Automagic * Automation

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Automagic Premium allows you, to automate your Android device with flowcharts.

Free evaluation version:
http://automagic4android.com/en/evaluation

Automagic Premium helps to automate many operations, for example:
-change settings depending on location
-send every SMS as a mail to GMail
-automatically reply to an incoming SMS
-turn off Wifi when the battery is almost empty
-turn off Wifi when you leave your home, turn Wifi on when you arrive at home
-turn on the airplane mode in the evening and turn it off in the morning (Android 4.2+ requires root)
-make weekly backups of files
and much more...

Follow us on Twitter:
http://twitter.com/automagicapp

Visit our website and forum for more information:
http://automagic4android.com/en/

Please don't report bugs to the Google Play Store comments, since we can not get in contact with you to fix the problem.


Features:
-flows can be defined graphically like a flowchart
-live view of executing flows
-flows can be exchanged with other users by mail and forum
-triggers/conditions/actions can be reused in different flows
-complex flows with parallel actions and loops are possibleAvailable Triggers:
-Auto Sync State
-Battery Level
-Battery Low Condition
-Bluetooth Device Connected/Disconnected
-Calendar
-Car UI Mode
-Desk UI Mode
-Device Orientation
-Display State
-Global Variable
-Google Calendar Event
-Incoming Call
-Location
-NFC Tag
-Outgoing Call
-Periodic Location Update
-Periodic Timer
-Power Connected
-SMS Receive
-Shortcut
-Time
-WiFi Connected/Disconnected
-Wired Headset Plugged
-... more on http://automagic4android.com/en/help/components-triggers/


Available Conditions:
-Airplane Mode On
-Auto Sync Enabled
-Battery Level
-Bluetooth Enabled
-Call State
-Debug Dialog
-Device Orientation
-Dock State
-Expression
-Google Calendar Event
-Location
-Location Provider Enabled
-Music Active
-Power Connected
-Screen On
-Time Range
-WiFi Available
-... more on http://automagic4android.com/en/help/components-conditions/


Available Actions:
-Copy File
-Copy Text to Clipboard
-Download URL
-Dropbox Upload File
-Execute Command
-FTP Upload File
-HTTP Request
-Input Dialog
-Launch App
-Lock Device
-Mail with Gmail
-Notification on Statusbar
-Open URL in Browser
-Script
-Send SMS
-Set Audio Stream Volume
-Set Auto Sync State
-Set Bluetooth State
-Set Car UI Mode
-Set Flow State
-Set Night Mode
-Set Screen Brightness
-Set Screen Timeout
-Set Wallpaper
-Set WiFi State
-Sleep
-Sound
-Speech Output
-Turn Screen On
-Vibrate
-WiFi Scan
-Write to File
-... more on http://automagic4android.com/en/help/components-actions/


This app uses the Device Administrator permission.
The Device Administrator permission is required by following actions:
-Lock Device
-Set Disabled Keyguard Features
-Set Lock PIN/Password
and triggers:
-Login Attempt

This app uses Accessibility services.
Enabling the Automagic accessibility service enables following features in Automagic:
- Notifies Automagic about displayed content on the screen: This allows Automagic for example to read the labels and texts displayed in other apps out loud or to detect when a certain window is showing. This feature can be used by disabled users to hear what's displayed on screen.
- Control the user interface displayed on screen: This allows Automagic for example to click a button displayed on the screen or to enter text in a text field on behalf of the user. This feature can be used by disabled users to control apps by spoken text or to automate complex processes with single taps and by performing gestures like swipe and pinch.
This app is used by many disabled users to perform complex interactions in other apps by simple clicks and to provide emergency call mechanisms for older people who can no longer operate the Android device themselves.

Automagic requires Android 4+ starting with version 1.31. Automagic is not enhanced and maintained for devices running older versions of Android.
Automagic Premium vám umožňuje automatizovat své zařízení Android pomocí vývojových diagramů.

Bezplatné zkušební verze:
http://automagic4android.com/en/evaluation

Automagic Premium pomáhá automatizovat mnoho operací, například:
-Změna nastavení v závislosti na lokalitě
-send každou SMS ve formě poštou na GMail
-Automaticky odpovědět na příchozí SMS
kde je přikázáno vypnout Wifi, když je baterie téměř vybité
kde je přikázáno vypnout Wifi, když odcházíte z domova, zapnout Wifi, když přijedete doma
otáčkami na režim letadlo ve večerních hodinách a vypnout v dopoledních hodinách (Android verze 4.2 nebo vyžaduje root)
✔ udělejte týdenní zálohování souborů
a mnohem víc...

Sleduj nás na Twitteru:
http://twitter.com/automagicapp

Navštivte naše webové stránky a fórum pro více informací:
http://automagic4android.com/en/

Prosím, hlásit chyby na Google Play Store komentáře, protože nemůžeme dostat do kontaktu s vámi problém vyřešit.


Vlastnosti:
-flows lze definovat graficky jako vývojového diagramu
-Live pohled vykonávající toků
-flows lze vyměňovat s ostatními uživateli poštou a fórum
-triggers / Podmínky / akce mohou být znovu použity v různých toků
jsou možné -komplex toky s paralelními akcí a smyčekK dispozici Triggers:
-auto Sync State
-Battery Level
-Battery Low Stav
-Bluetooth zařízení připojeno / odpojeno
-Kalendář
-Car Mode UI
-Desk Mode UI
-device Orientation
-display State
Global Variable
-Google Kalendář událostí
-Příchozí hovor
-Umístění
-NFC Tag
-Odchozí hovor
-Periodic Location Update
-Periodic Timer
Power Připojeno
-SMS Příjem
-Zkratka
-Čas
-WiFi zapojeno / odpojeno
-Wired připojení headsetu
-... více na http://automagic4android.com/en/help/components-triggers/


Dostupné podmínky:
-Airplane Mode On
-auto Sync Enabled
-Battery Level
-Bluetooth Enabled
-Vyvolávací State
-debug Dialog
-device Orientation
-Dock State
-Výraz
-Google Kalendář událostí
-Umístění
UMÍSTĚNÍ Provider Enabled
-Music Active
Power Připojeno
-Screen On
-Časový rozsah
-WiFi dispozici
-... více na http://automagic4android.com/en/help/components-conditions/


Dostupné akce:
-Zkopírovat soubor
CoPY textu do schránky
-Stáhnout URL
-Dropbox nahrát soubor
-Execute Command
-ftp uploadu souborů
http Request
-input Dialog
-Launch App
Blok Device
-Mail s Gmailem
-Notification na stavové liště
-Open URL v prohlížeči
-Skript
-Pošli SMS
-Set Audio Stream Volume
-Set Auto Sync State
-Set State Bluetooth
Režim -Set Car UI
-Set Flow State
-Set Night Mode
-Set jasu obrazovky
-Set Timeout Screen
-Nastavit tapetu
-Set WiFi State
-Spát
-Zvuk
-Speech Output
Otáčkami Screen On
-Vibrovat
-WiFi Scan
-Write do souboru
-... více na http://automagic4android.com/en/help/components-actions/


Tato aplikace využívá oprávnění správce zařízení.
Oprávnění správce zařízení je vyžadováno následující akce:
Blok Device
-Set Disabled zámku kláves Funkce
-Set Zámek PIN / heslo
a spouští:
-Login Pokus

Tato aplikace využívá služby přístupnosti.
Povolení dostupnosti služby Automagic umožňuje následující funkce v Automagic:
- Upozorňuje Automagic o zobrazeném obsahu na obrazovce: Umožňuje Automagic například číst etikety a textů zobrazovaných v jiných aplikacích nahlas nebo se aktivují, když se ukazuje určité okno. Tato funkce může být použita zdravotně postižených uživatelů se dozví, co se zobrazí na obrazovce.
- Ovládání uživatelské rozhraní zobrazené na obrazovce: Umožňuje Automagic například kliknout na tlačítko na obrazovce nebo k zadávání textu v textovém poli jménem uživatele. Tato funkce může být použita zdravotně postižených uživatelů ke kontrole aplikace podle mluveného textu nebo automatizovat složité procesy s jednotlivými odbočkami a provedením gesta jako výpad a nouzi.
Tato aplikace se používá mnoho zdravotně postižených uživatelů k provádění složitých interakcí v jiných aplikacích jednoduchými kliknutími a poskytnout nouzové volání mechanismy pro starší lidi, kteří již nemohou provozovat zařízení Android sami.

Automagic vyžaduje Android 4+ počínaje verzí 1.31. Automagic není zvýšena a udržována na zařízení se systémem starší verze Androidu.
Další informace
Sbalit
4,7
Celkem 2 059
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

v1.37:
-new actions: Modify Notification Channel, Show Control UI Infos, Show Control UI Gesture Recorder
-support for notification channels
-changes to improve compatibility with Android 9
-disabled trigger SMS Sent due to new Google permission policy
-many more changes: https://automagic4android.com/releasenotes
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
11. března 2019
Velikost
8,1M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
1.37.0
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Od vývojáře
Gridvision Engineering GmbH
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.