tellows - Caller ID & Block

5 855
Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

With the tellows app it is now possible to assess incoming call at first glance! For free! Rated over 4.500 times and with 275.000 downloads! This app will give you the knowledge of all of tellows‘ Community right on your phone!

Thanks to the tellows score the app displays the nature of the incoming call via a live sync to the tellows servers and you can decide whether to answer the phone or ignore the call. If the calling phone number has an official entry on tellows additional information like name and address will be shown. You may add these details to your contacts with one click. Furthermore, you can rate numbers, comment on them and, therewith, warn your fellow tellows users against potential dangers. The service is free.

How the App Works
Unwanted commercial callers, subscription scams or annoying market research calls can be detected right as they ring with the tellows app. Thanks to the huge tellows community and its many ratings, every telephone number is assigned a tellows Score that indicates whether it is a trustworthy or an untrustworthy number. If the number is registered in a public phone book you will also get the caller’s name and address displayed on your call screen. Further you are able to rate numbers and leave comments on them yourself and receive additional information on all incoming calls. With one step you can also comfortably add this information to your contacts. This service is completely cost free for you. You can also connect to your tellows account and leave comments that are assigned to you across all your devices.

★ NEW – Block Calls and Custom Blacklists ★
In the Premium Version you will also be able to block calls as well as identify them. All currently rated dangerous numbers are saved on your phone and can be blocked even if the phone is offline thanks to locally stored and updated blacklists. You can also use a personal blacklist that contains all numbers you rated negatively. The Premium Version does not contain any advertisements.

Features of the new Version
- Redesign and Feature Expansion
- Comments are optional
- Login to connect to your tellows user account
- In-App purchase for Premium Version without advertisements
- Block calls by importing blacklists (Premium)
- Personal blacklists with all negatively rated numbers on your account (Premium)
- New languages added
- New countries added

Features of our App Summarized
rate phone numbers; caller reverse lookup; tellows score; realtime lookup; find out who called you by name, adress and city; telephone directory; phone spam, telephone terror, protection; personal blacklists, block calls

Visit Us on the Web
Website: www.tellows.co.uk
Blog: blog.tellows.co.uk
Facebook: www.facebook.com/tellows
Twitter: twitter.com/TellowsWhoCalls
Pomocí aplikace Tellows je nyní možné na první pohled posoudit příchozí hovor! Zdarma! Hodnoceno více než 4.500 krát as 275.000 stažení! Tato aplikace vám umožní seznámit se se všemi komunikačními pravidly ve vašem telefonu!

Díky přístroji tellows aplikace zobrazuje povahu příchozího hovoru prostřednictvím živé synchronizace se servery Tellows a můžete se rozhodnout, zda přijmout telefon nebo ignorovat hovor. Pokud má volající telefonní číslo oficiální záznam o hlášení, zobrazí se další informace, jako je jméno a adresa. Tyto údaje můžete přidat ke svým kontaktům jedním kliknutím. Dále můžete hodnotit čísla, komentovat je a tím varovat uživatele vašich spolupracovníků před potenciálními nebezpečími. Služba je zdarma.

Jak funguje aplikace
Nežádoucí obchodní volající, předplatné podvodů nebo obtěžující volání v oblasti výzkumu trhu mohou být zjištěny správně, když vyzvánějí pomocí aplikace tellows. Díky velké kompetenci komunity a jejímu mnoha hodnocením je každému telefonnímu číslu přiděleno řídící skóre, které označuje, zda je to důvěryhodné nebo nedůvěryhodné číslo. Je-li číslo zaregistrováno ve veřejném telefonním seznamu, zobrazí se na obrazovce volání také jméno a adresa volajícího. Dále můžete hodnotit čísla a nechat sami o sobě komentáře a získat další informace o všech příchozích hovorech. Jedním krokem můžete také pohodlně přidat tyto informace do kontaktů. Tato služba je pro vás zcela bezplatná. Můžete se také připojit k účtu Tellows a ponechat komentáře, které jsou přiřazeny všem vašim zařízením.

★ NEW - Zablokování hovorů a zakázaných seznamů ★
V prémiové verzi budete také moci blokovat a identifikovat hovory. Veškeré nebezpečné čísla, které jsou momentálně označeny, jsou uloženy v telefonu a mohou být zablokovány i v případě, že je telefon díky lokálně uloženým a aktualizovaným černým seznamům offline. Můžete také použít osobní černý seznam, který obsahuje všechna čísla, která jste hodnotili negativně. Verze Premium neobsahuje žádné reklamy.

Funkce nové verze
- Redesign a rozšíření funkce
- Komentáře jsou nepovinné
- Přihlaste se, abyste se připojili k uživatelskému účtu tellows
- Koupě v aplikaci pro verzi Premium bez reklam
- Blokování hovorů importováním černých seznamů (Premium)
- Osobní černé seznamy se všemi negativně ohodnocenými čísly ve vašem účtu (Premium)
- Přidány nové jazyky
- Přidány nové země

Funkce našich aplikací shrnuty
telefonní čísla; zpětné vyhledávání volajícího; řídící skóre; vyhledávání v reálném čase; zjistěte, kdo vás povolal jménem, ​​adresou a městem; telefonní seznam; telefonní nevyžádané pošty, telefonní teror, ochrana; osobní seznamy, blokové volání

Navštivte nás na webu
Webová stránka: www.tellows.co.uk
Blog: blog.tellows.co.uk
Facebook: www.facebook.com/tellows
Twitter: twitter.com/TellowsWhoCalls
Další informace
Sbalit
4,3
Celkem 5 855
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Added possible callername to call history
- Added Pakistan and Philippines as Region
- Fixed Huawei missing library Bug
- Bugfix for timestamp of comment
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
7. ledna 2019
Velikost
4,3M
Instalace
100 000+
Aktuální verze
1.6.8
Vyžaduje Android
4.0.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
4,99 US$ za položku
Od vývojáře
tellows
Vývojář
tellows UG (haftungsbeschränkt) Eschenring 6 04828 Bennewitz Deutschland
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.