ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാംLearn Spoken

Contains ads
50K+
Downloads
Content rating
Teen
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

About This App:

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? വിഷമിക്കേണ്ട!! ഇംഗ്ലീഷും ഒരു ഭാഷ തന്നെയാണ്. മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ ഇനി ഇംഗ്ലീഷും അനായാസം സംസാരിക്കാം, അതിനായി ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ, വാക്യങ്ങൾ ഇവ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടന്ന് പറയാൻ കഴിന്നതും , മനസ്സിലാകുന്നതുമായ ചില വാക്യങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥവും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ സാരാംശം നിങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും അതേ സമയം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും അയച്ചുകൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് Whatsapp സ്റ്റാറ്റസ് ആയി കൂടെ വക്കാവുന്നതുമാണ്‌. ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ notifications നിങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലുള്ള പൊതു വിജ്ഞാനം മലയാളത്തിൽ Whatsapp,Facebook ,twitter,email ഇതുപോലുള്ള Social Media -കളിലും ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

Hai Friends !! Its an very simple english speaking Malayalam app. Here You can get spoken english in Malayalam Language. You can share these learn english and many more. Daily You can see the spoken english class and get use every moment. In this app we show english conversations Malayalam download. Here let you know about how to find english talking tips Malayalam will useful for evryone. You can share spoken english online. Also Here You can get how to improve learn english speech. Also you share many english vocabulary download to your favouite one. Here You can get best english speaking Malayalam apps and many more things about our daily life. So stay tuned our app and get the basic english speaking ideas before going to a job via using our simple Malayalam android application. Also some features of our app is english speaking course free download. You can share english communication tips online about life in Malayalam more. Here in this app let you know about how to get basic english tips and get inspirations. Here You can get learn english grammer in Malayalam. Don't miss this friends ! in this app simple how to get english speaking in Malayalam. Here You can get how to acheive fluent english in Malayalam. You can set how to find free english courses in Malayalam language.

These spoken english phrases in malayalam is different to show with simple english. Here You can get spoken english malayalam books. In this android app you can get English samsarikkan ideas in malayalam. Also we will give you english grammar Malayalam meaning. english vayikkan in Malayalam download is very useful for share many friends in social media. You can see the spoken english in malayalam pdf. Here You can get english padikkan malayalam etc. Also some features of our app is spoken english Malayalam translation and you will be getting wonderful approach. in this app we will give you spoken english in malayalam lesson 1 to use in social media. In this app we show aangilam pesalam in Malayalam. In this app we will tell about spoken english in malayalam level 1 day 1. Here in this you will get learn small english sentences with Malayalam meaning. In this app we show how to learn english in malayalam. Please share this spoken english with Malayalam meaning free download app to your friends & family members and tell to install our app. Here you will be getting english grammar with Malayalam explanation.

Namaskaram!Ella malayalikalkkum Namaskaram. Ee Android applicationil english anayasam samsarikkan ulla chila vakkukalum vakyangalum avayude arthavum aanu ulppeduthiyirikkunnath. Ee applicatione nigalude friends,relatives ellavarkkum Whatsapp,Facebook,Email,twitter thudagiya social media vazhi share cheyyuka.

Disclaimer :

The content provided in this app is collected from public domain. We do not own any images or not showing any modified content. This app provided the organized way to select images then share and images. Please contact us for any copyright issues.

Compatibility:

Please report bugs. If you have any questions, suggestions, request or comments do not hesitate to contact us at appglits@gmail.com.
Updated on
Apr 29, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

ഇംഗ്ലീഷിനെ ഇനി പേടിക്കേണ്ട!!!
ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി അനായാസം സംസാരിക്കാം.
വ്യാകരണം.
സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം.
ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം.