Е-ДЕМОКР@ЦИЯ - твоята община и град онлайн

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Bulgarian

Е-ДЕМОКР@ЦИЯ - твоята община и град онлайн
💡 Сигнализирай за нередност или проблем, решете обществено значим проблем в твоя град и ангажирайте в срок до 30 дена - РЕСОРЕН ДЪРЖАВЕН ИЛИ ОБЩИНСКИ ОРГАН (под контрола на НПО(БВ), Мрежа е-Демокрация България и други партньори) в цел отстраняване на проблема:
- Без да губиш време да ходиш по институции;
- Без да се ангажираш с документации.
Всичко това, при пряк обществен мониторинг, пряк контрол и отстранение в компетенция от отговорни наши партньори: НПО-та, обществени организации, държавни и общински органи;

💡 Публикувай свой проект или предложение за промяна в града или за квартала, участвай в изграждането на пълноценна електронна община (е-община), ангажирано гражданско общество, общност онлайн, „Умен град” и в твоя град чрез прилагане на иновационната концепция Smart City™ на Мрежа Е-ДЕМОКР@ЦИЯ България и на НПО”БВ”!

💡 Защо Е-ДЕМОКР@ЦИЯ и Мрежа Е-ДЕМОКР@ЦИЯ България?
- Е-ДЕМОКР@ЦИЯ работи с всички общини и институции в България;
- Твоят сигнал става приоритет, като ангажираме всяка общината или институция съгласно Административният кодекс лично със сигнала в цел получаване на компетентен отговор от тях или за окончателно решение на проблема;
- Е-ДЕМОКР@ЦИЯ е онлайн общност от адвокати, юристи, неправителствени организации и онлайн библиотека от случаи, сходни или подобни на твоя;
- Можеш да подкрепиш друг сигнал, с което го правиш колективен и засилваш неговото значение в решаване или можеш да генерираш е-подписка;
- Можеш да видиш всички проблеми, също всички отговорни институции или общински съветници в града ангажирани по проблемите на гражданите, също гражданското общество онлайн – наши партньори в близост до теб и в твоят град;
и много други възможности «Публикация отговор», «Оценка на отговор» или «Диалог» с институции: http://e-democracy.bg/index.php/causes/

Писнало ти, че щом живееш в България то трябва безусловно да приемеш:
💡 Улицата ти да е пълна с дупки и мръсотия?
💡 Детската площадка пред блока да липсва или да е отново разрушена?
💡 Всеки да паркира, където си иска и да не бива глобяван?


📸 Вече няма значение в кой град живееш на България или каква нередност виждаш всеки ден – можеш да подадеш сигнал - онлайн и да станеш част от решението на градските проблеми с Е-ДЕМОКР@ЦИЯ и нашите партньори по проекта!

Харесайте ни и във Facebook (https://www.facebook.com/eparliament/)
Мрежа е-Демокрация България – официален сайт: http://112.e-democracy.bg/
За проекта Мрежа Е-Демокрация България (Е-ДЕМОКР@ЦИЯ): http://e-democracy.bg/index.php/about/
Каузи и Концепция Е-ДЕМОКР@ЦИЯ & НПО „Бъдеще за Варна“: http://e-democracy.bg/index.php/causes/
Видео: https://www.facebook.com/eparliament/videos/1805435733048765/
Вижте правата си при подаване на сигнал или жалба | Мрежа е-Демокрация България:
http://e-democracy.bg/index.php/helpnew/


Молим за вашето търпение , тъй като това е изключително - нов, сложен и иновационен проект, не само за България, но и за цяла Европа!

Проекта е в обществена полза, като той е още в своето начало като софтуерна разработка в пълна функционалност от замисъл. Нищо в този свят не е родено – напълно съвършено: Също нашите човешки ресурси са ограничени, ние не сме държавни или общински служители на държавни заплати или неправителствена организация с неограничен държавен финансов ресурс – всичко се прави на изключително на добра воля и се стремим да подобряваме платформата, приложенията и всички бъговете възможно най- бързо.

Всяка помощ, ваша подкрепа в Facebook, включително медийна подкрепа или такава от доброволци или партньорство с други неправителствени организации с подобни цели - също е желана и ще бъде оценена от едно Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

Ако искате да участвате в проекта или да станете наши партньори по този или други наши проекти – моля, да се свържете се с нас: http://www.e-democracy.bg
E-democrat @ tion - your municipality and city online
💡 Report abuse or problems solved socially significant problem in your city and engage within 30 days - springs state or municipal bodies (under the control of NGOs (BV) Network's Democracy Bulgaria and other partners) in order to eliminate the problem :
- without wasting time going in institutions;
- without engaging documentations.
  All this in a direct public monitoring, direct control and eviction in the competence of our responsible partners: NGOs, public organizations, state and municipal authorities;

💡 Post your project or proposal to change the city or neighborhood involved in the construction of complete e-municipality (e-Municipality) engaged civil society community online, "Smart City" in your town by implementing innovative concept Smart City ™ the network is Democrat @ tion Bulgaria and NGO 'BV'!

💡 Why Is democrat @ tion and Network E-democrat @ tion Bulgaria?
- E-democrat @ tion work with all municipalities and institutions in Bulgaria;
- Your signal becomes priority, undertake any municipality or institution under the Administrative Code personally with the signal in order to obtain competent response from them or final solution to the problem;
- E-democrat @ tion is an online community of lawyers, lawyers, NGOs and online library of case similar or similar to yours;
- may support another signal by making it a collective and reinforcing its importance in solving or you can generate e-signatures;
- You can see all the problems also all responsible institutions or municipal councilors in the city involved in the problems of citizens, civil society also online - our partners near you, in your town;
 and many other options "Post reply», «Assessment of response" or "dialogue" with institutions: http://e-democracy.bg/index.php/causes/

Tired of that if you live in Bulgaria it must unconditionally accept:
💡 your street is full of holes and dirt?
💡 playground in front of the block to missing or destroyed again?
Each 💡 to park where they want and not fined?


📸 It does not matter what city you live in Bulgaria or what problem you see every day - you can not report - online and become part of the solution to urban problems with E-democrat @ tion and our partners!

Like us on Facebook (https://www.facebook.com/eparliament/)
Network Democracy Bulgaria - official website: http://112.e-democracy.bg/
Network project E-Democracy Bulgaria (E-democrat @ tion): http://e-democracy.bg/index.php/about/
Causes and Concept E-democrat @ tion & NGO "Future of Varna": http://e-democracy.bg/index.php/causes/
Video: https://www.facebook.com/eparliament/videos/1805435733048765/
Find your rights when a signal or complaint | Network Democracy Bulgaria:
http://e-democracy.bg/index.php/helpnew/


We ask for your patience as this is very - new, complex and innovative project, not only for Bulgaria but for the whole of Europe!

The project is in the public interest, it is still in its beginning as software development in full functionality of design. Nothing in this world is born - absolutely perfect: Also our human resources are limited, we are not state or municipal employees of state salaries or non-governmental organization with unlimited state financial resources - all done extremely goodwill and strive to improve platform, applications and all the bugs as soon as possible.

Any help, your support for Facebook, including media support or such volunteer or partnership with other organizations with similar goals - is also welcome and will be assessed by a national non-profit public benefit.

If you want to participate in the project or to become our partners on this or other projects - please contact us: http://www.e-democracy.bg
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Е-ДЕМОКР@ЦИЯ - твоята община и град онлайн
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 12, 2018
Size
5.6M
Installs
50+
Current Version
0.0.2
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
e-Democracy.BG
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.