AutoCAD - DWG Viewer & Editor

143.943
Ponudba nakupov v aplikaciji
Želite z Google Prevajalnikom prevesti opis v jezik slovenščina?Prevedi opis nazaj v izvirni jezik angleščina (Združene države Amerike).

The official AutoCAD mobile app by Autodesk®

Take the power of AutoCAD wherever you go! AutoCAD mobile is a DWG viewing application, with easy-to-use drawing and drafting tools that allow you to view, create, edit, and share AutoCAD drawings on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

Download the FREE 7-day trial of the premium version to unlock the most advanced and easy-to-use drawing, drafting and editing tools.

AutoCAD mobile is accurate, fast and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings directly from email or external storage and view all aspects of your DWG file, including external references, layers, and image underlays. The app works with AutoCAD or AutoCAD LT on your desktop to enable a continuous digital workflow from the office to field and back. You can even work offline without an internet connection.

AutoCAD mobile app makes life easier for everyone involved in a project, regardless of CAD expertise. An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors

Features:

- Open and view your DWG files from email or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- Modify and mark-up drawings
- Measure accurately while on site
- Draw and edit shapes with accuracy using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Use multi-touch zoom and pan to easily navigate large drawing
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers.
- Blocks- View and select existing blocks to add to a drawing.
- Design feed- Add notes, photos and provide feedback to your colleagues
- Easily import measured values from Leica Disto
- Use GPS to orient yourself within a drawing
- Includes priority email support

Key benefits:
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your included free Autodesk cloud storage account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device

Upgrade to AutoCAD mobile premium to enable editing and drawings tools or the ultimate version for more storage and larger file sizes.
AutoCAD mobile subscription plans are available in the following options:
•Premium monthly for $4.99
•Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
•Ultimate annual for $99.99
•Students can subscribe to the premium plan for FREE!

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in your Account Settings after purchase.

* Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected. Follow us on:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Email: Feedback@autocadmobile.com
Terms of use: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privacy policy: http://usa.autodesk.com/privacy/
Uradna AutoCAD aplikacij za mobilne naprave, ki jih Autodesk

Izkoristite moč AutoCAD kamorkoli greste! AutoCAD mobilna aplikacija za gledanje DWG, z risanjem enostaven za uporabo in pripravo orodja, ki vam omogočajo, da si ogledate, ustvarjanje, urejanje in izmenjavo AutoCAD risbe na mobilnih napravah - kadarkoli in kjerkoli. Poenostavite svoje obiski z najmočnejših aplikacije CAD in narediti prave CAD delo na poti.

Download FREE 7-dnevno preizkusno različico premije za odklepanje najbolj napreden in enostaven za uporabo risanje, priprave in orodja za urejanje.

AutoCAD mobilni točna, hitro in ponuja obilico funkcij. Nalaganje in odpreti 2D DWG risb neposredno iz e-pošte ali zunanji pomnilnik in si ogledate vse vidike vašega DWG datoteke, vključno z zunanjimi referencami, plasti in slike podložnih. Aplikacija deluje z AutoCAD ali AutoCAD LT na namizju, da se omogoči neprekinjeno digitalni potek dela iz pisarne v polje in nazaj. Lahko tudi delo brez povezave, brez internetne povezave.

AutoCAD aplikacij za mobilne naprave olajša življenje za vse, ki sodelujejo pri projektu, ne glede na strokovno znanje CAD. Idealna aplikacija za arhitekte, inženirje, gradbenih strokovnjakov, terenskih tehnikov in izvajalcev

Lastnosti:

- Odpiranje in ogled DWG datotek iz e-pošte ali zunanji pomnilnik v oblaku, kot so Google Drive, Dropbox in OneDrive
- Ustvarite nove risbe na letenje
- Spreminjanje in pribitek risbe
- Ukrep natančno, medtem ko na mestu
- Risanje in urejanje oblike z natančnostjo z uporabo objekta snap in prispevek tipkovnice
- Napredne risanje in orodja za urejanje, kot so lok, izravna in še veliko več!
- Izberite, premikanje, se vrtijo in priobalni objekti. Poglej koordinate in lastnosti
- Uporaba multi-touch zoom in pan enostavno navigacijo veliko sliko
- Delo brez povezave in sinhronizirati spremembe, ko nazaj na spletu
- Delite svoje modele na področju
- Plot modelov v PDF ali DWF in jih delite preko e-pošte
- Upravljanje layers- ustvarjanje nove plasti, zaklepanje, preimenovati ali izbrisati plasti.
- Blocks- Ogled in izberite obstoječih blokov dodati v risbo.
- Oblikovanje porabi krme Dodaj zapiske, fotografije in povratne informacije svojimi kolegi
- Preprosto uvoz izmerjene vrednosti od Leica DISTO
- Uporaba GPS, da se usmerimo v risbo
- Vključuje email podporo prednostni
 
bistvene prednosti:
- Bodite bolj produktivni na področju, ki ga delajo z najnovejšimi risbe
- Zaščitne risbe v vašem vključen brezplačen račun Autodesk oblak skladiščenja ali s svojimi zunanjimi računov
- Sodelujte bolje, da bi se izognili napakam in ponovno delo
- Zamenjajte načrte na delovnih mestih z risbami na vaši mobilni napravi

Nadgradnja na AutoCAD mobilne premije, ki omogočajo urejanje in risbe orodja ali končno različico za več shranjevanje in večje velikosti datotek.
AutoCAD mobilne naročnine načrti so na voljo v naslednjih možnosti:
• Premium mesečno za 4,99 $
• Premium letno za 49,99 $ (prihranek 9,89 $ v primerjavi z mesečno naročnino)
• Ultimate letno za 99.99 $
• Študenti se lahko naročite na premium načrta za prost!

Vsi novi uporabniki samodejno dobite brezplačno poskusno različico premije za 7 dni.

Naročnine bodo bremenili vašo kreditno kartico prek računa iTunes. Naročnina se avtomatsko obnavlja, razen če odpovedati vsaj 24 ur pred koncem tekočega obdobja. Ne boste mogli preklicati naročnino v aktivnem obdobju. Upravljajte svoje prispevke v nastavitvah računa po nakupu.

* Brezplačni izdelki in storitve so v skladu z določili Autodesk, Inc. uporabe, ki jih spremljajo.

Ostanite povezani. Spremljajte nas na:
Spletna stran: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
E-pošta: Feedback@autocadmobile.com
Pogoji uporabe: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Politika zasebnosti: http://usa.autodesk.com/privacy/
Več o tem
4,2
143.943 skupno
5
4
3
2
1
Nalaganje ...

Novosti

New language support! As part of our ongoing commitment to increasing the number of supported languages, we now offer AutoCAD in Turkish. To our friends in Turkey, enjoy!
Več o tem

Dodatne informacije

Posodobljeno
17. maj 2018
Velikost
24M
Namestitve
10.000.000+
Trenutna različica
4.5.16
Potrebujete Android
4.4 ali novejši
Ocena vsebine
Primerno za vse
Izdelki v aplkacijah
4,99 $–99,99 $ za izdelek
Ponudnik
Autodesk Inc.
Razvijalec
111 McInnis Parkway San Rafael, California 94903
©2018 GooglePogoji storitve za mestoZasebnostRazvijalciIzvajalciO Googlu
Z nakupom tega izdelka opravljate transakcijo z Google Payments in se strinjate s pogoji storitve ter pravilnikom o zasebnosti za Google Payments.