Photon Flash Player & Browser

136 471
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Photon Flash Browser for Android devices is the leading #1 and best Flash browser app with fully available Flash player plugin built in support and online video streaming that liberate your browsing experience. Our leading edge technology allows users to browse the web fast, runs Javascript at speeds faster than most mobile browsers on your device (during cloud streaming mode) and play Flash.

Photon supports not only Flash videos, but also Flash games and websites. You can browse natively on the browser and when you need Flash support, you just need to click the lightning bolt button to activate the support on your tablets or phones. You can use Photon for free with ads or purchase a yearly premium pass to remove ads.
Key Browser Features
-------------------------------
1) Unlimited tab support
2) Intelligent url bar to search and type your url from one single toolbar.
3) Browse and play video plus live TV full screen
4) Incognito and private browsing support allows you to erase browsing history with every session
5) Bookmark with folders support
6) Desktop browser and multiple user agent support. Set user agent as Safari, Chrome, Internet Explorer IE or Firefox with our desktop mode to view websites in their full desktop version.
7) Ad block and pop up blocker support
8) Support for Adobe FLV and SWF format
9) Local Access mode allows users to instantly watch movies & local TV stations and sites that may block based on geographical IP
10) Dynamic bandwidth adjustment allows you to adjust your video stream bandwidth on the fly to optimize viewing experience and save data bandwidth even on 3G networks.
11) Different mode allows you to optimize your experience.
12) 3 navigation modes. Finger mode allows you to touch and flick. Drag hand mode allows you to drag game maps and other items. Mouse mode treats your screen like a trackpad providing precise navigational control.
13) Supports Flash player 10.1, 11 and for Android KitKat and beyond.
14) Acts like a VPN service for browsing and unblocks services like Hulu and provide safe browsing in public non-secure Wifi hotspot. VPN browser allows you to browse blocked websites.
With Photon browser, there is no sign up and need to learn how to install the Adobe Flash Player plugin or APK file. Just press the lightning bolt button and it just works and gets enabled without root on your device. Millions of users are already enjoying the benefits of watching online videos and playing Facebook games on Photon. Join them and download for free. Upgrade to get full screen support, AdBlock plus other features.
Game Websites supported: Pogo games, Starfall, Armor Games and many more...
Facebook Games supported include: Candy Crush Saga, Dragon City, Double Down Casino, Battle Pirates and many more...
NOTE - Please note that Photon supports Adobe Flash which is different from Adobe AIR which runs outside of the browser and can be downloaded separately.
What blogs and tech sites have to say:
" Photon can access Hulu or online game sites like Kongregate " - About.com
"Overall, if I were to review and compare Puffin vs Photon, I would rate Puffin a 3.5 star and Photon a 4.5 star out of 5 star." - TechNoose.com
"After downloading the app, I was watching Flash videos on Hulu and YouTube in a matter of seconds. The playback was fast, the experience was stable and I was in streaming video heaven!" - BigFishGames
Adobe® Systems, Inc discontinued the Flash® Player Plugin for mobile devices. Adobe Air® , Flash® and Flash® Player are a registered trademarks of Adobe® Systems, Inc.
Photon Flash Przeglądarka dla urządzeń z systemem Android jest wiodącym # 1 i najlepsza aplikacja Przeglądarka Flash z pełni dostępnych Player Plugin Flash Wbudowana obsługa i online video streaming, że wyzwolić przeglądanie. Nasza wiodąca technologia pozwala użytkownikom przeglądać strony internetowe szybko, z prędkością Javascript przebiega szybciej niż w większości mobilnych przeglądarek na urządzeniu (w trybie cloud streamingu) i grać Flash.

Photon obsługuje nie tylko wideo Flash, ale także gry flash i stron internetowych. Możesz przeglądać natywnie w przeglądarce i kiedy potrzebują wsparcia Flash, wystarczy kliknąć przycisk błyskawicy, aby włączyć obsługę na swoich tabletów i telefonów. Możesz użyć Photon za darmo z reklam lub wykupić roczną przepustkę premii do usuwania reklam.
Najważniejsze funkcje przeglądarkowe
-------------------------------
1) wsparcie zakładka Nieograniczony
2) Pasek Inteligentny url do wyszukiwania i wpisz adres url z jednego paska narzędzi.
3) Przeglądanie i odtwarzanie wideo oraz pełny ekran TV na żywo
4) Wsparcie Incognito i prywatne przeglądanie pozwala usunąć historię przeglądania w każdej sesji
5) Dodaj do zakładek z obsługą folderów
6) w przeglądarce komputerowej i obsługa wielu agent użytkownika. Ustaw jako agent użytkownika Chrome, Safari, Internet Explorer IE lub Firefox w trybie stacjonarnym, aby nasze strony internetowe w ich zobaczyć pełną wersję PC.
7) blok reklam i pop-up blocker wsparcie
8) Wsparcie dla Adobe FLV i formatu SWF
9) tryb Dostęp lokalny pozwala użytkownikom na natychmiastowe oglądać filmy i lokalnych stacji telewizyjnych i witryn, które mogą blokować na podstawie geograficznej IP
10) Dynamiczna regulacja pasma pozwala na dostosowanie przepustowości strumienia wideo w locie w celu optymalizacji przeglądania doświadczeń i zapisać dane przepustowości nawet w sieciach 3G.
11) Tryb Different pozwala zoptymalizować swoje doświadczenia.
12) 3 tryby nawigacji. Tryb palca pozwala na dotyk i Flick. Tryb rękę Przeciągnij pozwala przeciągać mapy gry i inne przedmioty. Tryb myszy traktuje ekran jak gładzik, zapewniając precyzyjną kontrolę nawigacji.
13) Obsługa Flash Player 10.1, 11 i Android KitKat i poza nią.
14) działa jak obsługa sieci VPN do przeglądania i odblokowuje usług takich jak Hulu i zapewnić bezpieczne przeglądanie w publicznym niezabezpieczonego hotspotu Wi-Fi. Przeglądarka VPN pozwala na przeglądanie zablokowanych stron internetowych.
Dzięki przeglądarce Photon, nie ma oznak i muszą się nauczyć, jak zainstalować wtyczkę Adobe Flash Player lub pliku APK. Wystarczy nacisnąć przycisk błyskawicy i po prostu działa i zostanie włączony bez korzenia urządzenia. Miliony użytkowników są już czerpanie korzyści z oglądania wideo online i grać w gry na Facebook Photon. Dołącz do nich i pobierz za darmo. Uaktualnienie, aby uzyskać pełne wsparcie ekranem, Adblock Plus innych funkcji.
Obsługiwane Strony gry: gry Pogo Starfalla Armor Games i wiele innych ...
Facebook Gry wsparcie obejmują: Cukierek Crush Saga, Dragon City, Double Down Casino, Battle Pirates i wiele innych ...
UWAGA - Należy pamiętać, że Photon obsługuje Adobe Flash, który jest inny od Adobe AIR, która biegnie poza przeglądarką i można pobrać oddzielnie.
Jakie blogi i strony tech mają do powiedzenia:
"Photon może uzyskać dostęp do Hulu czy gry w Internecie stron takich jak Kongregate" - About.com
"Ogólnie rzecz biorąc, gdybym przejrzeć i porównać Puffin vs Photon, ja oceniam na 3,5 gwiazdki Puffin fotonu do 4,5 i gwiazda z 5-gwiazdkowy." - TechNoose.com
"Po pobraniu aplikacji, oglądałem filmy flash na Hulu i YouTube w ciągu kilku sekund. Odtwarzanie był szybki, stabilny i doświadczenie było byłem w niebo strumieniowe wideo!" - BigFishGames
Adobe® Systems, Inc umorzył Flash® Player Plugin dla urządzeń mobilnych. Adobe Air®, Flash® i Flash® Player są zarejestrowanymi znakami towarowymi Adobe® Systems, Inc.
Więcej informacji
3,7
Łącznie: 136 471
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

We release regular updates to improve Photon.

Here are some improvements you will see:
+ Support for Android 7
+ Works in mutli-window mode
+ Many bug fixes
+ Performance improvements
+ Fix crashes with some devices

Previous improvements:
+ Improved touch and zoom controls
+ Support 3rd party keyboards
+ Updated to latest Flash Engine
+ Full screen support
+ Ad Block, Change homepage, higher bandwidth settings.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
6 października 2016
Rozmiar
15M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
5.3
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Nieograniczony dostęp do Internetu
Produkty w aplikacji
1,99 USD-9,99 USD za element
Sprzedawca
Appsverse, Inc.
Deweloper
5255 Stevens Creek Blvd Suite 398 Santa Clara CA 95051
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.