TextGrabber Offline Scan & Translate Photo to Text

Dla wszystkich
4 988
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

ABBYY TextGrabber easily and quickly digitizes fragments of printed text and turns the recognized result into action: call, email, follow links, find on maps, translate into 100+ languages, edit, voice over and share in any convenient way.
When you point your mobile camera at printed text, TextGrabber instantly captures and recognizes it offline, no Internet connection needed. A unique real-time recognition mode extracts information in 60+ languages not only from documents, but from any surfaces.


Winner of SUPERSTAR Award in the "Mobile Productivity App", "Mobile Image Capture App" and “Text Input” categories in Mobile Star Awards

------------------------
“TextGrabber is probably the best app which adds another function to your phone: a scanner”- The Irish Times

“The Best Image-to-Text App...” - lifehacker.com
------------------------

KEY FEATURES:
• Real-Time Translation directly on the camera screen without taking photos into 100+ languages online (full-text translation) and 10 languages offline (word-by-word translation).

• Innovative Real-Time Recognition mode based on ABBYY RTR SDK technology will digitize printed text directly on the camera screen without taking photographs.

• Text recognition in 60+ languages, including Russian, English, German, Spanish, Greek, Turkish, Chinese and Korean, without an Internet connection (offline on device).
• All links, phone numbers, email addresses, postal addresses after extraction become clickable: you can click on the link, phone, write email or find the address on the maps.

• Full-text translation into 100+ languages (Internet connection is required).
• Autocopy of the recognized or translated text to the clipboard, so that text-to-speech (TTS) applications could read aloud everything that is on the TextGrabber screen.
• Share the results to any app installed on the device via the system sharing.
• All captured texts can be stored, edited, deleted or merged in the notes list.

------------------------
The free version is ad-supported and provides 3 text recognition and translation.

With ABBYY TextGrabber you can save and translate any printed text you need with a tap of your screen:
• Texts from TV screen or smartphone
• Receipts
• Labels and counters
• Travel documents
• Magazine articles and book fragments
• Manuals and instructions
• Recipe ingredients, etc.
------------------------
TIPS & TRICKS
· Select the appropriate language (up to three at a time) before recognition
Recognition results are available as unformatted text (TXT). If you want to scan books or large multi-page documents with preserving formatting (for example, DOC, XLS), please try ABBYY FineScanner.
· Translation is performed by a third-party service, so we do not have full control over the result.

------------------------
FOLLOW US
fb.com/AbbyyMobile/
Twitter @ABBYY_Mobile_WW
YouTube.com/AbbyyMobile
vk.com/abbyylingvo
MobileBlog.Abbyy.com

-----------------------
ABBYY TEXTGRABBER IS THE FASTEST WAY TO DIGITIZE, TRANSLATE AND ACTION ANY PRINTED INFORMATION!

Please leave a review if you like ABBYY TextGrabber. Thank you!
ABBYY TextGrabber łatwo i szybko digitalizuje fragmenty drukowanego tekstu i zamienia rozpoznany wynik w akcję: zadzwoń, wyślij e-mail, śledź linki, znajdź na mapach, przetłumacz na ponad 100 języków, edytuj, przesyłaj i udostępniaj w dowolny wygodny sposób.
Po skierowaniu kamery mobilnej na wydrukowany tekst, TextGrabber natychmiast przechwytuje i rozpoznaje go w trybie offline, bez potrzeby połączenia z Internetem. Unikalny tryb rozpoznawania w czasie rzeczywistym wyodrębnia informacje w ponad 60 językach nie tylko z dokumentów, ale z dowolnych powierzchni.


Zdobywca nagrody SUPERSTAR w kategoriach „Mobile Productivity App”, „Mobile Image Capture App” i „Text Input” w Mobile Star Awards

------------------------
„TextGrabber to prawdopodobnie najlepsza aplikacja, która dodaje kolejną funkcję do twojego telefonu: skaner” - The Irish Times

„Najlepsza aplikacja Image-to-Text ...” - lifehacker.com
------------------------

KLUCZOWE CECHY:
• Tłumaczenie w czasie rzeczywistym bezpośrednio na ekranie aparatu bez robienia zdjęć w ponad 100 językach online (tłumaczenie pełnotekstowe) i 10 języków offline (tłumaczenie słowo po słowie).

• Innowacyjny tryb rozpoznawania w czasie rzeczywistym oparty na technologii ABBYY RTR SDK będzie digitalizował drukowany tekst bezpośrednio na ekranie aparatu bez robienia zdjęć.

• Rozpoznawanie tekstu w ponad 60 językach, w tym rosyjskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, greckim, tureckim, chińskim i koreańskim, bez połączenia z Internetem (offline na urządzeniu).
• Wszystkie linki, numery telefonów, adresy e-mail, adresy pocztowe po wyodrębnieniu stają się klikalne: możesz kliknąć link, telefon, napisać e-mail lub znaleźć adres na mapach.

• Tłumaczenie pełnotekstowe na ponad 100 języków (wymagane jest połączenie z Internetem).
• Autokopia rozpoznanego lub przetłumaczonego tekstu do schowka, dzięki czemu aplikacje zamiany tekstu na mowę (TTS) mogą czytać na głos wszystko, co jest na ekranie TextGrabber.
• Udostępniaj wyniki dowolnej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu za pośrednictwem udostępniania systemu.
• Wszystkie przechwycone teksty można przechowywać, edytować, usuwać lub scalać na liście notatek.
 
------------------------
Darmowa wersja jest obsługiwana przez reklamy i zapewnia 3 rozpoznawanie i tłumaczenie tekstu.

Z ABBYY TextGrabber możesz zapisywać i tłumaczyć dowolny drukowany tekst za pomocą stuknięcia ekranu:
• Teksty z ekranu telewizora lub smartfona
• Wpływy
• Etykiety i liczniki
• Dokumenty podróżne
• Artykuły z czasopism i fragmenty książek
• Podręczniki i instrukcje
• Składniki receptur itp.
------------------------
PORADY & TRIKI
· Wybierz odpowiedni język (do trzech na raz) przed rozpoznaniem
Wyniki rozpoznawania są dostępne jako tekst niesformatowany (TXT). Jeśli chcesz skanować książki lub duże wielostronicowe dokumenty z zachowaniem formatowania (na przykład DOC, XLS), wypróbuj ABBYY FineScanner.
· Tłumaczenie wykonywane jest przez usługę innej firmy, więc nie mamy pełnej kontroli nad wynikiem.
 
------------------------
PODĄŻAJ ZA NAMI
fb.com/AbbyyMobile/
Twitter @ABBYY_Mobile_WW
YouTube.com/AbbyyMobile
vk.com/abbyylingvo
MobileBlog.Abbyy.com
 
-----------------------
ABBYY TEXTGRABBER JEST NAJSZYBSZĄ DROGĄ DO CYFROWANIA, TŁUMACZENIA I DZIAŁANIA JAKICHKOLWIEK DRUKOWANYCH INFORMACJI!

Proszę zostawić recenzję, jeśli lubisz ABBYY TextGrabber. Dziękuję Ci!
Więcej informacji
Zwiń
3,6
Łącznie: 4 988
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

+ Overlay translation in photo OCR: the recognized or translated text is displayed over the text on the photo. It is easy to compare the original and the result. Uncertain characters are highlighted in yellow. If you click on a word, you can edit it.
+ Revamped translation technology: formatting and paragraphs in translated text are now the same as in the recognized text; translation quality has improved and speed has increased.
We would be very glad for your feedback on the Google Play!
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
1 sierpnia 2019
Rozmiar
45M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
2.6.3.1
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
1,99 USD-29,99 USD za element
Sprzedawca
ABBYY
Deweloper
ABBYY USA 880 North McCarthy Ranch Blvd., Suite #220 Milpitas, California 95035, USA
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.