Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Thai

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) Software Industry Promotion Agency (Public Organization) เรียกชื่อย่อว่า SIPA เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงาน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน ซึ่งสำนักงานจะต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงาน ที่กำหนดไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ การพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลรวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการเสนอแนะมาตรการทางด้านภาษี และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อคณะรัฐมนตรี
3. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดให้มีกฎ ระเบียบ และมาตรการที่จำเป็นต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
4. ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์
5. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ
วิสัยทัศน์(Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึงความคาดหวังของสำนักงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้
อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในปัจจุบัน คือ
"SIPA จะนำพาประเทศไทยสู่เวทีซอฟต์แวร์โลก
(Stage Thailand as a global Player in Software Industry)"

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริม การเงิน การลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ ให้มีทักษะที่สูงและตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
4. การส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)ในประเทศใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ

5. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งด้านการตลาดและการพัฒนาซอฟต์แวร์/บริการซอฟต์แวร์ระหว่างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ต่างชาติ
6. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดทางธุรกิจ
7. ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ที่คิดค้นโดยผู้ประกอบการไทยและให้บริการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ

“ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 จึงจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ซึ่งเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ก็ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้กับ SMEs เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นกลยุทธ์สำหรับส่งเสริมให้ SMEs ใน 6 อุตสาหกรรมหลักใช้ซอฟต์แวร์ไทย ”
ปัจจุบันมูลค่าตลาดการผลิตและบริการซอฟต์แวร์ในปี 2555 มีมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาท และในปี 2556 ตลาดการผลิตและบริการซอฟต์แวร์จะมีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) กว่า 5,000 ราย มีบุคลากรด้าน ITมากกว่า 23,000 ราย อุตสาหกรรมมีการเติบโตมากกว่า 17.2% โดยซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software เป็นประเภทซอฟต์แวร์มีมูลค่าสูงที่สุด มีมูลค่า 17,865 ล้านบาท ในปี 2554 และคาดว่าจะมีมูลค่า 20,688 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 ซอฟต์แวร์ประเภท Mobile Application มีมูลค่าการผลิตน้อยที่สุด โดยมีมูลค่า 1,065 ล้านบาทในปี 2554 และคาดว่าจะมีมูลค่า 1,447 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 แสดงให้เห็นว่า Mobile Application จะมีอัตราการผลิตที่ขยายตัวสูงที่สุด ซอฟต์แวร์ประเภท Software Services มีมูลค่า 10,488 ล้านบาทในปี 2554 คาดว่ามีมูลค่า 12,346 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7

มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์จำแนกตามภาคเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ภาคการเงินและการธนาคาร ภาคโทรคมนาคม ภาคการศึกษา ภาคพลังงาน ภาคการขนส่ง และ โลจิสติกส์ ภาคการผลิตและแปรรูปอาหาร ภาคยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคการแพทย์และสารธารณสุข ภาคธุรกิจค้าปลีก ภาคการท่องเที่ยว ภาคอัญมณี และอื่น ๆ
Software Industry Promotion Agency (Public Organization) Software Industry Promotion Agency (Public Organization) initial as SIPA is an agency under the supervision of the Ministry of Information and Communication. Established on 24 September 2546.
Purpose of establishing
The purpose of office established by a Royal Decree establishing the office. The office will be conducted in order to establish defined objectives are as follows.
One., Planning and policy development of the software industry in accordance with the master plan for information technology and communications.
Two. Promote the software industry Our focus is to support the development of the software industry. Staff development, investment market process. And services that meet international standards, including creating incentives for investment in the software industry. Measures suggested by the tax. And benefits Cabinet
Three. Supporting research Technology Transfer And provide rules and the necessary measures to promote the software industry.
Four. Promote the protection of intellectual property rights for the software.
Five. Was the primary agency to coordinate and solve problems Implemented the software industry to deliver integrated services.
Vision (Vision)
Vision (Vision) refers to the expectations of the office that needs to happen, and there is a possibility.
Based on the current reality is.
"SIPA will lead Thailand to the software world.
(Stage Thailand as a global Player in Software Industry) ".

Mission (Mission)

One. Promote financial investment and tax incentives to software entrepreneurs.
Two. Encourage entrepreneurs to develop software that meets the needs of the main economic sectors of the country.
Three. Development potential of Software. To the skills and needs of software entrepreneurs in the software industry.
Four. Supporting small and medium sized businesses. (SMEs) in the country to use the software to improve the management of the business.

Five. Promote greater cooperation both marketing and software development / software services and software entrepreneurs Thailand to foreign software enterprises.
6th. Promote research products or services, and software driving the adoption of research results to further their business.
7th. Promote the protection of intellectual property in our products and services, software, invented by entrepreneur Thailand and provide a comprehensive solution.

"Thailand is entering the ASEAN Community by the year 2558, it is necessary to prepare in many ways, the story of information technologies and communication strategies or ICT, it is important to build capacity. competitiveness of the country to raise the quality of services provided to SMEs for access to ASEAN, which requires information and communication technology as a strategy for promoting SMEs in six major industrial software Thailand ".
Current market value manufacturing and software services in 2555 is worth more than 55,000 million baht in 2556, and the manufacturing and software services are constantly expanding. The entrepreneurs in the technology and communications (ICT) more than 5,000 personnel in IT than 23,000 industry has grown more than 17.2% by software Enterprise Software is a type of software most valuable, worth 17,865 million baht in 2554. and is expected to be worth 20,688 million baht in 2555, up 15.8 percent software Mobile Application with production value is minimal, worth 1,065 million baht in 2554 and is expected to be worth 1,447 million baht in 2555 to increase. 35.9 percent shows that the Mobile Application will be producing the highest growth rates. Software for Software Services is worth 10,488 million baht in 2554 estimated at 12,346 million baht in 2555, up 17.7 percent.

Software and software services market by key economic sectors including public sector and enterprises. Financial sector and the banking sector, telecom sector, education sector, energy sector, transport and logistics, manufacturing and food processing region. Automotive parts and Department of Medicine and the Republic Of happy. Retail sector The tourism sector and other gems.
Read more
5.0
3 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
June 20, 2014
Size
3.8M
Installs
500+
Current Version
1.1
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Unrated
Warning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.
Permissions
Offered By
Apptividia Co., Ltd
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.