AutoCAD - DWG Viewer & Editor

146 714
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

The official AutoCAD mobile app by Autodesk®

Take the power of AutoCAD wherever you go! AutoCAD mobile is a DWG viewing application, with easy-to-use drawing and drafting tools that allow you to view, create, edit, and share AutoCAD drawings on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

Download the FREE 7-day trial of the premium version to unlock the most advanced and easy-to-use drawing, drafting and editing tools.

AutoCAD mobile is accurate, fast and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings directly from email or external storage and view all aspects of your DWG file, including external references, layers, and image underlays. The app works with AutoCAD or AutoCAD LT on your desktop to enable a continuous digital workflow from the office to field and back. You can even work offline without an internet connection.

AutoCAD mobile app makes life easier for everyone involved in a project, regardless of CAD expertise. An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors

Features:

- Open and view your DWG files from email or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- Modify and mark-up drawings
- Measure accurately while on site
- Draw and edit shapes with accuracy using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Use multi-touch zoom and pan to easily navigate large drawing
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers.
- Blocks- View and select existing blocks to add to a drawing.
- Design feed- Add notes, photos and provide feedback to your colleagues
- Easily import measured values from Leica Disto
- Use GPS to orient yourself within a drawing
- Includes priority email support

Key benefits:
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your included free Autodesk cloud storage account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device

Upgrade to AutoCAD mobile premium to enable editing and drawings tools or the ultimate version for more storage and larger file sizes.
AutoCAD mobile subscription plans are available in the following options:
•Premium monthly for $4.99
•Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
•Ultimate annual for $99.99
•Students can subscribe to the premium plan for FREE!

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in your Account Settings after purchase.

* Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected. Follow us on:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Email: Feedback@autocadmobile.com
Terms of use: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privacy policy: http://usa.autodesk.com/privacy/
Oficjalna aplikacja mobilna AutoCAD przez AutodeskuŽ

Korzystaj z możliwości AutoCAD, gdziekolwiek jesteś! AutoCAD to aplikacja mobilna oglądania DWG, z rysunku łatwy w obsłudze i opracowywania narzędzi, które pozwalają na przeglądanie, tworzenie, edytowanie i udostępnianie rysunków AutoCAD na urządzeniach mobilnych - w dowolnym miejscu. Uprościć wizyt w terenie z najpotężniejszych aplikacji CAD i zrobić prawdziwą pracę CAD w podróży.

pobrać bezpłatny 7-dniowy okres próbny wersji premium, aby odblokować najbardziej zaawansowane i łatwe w obsłudze rysunek, sporządzania i narzędzia do edycji.

AutoCAD mobilnych jest dokładna, szybka i oferuje mnóstwo funkcji. Przesyłanie i otworzyć rysunki 2D DWG bezpośrednio z poczty elektronicznej lub zewnętrznej pamięci masowej i wyświetlić wszystkie aspekty pliku DWG, w tym odnośników zewnętrznych, warstw i podkładów graficznych. Prace z aplikacji AutoCAD lub AutoCAD LT na pulpicie, aby umożliwić ciągły obieg cyfrowy z biura w teren iz powrotem. Można nawet pracować w trybie offline, bez połączenia z internetem.

AutoCAD aplikacja mobilna ułatwia życie dla wszystkich zaangażowanych w projekt, niezależnie od specjalizacji CAD. Idealna aplikacja dla architektów, inżynierów, specjalistów budowlanych, techników i wykonawców

Cechy:

- Otwórz i wyświetlać pliki DWG z poczty elektronicznej lub zewnętrznej pamięci masowej w chmurze takich jak Dysk Google, Dropbox i onedrive
- Tworzenie nowych rysunków w locie
- Modyfikowanie i Mark-up rysunki
- Zmierzyć dokładnie, podczas gdy na miejscu
- Rysowanie i edycja kształtów z dokładnością przy użyciu obiektów przystawki i wejście klawiatury
- Zaawansowane narzędzia do rysowania i edytowania, takie jak łuk, offset i wiele więcej!
- Wybierz obiekty, przesuwać, obracać, a skala. Zobacz współrzędne i właściwości
- Za pomocą multi-touch powiększać i przesuwać się łatwo poruszać duży rysunek
- Praca w trybie offline i zsynchronizować zmiany raz z powrotem w Internecie
- Podziel się projekty w dziedzinie
- Działka projektuje PDF lub DWF i dzielić się nimi za pośrednictwem poczty elektronicznej
- Zarządzanie warstw od tworzenia nowych warstw, blokady, zmienić nazwę lub usunąć warstwy.
- Blocks- Zobacz i wybierz istniejące bloki, aby dodać do rysunku.
- Projektowanie sprzężenia Dodawanie notatek, zdjęć i informacji zwrotnej do swoich kolegów
- łatwo importować wartości zmierzone z DISTO
- Wykorzystanie GPS w celu zorientowania się w rysunku
- Zawiera priorytetu wsparcie e-mail
 
Kluczowe korzyści:
- Bądź bardziej produktywny w dziedzinie poprzez współpracę z najnowszych rysunków
- rysunki ochronne twojej dołączonego darmowego konta Autodesk chmura pamięci lub z własnych rachunków zewnętrznych
- Współpracę lepiej unikać błędów i ponowną pracę
- Wymienić plany na budowach z rysunkami na urządzeniu przenośnym

Uaktualnienie do programu AutoCAD premii telefonu w celu umożliwienia edycji i rysunki narzędzi lub ostateczną wersję dla więcej pamięci i większych plików.
AutoCAD plany subskrypcyjne mobilne dostępne są następujące opcje:
• Premium miesięcznie za $ 4.99
• Premium roczny za $ 49.99 (z wyjątkiem $ 9.89 vs. miesięcznego abonamentu)
• Ostateczny roczny za $ 99.99
• Studenci mogą zapisać się do planu premii za darmo!

Wszyscy nowi użytkownicy automatycznie uzyskać bezpłatną wersję próbną wersji premium na 7 dni.

Zapisy będą pobierane z karty kredytowej za pośrednictwem swojego konta iTunes. Subskrypcje są odnawiane automatycznie anulowane, chyba co najmniej 24 godziny przed końcem bieżącego okresu. Nie będzie w stanie anulować subskrypcję podczas okresu aktywności. Zarządzaj swoimi subskrypcjami w ustawieniach konta po zakupie.

* Bezpłatne produkty i usługi podlegają warunkom Autodesk, Inc. zastosowania, które im towarzyszą.

Bądź w kontakcie. Dołącz do nas na:
WWW: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
E-mail: Feedback@autocadmobile.com
Warunki korzystania: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Polityka prywatności: http://usa.autodesk.com/privacy/
Więcej informacji
4,2
Łącznie: 146 714
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Thanks for using AutoCAD!
This version includes bug fixes, so stability and performance are now even better.
Stay tuned for even better improvements and bug fixes, coming your way soon!
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
19 września 2018
Rozmiar
24M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
4.5.21
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
4,99 USD-99,99 USD za element
Sprzedawca
Autodesk Inc.
Deweloper
111 McInnis Parkway San Rafael, California 94903
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.