AutoCAD - DWG Viewer & Editor

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

The official AutoCAD mobile app by Autodesk®

Take the power of AutoCAD wherever you go! AutoCAD mobile is a DWG viewing application, with easy-to-use drawing and drafting tools that allow you to view, create, edit, and share AutoCAD drawings on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

Download the FREE 7-day trial of the premium version to unlock the most advanced and easy-to-use drawing, drafting and editing tools.

AutoCAD mobile is accurate, fast and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings directly from email or external storage and view all aspects of your DWG file, including external references, layers, and image underlays. The app works with AutoCAD or AutoCAD LT on your desktop to enable a continuous digital workflow from the office to field and back. You can even work offline without an internet connection.

AutoCAD mobile app makes life easier for everyone involved in a project, regardless of CAD expertise. An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors

Features:

- Open and view your DWG files from email or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- Modify and mark-up drawings
- Measure accurately while on site
- Draw and edit shapes with accuracy using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Use multi-touch zoom and pan to easily navigate large drawing
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers.
- Blocks- View and select existing blocks to add to a drawing.
- Design feed- Add notes, photos and provide feedback to your colleagues
- Easily import measured values from Leica Disto
- Use GPS to orient yourself within a drawing
- Includes priority email support

Key benefits:
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your included free Autodesk cloud storage account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device

Upgrade to AutoCAD mobile premium to enable editing and drawings tools or the ultimate version for more storage and larger file sizes.
AutoCAD mobile subscription plans are available in the following options:
•Premium monthly for $4.99
•Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
•Ultimate annual for $99.99
•Students can subscribe to the premium plan for FREE!

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in your Account Settings after purchase.

* Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected. Follow us on:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Email: Feedback@autocadmobile.com
Terms of use: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privacy policy: http://usa.autodesk.com/privacy/
Oficiální AutoCAD mobilní aplikace pomocí Autodesk®

Převzít moc AutoCAD, ať jste kdekoli! AutoCAD mobil je sledování aplikace DWG, se snadno použitelným kreslení a navrhování nástrojů, které vám umožní prohlížet, vytvářet, upravovat a sdílet výkresy AutoCADu na mobilních zařízeních - kdykoliv a kdekoliv. Zjednodušit vaše stránky návštěvy s nejvýkonnější CAD aplikací a dělat skutečnou CAD práci na cestách.

Stáhněte si ZDARMA 7-denní zkušební verze prémiového odemknout nejmodernější a snadno použitelný kreslení, navrhování a editační nástroje.

AutoCAD mobile je přesné, rychlé a nabízí množství funkcí. Nahrát a otevřít výkresy 2D DWG přímo z e-mailu nebo externího úložiště a zobrazit všechny aspekty vašeho souboru DWG, včetně externích referencí, vrstvami a obrazových podložení. Aplikace funguje s aplikací AutoCAD nebo AutoCAD LT na ploše umožní kontinuální digitální workflow z kanceláře do pole a zpět. Můžete dokonce pracovat v režimu offline bez připojení k internetu.

Mobilní aplikace AutoCAD usnadňuje život pro všechny zúčastněné v projektu, bez ohledu na CAD odbornosti. Ideální aplikace pro architekty, inženýry, stavební odborníků, techniků v terénu a dodavatelům

Vlastnosti:

- Otevřít a prohlížet DWG soubory z e-mailu nebo externí cloudové úložiště například z Disku Google, Dropbox a onedrive
- Vytvoření nových výkresů v reálném čase
- Upravit a označte-up výkresy
- přesně na míru, zatímco na místě
- Kreslit a upravovat tvary s přesností pomocí uchopení objektu a vstup klávesnice
- Pokročilé kreslení a editační nástroje, jako oblouk, odsazení a další!
- Select, posun, rotace a měřítka objektů. Strojově poloha a vlastnosti
- Použití multi-touch zoom a pánev snadno procházet velký výkres
- Práce v režimu offline a synchronizovat změny jednou zpět do režimu online
- Podělte se o své návrhy v oblasti
- Plot návrhy na PDF nebo DWF a jejich sdílení prostřednictvím e-mailu
- Správa layers- vytvářet nové vrstvy, zámek, přejmenování nebo odstranění vrstvy.
- bloky View a vyberte stávající bloky přidat do výkresu.
- Design krmných přidat poznámky, fotografie a poskytnout zpětnou vazbu ke svým kolegům
- Snadný import naměřené hodnoty z Leica Disto
- Pomocí GPS orientovat se ve výkresu
- zahrnuje prioritní e-mailovou podporu
 
Hlavní výhody:
- Vyšší produktivita v oblasti tím, že pracuje s nejnovějšími výkresy
- Ochranná výkresy ve vaší součástí volného Autodesk skladování cloud účet nebo se svými vlastními vnějšími účtů
- Spolupracovat lepší se vyhnout chybám a re-práce
- Vyměňte plány na stavbách s čerpáním na mobilním zařízení

Upgrade na AutoCAD mobilní prémii k tomu, aby úpravy a výkresy nástrojů nebo konečnou verzi pro další skladování a větší velikosti souborů.
AutoCAD mobilní předplatné plány jsou k dispozici v následujících možností:
• Premium měsíčně za $ 4,99
• Premium roční za $ 49.99 (s výjimkou 9,89 $ vs. měsíční předplatné)
• Konečný roční za $ 99.99
• Studenti se mohou přihlásit do plánu prémiové ZDARMA!

Všichni noví uživatelé automaticky získat bezplatnou zkušební verzi na prémiovou verzi po dobu 7 dnů.

Odběry budou účtovány na vaší kreditní karty prostřednictvím svého účtu iTunes. Předplatné automaticky obnoveno, pokud zrušena nejméně 24 hodin před koncem běžného období. Nebudete moci zrušit předplatné během aktivního období. Správa přihlášení v Nastavení účtu po nákupu.

* Bezplatné produkty a služby podléhají Autodesk, Inc., pokud jde o použití, které je doprovázejí.

ve spojení. Sledujte nás na:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
E-mail: Feedback@autocadmobile.com
Podmínky použití: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Ochrana osobních údajů: http://usa.autodesk.com/privacy/
Další informace
4,2
Celkem 146 615
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Thanks for using AutoCAD!
This version includes bug fixes, so stability and performance are now even better.
Stay tuned for even better improvements and bug fixes, coming your way soon!
Další informace

Další informace

Aktualizováno
19. září 2018
Velikost
24M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
4.5.21
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
4,99 US$–99,99 US$ za položku
Od vývojáře
Autodesk Inc.
Vývojář
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.