Mahatma Phule Corporation | महात्मा फुले महामंडळ

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची रु. १,००,००० ची थेट कर्ज योजना

ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज स्वीकारण्याची तारीख दिनांक ७ जानेवारी २०१९ पासून २५ जानेवारी २०१९ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत.

प्रस्तावना :-
उपरोक्त सांदभण क्र १ येथील शासन जनर्णयानुसार राज्यातील अनुसूजचत िाती प्रवगातील
दाजरद्र्यरेषेखालील घटकाांच्या आर्थथक उन्नतीसाठी तसेच त्याांना स्वयांरोिगाराच्या अजिकाजिक सांिी
उपलब्ि करून देण्याच्या उद्देशाने रु. २५,००० /- चेकिण महामांडळाकडून देण्याची योिना राबजवण्यात
येत आहे. लहान उद्योगाांसाठी लागर्ा-या भाांडवली व पायाभूत गुांतवर्ुकीतील वाढ, कच्चा माल दरवाढ
व सतत होर्ारी महागाई जनदेशाांकातील वाढ पाहता, अनुसूजचत िातीच्या िास्तीत िास्त लोकाांना किण
योिनाांचा लाभ घेता यावा आजर् महामांडळाच्या योिना प्रभाजवपर्े राबजवता याव्यात ही बाब जवचारात
घेऊन, महात्मा लु ले मागासवगण जवकास महामांडळामालण त राबजवण्यात येर्ा-या थेट किण योिनेअांतगणत
किाची मयादा रु.25,000/- वरुन रु.1,00,000/- पयंत वाढजवण्याबाबतचेआदेश जद.०५/१०/२०१८
च्या शासन जनर्णयान्वये जनगणजमत करण्यात आले आहेत. सदर शासन जनर्णयामध्ये सुिारर्ा करण्याची
बाब शासनाच्या जवचारािीन होती.

Mahatma Phule Backward Development Development Corporation was set up on 10 July, 1978 under the Companies Act, 1956 for the purpose of speeding up economic development of the economically weaker sections of Scheduled Caste and Navbuddha community in the state of Maharashtra.
Read more
Collapse
4.2
6 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची रु. १,००,००० ची थेट कर्ज योजना
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 6, 2019
Size
6.9M
Installs
1,000+
Current Version
1.6
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location
Permissions
Offered By
MahatmaPhule Corporation
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.