Fraction Calculator "Fractal MK-12"

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

IMPORTANT, READ FIRST: For better productivity, this Fractions Calculator implements innovative User Interface which does not contain "=" operator. Just enter the first and second Fractions into left and right upper boxes (underscored) and hit the arithmetic operator Button ("+", "-", "x" or "÷"), thus saving the click. The result appears in the multi-line display beneath input boxes. Scroll the display viewport up and down to see the calculation history; swipe to left or right to swap the input boxes content.

OVERVIEW

Fractions Calculator "Fractal MK-12 / MK-12s" Ver 6.0 and higher works on any combination of Regular (e.g. 2/3) and Improper (e.g. 4/3) Fractions, Decimals (e.g. 3.14), Whole (like 12345) and Mixed numbers (e.g. 1 /3/4) up to 10-digit length. It performs four standard Arithmetic operations (Add "+", Subtract "-", Multiply "x" and Divide "÷") and three special unary operations on a single Fraction:
• "R" key to Reduce fraction to its Lowest Terms, e.g. 2/4 = 1/2
• "D" key to convert Fraction to Decimal, e.g. 3/5 = 0.6
• "1/f" key to calculate the inverse Fraction, e.g. 2/3 (1/f) = 3/2

On-screen Keyboard contains several special keys:
• "/" to enter Fractions (e.g. 2/3, 54/7)
• "▭" to add blank space Mixed Numbers (e.g. 2 12/3)
• "." for entering Decimals (e.g. 3.14159)
• "±" to change the sign (e.g. from 3.14 to -3.14 and vice versa)
• "↑" to move the last calculation result into the first input box. This is a convenient feature for so-called "chain calculations" like: 1/2 + 3/5 + 4/7
• "◀" Backspace
• "C" to clear the content of input boxes and calculation history

Example 1. Reduce the Fraction 42/56 to the Lowest Terms
• Tap on the 1st input box and enter the Fraction 42/56 using digit keys and "/"
• Click on the "r(f)" key to get the result displayed as: 42/56 = 3/4

Example 2. Calculate: 3/4 + 1 2/5
• Tap on the 1st input box and enter the Fraction 3/4 using digit keys and "/"
• Tap on the 2nd box and enter Mixed Number 1 2/5 using digit keys, "▭" and "/"
• Click on the "+" key to get the result displayed as: 3/4 + 1 2/5 = 2 3/20

Example 3. Convert Mixed Number 2 3/20 to Decimal
• Tap on the 1st input box and enter Mixed Number 2 3/20 using digit keys, "▭" and "/"
• Click on the "D" key to get result displayed as: 2 3/20 = 2.15

Note: this conversion may result in so-called "repeating decimals", which are of infinite length, thus displayed as approximate rounded value, e.g: 2 1/6 = 2.1666667

Example 4. Calculate the inverse Fraction of 2 3/20
Step 1. Tap on 1st input box and enter Mixed Number 2 3/20 using digit keys, "▭" and "/"
Step 2. Click on the "1/f" key to get the result displayed as: 2 3/20 = 20/43

Cellphones and Tablets

This Fractions Calculator runs on any Android Cell Phones and Tablets w/OS version 5 and higher (i.e. Lollipop / Marshmallow / Nougat / Oreo). For the best results, the screen size of at least 4.5" and screen resolution of 720 x 1280 and higher is recommended.

About

Fractions Calculator "Fractal MK-12" is brought to you by Infosoft International Inc, a NY hi-tech Company providing quality educational solutions since 1998. All major developments are credited to Dr. Alexander Bell, a "Legend" of Codeproject.com, Application Innovation Contest awards winner (AIC 2012 by Intel Corp). Calculator is powered by unique Fraction computation engine developed personally by Dr. Bell and implemented in award-winning app "Edumatter" for Windows (available at www.shopDigit.com) and educational web portal www.examn8.com (#1 in Google/Bing Search)

Keywords: #Schools #Math, #Fractions #Calculator, #Mixed Numbers, #Reduce, #Lowest #Terms, #Education, #K-12, #Tutors, #Homeschooling, #eLearning
DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI PRVNÍ: Pro lepší produktivitu používá tato kalkulačka Fractions inovativní uživatelské rozhraní, které neobsahuje operátor "=". Jednoduše zadejte první a druhou zlomek do levého a pravého horního rámečku (podtržítka) a stiskněte klávesu operátora aritmetiky ("+", "-", "x" nebo "÷"). Výsledek se zobrazí ve víceřádkovém zobrazení pod vstupními poli. Posunutím výřezu displeje nahoru a dolů zobrazíte historii výpočtu; přesuňte prstem doleva nebo doprava pro výměnu obsahu vstupních políček.

PŘEHLED

Frakční kalkulačka "Fractal MK-12 / MK-12s" Ver 6,0 a vyšší pracuje na libovolné kombinaci pravidelných (např. 2/3) a nesprávných (např. 4/3) Smíšené čísla (např. 1/3/4) až 10 číslic. Provádí čtyři standardní aritmetické operace (přidat "+", odečíst "-", násobit "x" a rozdělit "÷") a tři speciální unární operace na jednu frakci:
• Tlačítko "R" pro snížení podílu na nejnižší hodnoty, např. 2/4 = 1/2
• Tlačítkem "D" převedete zlomek na desetinný, např. 3/5 = 0,6
• Klíč "1 / f" pro výpočet inverzní frakce, např. 2/3 (1 / f) = 3/2

Klávesnice na obrazovce obsahuje několik speciálních kláves:
• "/" pro vstup do Frakce (např. 2/3, 54/7)
• "▭" pro přidání prázdného místa Smíšené čísla (např. 2 12/3)
• "". " pro zadání desetinných čísel (např. 3.14159)
• "±" pro změnu znaménka (např. Z 3,14 na -3,14 a naopak)
• "↑" přesune poslední výsledek výpočtu do prvního vstupního pole. Jedná se o vhodnou funkci pro tzv. "Řetězové výpočty", jako jsou: 1/2 + 3/5 + 4/7
• "Backspace"
• "C" pro vymazání obsahu vstupních polí a historie výpočtů

Příklad 1. Zmenšejte zlomek 42/56 na nejmenší podmínky
• Klepněte na první vstupní pole a zadejte Fraction 42/56 pomocí číselných tlačítek a "/"
• Klepnutím na tlačítko "r (f)" zobrazíte výsledek jako: 42/56 = 3/4

Příklad 2. Vypočítat: 3/4 + 1 2/5
• Klepněte na první vstupní pole a zadejte zlomek 3/4 pomocí číselných tlačítek a "/"
• Klepněte na 2. rámeček a pomocí číselných tlačítek "▭" a "/" zadejte Mixed Number 1 2/5
• Klepnutím na tlačítko "+" zobrazíte výsledek jako: 3/4 + 1 2/5 = 2 3/20

Příklad 3 Převedení smíšeného čísla 2 3/20 na desetinnou hodnotu
• Klepněte na první vstupní pole a pomocí číselných tlačítek "▭" a "/" zadejte Smíšené číslo 2 3/20
• Klepnutím na tlačítko "D" zobrazíte výsledek jako: 2 3/20 = 2,15

Poznámka: tato konverze může mít za následek takzvané "opakování desetinných míst", které mají nekonečnou délku, a proto se zobrazují jako přibližná zaokrouhlená hodnota, např .: 2 1/6 = 2,1666667

Příklad 4: Vypočtěte inverzní frakci 2 3/20
Krok 1. Klepněte na první vstupní pole a pomocí číselných tlačítek "▭" a "/" zadejte Mixed Number 2 3/20
Krok 2. Klepnutím na tlačítko "1 / f" zobrazíte výsledek jako: 2 3/20 = 20/43

Mobilní telefony a tablety

Tato kalkulačka zlomků běží na libovolných mobilních telefonech a tabletech Android s verzí 5 a vyšší (tj. Lollipop / Marshmallow / Nougat / Oreo). Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje velikost obrazovky nejméně 4,5 "a rozlišení obrazovky 720 x 1280 a vyšší.

O

Frakční kalkulačka "Fractal MK-12" vám přináší společnost Infosoft International Inc., nová hi-tech společnost v NY, která poskytuje kvalitní vzdělávací řešení od roku 1998. Všechny hlavní vývoje jsou připsány Dr. Alexander Bellovi, "Legend" z Codeproject.com, Aplikační inovační soutěže vítězů (AIC 2012 Intel Corp). Kalkulačka je poháněna unikátním motorem pro výpočet frakcí vyvinutým osobně Dr. Bell a implementován v oceněné aplikaci Edumatter pro Windows (dostupná na www.shopDigit.com) a vzdělávacím webovým portálem www.examn8.com (# 1 v Google / Vyhledávání Bing)

Klíčová slova: #Schools #Math, #Fractions #Calculator, #Mixed numbers, #Reduce, #Lowest #Terms, #Education, #K-12, #Tutors, #Homeschooling, #eLearning
Další informace
Sbalit
4,7
Celkem 112
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Optimized for Android 9
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
18. září 2019
Velikost
1,2M
Instalace
50 000+
Aktuální verze
9.02
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Infosoft International Inc
Vývojář
attn: Alexander Bell 94-01 64th Road #5L REGO PARK, NY 11374 USA
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.