הסולם -קבלה ופנימיות

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Hebrew (Israel)

אפליקציה מבית הסולם- הרב אדם סיני, להפצת חכמת הקבלה בעולם- שיעורים הרצאות, ספרים, קליפים קורסים ,תפילות, זמנים ועוד המון. הכל בחינם לשם הפצת חכמת הקבלה. נביא כאן מדבריו של מורנו הגדול בעל "הסולם" זצוק"ל, במאמר מהות חכמת הקבלה – על מה סובבת החכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת, וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו אתן הגדרה נאמנה ומשומרת, כי חכמה זו היא לא פחות ולא יותר אלא סדר של שרשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים וקולעים למטרה אחת מאד נעלה, הנקובה בשם "גילוי אלקותו ית' לנבראיו בעולם הזה".


✨האם מותר ללמוד חכמת הקבלה?✨

ובזה נתבאר קושיתינו לעיל על דברי חז"ל, דאפילו אדם מצוין בתורה ובמע"ט יותר מכל בני דורו, ואם לא למד רזין דאורייתא וחכמת האמת, מחוייב להתגלגל ולבא עוד פעם לעולם. והקשינו: מאי שנא מקצוע זה דחכמת האמת משאר המקצועות שבתורה, שלא מצאנו בשום מקום, שיהיה האדם מחוייב לעסוק בכל המקצועות שבתורה, ואדרבא מצאנו בהרבה מקומות כנגד זה, כמו "אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשמים", ו"לא המדרש עיקר אלא המעשה", עיין לעיל.

והנך רואה חיוב המוחלט, המוטל על כל ישראל, יהיה מי שיהיה, לעסוק בפנימיות התורה ובסודותיה, שלא תושלם באדם כוונת הבריאה זולתה. ולסבה זו אנו מתגלגלים, דור יוצא ודור בא, עד דורינו זה שהוא השארית של הנשמות, שעדיין לא נשלמה עליהן כוונת הבריאה, מפני שלא זכו להשיג בדורות שעברו עליהן את סודות התורה, כנ"ל בזוהר, וע"כ אמרו בזוהר "עתידין רזי תורה וסודותיה שיתגלו לעקבתא דמשיחא", שזהו ברור לכל מבין, מחמת שהמה תהיינה משלימות הכונה בבריאה, דעל כן תזכינה לביאת המשיח, וא"כ על כרחך שיגולו ביניהן סודות התורה באתגליא, דבלאו הכי נמנע התיקון, כי תתחייבנה עוד בגלגול {בעל הסולם הקדמת פי חכם}


זוהר בהעלותך:

כמו זה שכתוב, ותנח התיבה בחודש השביעי בשבעה עשר יום לחודש על הרי אררט.
ודאי מקרא זה יצא מכלל התורה ובא לספור פשוט. (שואל) מה אכפת לנו אם נחה בהר זה או בזה ,שהרי הוכרחה לנוח באיזה מקום שהוא, (ומשיב) אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ואשרי הם ישראל שנתנה להם תורה עליונה תורת אמת ומי שאומר שספור ההוא של התורה הוא להראות אותו ספור בלבד בא, תיפח רוחו. כי אם כך אין התורה העליונה תורת אמת, אלא ודאי התורה הקדושה העליונה תורת אמת היא.

"אוי לאלו הרשעים האומרים שהתורה אינה יותר מספור בלבד, והם מסתכלים בלבוש ולא יותר, אשרי הם המסתכלים בתורה כראוי. יין אינו יושב אלא בכד, כך התורה אינה יושבת אלא בלבוש זה. וע"כ לא צריכים להסתכל אלא במה שיש תחת הלבוש. וע"כ כל אלו הדברים וכל אלו הספורים הם לבוש."

"וע"כ ספור הזה שבתורה היא לבושה של התורה מי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה ממש ואין בו דבר אחר, תיפח רוחו, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. משום זה אמר דוד גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך מה שמתחת לבושה של התורה."אמנם יש דעה כללית המקובלת אצל ההמון. אשר עיקר החפץ של התורה והדת, הוא עניין הכשר המעשה בלבד, שכל הנרצה תלוי על קיום המצוות המעשיות, בלי שום דבר נוסף הנלוה עליו, או שצריך לצאת ממנו. אם כן היה הדבר, ודאי צדקו דברי האומר שדי לנו בלימוד הנגלה לבד, בדברים הנוגעים למעשה.

אבל לא כן הדבר, שכבר אמרו חז"ל: "וכי מה איכפת ליה להקב"ה למי ששוחט מן הצואר, או מי ששוחט מן העורף, הוי לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות". הרי לפניך שיש עוד תכלית, אחר קיום המעשיות, שהמעשה הוא רק הכנה בעלמא לתכלית הזאת. ואם כן מובן מאליו, אשר אם המעשים, אינם מסודרים לתכלית הנרצה, הרי זה כאילו לא קיים כלום. וכן אמרו בזהר "מצוה בלא כוונה כגוף בלא נשמה". אם כן צריך עוד שיתלוה הכוונה אל המעשה.הקדמה לספר הזוהר:

ז) ומכאן תבין את היבשות והחשכות שמצאונו בדורנו זה שלא נשמע כמוהן בכל הדורות שקדמו לנו, שהוא משום שאפילו העובדי ה' שמטו ידיהם מהעסק בסודות התורה, וכבר המשיל הרמב"ם ז"ל משל אמיתי על זה, ואמר שאם שורה של אלף אנשים סומים הולכים בדרך, ויש להם לפחות פקח אחד בראשם הרי הם בטוחים כולם שילכו בדרך הישר, ולא יפלו בפחים ומכמורות, להיותם נמשכים אחר הפקח שבראשם. אבל אם חסר להם אותו האחד, בלי ספק שיכשלו בכל דבר המוטל בדרך, ויפלו כולם לבור שחת. כן הדבר שלפנינו, אם היו לפחות עובדי השי"ת עוסקים בפנימיות התורה, והמשיכו אור שלם מא"ס ב"ה, הרי כל בני הדור היו נמשכים אחריהם, וכולם היו בטוחים בדרכם שלא יכשלו, ואם גם עובדי השי"ת סלקו את עצמם מחכמה זו, אין פלא שכל הדור נכשל בגללם. ומגודל צערי, לא אוכל להאריך בזה.

Great companion app from the Chinese people, distributing world-lessons of Kabbalah lectures, books, videos courses, prayers, and lots of times. All free for the dissemination of Kabbalah. To cite the words of Moreno's largest with a "ladder" Ztzok"l article essence of Kabbalah - what revolves wisdom? This question is of course more than any reasonable person, and to give a satisfactory answer to this question will give a definition faithfully preserved, that this wisdom is not less and no more, but the order of the dangling roots and continued through the first fixed and absolute laws that connect and very close to the mark of superior, named "discovery Alkoto Creator of this world was created."


✨ham permitted to study Kabbalah? ✨

And it is explained as Kositino above the Sages, -for even turn good person and good deeds than any of his contemporaries, if not studied Torah and wisdom Razin truth, and the next roll is committed again to the world. And we probed a bit: May hated this profession of wisdom truth from the rest of the trades which in turn, we could not find anywhere, be the person obliged to engage in all subjects in the Torah, and indeed we found many places against it, as "one of the highest and one deprecatory, and if only he directs his heart to heaven", and No. Midrash main but the deed ", see above.

And you see the absolute obligation, imposed on all of Israel, whoever they may be, to engage in boarding schools and secrets of the Torah, not the person's intention to complete the creation of others. And her grandfather that we roll, generation after generation goes, until our generation is that it remainder of souls who have not yet completed with the intention of creation, because who did not get past generations with the secrets of the Torah, ditto glow, and hence felt the glow of "our future secrets of Torah and secrets that will be revealed footsteps of the Messiah ", which is obvious to see, because that churned be complementary machine creation, Dal also will entitle the coming of the messiah, and if so on against your will gigolo including secrets of the Torah Batglia, Dblao best avoided amendment, that shall bind themselves incarnation {a ladder advancing according smart }


Glow Behaalotcha:

As it is written, and the ark rested in the seventh month seventeenth day of the month in the mountains of Ararat.
Certainly this Bible Torah came out of a simple count. (Ask) what do we care if resting on the Mount or the other, because forced to rest somewhere, (and answers) but to teach the entire community came out. Happy are Israel and gave them the upper Torah Torah of truth and whoever says that the Torah count is only a few show him coming, blast him. But so does the Torah top teaching of truth, but certainly top the holy Torah is true doctrine.

"Woe to those villains who say that the Torah is more than just a few, and they look and dress better, Blessed are they who look at Torah properly. Wine is not sitting, but the urn, so the Torah is not sitting, but this dress. This is why it should not look only at what is under the clothing. This is why all these things and all these few are wearing. "

"This is why this story is dressed in turn of those who think that the Torah is the Torah really dress and there is nothing else, blast him, and he will be part of the next world. Because it said David Gal eyes and look at each of thy wonders what the Torah's wearing underneath. "While there is a general opinion accepted by the masses. Whose main object of Law and Religion, is only interested in the kosher thing, that all depends on the desired purpose practical observance, nothing else Hnloh it, or need to get out. So it was, must have been right speaker says the study revealed enough for us alone, matters relating to the fact.

But is not the case, as our sages said: "What Julia Gd Who cares Shochat of the neck, or who Shohat from the rear, oh mitzvot were not given, but to cleanse people." After all, before you have another purpose, another practical existence, the act is only a mere preparation for this purpose. If so self-evident that if actions are not organized for the purpose we want, it's as if there is not anything. And said Zohar "commands without intending body without a soul". So have more will hang intention to act.Introduction to the Zohar:

G) and thus understand the continents and Blackouts found me in this generation do not sound like them in every generation before us, it is because even God's servants dropped their business secrets of the Torah, and has been likened to the Rambam than real about it, and said that if a series of thousand people blind going way, and have at least one inspector foremost they are sure they all go the right path, and not fall into the traps and nets, being lured by the inspector headed. But if they lack the same one, obviously fail to everything motel on the way, and they all fall into the pit of hay. The case before us, if there were at least Hashem workers are engaged on the Torah, and continued to light an entire SFS thank God, every generation were drawn to them, and they were sure way not to fail, and if Hashem workers remove themselves from wisdom It's no wonder that every generation has failed because of them. And the size of my grief, I can not extend it.

Read more
Collapse
4.9
56 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
February 25, 2020
Size
38M
Installs
1,000+
Current Version
2.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Ahron Laisner (ApophiS)
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.