Wake On Lan

Tất cả mọi người
4.325
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Easily wake up computers from your phone/tablet!

* For this app to work, you need to make sure that your computer and network is set up for and supports Wake On Lan / WOL *

Automation
------------------------------
Automate waking up your computers by sending an intent broadcast from apps such as Llama and Tasker!
In the latest version there is now support for Tasker plugins to make it even easier to automatically wake devices.
Instructions on how to do this are available in the latest version of the app under the help section.

Quick Feature List
------------------------------
* Groups
* Network Search (Find devices on your network and add them to your list. No more finding out MAC addresses etc!)
* One touch wakeup widget for both devices and groups (A widget with online status is coming soon)
* Tasker plugin
* Intent Broadcast support (See instructions inside app help section for details on this)
* CSV Import/Export - So you can share your list of devices easily!
* Material Design (Taking suggestions on this!)
* Auto-Refreshing Device Online Status (Using both ports and ping)
* Supports Wake On Lan(WoL) and Wake On Wan(WoW)
* SecureOn

For WoW, just set the broadcast address to be the remote IP address of the device. This may require some extra setup on the remote network to make sure that the wakeup packets actually arrive on the remote device.

If you're trying to wake up a device that is connected via WiFi it may not work, there's not many WiFi cards that support the WOL standard. WOL works best via an ethernet connection. Some devices such as laptops may not support WOL very well or at all. Some might only work when they are in sleep mode, and others might allow you to turn it on when it is powered off.

Permission Details
---------------------------------
Photos/Media/Files/USB Storage - This is used for reading/writing CSV files to your internal storage so that you can copy your list of devices to other devices easily.

Network/WiFi - This is so that the app can actually send the magic packets to wake up your devices. It is also used in the network search screen and for pinging devices to see if they are online.

Supported Languages
---------------------------------
English
Italian - Davide Salvatore
Vietnamese - Altra Nine
Dutch - Ackuna website
Russian - Павел Монахов
German - sendyourmessageto & ngdeinhardt (Don't know their real names)
Spanish - Martín Sánchez Rastrilla, Álvaro Sillero Sánchez and others!
French - Raphael & 3 other people!
Japanese - Tag & Toeshoe1
Portuguese (Brazil) - Danilo & Cássio
Slovak - jurajov
Czech
Polish
Korean

If you want to help translate Wake On Lan into your language please visit: http://translate.mr-webb.co.uk
If your language isn't on the website, please email me and I'll add it!

If you have any suggestions for Wake On Lan, please drop me an email and I'll see what I can do!
Dễ dàng đánh thức máy tính từ điện thoại / máy tính bảng!

* Đối với các ứng dụng này để làm việc, bạn cần phải chắc chắn rằng máy tính và mạng của bạn được thiết lập để hỗ trợ và Wake On Lan / WOL *

Tự động hóa
------------------------------
Tự động hóa thức dậy máy tính của bạn bằng cách gửi broadcast ý định từ các ứng dụng như Llama và Tasker!
Trong phiên bản mới nhất hiện nay có hỗ trợ cho Tasker plugins để làm cho nó dễ dàng hơn để tự động đánh thức các thiết bị.
Hướng dẫn về việc làm thế nào để làm điều này là có sẵn trong phiên bản mới nhất của ứng dụng dưới phần giúp đỡ.

Danh sách tính năng nhanh
------------------------------
* Các nhóm
* Mạng Tìm kiếm (Tìm thiết bị trên mạng của bạn và thêm chúng vào danh sách của bạn. Không có thêm tìm ra địa chỉ MAC, vv!)
* Một phụ tùng liên lạc wakeup cho cả hai thiết bị và các nhóm (Một widget có trạng thái trực tuyến là đến sớm)
* Tasker Plugin
* Hỗ trợ Broadcast Intent (Xem hướng dẫn bên trong ứng dụng phần trợ giúp để biết chi tiết về điều này)
* CSV Import / Export - Vì vậy, bạn có thể chia sẻ danh sách các thiết bị một cách dễ dàng!
* Thiết kế Vật liệu (Lấy ý kiến ​​về điều này!)
* Auto-Refreshing Tình trạng thiết bị trực tuyến (Sử dụng cả hai cổng và ping)
* Hỗ trợ Wake On Lan (WoL) và Wake On Wan (WoW)
* SecureOn

Đối với WoW, chỉ cần thiết lập địa chỉ broadcast là địa chỉ IP từ xa của thiết bị. Điều này có thể yêu cầu một số cài đặt thêm trên mạng từ xa để đảm bảo rằng các gói wakeup thực sự đến vào thiết bị từ xa.

Nếu bạn đang cố gắng để đánh thức một thiết bị được kết nối thông qua WiFi nó có thể không làm việc, không có nhiều card WiFi hỗ trợ chuẩn WOL. WOL hoạt động tốt nhất thông qua một kết nối Ethernet. Một số thiết bị như laptop có thể không hỗ trợ WOL rất tốt hoặc ở tất cả. Một số chỉ có thể làm việc khi họ đang có trong chế độ ngủ, và những người khác có thể cho phép bạn bật nó khi nó được tắt.

Chi tiết sự cho phép
---------------------------------
Hình ảnh / Truyền thông / Files / USB Storage - Điều này được sử dụng cho việc đọc / ghi tập tin CSV để lưu trữ nội bộ của bạn để bạn có thể sao chép danh sách các thiết bị với các thiết bị khác một cách dễ dàng.

Mạng / WiFi - Điều này là để các ứng dụng có thể gửi các gói ma thuật để đánh thức các thiết bị của bạn. Nó cũng được sử dụng trong màn hình tìm kiếm mạng và các thiết bị cho ping để xem họ đang online.

Hỗ trợ Ngôn ngữ
---------------------------------
Anh
Ý - Davide Salvatore
Việt - Altra Chín
Hà Lan - website Ackuna
Nga - Павел Монахов
Đức - sendyourmessageto & ngdeinhardt (Không biết tên thật của họ)
Tây Ban Nha - Martín Sánchez Rastrilla, Álvaro Sillero Sánchez và những người khác!
Pháp - Raphael & 3 người khác!
Nhật Bản - Tag & Toeshoe1
Bồ Đào Nha (Brazil) - Danilo & Cassio
Slovak - jurajov
Séc
đánh bóng
Hàn Quốc

Nếu bạn muốn giúp dịch Wake On Lan sang ngôn ngữ của bạn vui lòng truy cập: http://translate.mr-webb.co.uk
Nếu ngôn ngữ của bạn không phải là trên các trang web, xin vui lòng gửi email cho tôi và tôi sẽ thêm nó!

Nếu bạn có bất cứ đề nghị cho Wake On Lan, xin vui lòng thả cho tôi một email và tôi sẽ thấy những gì tôi có thể làm!
Đọc thêm
Thu gọn
4,1
Tổng 4.325
5
4
3
2
1
Đang tải…

Tính năng Mới

1.35
---------------------
+ Created a Privacy Policy and added a link to it under "Help & Feedback" in the app
~ Updated Google Play Services / Firebase Crashlytics
~ Disabled the android advertising identifier for Firebase as I only just found out that it exists and the app doesn't need it!
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
10 tháng 3, 2019
Kích thước
3,9M
Lượt cài đặt
1.000.000+
Phiên bản hiện tại
1.35
Cần có Android
4.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Mike Webb
©2021 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.