AutoCAD - DWG Viewer & Editor

146.677
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

The official AutoCAD mobile app by Autodesk®

Take the power of AutoCAD wherever you go! AutoCAD mobile is a DWG viewing application, with easy-to-use drawing and drafting tools that allow you to view, create, edit, and share AutoCAD drawings on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

Download the FREE 7-day trial of the premium version to unlock the most advanced and easy-to-use drawing, drafting and editing tools.

AutoCAD mobile is accurate, fast and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings directly from email or external storage and view all aspects of your DWG file, including external references, layers, and image underlays. The app works with AutoCAD or AutoCAD LT on your desktop to enable a continuous digital workflow from the office to field and back. You can even work offline without an internet connection.

AutoCAD mobile app makes life easier for everyone involved in a project, regardless of CAD expertise. An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors

Features:

- Open and view your DWG files from email or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- Modify and mark-up drawings
- Measure accurately while on site
- Draw and edit shapes with accuracy using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Use multi-touch zoom and pan to easily navigate large drawing
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers.
- Blocks- View and select existing blocks to add to a drawing.
- Design feed- Add notes, photos and provide feedback to your colleagues
- Easily import measured values from Leica Disto
- Use GPS to orient yourself within a drawing
- Includes priority email support

Key benefits:
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your included free Autodesk cloud storage account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device

Upgrade to AutoCAD mobile premium to enable editing and drawings tools or the ultimate version for more storage and larger file sizes.
AutoCAD mobile subscription plans are available in the following options:
•Premium monthly for $4.99
•Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
•Ultimate annual for $99.99
•Students can subscribe to the premium plan for FREE!

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in your Account Settings after purchase.

* Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected. Follow us on:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Email: Feedback@autocadmobile.com
Terms of use: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privacy policy: http://usa.autodesk.com/privacy/
L'aplicació mòbil AutoCAD oficial d'Autodesk

Prendre el poder d'AutoCAD allà on vagi! AutoCAD mòbil és una aplicació de visualització de DWG, amb el dibuix fàcil d'usar i eines que li permeten veure, crear, editar i compartir dibuixos d'AutoCAD en dispositius mòbils redacció - en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Simplificar les seves visites al lloc amb el més potent aplicació de CAD i fer la feina CAD real sobre la marxa.

Descarregar el 7 dies de prova gratuït de la versió de pagament per desbloquejar el dibuix més avançat i fàcil d'usar, la redacció i eines d'edició.

AutoCAD mòbil cal, ràpid i ofereix una gran quantitat de característiques. Puja i obrir dibuixos 2D DWG directament de correu electrònic o d'emmagatzematge extern i veure tots els aspectes del seu arxiu DWG, incloent les referències externes, capes i capes base d'imatges. L'aplicació funciona amb AutoCAD o AutoCAD LT a l'escriptori per permetre un flux de treball digital continu de l'oficina de camp i l'esquena. Fins i tot pot treballar fora de línia sense una connexió a Internet.

aplicació mòbil AutoCAD fa la vida més fàcil per a tots els involucrats en un projecte, independentment de l'experiència de CAD. Una aplicació ideal per a arquitectes, enginyers, professionals de la construcció, els tècnics de camp i contractistes

Característiques:

- Obrir i veure arxius DWG de correu electrònic o emmagatzematge en el núvol externa, com Google Drive, Dropbox i onedrive
- Crear nous dibuixos sobre la marxa
- modificar i marcar-up dibuixos
- Mesurar amb precisió, mentre que en el lloc
- Dibuixar i editar formes amb precisió utilitzant la referència a objectes i l'entrada de teclat
- dibuix i edició d'eines avançades com ara arc, que es compensen i molt més!
- objectes seleccionar, moure, girar i escalar. Veure coordenades i propietats
- Utilitzeu el zoom multitàctil i pa per navegar fàcilment dibuix gran
- Treballar sense connexió i sincronitzar els canvis un cop de tornada en línia
- Comparteix els teus dissenys en el camp
- Parcel·la dissenya a PDF o DWF i compartir-los a través de correu electrònic
- Maneig de capes- crear noves capes, bloquejar, canviar el nom o suprimir capes.
- Maons Veure i seleccionar blocs existents per afegir a un dibuix.
- Disseny feed-Afegir notes, fotos i proporcionar informació als seus col·legues
- Fàcil d'importar valors de mesurament de Leica Disto
- utilitzar el GPS per orientar-se dins d'un dibuix
- Inclou suport de correu electrònic de prioritat
 
Els beneficis clau:
- Augmentar la productivitat en el camp, treballant amb els últims dibuixos
- dibuixos de salvaguarda en el seu compte d'Autodesk d'emmagatzematge gratuït en el núvol inclòs o amb els seus propis comptes externes
- Col · laborar millor evitar errors i tornar a treballar
- Substituir els plans en els llocs de treball amb dibuixos en el seu dispositiu mòbil

Actualització a la prima mòbil AutoCAD per permetre a les eines d'edició i els dibuixos o la versió definitiva per a major capacitat d'emmagatzematge i arxius de major grandària.
subscripcions mòbils d'AutoCAD estan disponibles a les següents opcions:
• prima mensual per $ 4.99
• prima anual per $ 49.99 (estalvia $ 9.89 vs subscripció mensual)
• L'últim any per $ 99.99
• Els estudiants poden subscriure al pla premium gratis!

Tots els nous usuaris reben automàticament una versió de prova gratuïta de la versió de pagament durant 7 dies.

Les subscripcions seran carregats a la targeta de crèdit a través del seu compte d'iTunes. Les subscripcions es renoven automàticament si no es cancel almenys 24 hores abans del final del període actual. Vostè no serà capaç de cancel·lar una subscripció durant el període actiu. Gestionar els seus subscripcions al seu compte Ajustaments després de la compra.

* Els productes i serveis gratuïts estan subjectes als termes d'Autodesk, Inc d'ús que els acompanyen.

Roman connectat. Segueix-nos a:
Pàgina web: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Correu electrònic: Feedback@autocadmobile.com
Condicions d'ús: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Política de privacitat: http://usa.autodesk.com/privacy/
Més informació

Comentaris

Ressenya Policy
4,2
146.677 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Thanks for using AutoCAD!
This version includes bug fixes, so stability and performance are now even better.
Stay tuned for even better improvements and bug fixes, coming your way soon!
Més informació

Informació addicional

Actualitzada
19 de setembre de 2018
Mida
24M
Instal·lacions
10.000.000+
Versió actual
4.5.21
Requereix Android
4.4 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tothom
Productes de compra a l'aplicació
4,99 USD - 99,99 USD per cada element
Oferta per
Autodesk Inc.
Desenvolupador
111 McInnis Parkway San Rafael, California 94903
©2018 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.