Adobe Acrobat Reader

За всички възрасти
3 195 182
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Adobe Acrobat Reader is the free global standard for reliably viewing, signing, and commenting on PDF documents.

VIEW PDFs
• Quickly open and view PDF documents.
• Search, scroll, and zoom in and out.
• Choose Single Page or Continuous scroll mode.

ANNOTATE PDFs
• Make comments on PDFs using sticky notes and drawing tools.
• Highlight and mark up text with annotation tools.
• View and respond to annotations in the comments list.

WORK WITH OTHERS AND SHARE PDFs

• Quickly access documents shared for viewing, review, or signature.
• Collaborate with others by adding your comments to PDFs sent to you for review.
• Receive activity notifications for files you’ve shared for viewing and review.
• Track pending actions for documents shared with you.
• Easily share PDFs with others by creating links you can send by email.

WORK WITH SCANNED DOCUMENTS
• Easily access scanned PDFs that you’ve captured using the free Adobe Scan app.
• Open your scans in Acrobat Reader to fill in, sign, review, and share.

FILL AND SIGN FORMS
• Quickly fill out PDF forms by typing text into fields.
• Use your finger or stylus to e-sign any PDF document.

STORE AND PRINT FILES
• Sign in to your free Adobe Document Cloud account to store and access files across devices.
• Connect to your Dropbox account and access other storage providers including Google Drive.
• Print documents from your device.

IN-APP PURCHASE
For even more PDF power, subscribe to Adobe Acrobat Pro DC, Adobe PDF Pack, or Adobe Export PDF. Subscriptions work across desktop, web, and mobile.

ACROBAT PRO DC
• Organize and edit (tablet only) PDFs.
• Create PDF files from documents or images.
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, or PowerPoint.
• Combine files into one PDF.
• Send documents to others for review.

ADOBE PDF PACK
• Create PDF files from documents or images.
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, PowerPoint or RTF.
• Organize and combine files.
• Send documents to others for review.

EXPORT PDF
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, PowerPoint, or RTF.

Terms & Conditions: Your use of this application is governed by the Adobe General Terms of Use (http://www.adobe.com/legal/terms.html and the Adobe Privacy Policy (http://www.adobe.com/privacy/policy.html)
Adobe Acrobat Reader е безплатен глобален стандарт за надеждно гледане, подписване и коментиране на PDF документи.

VIEW PDFs
• Бързо отваряйте и преглеждайте PDF документи.
• Търсене, превъртане и мащабиране и увеличаване.
• Изберете режим Единична страница или Непрекъснато превъртане.

ANNOTATE PDFs
• Направете коментари във формат PDF, като използвате бележки и инструменти за рисуване.
• Маркирайте и маркирайте текст с инструменти за пояснение.
• Преглеждайте и отговаряйте на пояснителните бележки в списъка с коментари.

РАБОТИ С ДРУГИТЕ И ДЯЛ ПДФ

• Бърз достъп до споделени документи за преглед, преглед или подпис.
• Сътрудничи с другите, като добавите коментарите си към PDF файлове, изпратени до вас за преглед.
• Получаване на известия за активност за файлове, които сте споделили за преглед и преглед.
• Проследявайте чакащи действия за документи, споделяни с вас.
• Лесно да споделяте PDF файлове с други хора, като създавате връзки, които можете да изпратите по имейл.

РАБОТИ С СКАНИРАНИ ДОКУМЕНТИ
• Лесен достъп до сканирани PDF файлове, които сте заснели с помощта на безплатното приложение Adobe Scan.
• Отворете сканирането си в Acrobat Reader, за да попълните, подпишете, прегледате и споделите.

ПОПЪЛВАЙТЕ И ЗАБЕЛЕЖКА
• Бързо попълвайте PDF формуляри, като въвеждате текст в полета.
• Използвайте пръста си или стилуса си, за да подпишете евентуално PDF документ.

Съхранявайте и отпечатайте файлове
• Влезте в безплатния си профил в Adobe Document Cloud, за да съхранявате и осъществявате достъп до файлове на различни устройства.
• Свържете се с профила си в Dropbox и имате достъп до други доставчици на хранилища, включително Google Диск.
• Отпечатайте документи от вашето устройство.

ВЪТРЕШНО ПОКУПУВАНЕ
За още по-голямо количество PDF, абонирайте се за Adobe Acrobat Pro DC, Adobe PDF Pack или PDF Export PDF. Абонаментите работят настолни, уеб и мобилни.

ACROBAT PRO DC
• Организирайте и редактирайте PDF файлове (само за таблети).
• Създаване на PDF файлове от документи или изображения.
• Експортиране на PDF файлове в Microsoft Word, Excel или PowerPoint.
• Комбинирайте файлове в един PDF файл.
• Изпратете документи на други хора за преглед.

ADOBE PDF PACK
• Създаване на PDF файлове от документи или изображения.
• Експортиране на PDF файлове в Microsoft Word, Excel, PowerPoint или RTF.
• Организирайте и комбинирайте файлове.
• Изпратете документи на други хора за преглед.

EXPORT PDF
• Експортиране на PDF файлове в Microsoft Word, Excel, PowerPoint или RTF.

Условия: Употребата на това приложение се регулира от Общите условия на Adobe (http://www.adobe.com/legal/terms.html и Правилата за поверителност на Adobe (http://www.adobe.com/ неприкосновеността на личния живот / policy.html)
Прочетете повече
Свиване
4,3
Общо 3 195 182
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

18.5.1
Bug Fixes

18.5
IMPROVED:
• Performance and stability.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
19 декември 2018 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
100 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Дигитални покупки
Продукти в приложението
1,99 щ.д. – 99,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
Adobe
Програмист
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.