AutoCAD - DWG Viewer & Editor

146 579
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

The official AutoCAD mobile app by Autodesk®

Take the power of AutoCAD wherever you go! AutoCAD mobile is a DWG viewing application, with easy-to-use drawing and drafting tools that allow you to view, create, edit, and share AutoCAD drawings on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

Download the FREE 7-day trial of the premium version to unlock the most advanced and easy-to-use drawing, drafting and editing tools.

AutoCAD mobile is accurate, fast and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings directly from email or external storage and view all aspects of your DWG file, including external references, layers, and image underlays. The app works with AutoCAD or AutoCAD LT on your desktop to enable a continuous digital workflow from the office to field and back. You can even work offline without an internet connection.

AutoCAD mobile app makes life easier for everyone involved in a project, regardless of CAD expertise. An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors

Features:

- Open and view your DWG files from email or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- Modify and mark-up drawings
- Measure accurately while on site
- Draw and edit shapes with accuracy using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Use multi-touch zoom and pan to easily navigate large drawing
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers.
- Blocks- View and select existing blocks to add to a drawing.
- Design feed- Add notes, photos and provide feedback to your colleagues
- Easily import measured values from Leica Disto
- Use GPS to orient yourself within a drawing
- Includes priority email support

Key benefits:
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your included free Autodesk cloud storage account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device

Upgrade to AutoCAD mobile premium to enable editing and drawings tools or the ultimate version for more storage and larger file sizes.
AutoCAD mobile subscription plans are available in the following options:
•Premium monthly for $4.99
•Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
•Ultimate annual for $99.99
•Students can subscribe to the premium plan for FREE!

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in your Account Settings after purchase.

* Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected. Follow us on:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Email: Feedback@autocadmobile.com
Terms of use: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privacy policy: http://usa.autodesk.com/privacy/
Oficiálne AutoCAD mobilné aplikácie pomocou Autodesk®

Prevziať moc AutoCAD, nech ste kdekoľvek! AutoCAD mobil je sledovanie aplikácie DWG, sa ľahko použiteľným kreslenie a navrhovanie nástrojov, ktoré vám umožní prezerať, vytvárať, upravovať a zdieľať výkresy AutoCADu na mobilných zariadeniach - kedykoľvek a kdekoľvek. Zjednodušiť vaše stránky návštevy s najvýkonnejší CAD aplikácií a robiť skutočnú CAD prácu na cestách.

Stiahnite si ZADARMO 7-dňová skúšobná verzia prémiového odomknúť najmodernejšie a ľahko použiteľný kreslenie, navrhovanie a editačné nástroje.

AutoCAD mobile je presné, rýchle a ponúka množstvo funkcií. Nahrať a otvoriť výkresy 2D DWG priamo z e-mailu alebo externého úložiska a zobraziť všetky aspekty vášho súboru DWG, vrátane externých referencií, vrstvami a obrazových podloženie. Aplikácia funguje s aplikáciou AutoCAD alebo AutoCAD LT na ploche umožní kontinuálny digitálne workflow z kancelárie do poľa a späť. Môžete dokonca pracovať v režime offline bez pripojenia k internetu.

Mobilné aplikácie AutoCAD uľahčuje život pre všetky zúčastnené v projekte, bez ohľadu na CAD odbornosti. Ideálna aplikácia pre architektov, inžinierov, stavebné odborníkov, technikov v teréne a dodávateľom

Vlastnosti:

- Otvoriť a prezerať DWG súbory z e-mailu alebo externé cloudové úložisko napríklad z Disku Google, Dropbox a onedrive
- Vytvorenie nových výkresov v reálnom čase
- Upraviť a označte-up výkresy
- presne na mieru, zatiaľ čo na mieste
- Kresliť a upravovať tvary s presnosťou pomocou uchopenie objektu a vstup klávesnice
- Pokročilé kreslenie a editačné nástroje, ako oblúk, odsadenie a ďalšie!
- Select, posun, rotácia a mierky objektov. Strojovo poloha a vlastnosti
- Použitie multi-touch zoom a panva ľahko prechádzať veľký výkres
- Práca v režime offline a synchronizovať zmeny raz späť do režimu online
- Podeľte sa o svoje návrhy v oblasti
- Plot návrhy na PDF alebo DWF a ich zdieľanie prostredníctvom e-mailu
- Správa layers- vytvárať nové vrstvy, zámok, premenovanie alebo odstránenie vrstvy.
- bloky View a existujúce bloky pridať do výkresu.
- Design kŕmnych pridať poznámky, fotografie a poskytnúť spätnú väzbu k svojim kolegom
- Jednoduchý import namerané hodnoty z Leica Disto
- Pomocou GPS orientovať sa vo výkrese
- zahŕňa prioritné e-mailovú podporu
 
Hlavné výhody:
- Vyššia produktivita v oblasti tým, že pracuje s najnovšími výkresmi
- Ochranná výkresy vo vašej súčasťou voľného Autodesk skladovanie cloud účet alebo so svojimi vlastnými vonkajšími účtov
- Spolupracovať lepšie sa vyhnúť chybám a re-práca
- Vymeňte plány na stavbách s čerpaním na mobilnom zariadení

Upgrade na AutoCAD mobilný prémiu k tomu, aby úpravy a výkresy nástrojov alebo konečnú verziu pre ďalšie skladovanie a väčšie veľkosti súborov.
AutoCAD mobilné predplatné plány sú k dispozícii v nasledujúcich možností:
• Premium mesačne za $ 4,99
• Premium ročný za $ 49.99 (s výnimkou 9,89 $ vs. mesačné predplatné)
• Konečný ročný za $ 99.99
• Študenti sa môžu prihlásiť do plánu prémiovej ZADARMO!

Všetci noví používatelia automaticky získať bezplatnú skúšobnú verziu na prémiovú verziu po dobu 7 dní.

Odbery budú účtované na vašej kreditnej karty prostredníctvom svojho účtu iTunes. Predplatné automaticky obnovené, ak zrušená najmenej 24 hodín pred koncom bežného obdobia. Nebudete môcť zrušiť predplatné počas aktívneho obdobia. Spravovať prihlásenia v Nastavenie účtu po nákupe.

* Bezplatné produkty a služby podliehajú Autodesk, Inc., pokiaľ ide o použitie, ktoré ich sprevádzajú.

v spojení. Sledujte nás na:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
E-mail: Feedback@autocadmobile.com
Podmienky použitia: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Ochrana osobných údajov: http://usa.autodesk.com/privacy/
Ďalšie informácie
4,2
Celkove 146 579
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Thanks for using AutoCAD!
This version includes bug fixes, so stability and performance are now even better.
Stay tuned for even better improvements and bug fixes, coming your way soon!
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
19. septembra 2018
Veľkosť
24M
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
4.5.21
Vyžaduje Android
4.4 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Produkty v aplikácii
4,99 USD – 99,99 USD za položku
Od predajcu
Autodesk Inc.
Vývojár
111 McInnis Parkway San Rafael, California 94903
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.