Loop - Caribbean Local News

4,482
広告を含む
Google 翻訳で説明を日本語 (日本)に翻訳する説明を英語 (アメリカ合衆国)に戻す

Get breaking news on the go from the Caribbean’s most-downloaded news app. One million downloads later, Loop continues to change the way people consume, share and generate news in the Caribbean.

Loop is a free Caribbean-wide resource for local, regional and global news. Stay connected with news from Jamaica, Trinidad & Tobago, Barbados, Haiti, Cayman, St. Lucia, Suriname, Aruba, Bonaire & Curacao.
• Select the country of your preference to receive local news.
• Breaking news notifications on topics that matter most to you.
• Share stories with anyone – quick and easy.
• Comment on stories and let your voice be heard.

French

Offre de la boutique d’applications : Android, iOS, Téléphone Windows
Produit : Loop 3.0
Retrouvez les sujets faisant la une de l’actualité dès que vous le souhaitez sur l’application d’actualités la plus téléchargée de la Caraïbe, vous reliant à un réseau mondial.

Loop News est un produit disponible dans l’ensemble de la Caraïbe fournissant les actualités locales, régionales et mondiales. Grâce à une application unique, tenez-vous au courant des actualités de la Jamaïque, de Trinidad & Tobago, de la Barbade, d’Haïti, des Iles Cayman, de la Sainte Lucie, du Surinam, d’Aruba, de Bonaire & Curaçao
• Sélectionnez le pays de votre choix – Restez informés grâce à une application au design bien orchestré et harmonieux
• Recevez des brèves d’actualités sur des sujets qui vous intéressent le plus
• Partagez du contenu facilement sur facebook, twitter, Whatsapp et Pinterest
• Votez sur nos sondages
• Soumettez des informations et des évènements à l’équipe de nouvelles de Loop

Après 1 million de téléchargements, Loop News continue de changer la façon dont les gens utilisent, partagent et créent l’information dans les Antilles. Avec une nouvelle version améliorée de l’application mobile, Loop News poussent les choses à un niveau supérieur, reflétant la culture, l’ambiance et la fierté des gens des Antilles.

Nouveautés?
L’ensemble de l’application a été revitalisé pour un accès plus rapide, une expérience plus riche et un contenu plus approfondi.
• Accès plus facile au contenu grâce à une fonctionnalité de recherche améliorée
• Lecture de qualité améliorée et optimisée de vidéos via un nouveau lecteur de vidéo et une nouvelle vidéothèque
• Accès facile à l’outil de soumission d’actualités et/ou de vos propres évènements
• Menu déroulant mis à jour en temps réel


Dutch

Lees het laatste nieuws, waar u ook bent, vanuit de meest gedownloade nieuwsapp, speciaal ontworpen voor het Caribisch gebied.
Loop News is een gratis medium in het geheel Caribisch gebied voor lokaal, regionaal en internationaal nieuws. Blijf op de hoogte van nieuws uit Jamaica, Trinidad & Tobago, Barbados, Haïti, Cayman, St. Lucia, Suriname, Aruba, Bonaire & Curaçao, vanuit één enkele app.
• Kies uw favoriet land – blijf geïnformeerd middels een georganiseerde en
strakke vormgeving
• Laatste nieuws meldingen over onderwerpen die u het meest aanspreken
• Deel content gemakkelijk op Facebook, Twitter, Whatsapp en Pinterest
• Plaats uw stem in onze opiniepeilingen
• Lever nieuws en gebeurtenissen in bij het Loop Content team
1 miljoen downloads
Verder zet Loop Neews haar inspanningen voort om de manier waarop mensen nieuws consumeren, delen en genereren in het Caribisch gebied te veranderen. Middels een nieuwe en verbeterde mobiele app gaat Loop Neews nu een stap verder waarbij de cultuur, gevoelens en trots van mensen in het Caribisch gebied weerspiegeld worden.

WAT IS NIEUW?
De volledige app is van nieuwe functies voorzien voor meer snelheid, een rijkere ervaring en diepgaande content.
• Gemakkelijker content vinden middels een verbeterde zoekfunctie
• Bekijken van video’s middels een vernieuwde videospeler en videogalerij.
• Gemakkelijk instrument voor het inleveren van nieuws of toevoegen van uw eigen gebeurtenis
• Ticker voor scrollen van nieuws bijgewerkt voor een realtime weergave
カリブ海の最もダウンロードされたニュースアプリから外出先での最新ニュースを取得します。一万件のダウンロード後に、ループは、人々が消費する方法を変更し、共有し、カリブ海のニュースを発生し続けます。

ループは、地方、地域、グローバルニュースのための無料カリブ海全体のリソースです。ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、バルバドス、ハイチ、ケイマン、セントルシア、スリナム、アルバ、ボネール&キュラソー島からのニュースとの接続を維持。
•ローカルニュースを受け取るためにあなたの好みの国を選択します。
•あなたにとって最も重要なトピックについてのニュースの通知を破ります。
•誰とでも共有の物語 - 迅速かつ簡単に。
•話にコメントし、あなたの声を聞くことができます。

フランス語

Offre・デ・ラ・ブティックD'用途:アンドロイド、iOSの、電話のWindows
Produit:ループ3.0
国連市松子のモンディアルà依存VOUS Retrouvezレsujets faisantラ宇根ドゥactualitéデqueのランデブールsouhaitezシュルL'アプリケーションドールactualitésラプラスtéléchargée・デ・ラ・Caraïbe、。

ループニュースEST国連produit disponible DANS L'アンサンブル・デ・ラ・Caraïbefournissantレactualitésロケール、régionalesらmondiales。 GRACEユニーク宇根アプリケーションà、tenez-VOUS auのクーランデトリニダード・トバゴ、デ・ラ・デ・ラ・セイントルーシー、デュスリナム、D'アルバ、デ・ボネール島、キュラソー島Barbade、D'ハイチ、デズジルケイマン、デ、デ・ラ・Jamaïqueをactualités
•Sélectionnezル支払うデvotre Choixの - Restezinformésグレースà宇根アプリケーション・オ・デザインBIENorchestréらharmonieux
•Recevezデbrèvesドールactualitésシュル・デsujets quiのVOUSintéressentルプラス
•Partagezデュcontenu facilementシュルFacebookやTwitter、PinterestののWhatsAppら
•Votezシュル号sondages
•Soumettezデ情報エデévènementsàL'EQUIPE・デ・ヌーヴェル・デ・ループ

アフター百万デtéléchargements、ループニュースはDANSレアンティルレス・ジェンズ utilisent、partagentらcréentL'情報をいけないデチェンジャーラ仕上がり具合を続けます。宇根ヌーベルバージョンamélioréeドゥアプリケーションモバイルAvecの、ループニュースpoussentレがun niveauの高等、reflétantラ・文化、L'雰囲気らラfiertéデ氏族デアンティルàchosesが。

Nouveautés?
L'アンサンブルドゥアプリケーションアンACCESプラスRAPIDE、UNE経験プラスリッシュら未contenuプラスapprofondiを注ぐrevitaliséETE。
•アクセスも容易なプラスのau contenu猶予à宇根fonctionnalitéデRECHERCHEaméliorée
•講演・デ・QUALITEamélioréeらoptimisée・デ・動画を通じて国連ヌーボーlecteur DE VIDEOら宇根ヌーベルvidéothèque
•アクセスも容易なàL'outilデsoumissionドールactualitésら/ OUデ・ヴォスpropresévènements
•メニューdéroulantミスàジュールアンタンリール


オランダの

リーズのhet laatsteのnieuws、waarのU字OOKを曲げ、vanuitデmeest gedownloade nieuwsapp、speciaal ontworpen VOOR HET Caribisch gebied。
ループのニュースは、HETのgeheel CaribischのgebiedのVOORのlokaal媒体の無償EENさregionaalエンinternationaal nieuws。 BlijfオペデhoogteバンnieuwsのUITジャマイカ、トリニダード・トバゴ、バルバドス、ハイチ、ケイマン、セントルシア、スリナム、アルバ、ボネール島、キュラソー島、vanuit EEN enkeleアプリ。
•KiesさんUW favoriet土地 - blijfgeïnformeerdmiddels EEN georganiseerdeエン
strakkeのvormgeving
•Laatste nieuws meldingenオーバーonderwerpenダイUヘタmeest aanspreken
•DeelコンテンツgemakkelijkのOP FacebookやTwitter、PinterestのENのWhatsApp
•PlaatsはonzeのopiniepeilingenでステムをUW
•レバーnieuwsエンgebeurtenissen BIJのHETループコンテンツチームで
1つのmiljoenダウンロード
VerderはループNeewsハールinspanningen voortオム・デ・manier waarop mensen nieuws consumeren、delenアンgenereren中のhet Caribisch gebied TE veranderenをZET。 Middels EENのNieuweエンverbeterde mobieleアプリgaatループNeews NUのEEN STAPのverderのwaarbijデcultuur、HET Caribisch gebiedでtrotsヴァンmensenエンgevoelensはワーデンweerspiegeld。

WATはNIEUW IS?
デvolledigeアプリはバンのNieuweのfuncties voorzienのVOORのミーアのsnelheid、EEN rijkere ervaringエンdiepgaandeコンテンツです。
•Gemakkelijkerコンテンツvinden middels EEN verbeterde zoekfunctie
•Bekijkenバン動画のmiddels EEN vernieuwde videospelerエンvideogalerij。
toevoegenバンUW固有gebeurtenisのバンnieuws inleveren•Gemakkelijk楽器VOORのHET
•ティッカーVOOR scrollenバンnieuws bijgewerktのVOOR EENリアルタイムweergave
もっと見る
4.1
4,482 件(合計)
5
4
3
2
1
読み込み中...

新機能

We've heard your feedback!

WHAT'S NEW

This new version features bugfixes, performance improvements and UI tweaks for an overall better experience.

If you're experiencing any issues with the app you can always contact us at product@trend.media and we'll be happy to help you through your issues.

Thank you for your continued support!
- The Loop News Team
もっと見る

追加情報

更新日
2018年11月15日
サイズ
11M
インストール
1,000,000+
現在のバージョン
3.0.52
Android 要件
4.1 以上
コンテンツのレーティング
全ユーザー対象
インタラクティブな要素
ユーザー インタラクション
提供元
Trend Media Group
©2018 Googleサイト利用規約プライバシーデベロッパーアーティストGoogle について|地域: アメリカ合衆国言語: 日本語
このアイテムを購入することにより、Google ペイメントとの取引が発生し、Google ペイメントの利用規約およびプライバシーに関するお知らせに同意したことになります。