1000 Punts d'Aigua

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Catalan

1000 Punts d’aigua és un projecte d’inventariat dels punts d’aigua de Catalunya. Es nodreix de la informació que aporten nombrosos col·laboradors voluntaris que visiten les basses, els estanys, les fonts i altres ambients aquàtics que hi ha repartits pel territori.

Els punts d’aigua i la informació relacionada es pot registrar a l’inventari a través dels formularis del portal www.1000punts.cat i ara també a través d’aquesta aplicació.

FUNCIONS

Aquesta aplicació és una eina de camp i no incorpora tota la informació i les funcions del portal web, sinó només allò necessari per localitzar punts d’aigua sobre el terreny i registrar-ne informació. Les funcionalitats que ofereix l’aplicació són:

· Cercar punts d’aigua existents per nom, per proximitat o a través del mapa.
· Modificar punts d’aigua existents
· Crear de nous punts d’aigua que no estiguin a l’inventari
· Afegir observacions de fauna, flora, qualitat, impactes i accions de conservació a un punt d’aigua.

CARACTERÍSTIQUES

· GPS. Utilitza el GPS del dispositiu mòbil per situar-se sobre el mapa i localitzar els punts propers.
· FOTOS. Utilitza la càmera del dispositiu mòbil per prendre imatges i les redueix de mida automàticament.
· OFF LINE. Funciona sense cobertura ja que tota la informació necessària es descarrega a l’instal·lar l’aplicació.
· MEMÒRIA. Ocupa molt poc espai (4-5 Mb) ja que no es baixen les imatges de tots els punts d’aigua, sinó només la informació bàsica.

FUNCIONAMENT

Al descarregar l’aplicació es baixa la informació bàsica de tots els punts d’aigua existents en l’inventari en aquell moment. Quan es registri qualsevol informació a l’aplicació caldrà anar a la pàgina principal per pujar-ho a la web. Només llavors apareixerà a l’inventari.

· CREAR UN NOU PUNT D’AIGUA. Després de comprovar que el punt no existeix l’usuari podrà entrar la informació bàsica del punt d’aigua, fins i tot sense tenir cobertura. Quan es disposi de cobertura o wi-fi, es podrà pujar la informació a la web. L’usuari rebrà un correu amb un enllaç al punt d’aigua per si posteriorment vol modificar el punt d’aigua a través de la web.

· MODIFICAR UN PUNT D’AIGUA EXISTENT. L’usuari pot modificar un punt d’aigua que ja existeix, però al pujar la informació a la web, automàticament s’enviarà un correu el seu creador amb la proposta de modificació. En un màxim de 7 dies aquest haurà d’acceptar o rebutjar la modificació. Si no fa res, s’entendrà com a acceptada i el canvi s’incorporarà automàticament a l’inventari.

· REGISTRAR OBSERVACIONS. l’usuari podrà entrar molta informació del punt d’aigua, fins i tot sense tenir cobertura. Quan es disposi de cobertura o wi-fi, es podrà pujar la informació a la web.

· REGISTRAR FLORA I FAUNA. L’usuari pot registrar informació d’animals i plantes observats en un punt d’aigua a través de formularis on, si es vol, es podrà indicar el número d’exemplars, sexe i edat en el cas dels animals, i de la cobertura del perímetre i del fons del punt d’aigua en cas de les plantes.

· DETERMINAR LA QUALITAT AMBIENTAL. L’usuari podrà registrar l’estat de l’aigua (color, olor i transparència) i també podrà determinar l’estat de conservació d’un punt d’aigua a través d’un senzill formulari que automàticament calcularà l’índex ECCELS, un indicador estandarditzat de l’Agència Catalana de l’Aigua.

· DENÚNCIAR IMPACTES. L’usuari també podrà indicar si observa impactes negatius o problemes del punt d’aigua (deixalles, contaminació, mal estat dels itineraris, etc.) per tal que el seu propietari o gestor n’estigui al corrent i pugui prendre les mesures pertinents.

· OCULTAR INFORMACIÓ. L’usuari pot decidir si les dades que registra són públiques o privades.

COL·LABORADORS

L’aplicació s’ha creat amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a través dels ajuts per a projectes d’educació i sensibilització ambiental.
1000 Water Points is an inventory project for water points in Catalonia. It is fed by the information provided by numerous volunteer collaborators who visit the rafts, lakes, fountains and other aquatic environments that are distributed throughout the territory.

The water points and the related information can be registered in the inventory through the forms of the portal www.1000punts.cat and now also through this application.

FUNCTIONS

This application is a field tool and does not incorporate all the information and functions of the web portal, but only what is necessary to locate points of water on the ground and record information. The functionalities offered by the application are:

· Search existing water points by name, by proximity or through the map.
· Modify existing water points
· Create new water points that are not in the inventory
· Add observations of fauna, flora, quality, impacts and conservation actions to a water point.

CHARACTERISTICS

· GPS. Use the GPS of your mobile device to position yourself on the map and locate the nearby points.
· PHOTOS. Use the camera of the mobile device to take pictures and automatically reduce them.
· OFF LINE. It works without coverage since all the necessary information is downloaded when installing the application.
· REPORT. It occupies very little space (4-5 Mb) since the images of all water points are not downloaded, but only the basic information.

OPERATION

When downloading the application, you download the basic information of all existing water points in the inventory at that time. When you register any information in the application you will have to go to the main page to upload it to the web. Only then will it appear in the inventory.

· CREATE A NEW WATER POINT. After checking that the point does not exist, the user can enter the basic information of the water point, even without coverage. When you have coverage or wi-fi, you can upload the information on the web. The user will receive an email with a link to the water point if he later wants to modify the water point through the web.

· MODIFY AN EXISTING WATER POINT. The user can modify a water point that already exists, but when the information is uploaded to the web, the creator will automatically send an email with the proposed modification. In a maximum of 7 days this will have to accept or reject the modification. If you do nothing, it will be understood as accepted and the change will be automatically incorporated into the inventory.

· REGISTER OBSERVATIONS. the user can enter a lot of information about the water point, even without coverage. When you have coverage or wi-fi, you can upload the information on the web.

   · REGISTER FLORA AND FAUNA. The user can register information on animals and plants observed at a water point through forms where, if desired, the number of copies, sex and age in the case of animals, and coverage may be indicated of the perimeter and the bottom of the water point in case of the plants.

   · DETERMINE ENVIRONMENTAL QUALITY. The user can record the state of the water (color, smell and transparency) and may also determine the state of conservation of a water point through a simple form that will automatically calculate the ECCELS index, a standardized indicator of the Catalan Water Agency.

   · Deny impacts. The user can also indicate whether they observe negative impacts or problems of the water point (waste, pollution, poor state of the itineraries, etc.) so that their owner or manager is aware of it and can take the appropriate measures.

· HIDE INFORMATION. The user can decide if the data they register is public or private.

COLLABORATORS

The application was created with the support of the Department of Territory and Sustainability of the Generalitat of Catalonia through grants for environmental education and awareness projects.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
August 31, 2019
Size
4.1M
Installs
10+
Current Version
1.0.5
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Procyon Studios
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.