Lucid dreaming: advanced level

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

download book: Lucid dreaming (basic course)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmk.book.AOWEDDKBHYSCVKCF

Dear readers!

After an unexpected success of my first book “Lucid dreaming (basic course) ” I got so many letters of wishes to continue it. Thus, the book which you are holding in your hands right now is a logical continuation of the first book and it is dedicated to advanced study of a nature of the Lucid Dreaming.

I really hope that this book will be helpful for the beginners and will not remain indifferent even the most experienced reader.


Introduction


I really do not want neither to teach someone (like many authors love to do) nor to write ridiculous things. For example, I am afraid to make a public statement that it is possible to change your lifestyle only within three days. Have you ever seen such a skilled person who will be able to change his lifestyle completely within only three days? I haven’t. Even the master of Nagualism – Carlos Castaneda many years inflexibly followed the path of the warrior to get close to his energetic body. Nevertheless some famous methodologists of “entering the phase” (another term of out-of-body-experience) claim that it is very simple: all you need is to time your alarm-clock on 6 a.m. and within three days you will be able to enter the phase!

Many people who have read in such books that astral projection is just a creation of the brain. And they are right because all they can reach is to study the results of their own psychical activity, tonal’s activity (Carlos Castaneda’s term).

Obviously you can motivate yourself very well and within couple of weeks feel astral projection but it is more connected with the new feelings of your brain but not with a real result.

The right practice of the Lucid Dreaming according to Carlos Castaneda presumes harmonic and step-by-step development of the energetic body. Later this developed body is able to move all over the universe and to have a contact with the physical objects of the real world. In his book ‘Tales of Power’ Carlos Castaneda describes unbelievable tricks of Henaro who created such a perfect dream-body that it was hard to distinguish it from the real one. And the possibilities of the energetic body comparing to the physical one in the everyday world is really unlimited.


This book will make an immediate appeal to a reader who is interested in esoteric, shamanism, lucid dreaming, clairvoyance, Chi Kung, out-of-body experience etc.

So, dear reader, let’s discover the magic world of the Lucid Dreaming and true tradition of the Toltecs (ancient nation of Mexico).


Table of contents


Introduction

Chapter 1. Second gates of dreaming (continuation)

EXERCISES WHICH STRENGTHEN THE DREAMING ATTENTION

Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

What is the difference between the first and the second gate?

Journey into the parallel world. Part 1.

Journey into a parallel world. Part 2.

Chapter 2. Sexual energy is the basis!

Chapter 3. Salvia divinorum – a journey into yourself

The lost knowledge of Maya civilization

Part 1. The secrets of using Salvia divinorum

Getting familiar with Salvia divinorum

True spirituality is realized in everyday life

Modified recapitulation

Use of Salvia in recapitulation practice

The original passage from the personal diary

Exercise 1. Eastern practice for internal energy circulation

Exercise 2. GETTING ENERGY FROM THE EARTH

Part 2. Mind parasites

Epilogue
stáhnout knihu: jasného snění (základní kurz)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmk.book.AOWEDDKBHYSCVKCF

Vážení čtenáři!

   Po nečekaném úspěchu mé první knihy „jasné snění (základní kurz)“ Dostal jsem tolik dopisů přání, aby v ní pokračovat. To znamená, že kniha, kterou držíte v rukou, právě teď je logickým pokračováním první knihy a je věnován pokročilé studium na povaze jasného snění.

   Opravdu doufám, že tato kniha bude užitečná pro začátečníky a nezůstane lhostejný ani nejzkušenější čtenář.


Úvod


   Já opravdu nechci ani učit někoho (jako mnozí autoři rádi dělat), ani psát směšné věci. Například, obávám se, že učiní veřejné prohlášení, že je možné změnit svůj životní styl pouze do tří dnů. Už jsi někdy viděl takovou kvalifikovanou osobu, která bude moci změnit svůj životní styl úplně během pouhých tří dnů? Nemám. Dokonce i mistr Nagualism - Carlos Castaneda mnoho let za cenu vysokých výdajů následovala dráhu bojovníka přiblížit se svým energickým těla. Nicméně někteří slavní metodiků „vstupu do fáze“ (další funkční období out-of-body-zkušenosti) tvrdí, že je to velmi jednoduché: vše, co potřebujete, je, když vaše budík na 6 hodin ráno a během tří dnů budete mít možnost vstoupit do fáze!

   Mnoho lidí, kteří četli v těchto knihách, které astrální projekce je jen výtvorem mozku. A mají pravdu, protože všechno, co můžete dostat je studovat výsledky jejich vlastní psychickou činnost, aktivita tónový je (Carlose Castanedy termínu).

  Je zřejmé, můžete motivovat sami velmi dobře a během pár týdnů cítit astrální projekci, ale to je více spojen s novými pocity vašeho mozku, ale ne s reálným výsledkem.

  Správná praxe jasné snění podle Carlos Castaneda předpokládá harmonický a krok za krokem vývoj energetického těla. Později se tento vyvinutý tělo je schopen se pohybovat po celém vesmíru a mít kontakt s fyzickými objekty reálného světa. Ve své knize ‚Tales of Power‘ Carlos Castaneda popisuje neuvěřitelné triky Henaro, kteří vytvořili takové dokonalé sen-tělo, které bylo těžké rozlišit to od skutečného jeden. A možnosti energetického těla ve srovnání s fyzickým jeden v každodenním světě, je opravdu neomezená.


  Tato kniha bude okamžité odvolání k čtenáře, který se zajímá o ezoterické, šamanismu, lucidní snění, jasnovidectví, Chi Kung, mimotělní zkušenosti atd.

   Takže, milí čtenáři, pojďme objevit magický svět jasného snění a věrným tradici Toltecs (starověký národ Mexika).


Obsah


Úvod

Kapitola 1. Druhé brány snění (pokračování)

CVIČENÍ, které posilují snění POZOR

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

Jaký je rozdíl mezi první a druhou bránou?

Cesta do paralelního světa. Část 1.

Cesta do paralelního světa. Část 2.

Kapitola 2. Sexuální energie je základ!

Kapitola 3. Šalvěj divotvorná - cesta do sebe

Ztracený znalost mayské civilizace

Part 1. Tajemství pomocí Šalvěj divotvorná

Seznámení s šalvěje věštecké

Pravá duchovnost se realizuje v každodenním životě

modifikovaný rekapitulace

Použití Salvia v rekapitulační praxi

Původní pasáž z osobního deníku

Cvičení 1. Eastern praxe pro vnitřní cirkulace energie

Cvičení 2. ZÍSKÁNÍ ENERGIE ZE ZEMĚ

Část 2. Mind paraziti

Epilog
Další informace
Sbalit
5,0
Celkem 1
5
4
3
2
1
Načítání

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
14. prosince 2014
Velikost
2,7M
Instalace
50+
Aktuální verze
1.0
Vyžaduje Android
1.6 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Davlet
Vývojář
354200,Российская Федерация, г.Сочи
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.