Paladog

Mọi người từ 10+
8.474
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

★Feb/2012 Paladog! is nominated (below 2 section) - Pocket Gamer Awards(UK)
- Best iPhone/iPod touch Game of the Year
- Best Strategy/Simulation Game
★Dec/2011 Rewind 2011 Best Seller(Paid) - Apple App Store(KOR)
★Sep/2011 'The Best Games You've Never Played' - Apple App Store
★Sep/2011 ‘Best Application’ - 1st KOREA MOBILE AWARD
★Mar/2011 'Golden Award(9/10)' - Pocket Gamer(UK)
★Feb/2011 'What's HOT, NEW / NOTEWORTHY' - Apple App Store
★Feb/2011 'No.1 on the App Top List/Top Grossing List for 8 weeks' - Apple App Store(Kor)


Introducing Paladog, the apex of all defense games!

Reviews>
- Setting a new benchmark for castle versus castle titles, Paladog manages to push genre forward by giving you a greater grip on gameplay (9/10, Gold Award) (pocketgamer.co.uk)
- Hours of game play, great replay value, and content updates! What more can you ask for? (Review by Brantusk)
- Amazing. I find nothing wrong with it. Just perfect game. (Review by ReidWassmer)
- One of the best games on the iPhone! (Review by Frankie Cordova)

Synopsis>
In a far future,
the mother earth has lost vitality due to overwhelming greed and selfishness of human.
Not so long after, the gods eventually decide to annihilate the entire human race.
Instead, critters have given intelligence to have a chance to establish their own civilization.
They worshipped their creators and spent a millennium in peace.
Different from human race, the critters were innocent, pure and peace loving creatures.
Meanwhile the devils were struggling to find evil minds which once were full of and around when the earth was full of human.
The devils, after all, decide to declare war on the critterland.
Critters have long accustomed to peace.
They seemed incapable to battle against the human undeads summoned from the hell by the devils and the fate of the nation seemed grim.
At the very moment everyone was about to give up hope, one paladin arose from the dark to fight back for the peace of the critterland….

His name…. was… Paladog.

Game Mode>
- Paladog : Escort, Destiny, Battlefield
- Darkdog : Boar Dash, Rocking Horse Defense, Dungeon Defense

Game Tips>
- Paladog : Allies in the range of aura can use stronger skills.
- Darkdog : Enemies in the range of dark aura get debuffed.
- Changing weapons or units that you use can make hard stages easier.
- The new hero, Darkdog mode gets unlocked bt clearing the event stage that shows up after the 3rd wave of Paladog Survival Mode.
- Paladog and Darkdog shares some items (Gem/Enchant stone/Phoenix Feather) together.
- Survival 'Friends' mode, which you can have fun with your Facebook friends added.


※Notice※
Paladog allow you to purchase in-game-items for real money.
Please disable in-app-purchase on your device if you don’t want this feature to be accessible.


Game Support>
- support@fazecat.com

Like Paladog on Facebook>
- http://facebook.com/fazecatpaladog

About FazeCat)
- http://facebook.com/fazecat
- http://twitter.com/fazecat
- http://me2day.net/fazecat


ⓒ 2011 FazeCat Co., Ltd And Paladog™ All Rights Reserved.
★ Tháng Hai / 2012 Paladog! được đề cử (dưới 2 phần) - Pocket Gamer Awards (Anh)
- IPhone tốt nhất / iPod touch Game của năm
- Chiến lược tốt nhất / mô phỏng trò chơi
★ Dec / 2011 Rewind 2011 bán chạy nhất (Paid) - Apple App Store (KOR)
★ Sep / 2011 'Các Games hay nhất Bạn đã bao giờ chơi' - Apple App Store
★ Sep / 2011 'ứng dụng tốt nhất' - 1 KOREA MOBILE GIẢI THƯỞNG
★ Mar / 2011 "Giải thưởng Vàng (9/10) - Pocket Gamer (Anh)
★ Tháng Hai / 2011 'Có gì HOT, NEW / đáng chú ý "- Apple App Store
★ Tháng Hai / 2011 'số 1 trên App Top Danh sách / Top Danh sách doanh thu trong 8 tuần' - Apple App Store (Kor)


Giới thiệu Paladog, đỉnh của tất cả các trò chơi phòng thủ!

Nhận xét>
- Thiết lập một chuẩn mực mới cho lâu đài so với danh hiệu lâu đài, Paladog quản lý để thúc đẩy thể loại về phía trước bằng cách cho bạn một va li lớn về gameplay (9/10, giải thưởng vàng) (pocketgamer.co.uk)
- Giờ chơi trò chơi, giá trị chơi lại tuyệt vời, và cập nhật nội dung! Nhiều hơn những gì bạn có thể yêu cầu? (Đánh giá của Brantusk)
- Amazing. Tôi thấy không có gì sai với nó. Trò chơi chỉ là hoàn hảo. (Đánh giá của ReidWassmer)
- Một trong những trò chơi hay nhất trên iPhone! (Đánh giá của Frankie Cordova)

Tóm tắt>
Trong một tương lai xa,
mẹ trái đất đã bị mất sức sống do tham lam quá và ích kỷ của con người.
Không lâu sau đó, các vị thần quyết định cuối cùng để tiêu diệt toàn bộ nhân loại.
Thay vào đó, sinh vật đã đưa ra thông minh để có một cơ hội để thiết lập nền văn minh riêng của họ.
Họ tôn thờ người sáng tạo của họ và trải qua một thiên niên kỷ trong hòa bình.
Khác với loài người, những sinh vật vô tội, tinh khiết và bình an yêu thương sinh vật.
Trong khi đó, ma quỷ đều đang nỗ lực để tìm tâm ác mà một khi đã được đầy đủ và xung quanh khi trái đất là đầy đủ của con người.
Ma quỷ, sau khi tất cả, quyết định tuyên chiến với critterland.
Sinh vật từ lâu đã quen với hòa bình.
Họ dường như không có khả năng để chiến đấu chống lại undeads con người được triệu tập từ địa ngục của ma quỷ và số phận của dân tộc dường như ảm đạm.
Tại thời điểm rất tất cả mọi người sắp từ bỏ hy vọng, một paladin xuất phát từ bóng tối để chiến đấu trở lại cho sự bình an của các critterland ....

Tên của ông .... là ... Paladog.

Chế độ Game>
- Paladog: Escort, Destiny, Battlefield
- Darkdog: Dash Boar, Rocking Horse Quốc phòng, Dungeon Defense

Game Mẹo>
- Paladog: Đồng minh trong phạm vi của hào quang có thể sử dụng kỹ năng mạnh hơn.
- Darkdog: Kẻ thù trong phạm vi Dark Aura được debuffed.
- Thay đổi vũ khí hoặc các đơn vị mà bạn sử dụng có thể làm cho giai đoạn khó khăn dễ dàng hơn.
- Các anh hùng mới, chế độ Darkdog được mở khóa bt thanh toán bù trừ giai đoạn sự kiện mà xuất hiện sau khi làn sóng thứ 3 của Paladog chế độ Survival.
- Paladog và Darkdog cổ phiếu một số mặt hàng (Gem / Enchant đá / Phoenix Feather) với nhau.
- Chế độ Survival 'Friends', mà bạn có thể vui chơi với bạn bè Facebook của bạn thêm.


※ ※ Thông báo
Paladog cho phép bạn mua trong game-mục tiền thật.
Xin vui lòng vô hiệu hóa trong ứng dụng mua trên thiết bị của bạn nếu bạn không muốn tính năng này để có thể truy cập.


Trò chơi Hỗ trợ>
- Support@fazecat.com

Giống như Paladog trên Facebook>
- Http://facebook.com/fazecatpaladog

Về FazeCat)
- Http://facebook.com/fazecat
- Http://twitter.com/fazecat
- Http://me2day.net/fazecat


2011 ⓒ FazeCat Công ty TNHH Và Paladog ™ Tất cả các quyền.
Đọc thêm
4,1
Tổng 8.474
55.510
4883
3486
2325
11.270
Đang tải...

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
10 tháng 11, 2015
Kích thước
39M
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
2.2.0
Cần có Android
2.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Mọi người từ 10+
Bạo lực ảo, Đổ máu nhẹ nhàng
Yếu tố tương tác
Mua hàng kỹ thuật số
Sản phẩm trong ứng dụng
0,99 US$ - 19,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
FazeCat
Nhà phát triển
서울 구로구 디지털로31길 53, 5층 504호(구로동, 이앤씨벤처드림타워5차)
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.