Adobe Photoshop Express:Photo Editor Collage Maker

Per a tothom
949.833
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Join millions of creative folks who trust and use Adobe Photoshop Express, one of the best photo editor and collage maker on Android for quick, easy and powerful editing on mobile devices.

PHOTO EDITOR
- Basics: Crop, straighten, rotate, and flip your photos. Remove red eye and pet eye.
- Auto-Fix: A one-touch adjustment for contrast, exposure, and white balance.
- Blemish removal: With user, friendly one touch, remove spots, dirt, and dust from your photos.
- Corrections: Instantly light up your selfie or photo with slide controls for clarity, contrast, exposure, highlights, shadows, blacks, whites, temperature, tint, sharpen, saturation and vibrance.
- Filters or Looks: A new smart way to turn any photo into artwork - choose from over 80+ preset eye-catching fun styles. You can control intensity of your looks for realistic photo effects.
- Watermark images: Easily add custom text or graphical watermark on images.
- Customization: Create and save your own Looks.
- Photo Frames: Add a distinctive personal touch to your photos with over 15 borders and frames. For a harmonious look, match the border color with the colors in the image.
- Raw photo support: Import and edit photos in raw format.
- Share: Easily share to all your favourite social sites: Facebook, Twitter, Instagram, and more.
- Watermark images: Easily add custom text or graphical watermark on images.
- Image resize: Use this option to resize an image before saving.
- JPEG Quality output – Customize the quality and size of your output image.

COLLAGE MAKER
- Create a photo collage in seconds with our photo grid feature.
- Choose from a wide variety of grid layouts.
- Pick any photo in the layout, and edit it the way you like with the photo editor.
- Hold, drag and drop to swap photo position, pinch to zoom in or out, or drag the handles to resize.
- Add new image or replace by simple selection.
- Adjust/fix a single image and apply any look.
- Change border thickness and color.
- Print directly from the application

AWESOME FEATURES
- One-touch Filters or Looks: Get additional filters for fun, fresh looks!
- Noise Reduction: Minimize unwanted grain and speckling in night photos and low light photos.
- Defog: Reduce fog and haze in photos.
- Perspective Correction – Fix the skewed perspective photos with just a click! Choose from auto (balanced or full auto), vertical, or horizontal correction options.- Access Premium Features when you sign in with an Adobe ID:
- Access these features when you sign in with an Adobe ID

Once you’re done with the photo editor or collage maker, share your finished work directly to Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, or your other favorite social networks!

Want to do more with your photos? Have a look at these other free Adobe Photoshop mobile apps:
- Photoshop Mix — Cut out and combine elements from different images, blend layers, and apply looks on your iPad or iPhone — anywhere you are.
- Photoshop Fix — Edit facial features, heal, lighten, liquefy, color and adjust your images to perfection — and then easily share them across other Creative Cloud desktop and mobile apps.
- Lightroom Mobile – Capture, edit, organize and share professional quality images from your smartphone or tablet.

Photoshop Express supports the following file formats:
- Photo: JPG, PNG
- Raw files: arw (SONY), cr2 (CANON), crw (CANON), dng, erf (EPSON), raf (FUJI), 3fr & fff (HASSELBLAD), dcr (KODAK), mrw (KONICA), mos (LEAF), rwl (LEICA), nef & nrw (NIKON), orf (OLYMPUS), rw2 (PANASONIC), pef (PENTAX), srw (SAMSUNG)
- While we aim to provide support for raw files from the latest camera models of most camera manufacturers, we cannot guarantee universal raw support.

Photoshop Express, brought to you by Adobe the proud makers of the Photoshop family of products, has the power of Photoshop CC which gives you the flexibility and control to access your images anywhere using Adobe Creative Cloud.
Uneix-te a milions de persones creatives que confien i utilitzen Adobe Photoshop Express, un dels millors editor de fotografies i collage maker en Android per a l'edició ràpida, fàcil i de gran abast en els dispositius mòbils.

Photo Editor
- Conceptes bàsics: retallar, redreçar, rotar, voltejar i les seves fotos. Eliminar els ulls vermells i l'ull de l'animal domèstic.
- Auto-Fix: Un ajust d'un sol toc per al contrast, l'exposició i el balanç de blancs.
- eliminació de taques: Amb l'usuari, fer servir un sol toc, treure taques, brutícia i la pols de les seves fotos.
- Correccions: il·luminarà de manera instantània la seva autofoto o foto amb controls lliscants per a una major claredat, contrast, exposició, posa en relleu, ombres, negres, blancs, temperatura, tint, nitidesa, la saturació i la vivesa.
- Filtres o Aparença: Una nova manera intel·ligent per convertir qualsevol foto en obra - triar entre més de 80 estils predefinits divertides cridaners. Es pot controlar la intensitat de la seva aparença d'efectes fotogràfics realistes.
- imatges de marca d'aigua: Fàcil d'afegir text o marca d'aigua gràfic en imatges.
- Personalització: crear i guardar les seves pròpies mirades.
- Marcs de la foto: Afegir un toc personal distintiva a les seves fotos amb més de 15 vores i marcs. Per a un aspecte harmoniós, que coincideixi amb el color de la vora amb els colors de la imatge.
- el suport de fotos Raw: importar i editar fotografies en format RAW.
- Compartir: Compartir fàcilment a tots els seus llocs favorits socials: Facebook, Twitter, Instagram, i més.
- imatges de marca d'aigua: Fàcil d'afegir text o marca d'aigua gràfic en imatges.
- Canviar la mida del fitxer: Utilitzeu aquesta opció per canviar la mida d'una imatge abans de desar.
- Resultats de qualitat JPEG - Personalitzar la qualitat i la mida de la imatge de sortida.

collage Maker
- Crear un collage de fotos en segons amb la nostra funció de retícula de fotos.
- Esculli entre una àmplia varietat de dissenys de quadrícula.
- Trieu qualsevol foto en el disseny, i editar-al seu gust amb l'editor de fotos.
- Tot esperant, arrossegar i deixar anar per canviar la posició de la foto, pessigar per apropar o allunyar, o arrossegueu els controls per canviar la mida.
- Afegir nova imatge o reemplaçar per selecció simple.
- Ajustar / fixar una sola imatge i aplicar qualsevol look.
- Canviar el gruix i color de la vora.
- Imprimir directament des de l'aplicació

característiques impressionants
- Filtres d'un sol toc o es veu: obtenir filtres addicionals per a la diversió, un aspecte fresc!
- Reducció de soroll: Minimitzar gra desitjat i motes en les fotos nocturnes i fotos de baixa llum.
- Eliminar boira: reduir la boira i la boirina a les fotos.
- Correcció de perspectiva - Fixar les fotos esbiaixades perspectiva amb només un clic! Trieu d'acte (acte equilibrada o total), vertical, horitzontal o correcció opciones.- Accés característiques Premium en iniciar sessió amb un ID d'Adobe:
- Accedir a aquestes característiques quan s'accedeix amb un ID d'Adobe

Un cop hagueu acabat amb l'editor de foto o collage maker, compartir la seva obra acabada directament a Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, o les seves altres xarxes socials favorites!

Vols fer més amb les seves fotos? Fer una ullada a aquestes altres aplicacions mòbils gratuïtes Adobe Photoshop:
- Photoshop Mix - retallar i combinar elements de diferents imatges, fusionar capes i aplicar les mirades en el seu iPad o iPhone - en qualsevol lloc que es trobi.
- Photoshop Fix - Edita trets facials, guarir, alleujar, liquar, color i ajustar les imatges a la perfecció - i després compartir-les fàcilment a través d'una altra escriptori Creative Cloud i aplicacions per a mòbils.
- Lightroom mòbil - Capturar, editar, organitzar i compartir imatges de qualitat professional des del seu telèfon intel·ligent o tauleta.

Photoshop Express és compatible amb els següents formats d'arxiu:
- Foto: JPG, PNG
- Els arxius Raw: ARW (SONY), CR2 (CANON), CRW (CANON), DNG, ERF (EPSON), raf (FUJI), 3fr i FFF (HASSELBLAD), DCR (Kodak), MRW (KONICA), MOS ( FULL), RWL (LEICA), nef i NRW (NIKON), orf (OLYMPUS), RW2 (PANASONIC), PEF (PENTAX), SRW (SAMSUNG)
- Si bé el nostre objectiu és proporcionar suport per a arxius crus dels últims models de càmeres de la majoria dels fabricants de càmeres, no podem garantir el suport prima universal.

Photoshop Express, portat a vostè pels creadors d'Adobe orgullosos de la família de productes de Photoshop, té el poder de Photoshop CC que li dóna la flexibilitat i el control per accedir a les seves imatges en qualsevol lloc utilitzant Adobe Creative Cloud.
Més informació

Comentaris

Ressenya Policy
4,2
949.833 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

•Grain Effect – Give a vintage effect to your images using the new Grain adjustment option.
•Introducing Text – Adding one of the most requested features. You can now add text and create incredible memes, using a variety of fonts, colors, and transparency options.
•Fonts Customization : Choose from a wide variety of fonts to enhance the text in your images.
•Spot Heal Enhancement : Now you can control the spot radius during Spot Heal, for better precision and control.
Més informació

Informació addicional

Actualitzada
7 de setembre de 2018
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
50.000.000+
Versió actual
5.1.519
Requereix Android
4.4 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tothom
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Compres digitals
Oferta per
Adobe
Desenvolupador
Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704
©2018 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.