Hravé učení

Everyone
Ages 8 & Under
38
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Obsáhlá interaktivní sada pro nácvik základních znalostí pro děti ve věku od 0 do 5 let. Hravá a zábavná forma, s průvodními ilustracemi Venduly Hegerové. Aplikace má hlasovou navigaci pro děti, ozvučená je v naprosté většině dětskými hlasy.


NAUČ SE ZVÍŘÁTKA
Více než 40 zvířátek ze statku, z lesa, z louky, z džungle. Obsahuje základní informace: zvuk, který vydávají, název samce, samice a mláděte, čím jsou užiteční lidem, co mají ráda, charakteristické vlastnosti a zábavné video.


NAUČ SE PRVNÍ SLOVA
Aneb nauč mě mluvit. Obsahuje 10 sad obrázků s více než stovkou prvních slov. Vše ozvučeno. Motivační nástroj pro dítě, prohlíží si obrázky, může vyhledávat podle vašich pokynů a opakuje správně výslovnost. Témata: rodina, tělo, oblečení, u stolu, hračky, domov, hřiště, dopravní prostředky, hygiena, počasí.


NAUČ SE BARVY
Dítě poznává a chápe pojem barvy na různých příkladech. V testovací části zkouší, zda rozpozná správnou barvu podle vyřčeného názvu.


NAUČ SE ČÍSLA
Dítěti předkládáme v různých variantách počet prvků a přiřazujeme k představě počtu konkrétní číslovku. Sekce má 2 části, výukovou a testovací, kde dítě samo počítá a přiřazuje správnou číslovku. Dělení čísel na 1-10, 11-20, 10-100 a zábavnou testovací část.


NAUČ SE PÍSMENKA
Sekce nabízí základní sadu písmen, výukový set ke každému písmenu obsahující příklady slov začínající písmenem, třídění malých a velkých písmen, básničku pro konkrétní písmeno. Zvláštní sekcí jsou písmena s diakritikou. Obsahuje i interaktivní test na ověření, zda dítě rozpoznává první písmeno konkrétního slova.


NAUČ SE POHÁDKY A PÍSNIČKY
Říkadla v několika sekcích, zábavná, abecední, pohybová, jazykolamy, obrázkové říkanky a velikonoční. Jsou ozvučená, s hudebním podkladem. Pohádky obsahují několik jednoduchých pohádek pro nejmenší. Pracují s principem minimalizované informace spojené s obrázkem tak, aby nedošlo k přehlcení dítěte. Jsou ozvučené a obsahují jednoduché animace, případně statické obrázky. Písničky nabízejí základ nejznámějších písniček pro nejmenší, opět propojení obrázku, jednoduché animace a hudby.


HRAJ SI
Jednoduché hry pro nejmenší, přesouvej zvířátka na správné stíny, rozhýbej se zpožděním stavební stroje, vpusť do moře nové živočichy.


NAUČ SE PEČOVAT O ZDRAVÍ
Nejprve dítě zjišťuje, jak pečovat o části svého těla - vlasy, nos, uši, zuby, tělo, ruce, bříško. V další zase jak by mělo správně pečovat o druhé, o nemocnou maminku. I péči je potřeba dítě naučit, právě péčí dítě projevuje správně lásku. Na příkladech má dítě posoudit co je správné a co ne, co mamince pomůže a čím jí přitíží. V poslední sekci se dítě seznamuje s lékařskou ordinací a poznává jednotlivé nástroje.
A comprehensive interactive kit for practicing basic skills for children aged 0-5 years. Playful and fun way, with accompanying illustrations Vendula Hegerova. The application has voice guidance for children, sound is overwhelmingly children's voices.


Learn ANIMALS
More than 40 animals from the farm out of the woods, a meadow, from the jungle. It contains basic information: the sound emitted by name male, female and young, are more useful to the people what they like characteristics and fun video.


Learn first words
Or teach me to speak. Contains 10 sets of images over a hundred first words. Everything sounded. Motivational tool for a child, you look at the pictures, you can search by your instructions and repeating the correct pronunciation. Topics: Family, body, clothes, at the table, toys, home, playground, means of transport, sanitation, weather.


Learn COLOURS
The child knows and understands the concept of color on different examples. The test often tested whether recognizes the right color by the spoken name.


Learn NUMBERS
Child present in different variants number of elements and assign to the notion of specific numeral. The section has two parts, teaching and testing, where the child itself calculates and assigns the correct numeral. Divide numbers 1-10, 11-20, 10-100 and entertaining test portion.


Learn LETTERS
The section provides a basic set of letters, learning to set each letter containing examples of words starting with the letter sorting uppercase and lowercase letters, poem for a particular letter. Special sections are accented letters. It also includes interactive test to verify whether the child recognizes the first letter of a particular word.


Learn fairy tales and songs
Nursery Rhymes in several sections, fun, alphabetical, movement, tongue twisters, rhymes, picture and Easter. Are sound, with a musical background. Fairy tales contain some simple fairy tales for children. They operate with the principle of minimizing the information associated with the image so as not to overload the child. Are sound and include simple animations or still images. Songs provide the basis for most known songs smallest, again linking the image, simple animation and music.


Plays
Simple games for children, and move the animals to the correct shadows, get moving with a delay of construction equipment, new drain into the sea animals.


Learn how to care for the health
First, the child learns how to take care of part of your body - hair, nose, ears, teeth, body, arms, belly. In the next turn, how should properly care for others, the sick mother. I care is needed to teach your child right child care manifested správně love. The examples should assess the child what is right and what is not, what helps her mother and what her worse. In the last section introduces the child to the medical unit and recognizes individual instruments.
Read more
Collapse
3.4
38 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- oprava drobných chyb
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Updated
April 4, 2016
Size
22M
Installs
1,000+
Current Version
1.2.1
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Alík.cz
Developer
Vondroušova 1171/22, 163 00 Praha 6
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.