Threema

59 756
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Threema is the world’s favorite secure messenger and keeps your data out of the hands of hackers, corporations and governments. Threema can be used completely anonymously, allows to make end-to-end encrypted voice calls, and offers every feature one would expect from a state-of-the-art instant messenger. With Threema Web, you can also use Threema from your Desktop.

PRIVACY AND ANONYMITY
Threema is designed to generate as little data on servers as possible – this is a core part of our concept. Group memberships and contact lists are managed on your device only, and never stored on our servers. Messages are immediately deleted after they have been delivered. Local files are stored encrypted on your mobile phone or tablet. All this effectively prevents the collection and misuse of your personal information, including meta data. Threema is fully compliant with the European privacy legislation (GDPR).

HIGHEST ENCRYPTION STRENGTH
Threema end-to-end encrypts all your communication, including messages, voice calls, group chats, files and even status messages. Only the intended recipient, and nobody else, can read your messages. Threema uses the trusted open source NaCl cryptography library for encryption. The encryption keys are generated and safely stored on user’s’ devices to prevent backdoor access or copies.

COMPREHENSIVE FEATURES
Threema is not only an encrypted and private messenger but also versatile and feature-rich.

• write text and send voice messages
• make voice calls
• share videos, pictures and locations
• send any type of file (pdf, animated gif, mp3, doc, zip, etc.)
• use Threema Web to chat from your Desktop
• create groups
• conduct polls with the unique poll feature
• choose between a dark and a light theme
• quickly and silently reply with the unique agree/disagree feature
• verify the identity of a contact by scanning their personal QR code
• use Threema as anonymous instant messaging tool
• synchronize your contacts (optional)

FULL ANONYMITY
Each Threema user receives a random Threema ID for identification. A phone number or email address is not required to use Threema. This unique feature allows you to use Threema completely anonymously – no need to give up private information or to open an account.

TRUSTED CONTACTS
We let users confirm trusted contacts with a QR code or a key fingerprint to prevent man in the middle attacks.

INDEPENDENT COMPANY
We are a 100% independent and self-financed company in the heart of Switzerland with its own servers and in-house software development. Switzerland is a country with some of the most user friendly privacy laws in the world.

PERMISSIONS
Threema is a private messenger, but it still requires the following permissions (only used if the corresponding functionality is requested).

• Read your contacts / modify your contacts: used for address book synchronization. When the synchronization is turned off, your contact data is not read or modified.
• Microphone: required for Threema calls and voice messages
• Precise location (GPS and network based): used for “send location” feature.
• Camera: required for contact verification via QR code and for the built-in camera app.
• Add or remove accounts, find accounts, create accounts: required for contact synchronization and integration in Android's account management.
• Modify or delete the contents of your USB storage: required for reading and storing media files (images, videos, documents).
• Make and manage phone calls: required to reject incoming phone calls while a Threema call is ongoing

SUPPORT / CONTACT
For questions or problems please consult our FAQs: https://threema.ch/en/faq
Threema je najobľúbenejším bezpečným poslom na svete a uchováva vaše údaje v rukách hackerov, korporácií a vlád. Threema je možné používať úplne anonymne, umožňuje vykonávať šifrované hlasové hovory na konci, a ponúka všetky funkcie, ktoré by sa dali očakávať od najmodernejšieho instant messagingu. S Threema Web môžete tiež použiť Threema z vašej pracovnej plochy.

SÚKROMIE A ANONYMITA
Threema je navrhnutý tak, aby generoval čo najmenej údajov o serveroch - to je základná časť nášho konceptu. Členstvo v skupine a zoznamy kontaktov sú spravované iba vo vašom zariadení a nikdy nie sú uložené na našich serveroch. Správy sa ihneď po doručení odstránia. Miestne súbory sa ukladajú šifrovane na mobilný telefón alebo tablet. To všetko účinne zabraňuje zhromažďovaniu a zneužitiu vašich osobných údajov vrátane metaúdajov. Threema je plne v súlade s európskymi právnymi predpismi o ochrane súkromia (GDPR).

NAJVYŠŠIA PEVNOSŤ
Threema end-to-end šifruje všetku vašu komunikáciu vrátane správ, hlasových hovorov, skupinových rozhovorov, súborov a dokonca stavových správ. Vaše správy si môže prečítať iba určený príjemca a nikto iný. Threema používa na šifrovanie dôveryhodnú open source kryptografickú knižnicu NaCl. Šifrovacie kľúče sa generujú a bezpečne ukladajú do zariadení používateľa, aby sa zabránilo prístupu alebo kopírovaniu.

KOMPLEXNÉ VLASTNOSTI
Threema nie je len šifrovaný a súkromný posol, ale aj univerzálny a bohatý na funkcie.
 
• písanie textu a odosielanie hlasových správ
• uskutočňovať hlasové hovory
• zdieľanie videí, obrázkov a miest
• poslať akýkoľvek typ súboru (pdf, animovaný gif, mp3, doc, zip, atď.)
• používať aplikáciu Threema Web na konverzáciu z pracovnej plochy
• vytvárať skupiny
• vykonávať prieskumy verejnej mienky s unikátnou anketou
• vybrať si medzi tmavou a svetlou témou
• rýchlo a ticho odpovedzte jedinečnou funkciou súhlasu / nesúhlasu
• skontrolovať identitu kontaktu naskenovaním svojho osobného QR kódu
• používať Threema ako anonymný nástroj na zasielanie okamžitých správ
• synchronizovať kontakty (voliteľné)

PLNÁ ANONYMITA
Každý užívateľ Threema dostane na identifikáciu náhodné ID Threema. Na používanie Threema nie je potrebné telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Táto unikátna funkcia vám umožní používať Threema úplne anonymne - nie je potrebné vzdať sa súkromných informácií alebo otvoriť účet.

DÔVERNÉ KONTAKTY
Umožňujeme používateľom potvrdiť dôveryhodné kontakty s QR kódom alebo kľúčovým odtlačkom prsta, aby sme zabránili útokom človeka v strede útoku.

NEZÁVISLÉ SPOLOČNOSTI
Sme 100% nezávislá a samofinancovaná spoločnosť v srdci Švajčiarska s vlastnými servermi a vlastným vývojom softvéru. Švajčiarsko je krajinou s niektorými z najviac užívateľsky prívetivých zákonov o ochrane súkromia na svete.

oprávnenie
Threema je súkromný posol, ale stále vyžaduje nasledujúce povolenia (používa sa iba v prípade, ak je požadovaná príslušná funkcia).

• Prečítajte si svoje kontakty / upravte svoje kontakty: používa sa na synchronizáciu adresára. Keď je synchronizácia vypnutá, údaje o kontaktoch sa nečítajú ani neupravujú.
• Mikrofón: vyžaduje sa pre hovory Threema a hlasové správy
• Presné umiestnenie (GPS a sieť): používa sa pre funkciu „odoslať polohu“.
• Fotoaparát: vyžaduje sa na overenie kontaktu prostredníctvom QR kódu a na aplikáciu vstavanej kamery.
• Pridávanie alebo odstraňovanie účtov, vyhľadávanie účtov, vytváranie účtov: potrebné pre synchronizáciu kontaktov a integráciu do správy účtu Android.
• Upraviť alebo vymazať obsah ukladacieho priestoru USB: potrebné na čítanie a ukladanie mediálnych súborov (obrázky, videá, dokumenty).
• Uskutočňovanie a správa telefónnych hovorov: sú potrebné na odmietnutie prichádzajúcich hovorov počas prebiehajúceho hovoru Threema

PODPORA / KONTAKT
V prípade otázok alebo problémov sa obráťte na naše často kladené otázky: https://threema.ch/en/faq
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,6
Celkove 59 756
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Explicitly force TLSv1.2 and TLSv1.3 on Android 4.1-4.4 (if supported)
Bug fixes
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Obsah je možné zdieľať, ak bude zakúpený po 2. júli 2016. Ďalšie informácie
Aktualizované
29. novembra 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov
Od predajcu
Threema GmbH
Vývojár
Churerstrasse 82 8808 Pfäffikon SZ Switzerland
©2020 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.