Lịch
(2,465)

Reviews

What's New
2.1.5:
- Cập nhật dữ liệu ngày năm Quý Tỵ
2.1.4:
- Widget Ngày nhỏ (1x1)
- Sửa lỗi giao diện trên Galaxy Nexus
- Hiển thị ngày Hoàng đạo trên lịch tháng
- Hiển thị ngày/giờ Hoàng Đạo trên lịch ngày
2.1.3:
- Sửa lỗi giao diện trên Samsung Galaxy Note

Similar

More from developer