🌃 Nocna i świąteczna opieka lekarska

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Gdzie się leczyć? Gdzie szukać lekarza 👨‍⚕️ w dni wolne od pracy oraz po godzinach funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej? 🆘 !!! Ta apka ratunkowa szybko odpowie na te pytania. Zainstaluj ją już teraz, bo nie wiesz, kiedy może Ci się przydać! W szczególności poza miejscem Twojego miejsca zamieszkania...

Aplikacja wyszukuje najbliższe ambulatoria NiŚOZ na terenie poniższych województw:

-dolnośląskie
-kujawsko-pomorskie
-lubelskie
-lubuskie
-łódzkie
-małopolskie
-mazowieckie
-opolskie
-podkarpackie
-podlaskie
-pomorskie
-śląskie
-świętokrzyskie
-warmińsko-mazurskie
-wielkopolskie
-zachodniopomorskie

Ambulatoryjne porady lekarskie 👩‍⚕️ w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 🌃 (NiŚOZ) udzielane są na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Gabinety lekarskie w ramach tych świadczeń czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 🕕 do 8.00 🕗 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Pacjent może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w każdej
przychodni, która udziela takich świadczeń (w całej Polsce). Świadczenia te są bezpłatne dla ubezpieczonych i udzielane bez skierowania 😷

Aplikacja na podstawie bieżącej lokalizacji GPS (adresu) smartfona podpowiada gdzie się leczyć. Wyszukuje trzy najbliższe w linii prostej miejsca udzielania NiSOZ. Po wyświetleniu listy zakładów opieki zdrowotnej w szybki sposób można nawiązać połączenie telefoniczne z wybraną placówką służby zdrowia. Wykaz placówek zawiera: odległość, nazwę i adres podmiotu. Możemy również wyznaczyć trasę dojazdu do lekarza i rozpocząć nawigację. Dostępny jest także podgląd wybranej pomocy lekarskiej na mapie. Smartfon musi posiadać wbudowany, aktywny odbiornik GPS i zalecany jest dostęp do internetu, choć aplikacja posiada pełną funkcjonalność offline. Używanie apki w budynkach może wydłużyć a nawet uniemożliwić ustalenie bieżącej lokalizacji ze względu na słabą widoczność satelit. Aplikacja może być zainstalowana na każdym smartfonie z systemem Android.

Nocna i świąteczna pomoc lekarska zajmuje się m. in. następującymi problemami zdrowotnymi: zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością), infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku, bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych, bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych, biegunki lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu, nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) powstały po to, aby skrócić kolejki w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz izbach przyjęć, aby lżejsze przypadki medyczne nie blokowały miejsca w kolejce pacjentom wymagającym niezwłocznej pomocy ratunkowej.

⚠️ Korzystanie z usług pogotowia ratunkowego czy izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego (zamiast NiŚOZ) - powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach wymagających natychmiastowego podjęcia bezpośrednich, medycznych czynności ratunkowych w stosunku do osoby znajdującej się stanie zagrożenia życia i zdrowia (np. po wypadku, urazie, zatruciu) ☢️☢️☢️

Aplikacja jest samodzielnym 💪 i prywatnym projektem. Dane teleadresowe podmiotów leczniczych oraz informacje o zasadach udzielania świadczeń zostały przygotowane w oparciu o ogólnodostępne informacje opublikowane na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Autor dołożył wszelkich starań aby przetworzenie, polegające na zmapowaniu, zgeokodowaniu zebranych wg stanu na 19.11.2017 r. danych teleadresowych, a tym samym - działanie aplikacji było rzetelne 👌. Dane te mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
Where to treat? Where to look for a doctor 👨⚕️ on non-working days and after hours of functioning of basic health care? 🆘 !!! This rescue application will quickly answer these questions. Install it now, because you do not know when it may come in handy! In particular, outside of your place of residence ...

The application searches for the nearest NZOSZ outpatient clinics in the following voivodships:

-dolnośląskie
-kujawsko-York
-lubelskie
-lubuskie
-łódzkie
-małopolskie
-mazowieckie
-opolskie
-podkarpackie
-podlaskie
-pomorskie
-Silesian
-świętokrzyskie
-warmińsko Carolina
-wielkopolskie
-West Pomeranian

Outpatient medical advice 👩⚕️ in the field of Night and Holiday Health Care Ni (NDOS) is provided on the basis of agreements concluded with the National Health Fund (NFZ). Medical offices under these services are open on working days from Monday to Friday from from 18.00 🕕 to 8.00 🕗 in the morning of the next day and round-the-clock on Saturdays, Sundays and holidays.

The patient can take advantage of night and Christmas health care in each
a clinic that provides such services (in Poland). These benefits are free for insured persons and provided without referral 😷

The application, based on the current GPS location (address) of the smartphone, tells you where to treat yourself. Finds the nearest three NiSOZ locations in the straight line. After viewing the list of healthcare facilities, you can quickly make a phone call to the selected health care facility. The list of facilities includes: distance, name and address of the entity. We can also set a route to the doctor and start navigating. A preview of the selected medical help on the map is also available. The smartphone must have a built-in, active GPS receiver and Internet access is recommended, although the application has full offline functionality. Using the app in buildings can prolong or even prevent the location of the current location due to the poor visibility of the satellites. The application can be installed on any Android smartphone.

Night and Christmas medical help deals, among others the following health problems: exacerbation of ailments of a known chronic disease (eg another attack of bronchial asthma with moderate dyspnea), respiratory infection with high fever (higher than 39 ° C), especially in young children and elderly people, abdominal pains, unremitting despite use of diastolic drugs, headache, relapsing despite the use of painkillers, diarrhea or vomiting, especially in children or the elderly, the arrest of winds, stool or urine, sudden pain in the cross, spine, joints, limbs, etc.,

Night and Christmas care (NDOS) services were created to shorten queues at hospital emergency departments and emergency rooms so that lighter medical cases do not block the queue for patients requiring immediate rescue assistance.

⚠️ The use of ambulance services or emergency room or hospital emergency department (instead of NDOZ) - should only take place in situations requiring immediate direct medical rescue operations in relation to the person being in a state of threat to life and health (eg after an accident, trauma, poisoning) ☢️☢️☢️

The application is an independent prywatnym and a private project. Contact details of medical entities and information on the rules for providing benefits were prepared on the basis of generally available information published on the websites of the National Health Fund. The author has made every effort to process, consisting of mapping, geocoding the data collected as of 19.11.2017, contact details, and thus - the operation of the application was reliable 👌. These data are for information purposes only and can not be the basis for any claims.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Agregacja danych w jednej aplikacji
Wyszukiwanie gabinetów w poszczególnych województwach
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 7, 2019
Size
3.7M
Installs
10+
Current Version
1.0
Requires Android
2.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Jakub Kozłowski
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.