mHPB

567
Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Croatian

mHPB je mobilna aplikacija koja korisnicima nudi:
− Otvaranje Super smart HPB računa
− Uslugu mobilnog bankarstva (mBankinga) za fizičke osobe
− Uslugu mobilnog bankarstva (mBankinga) za poslovne subjekte
− Uslugu mobilnog tokena (mTokena) za fizičke osobe
− Uslugu mobilnog tokena (mTokena) za poslovne subjekte
− Servise i alate (informacije o poslovnicama i bankomatima, mogućnost ugovaranja sastanaka, pregled tečajne liste, valutni kalkulator te kontakt podaci Banke)

Korištenje mHPB aplikacije omogućuje cjelovite financije na dlanu uz naknade niže od onih u poslovnicama Banke ili uredima Hrvatske pošte te štedi vrijeme jednostavnim, brzim i sigurnim pristupom svim važnim servisnim informacijama 24 sata dnevno. Korištenje usluga mBanking i mToken kroz mHPB omogućeno je domaćim ili stranim fizičkim osobama koje su vlasnici tekućeg ili žiro računa u Hrvatskoj poštanskoj banci te imaju prethodno ugovorene navedene usluge. Ostali korisnici mHPB-a koji nemaju aktivirane usluge mobilnog bankarstva ili mobilnog tokena mogu pristupiti isključivo korisničkim servisima i alatima.

OTVARANJE SUPER SMART HPB RAČUNA
Super smart HPB račun sastoji se od:
− tekućeg računa
− Debitne MasterCard beskontaktne kartice
− mini mHPB (mobilno bankarstvo s osnovnim funkcionalnostima: pregled računa i prometa, plaćanje naloga i zadavanje predložaka, blokada kartica, eRačun, eTrajni nalog, kupovina GSM i ENC bonova)

Online otvaranje računa provodi se na zahtjev klijenta. Preduvjet za online otvaranje računa je preuzimanje mHPB aplikacije unutar koje pokreće proces otvaranja računa. Račun se otvara putem video poziva kojim se razmjenjuju svi potrebni podaci između klijenta i Banke. Nakon završenog video razgovora, klijent prihvaća svu potrebnu dokumentaciju te aktivira mini mHPB uslugu.

MOBILNO BANKARSTVO I MOBILNI TOKEN ZA FIZIČKE OSOBE
Za pristup HPB mBankingu ili mTokenu putem mHPB aplikacije, potrebno je ugovoriti usluge u najbližoj poslovnici Banke ili uredu Hrvatske pošte. Nakon ugovaranja, usluge je potrebno aktivirati unosom aktivacijskog koda.
Mogućnosti mobilnog bankarstva putem mHPB aplikacije su:
− Uvid u stanje i detalje računa kojima ste vlasnik ili opunomoćenik
− Pregled prometa po računu
− Pregled kredita
− Pregled oročenih depozita
− Zadavanje platnih naloga
− Zadavanje platnih naloga opcijom „slikaj i plati“
− Zadavanje internih prijenosa
− Pregled platnih naloga i internih prijenosa
− Kreiranje i pregled predložaka
− Pregled kartica i prometa po karticama
− Uplata na račun kartica
− Blokada i deblokada kartica
− Mjenjačnica (kupoprodaja deviza)
− Mogućnost kupovine GSM i ENC bonova
− Mogućnost ugovaranja sastanaka
− Zaprimanje obavijesti

MOBILNO BANKARSTVO I MOBILNI TOKEN ZA POSLOVNE SUBJEKTE
mHPB mobilno bankarstvo za građane već je prepoznato kao najsuvremenije u Hrvatskoj. Našu ponudu proširili smo razvojem usluge mHPB i za poduzetnike te kreirali jednostavnu i sigurnu aplikaciju za korištenje.

Što Vam mHPB omogućuje?
− Uvid u stanje i detalje po svim računima
− Jednostavno zadavanje i pregled naloga
− Pregled prometa po računima
− Kreiranje i pregled predložaka
− Mjenjačnica
− Pregled svih obavijesti
− Uređivanje osobnih podataka
− Mogućnost promjene PIN-a.

Jednostavno i sigurno!
− Sve na jednom mjestu - pristup osobnim i poslovnim računima
− Prijava otiskom prsta
− Plaćanje putem opcije „slikaj i plati“
− Unos naloga djelomičnim skeniranjem fakture
− Ušteda novca i vremena
− Korištenje uz najviši stupanj sigurnosti.

Sigurnost korištenja
HPB mBanking aplikacija je sigurna i jednostavna za korištenje. Pristup nije moguć bez unosa PIN-a koji je poznat samo korisniku. Kao opcija na iPhone uređajima novije generacije pristup PIN-om moguće je zamijeniti pristupom otiskom prsta (Touch ID) koji se odabire u postavkama. Uzastopnim unosom tri pogrešna PIN-a te u slučaju pet minuta neaktivnosti, aplikacija se zaključava iz sigurnosnih razloga i zahtijeva novu prijavu.
MHPB is a mobile application that offers users:
- Opening Super smart HPB account
- The service of mobile banking (mBanking) for natural persons
- The service of mobile banking (mBanking) for businesses
- The service of mobile tokens (mToken) for natural persons
- The service of mobile tokens (mToken) for businesses
- Services and tools (information about branches and ATMs, the possibility of contracting meetings, review of exchange rates, currency calculator and contact information of the Bank)

Using MHPB application provides comprehensive finance in the palm with fees lower than those in the Bank's branches or offices of the Croatian Post and saves time by a simple, fast and secure access to all important service information 24 hours a day. Using mBanking services and mToken through MHPB enabled domestic or foreign natural persons who are owners of current or giro accounts in the CPB and have previously contracted the services. Other users MHPB who have activated mobile banking service or a mobile token can access only the user services and tools.

OPENING SUPER SMART HPB ACCOUNT
Super smart HPB account consists of:
- current account
- Debit MasterCard contactless cards
- mini MHPB (mobile banking with basic functionality: review account and trade, payment orders and placing templates, lock card, e-Invoicing, eTrajni order, buying GSM and ETC vouchers)

Online account opening is conducted at the client's request. A prerequisite for online account opening is download MHPB applications within that initiates the process of opening an account. The account is opened via video calls, exchanging all the necessary data between the client and the Bank. After completing the video interview, the client accepts all the necessary documentation and activates mini MHPB service.

MOBILE BANKING AND MOBILE TOKEN FOR INDIVIDUALS
To access HPB mBanking or mToken through MHPB applications, it is necessary to arrange services in the nearest branch or office of the Croatian Post. After contracting, services must be activated by entering an activation code.
Possibilities of mobile banking via MHPB applications are:
- Insight into the status and details account where you are the owner or assignee
- Overview of transactions per account
- Credit Overview
- Review of term deposits
- Placing payment orders
- Placing payment orders option "Photopay"
- Sets an internal transfer
- Overview of payment orders and internal transfer
- Create and review templates
- View card transactions per card
- Payment on account card
- Lock and Enable card
- Exchange (Foreign exchange)
- The possibility of purchasing GSM vouchers and ETC
- The possibility of arranging meetings
- Receipt of notification

MOBILE BANKING AND MOBILE TOKEN FOR CORPORATES
MHPB mobile banking for citizens but is recognized as the most modern in Croatia. Our offer we have expanded our development services MHPB and for businesses and create a simple and secure application to use.

What you MHPB allows?
- Insight into the status and details on all accounts
- Easy setting and review task
- Overview of account transactions
- Create and review templates
- Currency exchange
- All notices
- Edit personal information
- Possibility to change the PIN.

Easy and safe!
- All in one place - access to personal and business accounts
- Log fingerprint
- Payment via "Photopay"
- Order entry partial scanning invoices
- Saving money and time
- Use with the highest level of security.

Safety of use
HPB mBanking application is safe and simple to use. Access is not possible without entering a PIN which is known only to the user. As an option on iPhones newer generation access PIN can be replaced access fingerprint (Touch ID) which is selected in the settings. Sequentially introducing three wrong PIN and in the case of five minutes of inactivity, the application will be locked for security reasons and requires a new application.
Read more
4.4
567 total
5419
462
330
211
145
Loading...

What's New

• manje dorade
Read more

Additional Information

Updated
February 15, 2018
Size
32M
Installs
10,000+
Current Version
1.7.1
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Infinum
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.