BRouter Offline Navigation

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Configurable, elevation-aware (bike-) Router for OFFLINE Navigation based on Open-Street-Map ( OSM) Data. Works in conjunction with a (OSM-) Map Application, e.g. OsmAnd, Locus-Maps or Oruxmaps.

See http://brouter.de/brouter for more documenation
See http://brouter.de/brouter-web for an online version.

*** If you do not know one of OsmAnd, Locus-Maps or Oruxmaps, then the BRouter-App is useless for you. Download only if you are willing to spend some time to understand the setup. No one-star reviews from the unpatient please! email for problems ***

BRouter does only the plain route-calculation and does not display a map or the calculated route on it's own and therefore works only together with a Map Application. There are two different methods for the interfacing between BRouter and the Map application: BRouter offers a service interface that is called by the map application without a need to start the BRouter-App. This way, BRouter is a routing service very much like an online routing service, including dynamic recalculations if you get off the track. The other mode of operation is to start the BRouter-App and use waypoints from the map application's waypoint database to define your route. The calculated route is then written as a GPX file (including the elevation profile) to the map-application's tracks directory.

Locus and Oruxmaps and OsmAnd support both the service interface and the interface via the wayoint database in their current versions available on Google Play.

The service interface uses a timeout of 60s, limiting it's use to distances of about 50km, but using the BRouter App you are able to calculate much longer distances. But even long-distance tracks can be followed via the service interface (including dynamic recalculations). This is done by pre-calculating a route for your destination once using the BRouter App and assigning it to a routing mode via the "Server-Mode" Button. This feature is called "timeout-free recalculations".

The route calculation, no matter if via the service interface or via the BRouter App, also considers nogo areas that can be defined as waypoints with a special naming convention (e.g. "nogo200" for 200m radius). This way it is possible to account for actual obstacles, but this feature can also be used to enforce personal preferences.

BRouter contains a download manager that assists downloading the required routing data files.The download manager is called on the first start of the app, and later on it is offered if internet access is available.

The mapping from one of the 6 routing modes (car/bike/foot * fast/short), that are used traditionally by routing services, and BRouter's concept of fully configurable routing profiles get's the following default mapping after the installation of BRouter:

car-fast -> car-test
car-short -> moped
bike-fast -> fastbike
bike-short -> trekking
foot-fast -> shortest
foot-short -> shortest

This mapping, however, can by changed anytime via the "Server-Mode" Button of the BRouter App. But also the routing profile definitions can be changed or new ones can be created.

Routing for cars is is currently available only in an experimental state ("car-test") and is not recommend. For example, turn-restriction are not taken into account.
Konfigurowalny, elewacja-aware (Bike-) Router w trybie offline nawigacji w oparciu o Open-Street-Map (OSM) Data. Działa w połączeniu z (OSM-) Zastosowanie mapy, np OsmAnd, Locus-mapy lub Oruxmaps.

Zobacz http://brouter.de/brouter uzyskać więcej documenation
Zobacz http://brouter.de/brouter-web dla wersji online.

*** Jeśli nie wiesz, jeden z OsmAnd, Locus-Maps lub Oruxmaps, to BRouter-App jest bezużyteczny dla Ciebie. Pobierz tylko, jeśli jesteś gotów poświęcić trochę czasu, aby zrozumieć konfigurację. Nikt nie-gwiazdkowe opinii od unpatient proszę! e-mail w przypadku problemów ***

BRouter nie tylko zwykły trasy obliczenie i nie wyświetla mapę lub obliczoną trasę na swój własny i dlatego działa tylko razem z aplikacją Mapy. Istnieją dwa różne sposoby interfejsów pomiędzy BRouter i zastosowania mapy: BRouter oferuje interfejs usługi, która jest wywoływana przez aplikację mapy bez konieczności uruchamiania aplikacji w BRouter-. W ten sposób, BRouter to usługa routingu bardzo podobne usługi routingu online, w tym dynamicznych ponownych obliczeń, jeśli się z toru. Drugi tryb pracy jest, aby rozpocząć BRouter-app i korzystać z bazy punktów trasy waypoint aplikacji map do zdefiniowania trasy. Obliczona trasa jest następnie zapisywane jako plik GPX (w tym profilu wzniesieniem) katalogu utworów MAP-aplikacji.

Locus i Oruxmaps i OsmAnd obsługiwać zarówno interfejs usług i interfejs za pośrednictwem bazy danych wayoint w ich aktualnych wersjach dostępnych w Google Play.

Interfejs usługi korzysta timeout 60., ograniczenie to wykorzystać do odległości około 50 km, ale przy użyciu BRouter aplikacji jesteś w stanie obliczyć znacznie dłuższe dystanse. Ale nawet tory dalekobieżne można śledzić za pośrednictwem interfejsu usług (w tym dynamicznych ponownych obliczeń). Odbywa się to poprzez wstępne obliczenia trasy na swoim miejscu po aplikacji za pomocą BRouter i przypisanie go do trybie routingu poprzez przycisk "Mode" serwera. Funkcja ta nazywa się "Timeout-darmo przeliczania".

Obliczanie tras, bez względu na to, czy poprzez interfejs usług lub poprzez BRouter App, uważa również obszary Nogo, które mogą być zdefiniowane jako waypointów, ze szczególnym konwencji nazewnictwa (np "nogo200" o promieniu 200 m). W ten sposób możliwe jest w celu uwzględnienia rzeczywistych przeszkód, lecz ta cecha może być również stosowane do wykonania osobistych preferencji.

BRouter zawiera menedżera pobierania, który pomaga pobieranie wymaganych danych routingu files.The menedżera pobierania nazywa się pierwszym uruchomieniu aplikacji, a później na nim jest oferowane, jeśli dostęp do Internetu jest dostępny.

Mapowanie z jednego z trybów routingu 6 (samochód / rower / stóp * szybka / krótka), które są tradycyjnie wykorzystywane przez usługi routingu i koncepcja BRouter jest w pełni konfigurowalnym routingu profile get następujące domyślne mapowanie po instalacji BRouter:

szybki samochód -> samochód test
Samochód-short -> motorower
Rower szybki -> fastbike
bike-krótkie -> Trekking
stóp szybka -> najkrótsza
stóp krótkie -> najkrótsza

Odwzorowanie to jednak może być w każdej chwili zmieniony za pomocą przycisku "Mode" serwera w BRouter App. Ale także ułożenie definicje profilu mogą być zmienione lub nowe mogą być tworzone.

Trasy dla samochodów jest jest obecnie dostępna tylko w stanie eksperymentalnej ("car-Test") i nie jest zalecane. Na przykład, kolei ograniczenie nie są brane pod uwagę.
Więcej informacji
4,1
Łącznie: 783
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

- for version history see http://brouter.de/brouter/revisions.html

Note to Android 4.4 and 5xx users: Read http://brouter.de/brouter/kitkat_survival_readme.txt for how to get the routing data on the external SD-card with Android >= 4.4
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
12 kwietnia 2018
Rozmiar
468k
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
1.4.11
Wymaga Androida
2.3.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Dr. Arndt Brenschede
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.