Monsterlandet 2

Everyone
Ages 5 & Under
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Träna motsatser i Monsterlandet 2

I Monsterlandet 2 får ni träna på motsatsord, till exempel ung/gammal, vass/trubbig.
Appen riktar sig till barn som har kommit en bit i sin språkutveckling och rekommenderas specifikt till den som behöver extra träning av begreppsuppfattning eller ordförråd.

Spela gärna Monsterlandet 2 tillsammans med ditt barn. Du kan som vuxen öka möjligheterna till inlärning genom att prata om de ord och begrepp som tränas, och att sedan använda orden i vardagen. Ni kan till exempel prata om skillnaden mellan ung och gammal, eller leta efter höga och låga möbler i rummet.

Appen består av tre spel: ett motsatsregn, ett memory och ett tivoli.

Så här spelar man

Panga rätt i motsatsregnet

I motsatsregnet gäller det att ”panga” rätt motsats genom att trycka på den. Genom att välja lätt nivå (via kugghjulet) kommer tempot att bli långsammare.

Hitta motsatser i memoryt

I memoryspelet gäller det att hitta motsatspar (t ex vass/trubbig, ung/gammal) genom att trycka på två kort.

På inställningssidan kan ni välja mellan en och två spelare. För de barn som har kommit igång med sin läs- och skrivutveckling kan ni välja kort med text på. Ni kan också välja om ni vill att motsatsorden ska presenteras muntligt, eller om ni själva vill öva på att säga orden. För färre antal kort väljer ni den lätta nivån.

Tryck på paketet när spelet är slut så får ni en kul överraskning!

Utforska motsatser på tivolit

På tivolit får ni själva experimentera med några av motsatsbegreppen. I berg- och dalbanan kan ni till exempel köra tåget framåt eller bakåt.

Vid kraftmätaren får ni testa om de stora, starka monstren lyckas bättre än de små, svaga, och om det är de stora eller de små klubborna som fungerar bäst.

I motsatsmaskinen förvandlas era saker till sina motsatser på ett magiskt sätt. Kan ni gissa vilka ord det kommer att bli? Går det att förvandla tillbaka sakerna igen?

Hjälp och alternativa inställningar

Tryck på nyckelpigorna i spelen för att höra den muntliga instruktionen på nytt.

Via kugghjulet, högst upp på skärmen, kan ni välja svårighetsnivå. I spelen finns två olika svårighetsnivåer, lätt och svår. I den lätta nivån ges mer hjälp för ovana fingrar, och uppdragen är lättare att lösa.

I memoryspelet kan ni via inställningssidan välja antal spelare, antal kort och om ni vill ha ljud och text.

Monsterlandet 1

För yngre barn finns Språka Meras app Monsterlandet 1.

I samarbete med SPSM

Monsterlandet 2 är framtagen av Språka Meras logopeder i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Vill du veta mer, titta på instruktionsfilmen på Youtube, sök på Språka Mera: https://youtu.be/gBaU9A4ZVRE
Train opposites in Monster Land 2

In Monster Land 2, you practice on antonyms, for example, young / old, sharp / blunt.
The app is aimed at children who have come some way in their language development and recommended specifically for those who need extra training of concepts idea or vocabulary.

Play happy Monster Land 2 together with your child. You can as an adult increase opportunities for learning by talking about the words and concepts that are trained, and then to use the words in daily life. You can, for example, talk about the difference between young and old, or look for high and low furniture in the room.

The app consists of three games: a contrast of rain, a memory and an amusement park.

How to Play

Panga right as opposed rain

In contrast, the rain comes the "panga" right opposed by pressing on it. By choosing easy level (via the gear), the tempo will be slower.

Find opposites in the said memory

In memory game you have to find pairs of opposites (eg sharp / blunt, young / old) by pressing the two cards.

On the settings page you can choose between one and two players. For those children who have started with their reading and writing skills, you can choose the card with text. You can also choose whether you want to contrast the words must be presented orally, or if you yourself want to practice saying the words. For smaller number of cards you choose the easy level.

Press pack when the game is over you will have a fun surprise!

Explore opposites of carnival

At the carnival you will get themselves experimenting with some of opposed concepts. In a roller coaster you can, for example, drive the train forward or backward.

When the power meter you get to test if the big, powerful monsters do better than the small, weak, and if it is large or small clubs that work best.

In contrast, the machine turns your things into their opposites in a magical way. Can you guess which words it will be? Is it possible to turn things back again?

Help and alternative settings

Press the Ladybugs in the game to hear the oral instruction again.

Via gear, top of the screen, you can choose the difficulty level. The games are two different difficulty levels, easy and hard. In the light level is given more help for inexperienced fingers, and the missions are easier to solve.

In memory game you can via the settings page, select the number of players, number of cards and if you want sound and text.

Monster Land 1

For younger children there Advocate Mera's app Monster country first

In cooperation with the SPSM

Monster Land 2 is developed by Advocate Mera speech therapists in cooperation with Special Needs School Authority.

To learn more, watch the instructional video on Youtube, search the Advocate More: https://youtu.be/gBaU9A4ZVRE
Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
January 25, 2016
Size
23M
Installs
100+
Current Version
1.0.10
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Språka Mera
Developer
Språka Mera c/o Jenny Christoffersson Karossvägen 4 SE-125 33 Älvsjö Sverige
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.