úroveň
Cvičení s časovým limitem odpovědět - středně pokročilé úrovni

Vztah od noty Klávesnice: Různé poznámky objeví na zaměstnance a musíte kliknout na tlačítko u odpovídající každé z těchto poznámek.

Vztah od klávesnice do noty: Různé klávesy jsou poukázal na to a musíte kliknout na sdělení personálu odpovídající každé z těchto klíčů.

To vám pomůže vidět poznámky do partitury a vědět, jaké jsou odpovídající klíče na klavír / klávesnice, nebo v opačném směru: vidíte tlačítka na klavír / klávesnice a vědět, který je odpovídající nota na zaměstnance.

Poté, co pracoval cvičení bez časového omezení reagovat můžete pracovat ty s časovým limitem. Který vám pomůže urychlit uznávání komentáři k personálu a na klávesnici.

MELODIC ČTENÍ: Chcete-li cvičit zrak čtení poznámek na klavír / Klávesnice.

- To má jednu část pro houslovém klíči a jeden oddíl pro Bass Clef.

30 cvičení v houslovém klíči: různé oktávy a klíčové podpisy.
20 cvičení v basovém klíči: různé oktávy a klíčové podpisy.

Při zahájení každého cvičení, musíte kliknout na klavír klávesy odpovídají poznámky, které jsou slyšení, a které musíte přečíst na první pohled.

Nejvyšší počet bodů pro každého cvičení je 100 bodů. Pokud nemáte získat alespoň 80 bodů doporučujeme pracovat na tomto cvičení trochu více.

Rytmická ČTENÍ: Chcete-li cvičit zrak čtení rytmů na klavír / Klávesnice na několika hudebních stylů jako je rock, blues, jazzu, funku, latinské hudby a Fusion.

- Na každém stylu najdete několik lekce a testy, které odpovídají jednu s sebou.

- Na každé lekci uvidíte skóre a budete poslouchat, co je napsáno na tom s animacemi beaty a komentáři k personálu. Můžete poslouchat jen na klavír / klávesnice, nebo si můžete poslechnout na celém pásmu. Tyto animace vám pomohou porozumět jednoduchým a intuitivním způsobem, jak hudba pro klavír / Klávesnice je napsán.

- Na každé kvíz budete muset kliknout na tlačítko, když každý z poznámek nebo mlčení, které jsou označeny červenou koná. K dispozici je maximálně 10 správných odhadů na kvíz. Nedoporučujeme jít dál a revidovat odpovídající lekci, když se nelíbí získat minimálně skóre 8 za kvíz.

70 vyučovacích hodin a 70 kvizy:

- Rock (15)
- Blues (15)
- Jazz (5)
- Funk (15)
- Latin Music (15)
- Fusion (5)

Čtení klavírní hudbu, flétnu hudba, housle hudbu nebo kytarové hudby, to vše vyžaduje praxi; čtení klavírní notový záznam se stává snadnější, pokud ji praktikovat na denní bázi.

Vědět, jak číst noty, je velmi užitečné, pokud se dostanete na hodiny klavíru / Klávesnice. Být schopen pochopit skóre vám pomůže lépe pochopit jakéhokoli druhu hudby. Praktikování je klíčem a tato aplikace byla vytvořena, aby vám procvičovat čtení klavírní notový záznam, pokud nemáte své piano / Klávesnice s vámi.

Klavír hráč se stává lépe hrát, kdyby praktiky čtení piano noty.
Další informace
Sbalit
4,8
Celkem 5
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- More Melodic Reading Excercises: 10 more for Treble Clef and 10 more for Bass Clef
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
6. října 2018
Velikost
73M
Instalace
100+
Aktuální verze
1.0.1
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Apps Musycom
Vývojář
Miacatlán 27, Lote 28, Manzana 85, Sección Jardines. Fracc Lomas de Cocoyoc, Yautepec, Morelos, México. CP 62738
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.