mHPB

812
Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Croatian

mHPB je mobilna aplikacija koja korisnicima nudi:
− Otvaranje Super smart HPB računa
− Uslugu mobilnog bankarstva (mBankinga) za fizičke osobe
− Uslugu mobilnog bankarstva (mBankinga) za poslovne subjekte
− Uslugu mobilnog tokena (mTokena) za fizičke osobe
− Uslugu mobilnog tokena (mTokena) za poslovne subjekte
− Servise i alate (informacije o poslovnicama i bankomatima, mogućnost ugovaranja sastanaka, pregled tečajne liste, valutni kalkulator te kontakt podaci Banke)

OTVARANJE SUPER SMART HPB RAČUNA
Super smart HPB račun sastoji se od:
− tekućeg računa
− Debitne MasterCard beskontaktne kartice
− mini mHPB (mobilno bankarstvo s osnovnim funkcionalnostima: pregled računa i prometa, plaćanje naloga i zadavanje predložaka, blokada kartica, eRačun, eTrajni nalog, kupovina GSM i ENC bonova)

Osobne podatke koje ćete ustupiti Banci preuzimajući ili koristeći aplikaciju, Banka obrađuje u svrhu realizacije tražene usluge i ostvarenja ugovornog odnosa. Informirajte se o svojim pravima i načelima obrade osobnih podataka dostupnim u Politici zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, na Internet stranicama www.hpb.hr.

Online otvaranje računa provodi se na zahtjev klijenta. Preduvjet za online otvaranje računa je preuzimanje mHPB aplikacije unutar koje pokreće proces otvaranja računa. Račun se otvara putem video poziva kojim se razmjenjuju svi potrebni podaci između klijenta i Banke. Nakon završenog video razgovora, klijent prihvaća svu potrebnu dokumentaciju te aktivira mini mHPB uslugu.

MOBILNO BANKARSTVO I MOBILNI TOKEN ZA FIZIČKE OSOBE
Za pristup HPB mBankingu ili mTokenu putem mHPB aplikacije, potrebno je ugovoriti usluge u najbližoj poslovnici Banke ili uredu Hrvatske pošte. Nakon ugovaranja, usluge je potrebno aktivirati unosom aktivacijskog koda.
Mogućnosti mobilnog bankarstva putem mHPB aplikacije su:
− Uvid u stanje i detalje računa kojima ste vlasnik ili opunomoćenik
− Pregled prometa po računu
− Pregled kredita
− Pregled oročenih depozita
− Zadavanje platnih naloga
− Zadavanje platnih naloga opcijom „slikaj i plati“
− Zadavanje internih prijenosa
− Pregled platnih naloga i internih prijenosa
− Kreiranje i pregled predložaka
− Pregled kartica i prometa po karticama
− Uplata na račun kartica
− Blokada i deblokada kartica
− Mjenjačnica (kupoprodaja deviza)
− Mogućnost kupovine GSM i ENC bonova
− Mogućnost ugovaranja sastanaka
− Zaprimanje obavijesti

MOBILNO BANKARSTVO I MOBILNI TOKEN ZA POSLOVNE SUBJEKTE
mHPB mobilno bankarstvo za građane već je prepoznato kao najsuvremenije u Hrvatskoj. Našu ponudu proširili smo razvojem usluge mHPB i za poduzetnike te kreirali jednostavnu i sigurnu aplikaciju za korištenje.

Što Vam mHPB omogućuje?
− Uvid u stanje i detalje po svim računima
− Jednostavno zadavanje i pregled naloga
− Pregled prometa po računima
− Kreiranje i pregled predložaka
− Mjenjačnica
− Pregled svih obavijesti
− Uređivanje osobnih podataka
− Mogućnost promjene PIN-a.

Jednostavno i sigurno!
− Sve na jednom mjestu - pristup osobnim i poslovnim računima
− Prijava otiskom prsta
− Plaćanje putem opcije „slikaj i plati“
− Unos naloga djelomičnim skeniranjem fakture
− Ušteda novca i vremena
− Korištenje uz najviši stupanj sigurnosti.

Sigurnost korištenja
HPB mBanking aplikacija je sigurna i jednostavna za korištenje. Pristup nije moguć bez unosa PIN-a koji je poznat samo korisniku. Kao opcija na Android uređajima novije generacije pristup PIN-om moguće je zamijeniti pristupom otiskom prsta koji se odabire u postavkama. Uzastopnim unosom tri pogrešna PIN-a te u slučaju pet minuta neaktivnosti, aplikacija se zaključava iz sigurnosnih razloga i zahtijeva novu prijavu.
mHPB is a mobile application that offers users:
- Opening a Super Smart HPB Account
- Mobile banking (mBanking) service for physical persons
- Mobile banking (mBanking) service for businesses
- Mobile Token Service (mTokena) for physical persons
- Mobile Token Service (mTokena) for Businesses
- Services and tools (information on branches and ATMs, possibility of contracting the meetings, review of the exchange rate list, currency calculator and contact details of the Bank)

OPENING SUPER SMART HPB ACCOUNT
The super smart HPB account consists of:
- current account
- Debit MasterCard of contactless cards
- mini mHPB (mobile banking with basic functionality: account and turnover overview, payment order and template assignment, card blocking, eRačun, eTrajna naloga, purchase of GSM and ENC coupons)

Personal data that you will transfer to the Bank by downloading or using the application, the Bank processes it for the purpose of realizing the requested service and achieving the contractual relationship. You will be informed about your rights and the principles of processing personal data available in the Croatian Postal Bank's Personal Data Protection Policy, a joint stock company, at www.hpb.hr.

An online account opening is performed at the client's request. The prerequisite for online account opening is downloading the mHPB application that triggers the opening process of the account. The account is opened via a video call which exchanges all the necessary information between the client and the Bank. After the video chat is completed, the client accepts all necessary documentation and activates the mini mHPB service.

MOBILE BANKING AND MOBILE TOUR FOR PHYSICAL PERSONS
To access HPB mBanking or mToken through the mHPB application, it is necessary to arrange services at the nearest office of the Bank or the Croatian Post Office. After contracting, services need to be activated by entering the activation code.
Mobile banking opportunities through the mHPB application are:
- Insights into the status and details of the account you are the owner or the proxy holder
- View your traffic per account
- Credit Review
- Overview of time deposits
- Making payment orders
- Setting up payment orders with the "paint and pay" option
- Set internal transfers
- Review of payment orders and internal transfers
- Creating and reviewing templates
- View tabs and traffic by tabs
- Payment to the card account
- Block and unlock the card
- Exchange office (foreign exchange purchasing)
- Possibility to purchase GSM and ENC bills
- Possibility of negotiating meetings
- Receive notifications

MOBILE BANKING AND MOBILE TOBACCO FOR BUSINESS ENTITIES
mHPB Mobile Banking for Citizens has already been recognized as the most modern in Croatia. We extended our offer with the development of mHPB and for entrepreneurs and created a simple and secure application for use.

What does mHPB allow for?
- Insights into the status and details of all accounts
- Simple assignment and review of orders
- View Traffic by Accounts
- Creating and reviewing templates
- Currency exchange
- View all notifications
- Editing personal data
- Possibility to change the PIN.

Simple and safe!
- All in one place - access to personal and business accounts
- Sign in with your finger
- Payment via the "pay and pay" option
- Invoice order by partial scanning of invoices
- Save money and time
- Use with the highest degree of security.

Safety of use
The HPB mBanking application is safe and easy to use. Access can not be accessed without a PIN-only entry known to the user. As an option on newer generation Android devices, PIN access can be replaced by fingerprint access that is selected in the settings. By repeatedly entering three wrong PINs and five minutes of inactivity, the application is locked for security reasons and requires a new login.
Read more
4.4
812 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Ažuriranje sigurnosnih postavki
Read more

Additional Information

Updated
September 11, 2018
Size
Varies with device
Installs
50,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Infinum
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.