SOS inteligentní tlačítko GPS

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Inteligentní SOS tlačítko si můžete provozovat sami, nezávisle na ostatních nebo ve spolupráci s lokalizační záchrannou službou ČR, která vše vyřeší za Vás. Inteligentní SOS tlačítko plně nahrazuje GPS lokátor s výhodou automatického přivolání pomoci v nouzi pomocí SOS tlačítka, gest nebo na základě náhlé změny osy těla s následnou vodorovnou polohou. SOS tlačítko nabízí podstatně více a je plně stavitelné. Více informací najdete na https://zsl.cz.

SOS TLAČÍTKO ANDROID APK

SOS tlačítko pro přivolání první pomoci či asistence v případě potřeby. Přivolání pomoci prostřednictvím tlačítka nebo gesty či náhlou změnou osy těla. SOS tlačítko je provozováno v sítích internet, GSM, LTE, BlueTooth a u dovybavených telefonů také v síti RFID.
Tlačítko slouží pro lokalizaci osoby v nouzi, například zbloudilého seniora, dohled nad dítětem nebo domácím mazlíčkem. SOS tlačítko je pasivním iaktivním lokátorem GPS s kapacitou provozu až několik dní.
SOS tlačítko lze ovládat pomocí SMS, pozice lze zobrazit na Google mapách přímo ze SMS odkazu. Tlačítko lze používat soukromě. K provozu tlačítka je zapotřebí Kredit LokZS ČR, cca. 200 Kč na jeden rok. Upgrade SOS tlačítka je BEZPLATNÉ pro registrované uživatele.
Aplikace slouží k rychlé orientaci a přivolání první pomoci a asistence v nouzi.

Funkce a provoz SOS tlačítka:
Nezávislý – vlastní provoz SOS tlačítka
Smluvní – závislý provoz SOS tlačítka službou LokZS ČR
GPS lokalizace při přihlášení, vyhlášení výzvy nebo na vyžádání
Automatické navázání hlasového provozu nezávisle na vůli uživatele na vyžádání – SET funkce
Přivolání pomoci gestem
Přivolání pomoci při náhle změně osy těla
Přivolání IZS se sdělením GPS OS LokZS ČR a partnerských služeb
Sepnutí BlueTooth periferie – SET funkce
Sepnutí lokalizační frekvence – SET funkce
Nápověda pro resuscitaci
Nabídka a vložení veřejných AED v dosahu – Foto GPS
Nabídka a vložení sanitní dopravy – Foto GPS
Nabídka a vložení zdravotnické asistence – Foto GPS
Lokalizace ztrát a nálezů a jejich vklad – Foto GPS
Zpětná navigace v neznámém prostředí
Virtuální plot s alarmem
Hlasové upozornění na opuštění bezpečné zóny
Nastavení SMS, volání a ovládání telefonu na vlastní kontakty – nezávislý provoz
Připojení k časově omezené asistenci
Zprostředkování asistence nejbližšího, registrovaného First Respondera
GPS na vyžádání přes SMS – SET funkce
Restart aplikace do instalačního nastavení – SET funkce
Zavření aplikace trvale – SET funkce
Lékový připomínač – SET funkce
Report šikany – nastavení pro děti ve škole, které sleduje 3D pohyb dítěte, v případě napadení může odeslat zprávu nebo zaznamenat denní aktivity vztažené k nestandardnímu chování pohybu těla (náhlá změna osy těla a intenzita pohybu v leže, útěk, pád) – pro bezchybný provoz vyžaduje správné umístění a nošení telefonu, např.: v kapse oděvu, pouzdře za opaskem, v kapsičce na krku pod oděvem apod.

Další funkce jsou ve vývoji.
Provoz je výhradně SMS a hlasem. Tísňová volání jsou bezplatná. Odchozí SMS jsou standardní SMS.

Návod k obsluze aplikace najdete ZDE: https://www.facebook.com/ZSLokalizace-1175102305848358/
Smart SOS button, you can operate by themselves, independently of the others, or in cooperation with Czech localization rescue service that will solve everything for you. Smart SOS button fully replace the GPS locator and preferably automatic emergency call using the SOS button or gestures based on sudden changes in the axis of the body followed by a horizontal position. SOS button offers much more and is fully adjustable. More information can be found at https://zsl.cz.

SOS button ANDROID APK

SOS button to call for first aid or assistance if needed. Call for help via a button or gestures or sudden change in body axis. SOS button is operated internet networks, GSM, LTE, Bluetooth and also with phones dovybavených RFID network.
The button is used to locate people in need, such as stray Sr., supervise the children or pets. SOS button is a passive iaktivním GPS locator operation with a capacity of up to several days.
SOS button can be controlled via SMS, the position can be viewed on Google maps directly from SMS Link. The button can be used privately. To operate the button, the required credit LokZS Czech Republic, approx. CZK 200 for one year. SOS button, the upgrade is free for registered users.
The application serves for quick orientation and call for first aid and assistance in an emergency.

The function and operation of the SOS buttons:
Independent - own operations SOS button
Terms - dependent Operation SOS Services button LokZS Republic
GPS localization at check-call announcement or on request
Automatic establish voice traffic beyond the control of the user on demand - SET function
Gesture calling for help
Calling for help by sudden change of body axis
Summoning IZS the Communication GPS OS LokZS CR and partner services
Switching Bluetooth peripherals - SET Function The
Switching frequency localization - SET function
Help CPR
Supply and insertion public AED within reach - GPS Photo
Supply and paste ambulance transportation - Photo GPS
Supply and paste medical assistance - Photo GPS
Localization of losses and findings and their deposit - Photo GPS
Backward navigation in unfamiliar surroundings
Virtual fence with alarm
Voice warnings to leave the safe zone
SMS settings, calls and control your phone contacts on your own - independent operation
Connecting to a time-limited assistance
Mediation assistance closest, registered First Responders
GPS on demand via SMS - SET Function The
Restart the application to the Setup Settings - SET function
Closing application continuously - SET function
The drug reminders - SET function
Report bullying - set for school children, which tracks the 3D movement of the child in the event of an attack can send a message or record the daily activities related to the irregular behavior of body movement (sudden change in body axis and intensity of exercise lying down, escape, fall) - for error-free operation It requires proper placement and fit the phone, eg .: in your pocket, holster under his belt in a pouch on his neck under clothing, etc.

Other features are in development.
Provoz exclusively SMS and voice. Emergency calls are free. Outgoing SMS is a standard SMS.

Operating Instructions applications HERE: https://www.facebook.com/ZSLokalizace-1175102305848358/
Read more
3.7
6 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Oprava bugs
Read more

Additional Information

Updated
November 4, 2016
Size
8.0M
Installs
1,000+
Current Version
1.0 Beta
Requires Android
1.6 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
LokZS ČR
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.