Rycerze Kolumba

7
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, stanie Connecticut.

Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Znajdowali oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętej sprawie: przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodziny i wiary...

Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata.

Osiągnęli swój cel, gdy 29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba.

Zakon był nazywany „silną prawą ręką Kościoła” i wychwalany przez papieży, prezydentów i innych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, program ewangelizacji i katolickiej edukacji, zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym.

Wizja księdza McGivneya obejmowała również program ubezpieczeniowy, aby zapewnić byt wdowom i sierotom po zmarłych rycerzach. Program ubezpieczeniowy Zakonu rozrósł się, aby lepiej służyć coraz liczniejszej organizacji. Rok po roku Rycerze Kolumba zdobywają najwyższe notowania za wypłacalność z A.M. Best oraz Standard & Poor’s.

Zakon oferuje najwyższej jakości usługi w zakresie ubezpieczenia, rent i długoterminowych programów dla członków i ich rodzin, łącznie z wieloma innymi korzyściami wynikającymi z braterskiej wzajemnej pomocy.

Najwyższa Rada jest organem zarządzającym Rycerzy Kolumba i jest odpowiedzialna za rozwój organizacji jako całości.

Obowiązki Najwyższej Rady obejmują: rozpoczynanie działalności Zakonu na nowych terenach, powoływanie władz regionalnych, określanie i propagowanie zasad i celów organizacji, podejmowanie inicjatyw na skalę całej organizacji, rozpropagowywanie informacji o misji Rycerzy Kolumba w świecie, a także troska o dobro rodzin członków poprzez programy ubezpieczeniowe.

Większość działalności charytatywnej wykonują członkowie lokalnych i podporządkowanych rad.

Rycerze Kolumba są katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy.

Historia Zakonu wskazuje na proroczą wizję księdza McGivneya, którego proces beatyfikacyjny jest w trakcie przygotowywania przez Watykan. Wizja księdza McGivneya przyczyniła się do stworzenia organizacji, która stała się wiodącą katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocy na świecie. Rycerze Kolumba rozwinęli się od jednej rady liczącej kilku członków do ponad 12 000 rad i ponad 1.8 miliona członków w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz w Polsce.

Rycerze Kolumba rozpoczęli swoją działalność w Polsce w roku 2006. Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba, na posiedzeniu w dniach 4-6 lutego 2011 r., podjęła decyzję, aby uczynić Polskę Radą Stanową. Pierwsza konwencja stanowa, gdzie ukonstytuowała się Rada Stanowa oraz wybrano Delegata Stanowego, odbyła się w dniach 20-22 maja 2011 roku w Częstochowie, natomiast uroczyste wprowadzenie na urząd w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach w dniu 25 czerwca 2011 roku.

W Polsce są Rady Lokalne, które prowadzą własne inicjatywy. Przełożonym Rycerzy Kolumba w Polsce jest Delegat Stanowy.
October 2, 1881 year, the small group of men met in the basement of the Church of the Virgin Mary on Hillhouse Avenue in New Haven, Connecticut.

On the initiative of the parish priest, 29-year-old Father Michael McGivney, these men formed a fraternal association, which later became the world's largest Catholic family fraternal organization. They were the strength of solidarity, a sense of security consensus and common dedication to the holy cause: they swore to defend their homeland, family and faith ...

He combined the ideal of Christopher Columbus, the discoverer of the Americas, who brought Christianity to the New World.

Achieved their goal, the March 29, 1882, she was legalized organization the Knights of Columbus. It was the first Knights of Columbus.

The Order was called "the strong right arm of the Church," and praised by popes, presidents and other world leaders for their support for the Church, a program of evangelization and Catholic education, community involvement and outreach.

The vision of Father McGivney also included insurance program to ensure the existence widows and orphans of deceased knights. Order's insurance program has expanded to better serve the growing organization. Year after year, the Knights win the highest quotation for the solvency of A.M. Best and Standard & Poor's.

The Order provides the highest quality services in the field of insurance, annuities and long-term programs for members and their families, together with many other benefits of fraternal mutual assistance.

The Supreme Council is the governing body of the Knights of Columbus and is responsible for the development of the organization as a whole.

Responsibilities of the Supreme Council include: business start-Order in new territories, appointing regional authorities, the identification and promotion of the principles and objectives of the organization, taking initiatives on the scale of the entire organization, rozpropagowywanie information about the mission of the Knights of Columbus in the world, as well as concern for the welfare of family members through insurance programs .

Most charitable activities performing members of local councils and subordinate.

The Knights of Columbus is a Catholic fraternal, mutual aid organization of men, which was established to provide financial aid to members and their families. Members and their families, helping each other in the event of illness, disability, and every need. Between members produces a bond intellectual and sociable through joint work in the field of charitable, educational, religious, social, support, neighbors in the event of war or catastrophe.

The history of the Order indicates the prophetic vision of Father McGivney, whose cause for beatification is being prepared by the Vatican. The vision of Father McGivney helped create an organization that has become the leading Catholic fraternal mutual aid organization in the world. The Knights of Columbus has grown from one council a few members to more than 12 000 rad and more than 1.8 million members in the United States, Canada, Mexico, Puerto Rico, the Dominican Republic, Panama, Guatemala, the Philippines, the Bahamas, the Virgin Islands, Guam and Saipan and Poland .

The Knights of Columbus began its activity in Poland in 2006. The Board of Directors of the Knights of Columbus, at its meeting on 4-6 February 2011., Decided to make Poland's State Council. The first convention states where constituted State Council and the elected State Deputy, was held on 20-22 May 2011 in Czestochowa, and the ceremonial introduction of the office of the Shrine of Divine Mercy in Cracow - Lagiewniki on 25 June 2011.

In Poland there are local Council, which run their own initiative. Superior Knights of Columbus in Poland is Deputy.
Read more
Collapse
3.7
7 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
February 13, 2017
Size
1.6M
Installs
100+
Current Version
1.1
Requires Android
1.6 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
PetrusL
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.