MORS - Mój Osobisty Rejestr Spóźnień

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

MORS - Mój Osobisty Rejestr Spóźnień

Obsługa morsa jest banalnie prosta. Rejestruj w morsie każdego dnia przyciskiem "Wejście" - liczbę minut spóźnienia (-) lub przybycia przed czasem do pracy (+) oraz "Wyjście" - liczbę minut zakończenia pracy po czasie (+) lub wcześniejszego wyjścia z pracy (-).

Na początku jednorazowo podaj godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy zgodnie z umową, np. 8:00-16:00. Na tej podstawie MORS każdorazowo automatycznie obliczy i zarejestruje godzinę wejścia i wyjścia.

Opis przycisków:
Wejście na minus (-) to spóźnienie do pracy
Wejście na plus (+) to rozpoczęcie pracy przed czasem
Wyjście na plus (+) to zakończenie pracy po czasie
Wyjście na minus (-) to wcześniejsze wyjście z pracy

Tapnięcie na plus (+) lub minus (-) zwiększa lub zmniejsza liczbę minut o 1. Dłuższe tapnięcie - o 20 minut.

Po rejestracji wejścia, przycisk "Wejście" zostanie zablokowany i zobaczysz obok niego godzinę wejścia. Jeśli pomylisz się w rejestracji wejścia - przytrzymaj dłużej button z liczbą minut wejścia, pomiędzy znakami (-) i (+), a następnie ponownie dokonaj rejestracji wejścia.

Po zakończeniu pracy wprowadź liczbę minut i zarejestruj wyjście przyciskiem "Wyjście" . Twój rejestr będzie się uzupełniał z każdym kolejnym wyjściem.

Buttonem "Bilans wyjść / Rozliczenie czasu" sprawdzisz bieżącą liczbę minut, wynikającą z pełnych cykli wejście-wyjście rejestru. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku oblicza bieżący bilans plus minuty z ostatnio zarejestrowanego wejścia.

Masz także możliwość usunięcia pojedynczego wpisu (zarejestrowanego dnia pracy) przyciskiem "Usuń wpis". Jeśli usuniesz dzień możesz go ponownie wprowadzić do rejestru pod warunkiem, że pamiętasz swoje minuty.

Mój Osobisty Rejestr Spóźnień umożliwia tworzenie miesięcznego archiwum. Po zakończeniu każdego miesiąca tapnij na "Eksportuj MORS-a" i zostanie on zapisany w folderze MORS na telefonie jako plik tekstowy MM-RRRR.txt. Jeśli podczas eksportu wyskoczy błąd - utwórz ręcznie menedżerem plików folder "MORS" na telefonie w katalogu głównym i spróbuj ponownie.

Za pomocą przycisku "Udostępnij [...]" MORS-a możesz go udostępnić np. poprzez komunikator, SMS itp.

Po wyeksportowaniu MORS-a po zakończeniu miesiąca możesz wyczyścić cały rejestr przyciskiem "Wyczyść rejestr" (pliki z folderu "MORS" nie zostaną usunięte). Umożliwi to rozpoczęcie nowego rejestru dla kolejnego miesiąca.

Aplikacja może być przydatna dla osób zatrudnionych w czasowym systemie pracy ze stałymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy. Może uzupełniać firmowe czytniki czasu pracy (RCP), w szczególności, gdy nie umożliwiają one sprawdzania przez pracownika bieżącego stanu spóźnień.
MORS - My Personal Register of Lateness

Walrus handling is very easy. Record in the walrus each day with the "Enter" button - the number of minutes late (-) or arrival before work (+) and "Exit" - the number of minutes to finish work after time (+) or early departure (-).

At the beginning, enter the time of start and end of work according to the contract once, e.g. 8: 00-16: 00. On this basis, MORS will automatically calculate and record the entry and exit times each time.

Description of the buttons:
Going to minus (-) is late for work
A plus (+) is starting work early
Going out plus (+) is the end of work after a while
Exit to minus (-) is to leave work early

Tap on plus (+) or minus (-) increases or decreases the number of minutes by 1. Long tap time - by 20 minutes.

After registering the entry, the "Entry" button will be blocked and you will see the entry time next to it. If you make a mistake in registering an entry - hold down the button with the number of entry minutes longer between the (-) and (+) signs, and then register the entry again.

When finished, enter the number of minutes and register the exit with the "Exit" button. Your register will be supplemented with each successive exit.

With the "Exit balance / Settlement time" button you can check the current number of minutes resulting from the complete input-output cycles of the register. A long press of this button calculates the current balance plus minutes from the last recorded input.

You also have the option of deleting a single entry (registered work day) with the "Delete Entry" button. If you delete a day, you can enter it back into the registry provided you remember your minutes.

My Personal Register of Lateness allows you to create a monthly archive. After the end of each month, tap on "Export MORS" and it will be saved in the MORS folder on your phone as a text file MM-YYYY.txt. If an error pops up during export - manually create a "MORS" folder on your phone in the root directory with the file manager and try again.

By using the "Share [...]" button of MORS you can share it, e.g. via messenger, SMS etc.

After exporting MORS, after the end of the month, you can clear the entire registry with the "Clear registry" button (files from the "MORS" folder will not be deleted). This will allow you to start a new registry for the next month.

The application can be useful for people employed in the temporary work system with fixed start and end times. It can supplement company work time readers (RCP), in particular when they do not allow the employee to check the current status of lateness.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Pierwsza wersja MORS-a
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 29, 2020
Size
3.4M
Installs
5+
Current Version
1.0
Requires Android
2.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Jakub Kozłowski
Developer
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.