ЗЗЗ сървър

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Bulgarian

Забравете за таблиците при работа с бази данни!

Описвайте информацията така както е подредена в природата.
Забравете за ограниченията в обема информация, която можете да обработвате - няма такива!
Вие не търсите информация, просто се разхождате в нея!
Този продукт не е обикновена база данни, а позволява работа със знания.
Това е ЗЗЗ сървър™ - програмен продукт от ново поколение

+ Демонстрационен продукт "Супер Дневник Про", който можете да активирате като отворите браузър и в полето му за адрес запишете "localhost:3333" без кавичките

Защо да избера ЗЗЗ сървър™?

* Изключително компактен около 1 MB.
* Възможност да обработва неограничен обем информация.
* Работа с неограничен брой бази данни/знания.
* Свързване с неограничен брой други ЗЗЗ сървъри.
* Работа с неограничен брой множества.
* Мигновен достъп до елемент от множество с огромен брой елементи(примерно трилион елемента).
* Възможност за създаване на самостоятелни приложения без нужда от друг софтуер.
* Невероятно лесен за инсталиране и вграждане в софтуерни приложения. Копирате, стартирате и той вече работи.
* Стабилен е при големи натоварвания. Тестван е с 4000 клиента на минута на 15 годишен компютър Compaq™ от 2000-та година - операционна система Linux с 32 битов процесор Intel® Pentium III™ 866 MHz, cache size: 256 KB, cpu cores: 1, RAM: 256 MB и HDD: 80 GB.
* Не отпада дори при претоварване и продължава да обработва едновременно зададен брой клиенти.
* Пази надеждно инфомацията дори при срив в електрическата мрежа.
* Позволява директно или фоново съхранение на информацията едновременно на множество компютри в мрежата, което дава възможност дори при физическо унищожаване на един компютър друг да го замени незабележимо за крайния потребител.
* Работа с "живи" обекти - не само статична информация. Когато използвате вграденото разширение за работа с обекти ще осъзнаете невероятните възможности на този продукт ...
* Достъпни цени.

... и море от възможности, които ви дават предимство при работа с разнообразна информация ...


Къде и за какво мога да го използвам?

* Навсякъде където се нуждаете от съхранение и преобразуване на информация.
* Например за финансови, счетоводни, складови и други подобни програми.
* Програми за управление на строителни обекти.
* Програми за управление и наблюдение на производствени процеси.
* Програми за напояване на вашите растения.
* Програми за обработка на лингвистична информация.
* Можете да го използвате в програми за управление на вашият летящ дрон или милиони дронове.
* В програми за управление на кораби и други превозни средства.
* В програми за създаване на експертни системи.
* В програми за създаване на невронни мрежи.
* В програми за симулиране на природни или физични явления.
* В програми, които могат да обединят милиони компютри, за да работят в синхрон.

... и в още безброй приложения ...
Forget the tables when working with databases!

Describe information as arranged in nature.
Forget about limitations in the amount of information that you can handle - there are none!
You are not looking for information, just walk into it!
This product is not an ordinary database, and allows operation with knowledge.
It's EPL Server ™ - software of new generation

+ Demonstration product "Super Diary Pro" that can be activated by opening a browser and in the field to address his record "localhost: 3333" without quotes

Why choose EPL Server ™?

* Extremely compact about 1 MB.
* Ability to process unlimited amounts of information.
* Work with unlimited databases / knowledge.
* Connect with an unlimited number of other EPL servers.
* Work with an unlimited number of sets.
* Instant access to multiple element of a huge number of elements (eg elements trillion).
* Ability to create standalone applications without the need for other software.
* Incredibly easy to install and built-in software applications. Copy run and he is already working.
* It is stable under heavy loads. Tested to 4000 customers per minute to 15 years of PC Compaq ™ 2000 - Linux operating system with 32 bit processor Intel® Pentium III ™ 866 MHz, cache size: 256 KB, cpu cores: 1, RAM: 256 MB to HDD: 80 GB.
* Do not eliminated even under overload and continues to process simultaneously set number of customers.
* Beware THE INFORMATION reliably even when a collapse in the grid.
* Allows direct or background information storage simultaneously on multiple computers in the network, which enables even physical destruction of a computer else to replace it seamlessly for the end user.
* Work with "live" sites - not just static information. When using the built-in extension work sites will realize the amazing possibilities of this product ...
* Affordable prices.

... And a sea of ​​options that give you an advantage when working with various information ...


Where and what can I use it?

* Wherever you need storage and transformation of information.
* For example, financial, accounting, warehousing and other similar programs.
* Programs for management of construction sites.
* Programs to control and monitor production processes.
* Programs for watering your plants.
* Programs for processing of linguistic information.
* You can use it in programs for managing your flying drone or drones millions.
* In management programs ships and other vehicles.
* In programs to create expert systems.
* In programs to create neural networks.
* In programs for simulating natural and physical phenomena.
* In programs that can unite millions of computers to work in unison.

... And many more applications ...
Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
February 12, 2016
Size
1.8M
Installs
0+
Current Version
1.16.2
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Zlatin Georgiev
Developer
Bulgaria Sofia 1618 district Krasno selo, bl.193, entr.A, fl.3, ap.8 Zlatin Georgiev
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.