Municipality of Knezha

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Bulgarian

I. Античност - Кнежа е разположена в Северозападна България, на 30 км. Южно от р. Дунав, на 8– 14 км. източно от р. Искър, като обхваща централната равнина между двете реки и р. Скът. Благоприятните климатични условия и плодородната черноземна почва са привличали човека още от праисторически времена, когато през тези земи са преминавали най-различни племена и орди.През различните исторически епохи землището на Кнежа е населявано от народите на: траки, славяни,прабългари, римляни, келти, гърци и др. Проучените досега археологически материали свидетелстват, че тези земи са обитавани хилядолетия назад. Най-старите артефакти са от праисторически времена, датиращи от първата половина на бронзовата епоха и произлизат от местността Кривуля. От времето на траките датира и надгробната могила от м. Кошутаняка,където е разкрито погребение от средата на второто хилядолетие пр. н . е.Свитото положение хокер доказва, че обитателите по тези земи са траките. По време на желязната епоха траките продължават да обитават района на Кнежа, за което свидетелстват надгробните могили в периферията на града, в една от които е намерено тракийско въоръжение. При разкопки на друга могила в м. Кошутаняка еоткрито погребение чрез трупоизгаряне, датирано от второто хилядолетие пр. н.е., от където е и въоръжените на тракиеца. От периода на римското господство I – IV в. сл. Хр., в днешното землище на Кнежа са разкрити няколко селища. Първото се намира северозападно от града, в м. Сребрен, където е открита керамика. Второто селище е открито в м.Върбица, откъдето и произхожда част от мраморна колона. Трето тракийско и римско селище обхваща центъра на днешния град Кнежа – от Читалището до Общината, и част от кварталите на запад от тази линия.етвъртото селище се намира в североизточната част на сегашния град, за което свидетелстват натрошени глинени съдове,покривен материал, натрошени римски тухли. Петото селище е в м. Маринов геран,където са намерени керамика и монети. Останки от шестото тракийско селище са в м. Гостиля, северно от шосето в края на землището, от където са открити глинени съдове и др. Последните две селища са на римския път от Улпия Ескус при с.Гиген за Монтана. В м .Захлупен геран и южно от Пресолското кладенче в бранището са намерени още археологически артефакти.
II. Средновековие - От времето на Първата българска държава – VII – X в. са известни две селища, които са разположени върху културния пласт на тракийските селища от римската епоха в м. Гостиля и в центъра на днешния град. Още със създаването на Българската държава, землището на Кнежа влиза в нейните предели, доказателство за което са следите от едно от трите погранични укрепления - Аспарухови валове, и по-точно Островския вал, наречен още Окопа.Той започва от с. Габаре и в българска територия завършва на р. Дунав до с.Остров, където продължава и в Румъния. Дължината на вала е 58 км., ширината в горната част е 5 м, ширината в основата – 2,5 м, дълбочината на окопа е 3 м. Врезултат на дългогодишна обработка, както и процесите в природата, в по-голямата си част Окопа е заравнен. Екипът на Исторически музей – Кнежа направи проучване на въпросите свързани с Аспаруховия вал, като пряк резултат от което представлява комплект документи, включващи карти и снимки на актуалното състояние на Аспаруховия вал. Въпросът за името на селището „Кнежа” все още предизвиква полемика, тъй като съществуват две различни мнения. Според едното, името произлиза от славянското название за владетел, племенен вожд – „княз”.
III. Османски период и Освобождение- След падането на България под османско робство местното население е било принудено не веднъж да напуска родните си домове, заради жестоката експлоатация и подтисничество. Заселват са се в съседни селища, а някои търсят убежище в Румъния и и Русия. Известно е че през XVII в. Кнежа е била владение на османския феодал – Исмаил, поради което е носела името Исмаил Бунар.
I. Antiquity - Kneza is located in Northwest Bulgaria, 30 km. South of the Danube, 8-14 km. east of the Iskar River, covering the central plain between the two rivers and the Skat River. The favorable climatic conditions and the fertile soil of the earth have attracted man since prehistoric times, when many tribes and hordes passed through these lands. During the different historical periods, the land of Knezha is populated by the peoples of Thracians, Slavs, Proto-Bulgarians, Romans, Celts , Greeks and others. The archaeological materials that have been studied so far testify that these lands have been inhabited for thousands of years. The oldest artifacts are from prehistoric times, dating back to the first half of the Bronze Age and originating from Krivilias. From the time of the Thracians, the burial mound from Koshutanyaka is also dated, where a burial from the middle of the second millennium BC is revealed. e. The hocker's position proves that the inhabitants of these lands are the Thracians. During the Iron Age, the Thracians continued to inhabit the Knezha area, as evidenced by the tombstones on the outskirts of the city, one of which was found in Thracian armament. In the excavations of another mound in Koshutanya there was a burial buried by a burnt offering, dated back to the second millennium BC, from where the Thracian armed. From the period of Roman rule I - IV century AD, several villages have been discovered in today's land of Kneja. The first one is located northwest of the town, in the Srebren, where ceramics were found. The second settlement was found in Varbitsa, where a part of a marble column originated. The third Thracian and Roman settlements comprise the center of today's Knezha - from the Chitalishte to the Municipality and part of the districts to the west of this line. The fourth settlement is located in the northeastern part of the present town, witnessed by broken clay pots, roofing material, bricks. The fifth settlement is in Marinov Geran, where ceramics and coins were found. Remains of the sixth Thracian settlement are in Gostilia locality, to the north of the road at the end of the land, where clay pots were found and others. The last two settlements are on the Roman road from Ulpia Eskus to Gigen to Montana. In the Zachlopen Geran and south of the Presol's well in the gate were found more archeological artifacts.
II. Middle Ages - From the time of the First Bulgarian State - VII - X century, two settlements are situated, which are situated on the cultural layer of the Thracian settlements from the Roman era in Gostilia and in the center of today's town. Already with the creation of the Bulgarian state, the territory of the Knezha enters its limits, evidenced by the traces of one of the three border fortifications - Asparuhovo shafts, and more precisely the Ostrov valley, also called Okopa. It starts from the village of Gabare and in Bulgarian Territory ends on the Danube River to the village of Ostrov, where it continues in Romania. The length of the shaft is 58 km, the width at the top is 5 m, the width at the base - 2.5 m, the depth of the trench is 3 m. The result of many years of processing, as well as the processes in nature, for the most part is flattened. The Knezha Museum of History Historical Museum has conducted a study of Asparuhovo shaft issues, as a direct result of which is a set of documents including maps and pictures of the current state of the Asparuh shaft. The issue of the name of Knezha Village still provokes controversy, as there are two different opinions. According to one, the name derives from the Slavic title of ruler, tribal leader - "prince".
III. Ottoman Period and Liberation - After the fall of Bulgaria under Ottoman rule, the local population was forced not to leave their homes once and for all because of the cruel exploitation and oppression. They live in neighboring villages, and some seek refuge in Romania and Russia. It is known that in the seventeenth century the Knezha was the possession of the Ottoman feudal lord Ismail, which is why he was named Ismail Bunar.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

System update
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 29, 2019
Size
30M
Installs
10+
Current Version
1.0.3
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
CloudFaces
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.