Niezbędnik kierowcy - asystent

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Niezbędnik to asystent i pomocnik kierowcy. Ma wbudowany kalkulator spalania paliwa oraz prowadzi rejestr spalania i tankowania fuel. Gdzie jest moje auto? Gdzie jestem? Jakie są koszty i spalanie samochodu? Asystent odpowie na te pytania a wbudowana piesza nawigacja zaprowadzi Cię do auta. Poczujesz się pewnie w obcym mieście a asystent zapamięta gdzie jest samochód. Nie trać głowy i cennego czasu podczas awarii, kolizji czy wypadku!

Instrukcja
http://niezbednik-kierowcy.pl/wp-content/uploads/Niezbednik_Kierowcy.pdf

Wybrane funkcje:

Telefony alarmowe

SMS ratunkowy - wiadomość SOS z miejsca awarii lub wypadku wysyłany do osoby z listy kontaktów, zawierający miejsce w którym potrzebna jest pomoc

Wideo rejestrator jazdy (przycisk kamery)

Telefoniczne zgłaszanie szkody komunikacyjnej (np. kolizji, wypadku) wybranemu ubezpieczycielowi

Dynamiczne adresy w okolicy m. in. autoholowanie, punkty wulkanizacyjne, warsztaty samochodowe, serwisy, stacje paliw, sklepy motoryzacyjne, punkty awaryjnego otwierania samochodu w przypadku np. pozostawienia kluczyków wewnątrz samochodu i zatrzaśnięcia się drzwi oraz inne.

Zastrzeganie prawa jazdy, dowodu osobistego, karty płatniczej w przypadku kradzieży lub zgubienia (infolinia Systemu Zastrzegania Kart Związku Banków Polskich oraz adresy najbliższego banku, urzędu gminy lub miasta i posterunku Policji)

Gdzie jestem? - pokazywanie aktualnej lokalizacji (adresu oraz współrzędnych GPS)

Gdzie jest mój samochód - pinezka zapamiętująca np. miejsce postoju samochodu lub miejsca zbiórki. Zapisana lokalizacja pamiętana jest nawet po wyjściu z aplikacji. Odnalezienie celu umożliwia piesza nawigacja uruchamiana przyciskiem "ślady". Dzięki temu nie zabłądzisz w lesie, miejskiej dżungli czy w nieznanym terenie.

Wewnętrzny system pieszej nawigacji składa się z kompasu pokazującego: położenie względem biegunów (północ, południe, zachód i wschód), kierunku marszu i odległości do zapamiętanego pinezką celu. W przypadku braku w urządzeniu sensora orientacji, po kliknięciu na ślady otworzy się okno z wyborem zewnętrznej mapy.

Zapamiętywanie dat: przeglądu technicznego, składek OC/AC, wymiany oleju silnikowego, legalizacji butli LPG

Aktywowanie przyciskiem wyszukiwania głosowego

Zapamiętywanie informacji o samochodzie np. rozmiar opon, wycieraczek, nr polisy, rodzaje żarówek itp.

Dodawanie fotki samochodu z aparatu do profilu

Rejestr kosztów napraw i eksploatacji auta

Moje warsztaty samochodowe - definiowanie listy

Kalkulator zamienników opon i dojazdówek, indeksów nośności i prędkości oraz doboru felg

Eksportowanie/udostępnianie danych o aucie np. do notatnika/via Facebook, sms, messenger, e-mail itp.

Inteligentne przekierowywanie do instalacji brakujących pakietów

Przycisk-link do aplikacji Przepisy drogowe Marcina Wiącka

Wskazówki:

Szybkość i dokładność lokalizacji zależy od widoczności odbiornika GPS przez satelity. W przypadku problemu z ustaleniem współrzędnych miejsca należy ponownie uruchomić aplikację kilka metrów dalej, na zewnątrz budynków, pod gołym niebem na otwartej przestrzeni, polanie itp.

Włączenie Internetu poprawia szybkość, stabilność i umożliwia wyświetlanie adresu

Ostatnie zapamiętane pinezką miejsce zachowane zostaje trwale w pamięci. Nawet po wyjściu z programu i ponownym jego uruchomieniu naciskając na ikonę śladów uruchomiona zostanie piesza nawigacja do ostatnio zapamiętanego celu.

W związku ze znacznym zapotrzebowaniem odbiornika GPS telefonu na energię - podczas korzystania z programu w terenie zaleca się cykliczne wyłączanie aplikacji i krótkotrwałe uruchamianie w celu np. potwierdzenia lub ustalenia właściwego kierunku i odległości do zapisanego miejsca

Podczas używania aplikacji w samochodzie zaleca się podłączenie smartfona do gniazda zasilania zapalniczki

Pierwsza wersja aplikacji opublikowana została 7 października 2016 r.
Must assistant and a driver's assistant. It has a built-in calculator fuel combustion and keeps a record of burning fuel and refueling. Where is my car? Where am I? What are the costs and the burning car? Assistant will answer these questions and built-in navigation will take you walking to the car. You will feel comfortable in a foreign city assistant and remember where the car is. Do not waste your valuable time and head during the accident, collision or accident!

Instruction
http://niezbednik-kierowcy.pl/wp-content/uploads/Niezbednik_Kierowcy.pdf

Selected features:

Alarm phones

SMS rescue - SOS message from the place of accident or accident sent to the contact person, including the place where help is needed

Video recorder drive (the camera)

Reporting call traffic damage (e.g.. Collision accident) to the selected insurer

Dynamic addresses in the area m. In. Recycling points for vulcanization, car repairs, services, petrol stations, car parts, car emergency opening points for eg. the car keys inside the car and locks the door, and others.

Restrict driving license, ID card, credit card in case of theft or loss (toll system provisioning Card Polish Bank Association and the addresses of the nearest bank, or city municipal office and police station)

Where am I? - show your current location (address or GPS coordinates)

Where is my car - such as memorizing pin. Berth car or collection point. Saved location is remembered even after you exit the application. Finding allows to navigate started walking with the "footprints". So they do not get lost in the forest, the urban jungle or in unfamiliar territory.

Internal pedestrian navigation system consists of a compass showing: position relative to the poles (north, south, east and west), the march and the distance to the pin remembered for. In the absence of the orientation sensor device, click on the footprints will open a window with a choice of external maps.

Memorizing dates: maintenance service, the contributions OC / AC, engine oil change, verification of LPG cylinder

Activating the voice search button

Remembering information about the car, eg. Tire size, wipers, policy number, types of light bulbs, etc.

Adding photos from your camera to the car's profile

Registry repair costs and operating a car

My garages - defining the list

Calculator substitutes and dojazdówek tires, load and speed indices and the selection of wheels

Export / share the information about the car, eg. To notebook / via Facebook, sms, messenger, e-mail, etc.

Intelligent call forwarding to install the missing packages

The button-link to the application Rules of the Road Martin Wiącka

tips:

The speed and accuracy of the location depends on the visibility of GPS satellites. If you have trouble finding the coordinates of the application must be restarted a few meters away, outside buildings, under the open sky in the open, clearing the like.

The inclusion of Internet improves the speed, stability and allows you to view the address

Pushpin last memory location is permanently stored in the memory. Even after you exit the program and start it again by pressing the icon will launch the walking tracks to navigate to the last saved.

Due to the large demand for GPS mobile energy - while using the program in the area is recommended to disable cyclic applications and short run in order, for example. Confirm or determine the correct direction and distance to the saved location

When using the application in a car is recommended to connect the smartphone to a power outlet cigarette lighter

The first version of the application was published on 7 October 2016.
Read more
Collapse
4.3
576 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Dostosowanie apki do nowych "Zasad programu dla programistów w Google Play"
Uporządkowanie i ograniczenie wymaganych uprawnień
Kompilacja apki uwzgledniająca nowsze wersje systemu Android
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 3, 2019
Size
4.9M
Installs
50,000+
Current Version
2.9
Requires Android
2.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Location
Permissions
Offered By
Jakub Kozłowski
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.