AutoCAD - DWG Viewer & Editor

Tất cả mọi người
144.381
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

The official AutoCAD mobile app by Autodesk®

Take the power of AutoCAD wherever you go! AutoCAD mobile is a DWG viewing application, with easy-to-use drawing and drafting tools that allow you to view, create, edit, and share AutoCAD drawings on mobile devices - anytime, anywhere. Simplify your site visits with the most powerful CAD app and do real CAD work on the go.

Download the FREE 7-day trial of the premium version to unlock the most advanced and easy-to-use drawing, drafting and editing tools.

AutoCAD mobile is accurate, fast and offers an abundance of features. Upload and open 2D DWG drawings directly from email or external storage and view all aspects of your DWG file, including external references, layers, and image underlays. The app works with AutoCAD or AutoCAD LT on your desktop to enable a continuous digital workflow from the office to field and back. You can even work offline without an internet connection.

AutoCAD mobile app makes life easier for everyone involved in a project, regardless of CAD expertise. An ideal app for architects, engineers, construction professionals, field technicians and contractors

Features:

- Open and view your DWG files from email or external cloud storage like Google Drive, Dropbox and OneDrive
- Create new drawings on the fly
- Modify and mark-up drawings
- Measure accurately while on site
- Draw and edit shapes with accuracy using object snap and keypad input
- Advanced drawing and editing tools such as arc, offset and more!
- Select, move, rotate, and scale objects. View coordinates and properties
- Use multi-touch zoom and pan to easily navigate large drawing
- Work offline and sync your changes once back online
- Share your designs in the field
- Plot designs to PDF or DWF and share them via email
- Manage layers- create new layers, lock, rename or delete layers.
- Blocks- View and select existing blocks to add to a drawing.
- Design feed- Add notes, photos and provide feedback to your colleagues
- Easily import measured values from Leica Disto
- Use GPS to orient yourself within a drawing
- Includes priority email support

Key benefits:
- Be more productive in the field by working with the latest drawings
- Safeguard drawings in your included free Autodesk cloud storage account or with your own external accounts
- Collaborate better to avoid mistakes and re-work
- Replace blueprints at job sites with drawings on your mobile device

Upgrade to AutoCAD mobile premium to enable editing and drawings tools or the ultimate version for more storage and larger file sizes.
AutoCAD mobile subscription plans are available in the following options:
•Premium monthly for $4.99
•Premium annual for $49.99 (save $9.89 vs. monthly subscription)
•Ultimate annual for $99.99
•Students can subscribe to the premium plan for FREE!

All new users automatically get a free trial of the premium version for 7 days.

Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Subscriptions are automatically renewed unless cancelled at least 24-hours before the end of the current period. You will not be able to cancel a subscription during the active period. Manage your subscriptions in your Account Settings after purchase.

* Free products and services are subject to the Autodesk, Inc. terms of use that accompany them.

Stay connected. Follow us on:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Email: Feedback@autocadmobile.com
Terms of use: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
Privacy policy: http://usa.autodesk.com/privacy/
Các quan chức ứng dụng di động AutoCAD bởi Autodesk®

Mang sức mạnh của AutoCAD bất cứ nơi nào bạn đi! AutoCAD thoại di động là một ứng dụng xem DWG, dễ dàng sử dụng công cụ vẽ và cho phép bạn xem, tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bản vẽ AutoCAD trên các thiết bị di động soạn thảo - mọi lúc, mọi nơi. Đơn giản hóa việc thăm trang web của bạn với các ứng dụng CAD mạnh mẽ nhất và làm việc CAD thực trên đường đi.

Tải về dùng thử 7 ngày miễn phí của phiên bản cao cấp để mở khóa các bản vẽ tiên tiến nhất và dễ sử dụng, soạn thảo và các công cụ chỉnh sửa.

AutoCAD di động là chính xác, nhanh chóng và cung cấp rất nhiều tính năng. Tải lên và mở bản vẽ 2D DWG trực tiếp từ email hoặc lưu trữ bên ngoài và xem tất cả các khía cạnh của tập tin DWG của bạn, bao gồm cả tài liệu tham khảo bên ngoài, lớp, và underlays hình ảnh. Các công trình ứng dụng với AutoCAD hoặc AutoCAD LT trên desktop của bạn để cho phép một công việc kỹ thuật số liên tục từ văn phòng đến trường và ngược lại. Bạn thậm chí có thể làm việc offline mà không cần kết nối internet.

AutoCAD ứng dụng di động làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho tất cả mọi người tham gia vào một dự án, bất kể chuyên môn CAD. Một ứng dụng lý tưởng cho các kiến ​​trúc sư, kỹ sư, các chuyên gia xây dựng, kỹ thuật viên hiện trường và nhà thầu

Tính năng:

- Mở và xem các file DWG của bạn từ email hoặc lưu trữ đám mây bên ngoài như Google Drive, Dropbox và onedrive
- Tạo bản vẽ mới một cách nhanh chóng
- Sửa đổi và đánh dấu lên bản vẽ
- Đo chính xác trong khi trên trang web
- Vẽ và chỉnh sửa hình dạng với độ chính xác sử dụng Snap đối tượng và đầu vào bàn phím
- vẽ và chỉnh sửa các công cụ nâng cao như arc, bù đắp và nhiều hơn nữa!
- đối tượng Chọn, di chuyển, xoay, và quy mô. Xem tọa độ và tính chất
- Sử dụng zoom cảm ứng đa điểm và chảo dễ dàng điều hướng vẽ lớn
- Làm việc offline và đồng bộ hóa các thay đổi một lần trở lại trực tuyến
- Chia sẻ thiết kế của bạn trong lĩnh vực này
- Lô thiết kế sang PDF hoặc DWF và chia sẻ chúng qua email
- Quản lý layers- tạo lớp mới, khóa, đổi tên hoặc xóa các lớp.
- Blocks- Xem và chọn khối hiện có để thêm vào một bản vẽ.
- Thiết kế feed- Thêm ghi chú, hình ảnh và cung cấp thông tin phản hồi cho các đồng nghiệp của bạn
- Dễ dàng nhập các giá trị đo được từ Leica DISTO
- Sử dụng GPS để định hướng cho mình trong một bản vẽ
- Bao gồm hỗ trợ email ưu tiên
 
Những lợi ích chính:
- Hãy năng suất cao hơn trong lĩnh vực này bằng cách làm việc với các bản vẽ mới nhất
- bản vẽ Safeguard trong tài khoản Autodesk đám mây lưu trữ miễn phí bao gồm của bạn hoặc với các tài khoản bên ngoài của riêng bạn
- Phối hợp tốt hơn để tránh những sai lầm và tái hoạt động
- Thay thế bản thiết kế tại các địa điểm công việc với bản vẽ trên thiết bị di động của bạn

Nâng cấp lên AutoCAD phí bảo hiểm điện thoại di động để cho phép chỉnh sửa và bản vẽ công cụ hoặc phiên bản cuối cùng cho việc lưu trữ nhiều hơn và kích thước file lớn hơn.
AutoCAD kế hoạch thuê bao di động có sẵn trong các tùy chọn sau:
• Premium hàng tháng với $ 4.99
• Premium hàng năm với $ 49.99 (tiết kiệm $ 9,89 so với thuê bao hàng tháng)
• Cuối cùng năm với $ 99.99
• Sinh viên có thể đăng ký vào kế hoạch bảo hiểm cho miễn phí!

Tất cả người dùng mới tự động nhận được một thử nghiệm miễn phí của phiên bản cao cấp trong vòng 7 ngày.

Đăng ký sẽ được tính vào thẻ tín dụng của bạn thông qua tài khoản iTunes của bạn. Đăng ký sẽ được tự động gia hạn trừ khi hủy ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện nay. Bạn sẽ không thể hủy đăng ký trong khoảng thời gian hoạt động. Quản lý đăng ký của bạn trong Cài đặt Tài khoản của bạn sau khi mua hàng.

* Các sản phẩm và dịch vụ miễn phí này tùy thuộc vào các điều khoản Autodesk, Inc. sử dụng kèm theo chúng.

Giữ kết nối. Follow us on:
Website: https://www.autodesk.com/products/autocad-mobile/overview
Facebook: http://bit.ly/ACADFacebook
Twitter: https://twitter.com/AutoCADmobile
Pinterest: http://bit.ly/ACADPinterest
Email: Feedback@autocadmobile.com
Điều khoản sử dụng: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-service-autodesk360-web-services/autodesk-autocad-mobile-terms-of-service
chính sách bảo mật: http://usa.autodesk.com/privacy/
Đọc thêm
4,2
Tổng 144.381
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Thanks for using AutoCAD!
This version has bug fixes that improve stability and functionality.
In case you haven’t visited us lately, we now offer AutoCAD in Turkish. This is the 12th language we now fully support.
Stay tuned for more great things to come soon!
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
10 tháng 6, 2018
Kích thước
24M
Lượt cài đặt
10.000.000+
Phiên bản hiện tại
4.5.17
Cần có Android
4.4 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Sản phẩm trong ứng dụng
4,99 US$ - 99,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
Autodesk Inc.
Nhà phát triển
111 McInnis Parkway San Rafael, California 94903
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.