BRouter Offline Navigation

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Configurable, elevation-aware (bike-) Router for OFFLINE Navigation based on open data. Works in conjunction with a Map Application.

See http://brouter.de/brouter for more documenation
See http://brouter.de/brouter-web for an online version.

*** If you do not know one of the supporting map applications, then the BRouter-App is useless for you. Download only if you are willing to spend some time to understand the setup. No one-star reviews from the unpatient please! email for problems ***

BRouter does only the plain route-calculation and does not display a map or the calculated route on it's own and therefore works only together with a Map Application. There are two different methods for the interfacing between BRouter and the Map application: BRouter offers a service interface that is called by the map application without a need to start the BRouter-App. This way, BRouter is a routing service very much like an online routing service, including dynamic recalculations if you get off the track. The other mode of operation is to start the BRouter-App and use waypoints from the map application's waypoint database to define your route. The calculated route is then written as a GPX file (including the elevation profile) to the map-application's tracks directory.

Some popular map apps support both the service interface and the interface via the wayoint database in their current versions available on Google Play.

The service interface uses a timeout of 60s, limiting it's use to distances of about 50km, but using the BRouter App you are able to calculate much longer distances. But even long-distance tracks can be followed via the service interface (including dynamic recalculations). This is done by pre-calculating a route for your destination once using the BRouter App and assigning it to a routing mode via the "Server-Mode" Button. This feature is called "timeout-free recalculations".

The route calculation, no matter if via the service interface or via the BRouter App, also considers nogo areas that can be defined as waypoints with a special naming convention (e.g. "nogo200" for 200m radius). This way it is possible to account for actual obstacles, but this feature can also be used to enforce personal preferences.

BRouter contains a download manager that assists downloading the required routing data files.The download manager is called on the first start of the app, and later on it is offered if internet access is available.

The mapping from one of the 6 routing modes (car/bike/foot * fast/short), that are used traditionally by routing services, and BRouter's concept of fully configurable routing profiles get's the following default mapping after the installation of BRouter:

car-fast -> car-test
car-short -> moped
bike-fast -> fastbike
bike-short -> trekking
foot-fast -> shortest
foot-short -> shortest

This mapping, however, can by changed anytime via the "Server-Mode" Button of the BRouter App. But also the routing profile definitions can be changed or new ones can be created.

Routing for cars is is currently available only in an experimental state ("car-test") and is not recommend. For example, turn-restriction are not taken into account.
Konfigurowalny, świadomy wzniesień (rower-) router do nawigacji offline oparty na otwartych danych. Działa w połączeniu z aplikacją Map.

Zobacz http://brouter.de/brouter, aby uzyskać więcej dokumentacji
Zobacz http://brouter.de/brouter-web dla wersji online.

*** Jeśli nie znasz jednej z aplikacji obsługujących mapy, aplikacja BRouter jest dla ciebie bezużyteczna. Pobierz tylko, jeśli chcesz poświęcić trochę czasu na zrozumienie konfiguracji. Nie ma żadnych recenzji gwiazd od niecierpliwych! email na problemy ***

BRouter wykonuje tylko proste obliczenia trasy i nie wyświetla mapy ani obliczonej trasy na swojej własnej i dlatego działa tylko razem z Aplikacją Mapy. Istnieją dwa różne sposoby łączenia między programem BRouter i aplikacją Map: BRouter oferuje interfejs usług wywoływany przez aplikację map bez potrzeby uruchamiania aplikacji BRouter. W ten sposób BRouter jest usługą routingu bardzo podobną do usługi routingu online, w tym rekalkulacją dynamiczną, jeśli zejdzie się z toru. Innym trybem działania jest uruchomienie aplikacji BRC i użycie punktów trasy z bazy danych punktów nawigacyjnych aplikacji mapy w celu zdefiniowania trasy. Obliczona trasa jest następnie zapisywana jako plik GPX (łącznie z profilem elewacji) do katalogu ścieżek aplikacji mapy.

Niektóre popularne aplikacje map obsługują zarówno interfejs usługi, jak i interfejs za pośrednictwem bazy danych wayoint w ich aktualnych wersjach dostępnych w Google Play.

Interfejs usługi wykorzystuje limit czasu wynoszący 60 sekund, ograniczając jego użycie do odległości około 50 km, ale za pomocą aplikacji BRouter można obliczyć dużo większe odległości. Ale nawet trasy dalekosiężne można śledzić za pośrednictwem interfejsu usługi (w tym rekalkulacje dynamiczne). Odbywa się to poprzez wstępne obliczenie trasy dla miejsca docelowego za pomocą aplikacji BRouter i przypisanie jej do trybu routingu za pomocą przycisku "Server-Mode". Ta funkcja nazywa się "ponownymi obliczeniami bez limitów czasu".

Obliczanie trasy, niezależnie od tego, czy za pośrednictwem interfejsu usługi, czy za pośrednictwem aplikacji BRouter, uwzględnia również obszary nogo, które można zdefiniować jako punkty trasy ze specjalną konwencją nazewnictwa (np. "Nogo200" dla promienia 200 m). W ten sposób możliwe jest uwzględnienie faktycznych przeszkód, ale ta funkcja może być również wykorzystywana do wymuszania osobistych preferencji.

BRouter zawiera menedżera pobierania, który pomaga pobrać wymagane pliki danych routingu. Menedżer pobierania jest wywoływany przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, a później jest oferowany, jeśli dostęp do Internetu jest dostępny.

Mapowanie z jednego z 6 trybów routingu (samochód / rower / stopa * szybki / krótki), które są tradycyjnie wykorzystywane przez usługi routingu, a koncepcja routera w pełni konfigurowalnych profili routingu jest następująca po mapowaniu domyślnym po instalacji BRoutera:

car-fast -> test samochodowy
samochód-krótki -> motorower
bike-fast -> fastbike
rower-krótki -> trekking
foot-fast -> shortest
foot-short -> shortest

To odwzorowanie można jednak zmienić w dowolnym momencie za pomocą przycisku "Tryb serwera" aplikacji BRouter. Ale także definicje profili routingu mogą zostać zmienione lub mogą zostać utworzone nowe.

Routing dla samochodów jest obecnie dostępny tylko w stanie eksperymentalnym ("test samochodowy") i nie jest zalecany. Na przykład ograniczenie do kolei nie jest brane pod uwagę.
Więcej informacji
Zwiń
4,3
Łącznie: 894
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Adapted for Android API 28 (required by Google-Play-Policy): easy installation on external SD Card --- but: limited access to external waypoint databases, and downloaded datafiles will be removed on app de-install.

Other changes: Improved long distance capability, estimated travel times for the major map-tools, more precise distances , somewhat faster routing, twice faster data download.

Full revision history: http://brouter.de/brouter/revisions.html
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
23 lipca 2019
Rozmiar
479k
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
1.5.5
Wymaga Androida
2.3.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Dr. Arndt Brenschede
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.