Acapela TTS Voices

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

******** Warning ********
Since the latest Google applications update most of the Google applications (Google maps and Google now for example) don't care anymore about the TTS settings and use only their own Google TTS voices.
So please note that for the moment we cannot guarantee compatibility for these applications as this is a unilateral decision from Google.
To keep using our voices in a Navigation GPS application we suggest to use the "Navigator" or Sygic application or any other Google Speech API compatible application.

******** Important Note ********
The application is free, so you can try all of our voices in an online mode, but then you need to buy at least one voice within the application to be able to use the voices (offline) with TTS compatible application (In-app Billing - EUR 3.99/voices et EUR 11.99/kids Premium voices)

******** Description ********
Acapela TTS allows you to buy and install our high quality voices and integrate them in your Android Device to use them with the system or any TTS compatible applications (such Google TalkBack, some GPS Applications, Translator applications, ebook reader, news reader ...)

For questions & installation instruction, visit http://www.acapela-group.com/acapela-for-android/acapela-tts-voices-installation-instructions/
In case of issues, please write us an email (acapelavoices@acapela-for-android.com).

******** Instructions ********
1/ Tap the application icon. However, beforehand, check that you have a valid data connection, as the app needs to contact the server to check voice status.
2/ If you have more than one Google account, select the one associated with your Google Play account.
WARNING: you will not be able to change this afterwards. In case of error, uninstall the application and install it again.
3/ Browse the list of voices retrieved from our servers.
4/ Tap on a voice and a menu will appear:
• ‘Listen to the voice’ allows you to test an of our voices with your own text
• ‘Buy’ will open an in-app Billing window, asking for confirmation of your purchase
5/ After purchase, the voice will appear with a download icon. Click on it and choose ‘download’.
6/ The voice will be downloaded. Note: the amount of data to download is between 20 & 30 MB.
7/ If this is the first time you have downloaded a voice, you will have to set up your device in order to set Acapela TTS as the default Text To Speech.
• Go to Android ‘Settings’ -> ‘Language & Input’ -> Text-to-Speech Settings’.
• Select ‘Acapela TTS’ then click on the settings icon in the right
• Select the voice you installed or the default voice option (see later chapter)
8/ Press "Listen to an Example" (mandatory, in order to activate the voice)

Default voice option

In Android ‘Settings’ -> ‘Language & Input’ -> Text-to-Speech Settings’ -> ‘Acapela TTS’ -> 'Settings' you can now select a default voice instead of the explicit voice.
By doing that you can use a new system allowing you to switch between several Acapela voices directly in the application or using our widget.

To set the voice used simply open the application then press and hold to the voice you want to set as default voice (a yellow star will appear)
Or click on the widget to switch between all the voices.

******** License and privacy ********
By downloading this software, you accept implicitly our licensing agreement: http://www.acapela-group.com/acapela-for-android/acapela-tts-voices-licencing-agreement/
******** Varování ********
Od poslední aktualizace Google aplikací většinu aplikací Google (Google mapy a Chytré karty Google například) nejsou již starat o nastavení TTS a používat pouze své vlastní Google TTS hlasy.
Takže prosím na vědomí, že v tuto chvíli nemůžeme zaručit kompatibilitu pro tyto aplikace, protože to je jednostranné rozhodnutí od Googlu.
Chcete-li nadále používat svůj hlas v aplikaci GPS navigace doporučujeme použít „Navigator“ nebo aplikaci Sygic nebo jakýkoli jiný kompatibilní aplikace Google Speech API.

******** Důležitá poznámka ********
Aplikace je zdarma, takže si můžete vyzkoušet všechny naše hlasy v on-line režimu, ale pak budete muset koupit alespoň jeden hlas v rámci aplikace, aby bylo možné používat hlasy (v režimu offline) s TTS kompatibilní aplikace (fakturace v aplikaci - 3,99 EUR / hlasy et 11,99 EUR / děti Premium hlasy)

******** Popis ********
Acapela TTS umožňuje kupovat a instalovat naše vysoce kvalitní hlasy a integrovat je do svého zařízení Android, aby jejich použití se systémem nebo jakákoliv TTS kompatibilní aplikace (například Google TalkBack, některé GPS aplikace, překladatele aplikací, ebook reader, čtečka zpráv ... )

V případě dotazů a instalace instrukce naleznete http://www.acapela-group.com/acapela-for-android/acapela-tts-voices-installation-instructions/
V případě problémů, napište nám e-mail (acapelavoices@acapela-for-android.com).

******** Pokyny ********
1 / Poklepáním na ikonu aplikace. Nicméně, předem zkontrolujte, zda máte platný datové připojení, když aplikace potřebuje kontaktovat server zkontrolovat stav hlasu.
2 / Pokud máte více než jeden účet Google, vyberte ten, spojený s vaším účtem Google Play.
UPOZORNĚNÍ: nebudete moci změnit později. V případě chyby, odinstalovat aplikace a znovu nainstalovat.
3 / Procházejte seznamem hlasů získaných z našich serverů.
4 / Tap na hlas a objeví se menu:
    • ‚Poslouchej hlas‘ vám umožní testovat naše hlasy s vlastním textem
    • ‚Koupit‘ se otevře okno fakturace v aplikaci, s žádostí o potvrzení o nákupu
5 / Po zakoupení, hlas se zobrazí s ikonou stahování. Klikněte na něj a zvolte ‚download‘.
6 / Hlas bude stažen. Poznámka: množství dat ke stažení se pohybuje mezi 20 a 30 MB.
7 / Pokud je to poprvé, co jste si stáhli hlas, budete muset nastavit zařízení s cílem vytvořit Acapela TTS jako výchozí text na řeč.
    • Přejděte na Android ‚Nastavení‘ -> ‚Jazyk a zadávání‘ -> Text-to-Speech Nastavení.
    • Vyberte ‚Acapela TTS‘ a poté klikněte na ikonu nastavení v pravém
    • Vyberte hlas, který jste nainstalovali, nebo výchozí možnost hlasového (viz dále kapitola)
8 / Tisk „Poslechnout příklad“ (povinné, aby se aktivovala hlas)

Volba výchozí hlas

V Androidu ‚Nastavení‘ -> ‚Jazyk a zadávání‘ -> Nastavení převodu textu na mluvené slovo -> ‚Acapela TTS‘ -> ‚Nastavení‘ si nyní můžete zvolit namísto výchozí hlas explicitní hlas.
Tím, že můžete použít nový systém umožňuje přepínat mezi několika Acapela hlasy přímo v aplikaci nebo pomocí našeho widgetu.

Chcete-li nastavit hlas použitý jednoduše otevřete aplikaci a poté stiskněte a podržte hlas, který chcete nastavit jako výchozí hlas (objeví se žlutá hvězda)
Nebo kliknout na widget pro přepínání mezi všemi hlasy.

******** licenční a soukromí ********
Stažením tohoto softwaru přijímáte implicitně naši licenční smlouvu: http://www.acapela-group.com/acapela-for-android/acapela-tts-voices-licencing-agreement/
Další informace
3,5
Celkem 4 151
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Remove location permission not needed
- Fix minor bugs
Další informace

Další informace

Aktualizováno
30. května 2018
Velikost
11M
Instalace
500 000+
Aktuální verze
7.0.0.1
Vyžaduje Android
2.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
1,03 US$–7,99 US$ za položku
Od vývojáře
Acapela Group S.A.
Vývojář
33, Boulevard Dolez 7000 Mons t +32 (0)65 37 42 75 f +32 (0)65 37 42 76
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.